Parenteel van Judocus (van) Engelbergh [1510E]

1510judocusengelenbergschema.jpg 1510venlohist_1_.jpg 1510venlohist_2_.jpg 1510venlohist_3_.jpg 1510venlohist_4_.jpg 1510venlohist_5_.jpg
1 1510JudocusEngelenbergSchema
2 1510VenloHist(1)
3 1510VenloHist(2)
4 1510VenloHist(3)
5 1510VenloHist(4)
6 1510VenloHist(5)
I Judocus (van) Engelbergh [1510E] (afb. 1 t/m 6) is geboren omstreeks 1510 in Orsbach (Dld) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 212. Idem: 1953-1954, pag. 239].
Notitie bij van: Naam ook Engelbergh van

Or(s)bach nu Reinisch Bergisch Nordrhein Westfalen D of Orsbeck nu Selkantkreis Nordrhein Westfalen D

Wapen een rechtopstaande pijl waaroverheen een molenijzer, het schild wordt met beide handen vastgehouden door een ten halven lijve daarboven te voorschijn komende engel. Het wapen werd gevoerd door Gaerdt Engelberch als schepen te Gelder(n) in 1637

Zie voor Nakomelingenstaat o.a. Ned. Leeuw 1913, pag. 212.
Verwantschappen met andere "belangrijke" families uit Venlo.
Zie ook de afgebeelde kwartierstaat (Ned.Leeuw).

Over de rumoerige geschiedenis van Venlo heb ik een 5-tal pagina’s bij deze Judocus toegevoegd. Hierin staan de ontwikkelingen/intriges etc. beschreven die in Venlo en omstreken plaatsvonden tussen 1530 en eind 17e eeuw.

De geschiedenis van Venlo met betrekking tot de Stamboom van de familie Engelenberg.
Deze stamboom van den Engelenbergfamilie wordt gedomineerd door twee steden t.w. de regio Venlo en de regio Amsterdam.
Het lijkt mij zinvol de geschiedenis van deze stadsgebieden in deze Genealogie mee te nemen.

Judocus Engelbergh(de op dit moment “oudste voorvader”) kwam door zijn huwelijk met Anna Ronden vanuit Orsbach (Dld) in ca. 1530 in Venlo terecht.
De Engelenbergen bleven 4 generaties tot medio 17e eeuw in Venlo wonen.

In de 16e eeuw werd Venlo bevolkt door vele zgn. “Regentenfamilies”. Al deze families zijn met elkaar verweven. Zij huwden met elkaars zonen en dochters en waren zeer frequent getuigen bij de belangrijke gebeurtenissen van het leven, zoals geboorte, huwelijk en overlijden.
Bij de familie Engelenberg en dan met name de Stamvader Judocus Engelbergh(1510) en zijn nazaten komen verbindingen met de volgende families (uit Venlo) dan ook vaak voor:

ALBERTS, AERSSEN (VAN), BETOUW (IN DE), BLITTERSWIJCK, BO(E)RMANS, CRAENE, DAEL, DARTH (VAN)DUIJKER, INGENHUIJS, INGENRAEY, LITH (VAN), LAETH, LOM (VAN), MOEITZ, OEIJEN (VAN), PADERBORN (DE), PUTEANUS, RONDEN, STAELS, VERBOECKHORST, VOGELSANCK.

Na de overgave van Venlo in augustus 1637 aan de Spanjaarden was het protestantse gezin kennelijk te zeer gecompromitteerd om zijn verblijf in die stad nog veel langer te rekken en volgde men het voorbeeld van talrijke naar Nijmegen uitgeweken verwanten, waar wij hen vanaf 1642 aantreffen, terwijl de zonen als adelborsten in het Staatse leger dienst namen.

Christiaen Engelbergh (1505) – wordt genoemd als adelborst onder kapitein Mulstroo en als jongeman van Venlo, als hij op 16 februari 1642 op het Rooversfort onder Bergen op Zoom in het huwelijk treedt met Anna van Grijppinckhoven, weduwe van Gillis Janssen.

Primair waren de Engelbergen protestants, later gingen diverse over naar het katholicisme.
De religieuze geschiedenis van Venlo ziet er in het kort als volgt uit:
1530 Het protestantisme komt naar Venlo (toen de tong van Jacob van Lovendael werd gebrand, zie bij geschiedenis Venlo-Religie)
1570 De protestanten krijgen het klooster Trans Cedron en later de St Nicolaaskerk tot hun beschikking.
1586-1590 Belegering van de Hertog van Parma. De protestanten wijken uit naar Kaldenkirche.
1632 Herovering door Frederik Hendrik. De Hervormden krijgen de St. Joriskapel tot hun beschikking.
1637 De spaanse troepen keren terug en de protestanten wijken weer uit naar Kaldenkirche.
1655 Protestanten worden uit Venlo verbannen.
1702 De stad Venlo komt bij de Staten van de Republiek der Nederlanden en de hervormden krijgen weer de St. Joriskapel. Deze kapel wordt uitgebouwd tot de St. Joriskerk. Op 1719 is de feestelijke opening. Wegens rellen werd de Gasthuisstraat verboden gebied voor katholieken.

Deze wijziging van protestantisme naar katholicisme en vice versa ging vaak gepaard
met min of meer verplichte verhuizingen naar andere steden. Ook bij de Engelenbergen.

Van de 12 generaties Engelenberg tot op heden zijn de geboorteplaatsen als volgt:
Generatie 1 Judocus Engelbergh geb. 1510, geboorteplaats Orsbach (Dld)
Generatie 2 Peter Engelbergh, geb. 1530, geboorteplaats Venlo (L)
Rentmeester stad Venlo 1587
Generatie 3 Arnoldus Engelbergh, geb. 1585, geboorteplaats Venlo (L)
Generatie 4 Wolfert Engelbergh geb. 1614, geboorteplaats Venlo (L)
Generatie 5 Wolfert Engelenbergh geb. 1645, geboorteplaats Den Bosch (NB)
Generatie 6 Wolfert Engelenbergh geb. 1686, geboorteplaats Bergen op Zoom (NB)
Generatie 7 Pieter Engelenberg geb. 1713, geboorteplaats Amsterdam (NH)
Generatie 8 Willem Engelenberg geb. 1766, geboorteplaats Amsterdam (NH)
Generatie 9 Pieter Engelenberg geb. 1793, geboorteplaats Amsterdam (NH)
Generatie 10 Samuel, Jacobus Engelenberg geb. 1822, geboorteplaats Amsterdam (NH)
Generatie 11 Samuel, Jacobus Engelenberg geb. 1875, geboorteplaats Amsterdam (NH)
Generatie 12 Karel, Johannes Engelenberg geb. 1912, geboorteplaats Amsterdam (NH).


Op de site: www.dahlem.de/kultur_geschichte.php etc. staat vermeld:
ab.1649 Die Baasemer Burg geht in den Besitz des Geschlechts von ENGELBERG ZU ORSBACH über, das im 18. Jh verarmt.
Danach wird dit Burg abgetragen.
Hier zit mogelijk een link met deze Judocus geboren in Orsbach?

Zie voor meer uitgebreide informatie en achtergronden mijn WEBSITE: www.beltzer.nl.
van trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1530 met Johanna (Anna) Ronden [105287E], ongeveer 17 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1513, dochter van Joist (Joost) Ronden [7685E]. Anna is overleden na 1585, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Anna: 1634: Gegev
Getuige bij:
geboorteaangifte Arndt Engelenberg (1585-na 1631) [zie III-d]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van van en Anna:
1 Peter Engelbergh [1515E], geboren omstreeks 1535 in Venlo (L). Volgt II-a.
2 Maria (van) Engelbergh [1512E], geboren omstreeks 1537 in Venlo (L). Volgt II-b.
3 Jenneken Engelberch [1867E], geboren omstreeks 1538.
Getuige bij:
±1555     huwelijk Peter Engelbergh (±1535-1593) en Lijsbeth Craenen (±1535-na 1604) [zie II-a]    [zus bruidegom]   [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52. Gerechtsprotocollen Venlo, nr. 2557: 16-10-1604]
4 Matthijs Engelenberg [1851E], geboren omstreeks 1540.
Notitie bij Matthijs: Wordt in verschillende gerechtsstukken genoemd in 1614.
1515.jpg
7 1515
II-a Peter Engelbergh [1515E] (afb. 7) is geboren omstreeks 1535 in Venlo (L), zoon van Judocus (van) Engelbergh [1510E] (zie I) en Johanna (Anna) Ronden [105287E]. Peter is overleden in 1593, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Peter: Naam ook: Engelenber(g)(h)ch(s)

Hij kocht in 1559 (bouw-)hoeve te (klein) Oirlo onder Venraij (clein oerloe) van Jan van Bercken
Wordt genoemd in acten overdrachtsregisters van Venlo d.d. 27-6-1590 24-9-1590 2-4-1592 4-9-1601

Bron Ned. leeuw 1976, pag. 52, Gerechtsprotocollen Venlo. Nr. 2557, 16 oktober 1604
Peter Engelbergh en Lijsbeth Craenen samen in proces betreffende betaling van rente na aankoop van een huis. Tegenpartij: Johan van Huisberg.

Gem. Arch. Venlo
Toegang 150, inv.nr. 2667, datum: 7-4-1580
Meth Kranen, geboren Magdalena Staels, verkoopt samen met haar 2 zoons Johan en Lenart van Doeren aan PETER ENGELBERCH en LIJSBETH 1/6/ deel van een baand. Johan en Lernart vrijwaren Henrike (hun zuster)

150 2711A 25-11-1597
Lenart Mol, echtgenoot van de dochter van Aert Kranen en Peter Engelbergs, zwager van Floris van de Wijer, echtgenoot (floris) van Maria Kranen, verklaren dat 1/6 deel van de Hof Groot Houtom door scheiding en deling aan Lenart is toebedeeld.
Jacob Cranen en Lenart Mol....

DE NEDERLANDSCHE LEEUW.
1976 BIJLAGE F: ENGELBERGH.
De Heer J.J.M.H. VERZIJL verstrekte mij indertijd over de oudere generaties van dit geslacht gegevens, waaruit blijkt dat PETER ENGELBERGH omstreeks 1559 in het bezit kwam van een hoeve te Oirlo onder Venray,die in 1593 bij deling kwam aan zijn dochter JENNEKEN ENGELBERGH en haar man SEGER HEYSTERMANS, welk echtpaar in 1638 nog in leven was; in 1694 werd voormelde hoeve genoemd de "Heystermanshof". PETER ENGELBERGH was in 1587 Rentmeester der stad Venlo en wordt met zijn echtgenote LYSBETH CRAENEN herhaaldelijk in de in het Rijksarchief in Limburg berustende overdrachtsregisters van Venlo genoemd en wel in acten van 27 juni 1590,24 september 1590, 8 mei 1592, 2 april 1592 en 4 september 1601.

Uit een hierna weer te geven acte uit de registers van 25 februari 1627 blijkt dat ARNDT ENGELBERGH, gehuwd met JOHANNA VAN DAEL, en AGATHAENGELBERGH, gehuwd met GOERT (ook wel GODEFRIDUS of GERARD) RONDEN, ook kinderen van de echtelieden ENGELBERGH-CRAENEN waren. Voornoemde echtelieden RONDEN lieten op 5 oktober 1616 te Venlo (R.K.) een zoon PETRUS RONDEN dopen (getuigen: SEGERUS HEISTERMANS en CATHARINA CRAENEN)en op 18 december 1618 eveneens aldaar (R.K.) een dochter ELISABETH RONDEN (getuigen: JOANNES VAN DUREN en ANNA SWEINS).

Op Kersmis 1635 blijkt AGATHA ENGELBERGH te zijn overleden, want dan wordt een opdracht vermeld (Overdrachtsreg. Venlo 1634-1647) aan de vader GERARDT RONDEN en de oom SEGER HEYSTERMANS, als momboirs van CHRISTIAN RONDEN, nagelaten zoon van voornoemde GERARDT RONDEN en AGATHA ENENGELBORCHS zaliger. GERARD RONDEN wordt in 1610 genoemd als Rentmeesterder stad Venlo in 1622 als Peyburgemeester van Venlo.

Tot dit geslacht behoorden JOHAN ENGELBERGH, Rentmeester der stad in1679, en CHRISTAEN ENGELBERGH, Peyburgemeester van Venlo in 1628. Deze laatste was een broeder van JOANNES ENGELBERGH, op 8 mei 1633 in tweede huwelijk te Venlo (R.K.) gehuwd met CORNELIA SCHOEFFELAER, wiens op 18 april 1634 te Venlo (R.K.) gedoopte zoon CHRISTIANUS ENGELBEGH het geslacht aldaar voortzette. In 1792 stierf het geslacht te Venlo uit met zijn kleinzoon JOANNES HENRICUS ENGELBERGH, Vicaris der St. Martinuskerkaldaar.

Het WAPEN VAN DIT GESCHLACHT van dit geslacht ENGELBERGH zou zijn: een een rechtopstaande pijl, waaroverheen een molenijzer; het schild met beide handen vastgehouden door een ten halve lijve daarboven tevoorschijn komende engel. Het werd aldus gevoerd door GAERDT ENGELBERGH, in 1637 Schepenvan Gelder, blijkens een zegel in het Archief Walbeck.
Beroep:
vanaf 1587     Rentmeester van de Stad Venlo 1587
Peter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1555 [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52. Gerechtsprotocollen Venlo, nr. 2557: 16-10-1604] met Elisabeth (Lijsbeth) Craenen [105075E], ongeveer 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Peter en Lijsbeth was de volgende getuige aanwezig: Jenneken Engelberch (geb. ±1538) [zie I,3] [zus bruidegom]. Lijsbeth is geboren omstreeks 1535, dochter van Theodorus (Thijs) Craenen [108914E] en Judith Spegel [108915E]. Lijsbeth is overleden na 1604, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Lijsbeth: Naam ook Kranen, Craane
Getuige bij:
geboorteaangifte Sibilla Boermans (1599-1601) [zie III-e,1]    [oudtante moederszijde]
Kinderen van Peter en Lijsbeth:
1 Christianus Engelbergh [1797E], geboren omstreeks 1565. Volgt III-a.
2 Agatha Engelbergh [1500E], geboren omstreeks 1570. Volgt III-b.
3 Johanna (Jenneken) Engelbergh [1506E], geboren omstreeks 1574. Volgt III-c.
4 Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E], geboren in 1585 in Venlo (L). Volgt III-d.
II-b Maria (van) Engelbergh [1512E] is geboren omstreeks 1537 in Venlo (L), dochter van Judocus (van) Engelbergh [1510E] (zie I) en Johanna (Anna) Ronden [105287E].
Notitie bij van: Naam ook Engelbo/erch(s)/Engelbergh van
van trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1565 met Engelbertus (Engelbert) Craenen [105074E], ongeveer 30 jaar oud. Engelbert is geboren omstreeks 1535, zoon van Theodorus (Thijs) Craenen [108914E] en Judith Spegel [108915E].
Beroep:
Patr. Senator
Kinderen van van en Engelbert:
1 Jan Craenen [108919E], geboren omstreeks 1570.
Getuige bij:
geboorteaangifte Sibilla Boermans (1604-1636) [zie III-e,3]    [oom moederszijde]
2 Margaretha (Grietgen) Craenen [105076E], geboren omstreeks 1575 in Venlo (L). Volgt III-e.
III-a Christianus Engelbergh [1797E] is geboren omstreeks 1565, zoon van Peter Engelbergh [1515E] (zie II-a) en Elisabeth (Lijsbeth) Craenen [105075E].
Notitie bij Christianus: Naam ook Ingelborch
Beroep:
Peijburgemeester Stad Venlo 1628
Getuige bij:
geboorteaangifte Caspar Boermans (1609-1630) [zie III-e,5]    [neef van moeder]
09-01-1628     huwelijk Jan (de Jonge) Boermans (1607-1644) en Margaretha van Lom (1603-1642) [zie IV-o]    [neef van moeder bruidegom]   [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207, omschrijving huwelijkscontract]
14-05-1630     huwelijk Johann Engelbergh (geb. ±1600) en Gertrudis van Boeckholt (geb. ±1600) [zie IV-h]    [oom vaderszijde bruidegom]
Christianus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1590 met Margaretha Tuijten [105968E], ongeveer 20 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1570. Margaretha is overleden op 18-04-1626, ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Christianus en Margaretha:
1 Petrus Engelenbergh [1848E], geboren omstreeks 1590.
Getuige bij:
05-12-1615     huwelijk Seger Heijstermans (±1570-na 1638) en Jenneken Engelbergh (±1574-na 1638) [zie III-c]    [neef bruid]   [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo]
2 Catharina Engelberghs [1799E], geboren in 1590. Volgt IV-a.
3 Catharina Engelbergh [1780E], geboren omstreeks 1591.
4 Johannes Engelbergh [1792E], geboren in 1595. Volgt IV-b.
5 Aldegondis Engelbergh [1793E], geboren omstreeks 1600. Volgt IV-c.
6 Ida Engelbergh [1794E], geboren omstreeks 1600. Volgt IV-d.
7 Agnes Engelbergh [1790E], geboren omstreeks 1605. Volgt IV-e.
III-b Agatha Engelbergh [1500E] is geboren omstreeks 1570, dochter van Peter Engelbergh [1515E] (zie II-a) en Elisabeth (Lijsbeth) Craenen [105075E]. Agatha is overleden op 25-12-1635, ongeveer 65 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52].
Notitie bij overlijden van Agatha: Op ,,Kersmis” 1635 blijkt Agath Engelbergh
te zijn overleden, want dan wordt een opdracht vermeld (Overdrachtsreg. Venlo 1634-‘47) aan (de vader) GerardtRonden en (de oom) Seger Heystermans, als momboirs van Christian Ronden, nagelaten zoon van voornoemde Gerardt Ronden en Agatha Engelborchs zaliger
Notitie bij Agatha: Naam ook Engelborchs

Uit een hierna weer te geven acte uit die registers van 25 Eebruani 1627 blijkt, :dat Arndt Engelbergh, gehuwd met Johanna van Dael, en Agatha Engelbergh, gehuwd met Goert (ook wel Godefridus of Gerard) Ronden, ook kinderen van de echtelieden Engelbergh-Craenen waren.
R.A. Limburg, Overdrachtsregisters Venlo: 27 februari 1627 ARNT ENGELBORCHS, gehuwd met JENNEKE VAN DAEL, en GEERT RONDEN, gehuwd met AGATHA ENGELBORCHS, dragen een baand van drie morgen over aan hun zwager SEGER HEISTERMANS, gehuwd met JENNEKE ENGELBORCHS
Agatha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1590 met Geert, Godefridus, Gerard (Gerard) Ronden [105289E], ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1570, zoon van Gerardus (Goert) Ronden [9439E] en Anna Hendrichs [16440E].
Notitie bij Gerard: Voornaam ook Goert
Rentmeester der stad Venlo 1610
Peijburgemeester Venlo 1622
Beroepen:
Peyburgemeesterevan Venlo 1622
Rentmeester van de Stad Venlo 1610
Getuige bij:
geboorteaangifte Elisabeth Riers (geb. 1622) [zie IV-c,1]    [aangetrouwde oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Elisabeth van Du(e)ren (1622-1664) [zie V-c]    [aangetrouwde oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Margaretha van Du(e)ren (geb. 1624) [zie IV-d,4]    [aangetrouwde oudoom moederszijde]
Kinderen van Agatha en Gerard:
1 Aelitghen Ronden [9440E], geboren omstreeks 1600. Volgt IV-f.
2 Christianus Ronden [116401E], geboren omstreeks 1605. Volgt IV-g.
3 Petrus Ronden [105290E], geboren in 1616 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52/familisearch transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Seger Heijstermans (±1570-na 1638) [zie III-c] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina (Trijn) Craenen (geb. ±1580). Hij is gedoopt op 05-10-1616 in Venlo (L).
Religie:
RK
4 Elisabeth Ronden [105288E], geboren in 1618 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52/familisearch transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Du(e)ren (geb. ±1540) en Anna Sweins (geb. ±1590). Zij is gedoopt op 18-12-1618 in Venlo (L).
Religie:
RK
1506johannaengelbergh_segerusheijstermanstrouwvenlo.jpg
8 1506johannaengelbergh segerusheijstermanstrouwvenlo
III-c Johanna (Jenneken) Engelbergh [1506E] (afb. 8) is geboren omstreeks 1574, dochter van Peter Engelbergh [1515E] (zie II-a) en Elisabeth (Lijsbeth) Craenen [105075E]. Jenneken is overleden na 1638, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Jenneken: Naam ook Engelborchs

Erfde in 1590/3 de hoeve te Oirlo onder Venrai van haar vader Peter.
Deze hoeve werd de Heijstermanshoeve genoemd.
Ontvangt van Arnt en Agatha een baand van drie morgen.
Getuige bij:
geboorteaangifte Margaretha van Du(e)ren (geb. 1624) [zie IV-d,4]    [oudtante moederszijde]
Jenneken trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 05-12-1615 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo] met Segerus (Seger) Heijstermans [105129E], ongeveer 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jenneken en Seger waren de volgende getuigen aanwezig: Franciscus Staels (geb. ±1580) en Petrus Engelenbergh (geb. ±1590) [zie III-a,1] [neef bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Seger: Zie transcriptie trouwreg. Venlo
Seger is geboren omstreeks 1570. Seger is overleden na 1638, minstens 68 jaar oud. Seger is weduwnaar van N.N. Ronden [9445E] (geb. ±1562), met wie hij trouwde omstreeks 1580.
Getuige bij:
geboorteaangifte Petrus Ronden (geb. 1616) [zie III-b,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Arndt Engelenberg (1585-na 1631) [zie III-d]    [zwager]
geboorteaangifte Christiaan Engelbergh (1617-na 1670) [zie IV-l]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
III-d Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] is geboren in 1585 in Venlo (L), zoon van Peter Engelbergh [1515E] (zie II-a) en Elisabeth (Lijsbeth) Craenen [105075E]. Bij de geboorteaangifte van Arndt waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Ronden (±1513-na 1585) [zie I] [grootmoeder vaderszijde], Johannes van Du(e)ren (geb. ±1540) en Seger Heijstermans (±1570-na 1638) [zie III-c] [zwager]. Arndt is overleden na 21-01-1631, minstens 46 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 52]. Hij is begraven vóór 07-12-1637.
Notitie bij overlijden van Arndt: Gestorven tussen 21-1-1631 en 7-12-1637 (Ned. leeuw 1976, pag. 52)
Notitie bij Arndt: Naam ook Engelbergh/Engelborch(s)
Zie ook verhaal bij zoon Christianus Engelbergh (1505)

Uit een hierna weer te geven acte uit die registers van 25 Eebruani 1627 blijkt, :dat Arndt Engelbergh, gehuwd met Johanna van Dael, en Agatha Engelbergh, gehuwd met Goert (ook wel Godefridus of Gerard) Ronden, ook kinderenvan de echtelieden Engelbergh-Craenen waren.
R.A. Limburg, Overdrachtsregisters Venlo: 27 februari 1627 ARNT ENGELBORCHS, gehuwd met JENNEKE VAN DAEL, en GEERT RONDEN, gehuwd met AGATHA ENGELBORCHS, dragen een baand van drie morgen over aan hun zwager SEGER HEISTERMANS, gehuwd met JENNEKE ENGELBORCHS.

Ned. Leeuw 1976, pag. 52, 53
Arndt Engelenberg en Jenneke van Dael beschrijven een jaarlijkse erfrente van 50 gulden vervallende Purificationus St Mariadach (2-2) uit land gelegen ingen Hollan()zie tekst)
30-7-1629: jaarlijkse erfrente van fl.50,- St Jacobi Apostoli(25-7) uit helft van 12 morgen land gelegen ingen holland;

H.J.F. BOERMANS en J.J.M.H. VERZIJL, Genealogie der Familie BOERMANS(Venlo 1925), blz. 47: 21 janauri 1631 ARNT ENGELBORCHS en JENNEKE VAN DAEL echtgenoten, beschrijven een jaarlijkse erfrente van 50 gulden,vervallende Purificationis St. Mariaedach, 2 februari, uit land, gelegeningen Holland.

R.A. Limburg, Overdrachtsreg. Venlo 1634-1647: 7 december 1637 JENNICKEN VAN DAEL, weduwe van ARNOLT ENGELBERGHS, geassisteerd door haar momber PETER HEUFFTZ, ten overstaan van haar oudste kinderen GRITGEN en WOLFART ENGELBERCHS, draagt uit kracht van zeker testamenteen weide in ’t Venne over aan haar zwager en zuster, de echtelieden HENRICK VAN GEVENICH en ELISABETH HEUFFTZ.

Idem, f. 79 vso.: 25 februari 1641 JENNEKEN VAN DAEL, weduwe van ARNT ENGELBORCHS, met haar zoon WOLFFERT ENGELBORCHS en ROSINA VAN LINS "ehelud" , en met haar " behouden sone "DERICK WILLEMSS, in de MORIAEN en MARYA ENGELBORCHS zijn huisvrouw, die sich sampt und besonder medesterck gemaekt und gelaefft voor d’absenten respective kynderen,broeders und susters, en da Raetspersoon JOHAN BOIRMAN, sla derselverkinderen voormunder dragen uit kracht van zker testament, bij voornoemde ARNT ENGELBORCHS opgericht, een partij land, gelegen Ingen Holland,over.
Adres:
vanaf 1624     Nijmegen (Gld) (NED. LEEUW 1976, PAG. 12, jaar 1637)
Functie:
Rentmeester der stad Venlo
Religie:
Protestant
Verhuizing:
NED. LEEUW 1976, PAG. 12, jaar 1637
Na de overgave van Venlo in augustus 1637 was het gezin (ARNDT EN JENNEKE) kennelijk te zeer gecompromitteerd om zijn verblijf in die stad nog veel langer te rekken en men volgde het voorbeeld van talrijke naar Nijmegen uitgeweken verwanten, waar wij hen sedert 1642 aantreffen, terwijl de zonen als adelborsten in het Staatse leger dienst namen. CHRISTIAEN ENGELBERGH – die wordt genoemd als adeltborst onder kapitein Mulstroo en als jongeman van Venlo, als hij op 16 februari 1642 op het Rooversfort onder Bergen op Zoom in het huwelijk treedt met Anna van Grijppinckhoven, weduwe van Gillis Janssen -
Getuige bij:
26-09-1621     huwelijk Laurentius Cronsfelt (±1600-na 1657) en Elisabeth van Dael (±1600-na 1637)    [zwager bruid]   [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo]
Arndt:
(1) trouwde met Johanna (Anna) van Grijppinckhoven [117084E]. Anna is geboren omstreeks 1585 in Venlo (L). Anna is overleden vóór 1610, ten hoogste 25 jaar oud.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1611 met Johanna, Jenneke van Dael [105078E], ongeveer 19 jaar oud. Johanna, is geboren omstreeks 1592, dochter van Wolffert van Dael [104253E] en Catharina Ronden [104252E]. Johanna, is overleden na 03-08-1652, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Johanna,: Zij draagt een weide in ‘t venne over aan haar zwager en zuster

NED. LEEUW 1976, PAG. 12
Na de overgave van Venlo in augustus 1637 was het gezin kennelijk te zeer gecompromitteerd om zijn verblijf in die stad nog veel langer te rekken en volgde men het voorbeeld van talrijke naar Nijmegen uitgeweken verwanten, waar wij hen sedert 1642 aaltreffen, terwijl de zonen als adelborslten in het Staatse leger dienst namen. Christiaen Engelbergh - die wordt genoemd als adeltborst onder kapiltein Mulstroo en als jongeman van Venlo, als hij op 16 februari 1642 op het Rooversfort onder Bergen op Zoom in het huwelijk treedt met Anna van Grijppinckhoven, weduwe van Gillis Janssen .

Op 3 augustus 1652 was Joanna van Dael nog getuige bij de doop van haar kleindochter Jenneken Engelbergh(1507) te Nijmegen.
Adres:
vanaf 1624     Nijmegen (Gld)
Religie:
Protestant
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes van Du(e)ren (geb. 1620) [zie IV-d,2]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]
geboorteaangifte Jenneken Engelbergh (geb. 1652) [zie IV-k,6]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Arndt en Anna:
1 Joannes (Johann) Engelbergh [1800E], geboren omstreeks 1600 in Venlo (L). Volgt IV-h.
2 Engelbertus (R.D.) Engelenbergh [1788E], geboren op 28-10-1606 in Venlo (L).
Notitie bij Engelbertus: Naam ook: Ingelbertus Ingelberti
Beroep:
Sacellaniuss in Lothem
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Magdalena Mulders (geb. 1635) [zie IV-e,6]    [neef van moeder]
geboorteaangifte Christianus Engelbergh (1634-1702) [zie V-g]    [oom vaderszijde]
3 Agnes Engelenbergh [1789E], geboren omstreeks 1608 in Venlo??. Volgt IV-i.
Kinderen van Arndt en Johanna,:
4 Margaretha (Margariet) Engelbergh [1511E], geboren in 1612 in Venlo (L). Volgt IV-j.
5 Wolffert Engelbergh [1518E], geboren in 1614 in Venlo (L). Volgt IV-k.
6 Christianus (Christiaan) Engelbergh [1505E], geboren in 1617 in Venlo (L). Volgt IV-l.
7 Maria Engelbergh [1514E], geboren omstreeks 1618 in Venlo (L). Volgt IV-m.
8 Wilhelmus (Willem) Engelbergh [1516E], geboren in 1620 in Venlo (L). Volgt IV-n.
108916wapenfamilieboermans.jpg
9 108916wapenfamilieBoermans
III-e Margaretha (Grietgen) Craenen [105076E] is geboren omstreeks 1575 in Venlo (L), dochter van Engelbertus (Engelbert) Craenen [105074E] en Maria (van) Engelbergh [1512E] (zie II-b). Grietgen is overleden omstreeks 1648 in Venlo (L), ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Grietgen: Naam ook Kranen

Gem. Arch. Venlo
Trouwboek 9-11-1597
Margaretha Craenen, dochter van Engelbert Craenen en MARIA ENGELBERCH, trouwt Johan Boermans (Ned. Leeuw, 1993, bl. 433)
Grietgen trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-11-1597 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 212. Idem: 1953-1954, pag. 239] met Joannes (Jan (de oude)) Boermans [108916E] (afb. 9), ongeveer 19 jaar oud. Jan (de oude) is geboren omstreeks 1578 in Venlo (L), zoon van Joannes (Jan) Boermans [116906E] en Sibilla (Billeken) Ingenraij [116919E]. Jan (de oude) is overleden op 16-10-1639 in Venlo (L), ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan (de oude): Er zijn twee notities van deze Joannes die tegenstrijdig zijn. Bij de een wordt als vader/moeder Joannes Boerman geh. met Sibbilla Ingenraij genoemd (eerste huwelijk van Joannes) bij de ander wordt de tweede echtgenote als moeder genoemd t.w. Marg. Staels
Notitie bij Jan (de oude): Zegel: Een Schild, beladen met twee balken in den vorm van een St. Andreaskruis, waarvan de uiteinden scherphoekig naar binnen gebogen zijn, belegd met een hart, doorboord met een rechtopstaanden pijl. Helm met wrong en dekkleeden. Helmteeken: Het alleen met den pijl doorboorde hart, iets meer dan halfwassend herhaald.
(De Zegels van de Venlosche Scholtissen en Schepenen, 1935, J.J.M.H. Verzijl, pag.35)

Bijgenaamd: de Oude

[Boermans, Johan (2)]
BOERMANS (Johan) (2), bijgenaamd de Oude, geb. te Venlo omstreeks 1570, overl. aldaar 16 October 1639, zoon van Johan (1) en Magdalena Staels, was lakenkoopman en tingieter van beroep, leverde herhaaldelijk aan de stad. Hij was provisor van het St. Jacobs-gasthuis, en der huisarmen sedert 1607, rentmeester van Venlo 1614 en 1635, schepen sedert 9 Juli 1634 in plaats van Pelgrom Huygens en 1 Januari-29 Augustus 1637, peijburgemeester in 1636. Hij huwde 9 November 1597 met Margaretha Craenen, (overl. na 1643, dochter van Engelbert Craenen en van Maria Engelborgh), hunne kinderen waren: o.a. Arnold (geb. 17 Oct. 1601, overl. te Keulen 17 Juli 1622), Sibilla (geb. 1 Maart 1604, overl. 21 April 1636), Johan (3) (die volgt), Caspar (geb. 4 Nov. 1609, overl. te Venetië 9 Oct. 1630), Egidius (geb. 26 Febr. 1613, overl. na 1654, huwde 19 Sept. 1634 met Margareta in de Betouw), Magdalena (geb. 29 Januari 1616, overl. 17 Augustus 1632).

Zie: stadsrekeningen van Venlo van de jaren 1600-1638; Maasgouw 1906, 27, 1920, 58; Nederlandsche Leeuw 1913, 207 en 208; Limburg’s Jaarboek 1895, 15-16; familiechroniekje Boermans in bezit van H. Boermans te Venlo.
Beroepen:
Burgemeester en Schepen m.i.v. 1636-28-8-1637.
Gildemeester Kremersgilde 1614.
Lakenkoper, tingieter
Provisor St. Jacobsgasthuis en van de Huisarmen 1607-1637.
Rentmeestrer 1614 en 1635.
Functies:
Lid van het Huurvaardersgilde 1627.
Lid van het Schippersgilde vanaf 1622.
Peyburgemeester 1636
Kinderen van Grietgen en Jan (de oude):
1 Sibilla Boermans [108917E], geboren in 1599 om 08:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Sibilla waren de volgende getuigen aanwezig: Lijsbeth Craenen (±1535-na 1604) [zie II-a] [oudtante moederszijde], Hendrik van Teegelon (geb. ±1560) en Floris van de Weijer (geb. ±1560). Zij is gedoopt op 02-08-1599 in Venlo (L). Sibilla is overleden op 17-07-1601 om 08:00 in Venlo (L), 1 of 2 jaar oud.
2 Arnoldus (Arnold) Boermans [117007E], geboren op 17-10-1601 om 06:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Arnold waren de volgende getuigen aanwezig: Johan van Benthem (geb. ±1570), Johan Sweijns (geb. ±1570) en Margriet Sweijns (geb. ±1570).
Notitie bij de geboorte van Arnold: Geb. ook: 1-3-1604, overl. 21-4-1636
Arnold is overleden op 17-07-1623 om 03:00 in Keulen (Dld), 21 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
Notitie bij overlijden van Arnold: Hij overleed bij de Dominicanen te Keulen
Beroep:
Pater Dominicaan te Keulen
3 Sibilla Boermans [108918E], geboren in 1604 om 23:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw, 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Sibilla waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Craenen (geb. ±1570) [zie II-b,1] [oom moederszijde], Maria de Groot (geb. ±1570) en Dirk vam Solingen (geb. ±1570). Zij is gedoopt op 01-03-1604 in Venlo (L). Sibilla is overleden op 21-04-1636 om 24:00, 31 of 32 jaar oud.
4 Joannes (Jan (de Jonge)) Boermans [116927E], geboren op 25-01-1607 in Venlo (L). Volgt IV-o.
5 Caspar Boermans [116908E], geboren in 1609 om 02:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Caspar waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Engelbergh (geb. ±1565) [zie III-a] [neef van moeder], Helena Boener (geb. ±1570) en Maria Vermasen (geb. ±1580). Hij is gedoopt op 04-11-1609 in Venlo (L). Caspar is overleden op 04-10-1630 in Venetië, Italie, 20 of 21 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
Notitie bij overlijden van Caspar: Overleed bij een Apotheker op het Stint Marcusplein, Venetie
Adres:
Sint Marcusplein (in den Patriarch) bij een apotheker, Venetie
6 Aegidius (Gielis) Boermans [108920E], geboren in 1613 in Venlo (L). Volgt IV-p.
7 Magdalena Boermans [108921E], geboren in 1616 in Venlo (L) [bron: Limb.Leeuw, 1953-54, pag 178]. Zij is gedoopt op 25-01-1616 in Venlo (L). Magdalena is overleden op 07-08-1632 in Venlo (L), 15 of 16 jaar oud.
IV-a Catharina Engelberghs [1799E] is geboren in 1590, dochter van Christianus Engelbergh [1797E] (zie III-a) en Margaretha Tuijten [105968E].
Notitie bij Catharina: Genoemd in akte te Venlo met huis en erf op 2-12-1618 en 2-4-1624
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna van Du(e)ren (geb. 1619) [zie IV-d,1]    [tante moederszijde]
Catharina trouwde met Derik, Heinrich van Salingen [106191E]. Derik, is geboren omstreeks 1590. Derik, is overleden vóór 1624, ten hoogste 34 jaar oud.
Notitie bij Derik,: Naam ook Saligen
Kinderen van Catharina en Derik,:
1 Elisabeth van Salingen [106193E], geboren omstreeks 1610 in Venlo (L). Volgt V-a.
2 Gort van Saligen [106194E], geboren omstreeks 1610.
IV-b Johannes Engelbergh [1792E] is geboren in 1595, zoon van Christianus Engelbergh [1797E] (zie III-a) en Margaretha Tuijten [105968E].
Getuige bij:
geboorteaangifte Magdalena Mulders (geb. 1635) [zie IV-e,6]    [oom moederszijde]
Johannes trouwde met Ida Jaspers [105994E]. Ida is geboren omstreeks 1595.
Kinderen van Johannes en Ida:
1 Jacobus Engelbergh [1781E], geboren op 06-07-1615 in Venlo (L). Volgt V-b.
4128henricusengelbergdoopvenlotranscriptie.jpg
10 4128henricusengelbergdoopvenlotranscriptie
2 Henricus Engelbergh [4128E] (afb. 10), geboren in 1623 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Blitterswijck (geb. ±1595) en Johanna Bijl (geb. ±1596). Hij is gedoopt op 18-05-1623 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Henricus: Zie transcriptie geboortereg. Venlo
Notitie bij Henricus: Naam ook Ingelborchs
IV-c Aldegondis Engelbergh [1793E] is geboren omstreeks 1600, dochter van Christianus Engelbergh [1797E] (zie III-a) en Margaretha Tuijten [105968E]. Aldegondis trouwde met Johannes Riers [105969E]. Johannes is geboren omstreeks 1600.
Kind van Aldegondis en Johannes:
1 Elisabeth Riers [105970E], geboren op 27-11-1622. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Ronden (geb. ±1570) [zie III-b] [aangetrouwde oudoom moederszijde] en Agnes Meters (geb. ±1590).
1794idaengelbergh_johannesvanduerentrouwvenlo.jpg
11 1794idaengelbergh johannesvanduerentrouwvenlo
IV-d Ida Engelbergh [1794E] (afb. 11) is geboren omstreeks 1600, dochter van Christianus Engelbergh [1797E] (zie III-a) en Margaretha Tuijten [105968E].
Notitie bij Ida: Naam ook Engelborch
Religie:
RK
Ida trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 30-09-1618 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo] met Joannes van Dueren [105971E], ongeveer 18 jaar oud, nadat zij op 30-09-1618 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Ida en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Bruno van Du(e)ren (geb. ±1590) en Vitus Noeten (geb. ±1590).
Notitie bij het huwelijk van Ida en Joannes: Zie trouwreg. Venlo
Joannes is geboren omstreeks 1600. Joannes is overleden in 1638, ongeveer 38 jaar oud.
Kinderen van Ida en Joannes:
1 Johanna van Du(e)ren [105972E], geboren op 28-07-1619. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Engelberghs (geb. 1590) [zie IV-a] [tante moederszijde] en Vitus Noeten (geb. ±1590).
2 Johannes van Du(e)ren [105973E], geboren op 14-10-1620. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Bruno van Du(e)ren (geb. ±1590) en Johanna, Jenneke van Dael (±1592-na 1652) [zie III-d] [aangetrouwde oudtante moederszijde].
3 Elisabeth van Du(e)ren [105974E], geboren in 1622. Volgt V-c.
4 Margaretha van Du(e)ren [105975E], geboren op 02-11-1624. Bij de geboorteaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Ronden (geb. ±1570) [zie III-b] [aangetrouwde oudoom moederszijde] en Jenneken Engelbergh (±1574-na 1638) [zie III-c] [oudtante moederszijde].
5 Maria van Du(e)ren [105976E], geboren op 02-02-1627. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Gudula op den Camp (geb. ±1600) en Antonius Wilder (geb. ±1600).
Notitie bij Maria: Tweelingzus van Petrus
6 Petrus van Du(e)ren [109141E], geboren op 02-02-1627. Bij de geboorteaangifte van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Antonetta Boenen (geb. ±1575) en Theodorus Couten (geb. ±1575).
Notitie bij Petrus: Tweelingbroer van Maria
7 Maria van Du(e)ren [105977E], geboren op 27-08-1628. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Belphel (geb. ±1600) en Katharina Swaenen (geb. ±1600).
1790agnesengelbergh_enriciusingenraeijtrouwvenlo.jpg 1790agnesengelbergh_martinusmulderstrouwvenlo.jpg 1790agnesengelbergh_antoniusvanlithtrouwvenlo.jpg
12 1790agnesengelbergh enriciusingenraeijtrouwvenlo
13 1790agnesengelbergh martinusmulderstrouwvenlo
14 1790agnesengelbergh antoniusvanlithtrouwvenlo
IV-e Agnes Engelbergh [1790E] (afb. 12 t/m 14) is geboren omstreeks 1605, dochter van Christianus Engelbergh [1797E] (zie III-a) en Margaretha Tuijten [105968E].
Notitie bij Agnes: Naam Ingelborgh
Religie:
RK
Agnes:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-01-1628 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo] met Enricius Ingenraeij [106059E], ongeveer 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Agnes en Enricius waren de volgende getuigen aanwezig: Johann Engelbergh (geb. ±1600) [zie IV-h] [neef vaderszijde bruid] en Theodorys Ingenraij (geb. ±1600).
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Enricius: Zie transcriptie trouwreg. Venlo
Enricius is geboren omstreeks 1605, zoon van Theodorus Ingenraeij [116206E] en Anna Puteanus [116207E].
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 26-10-1634 in Venlo (L) met Martinus Mulders [106048E], ongeveer 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Agnes en Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Michael van Broekhuijsen (geb. ±1600) en Jacobus Engelbergh (1615-vóór 1652) [zie V-b] [neef bruid].
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Martinus: Zie transcriptie trouwreg.venlo
Martinus is geboren omstreeks 1605.
Notitie bij Martinus: Naam ook Mudders
Getuige bij:
geboorteaangifte Petronella Engelbergh (geb. 1641) [zie VI-a]    [aangetrouwde oudoom vaderszijde]
(3) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 24-05-1641 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo] met Antonius van Lith [106060E], 25 of 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Agnes en Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Pegels (geb. ±1610) en Henricus, Antonius van Lith (geb. ±1615).
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Antonius: Zie transcriptie trouwreg. Venlo
Antonius is geboren in 1615 in Venlo (L), zoon van Judocus van Lith [109159E] en Catharina van Schoeffelaar [109160E]. Hij is gedoopt op 25-10-1615 in Venlo (L).
Getuige bij:
geboorteaangifte Henricus Engelberch (geb. 1645) [zie V-b,5]    [aangetrouwde oudoom vaderszijde]
Kinderen van Agnes en Enricius:
1 Magdalena Ingenraij [106061E], geboren op 06-12-1628 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Magdalena waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Jurinana (geb. ±1600), Etna van de Putten (geb. ±1600) en Franciscus Schoeffelen (geb. ±1600). Zij is gedoopt op 06-12-1628 in Venlo (L).
2 Leonardus Ingenraij [106062E], geboren in 1630 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Slingerlandt (geb. ±1565) en Johannes Ingenraij (geb. ±1600). Hij is gedoopt op 21-08-1630 in Venlo (L).
Notitie bij Leonardus: Jong gestorven
Beroep:
Vicaris St. Martinuskerk te Venlo
Getuige bij:
geboorteaangifte Leonardus Engelbergh (1673-vóór 1673) [zie V-g,5]    [achterneef van vader]
05-05-1664     huwelijk Christianus Engelbergh (1634-1702) en Barbara Janssen (1639-1728) [zie V-g]    [achterneef vaderszijde bruidegom]
25-04-1690     huwelijk Theodorus, Degenhardus van Heucekom (geb. ±1630) en Anna, Christina Ingenraij (geb. 1632) [zie V-d]    [broer bruid]
3 Anna, Christina Ingenraij [106063E], geboren in 1632 in Venlo (L). Volgt V-d.
4 Leonarus, Theodorus Ingenraeij [116267E], geboren op 18-08-1634 in Venlo (L). Hij is gedoopt op 18-08-1634 in Venlo, St. Martinus. Leonarus, is overleden in 1709 in Goch (Dld), 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
Vicarius van het Altaar Onze Liebe Vrouwe der Smarten in der St. Martinuskerk, Vicarius vom Altaar van Puteanus, Domherr in Bonn
5 Ida (Posthuma) Ingenraij [106064E], geboren in 1639. Bij de geboorteaangifte van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Baptista van Arenbergh (geb. ±1600) en Gertrudis Ingenraij (geb. ±1600). Zij is gedoopt op 07-01-1639 in Venlo (L).
Kinderen van Agnes en Martinus:
6 Magdalena Mulders [106049E], geboren op 05-08-1635. Bij de geboorteaangifte van Magdalena waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Engelbergh (geb. 1595) [zie IV-b] [oom moederszijde], Helwigis Mulders (geb. ±1600) en Engelbertus (R.D.) Engelenbergh (geb. 1606) [zie III-d,2] [neef van moeder].
7 Magdalena Mulders [106050E], geboren op 13-11-1637. Bij de geboorteaangifte van Magdalena waren de volgende getuigen aanwezig: Aelken Swaens (geb. ±1600) en Aert Foecken (geb. ±1610).
8 Christianus Mulders [106051E], geboren op 05-02-1641. Bij de geboorteaangifte van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Bontenaekels (geb. ±1610) en Anna Liefkens (geb. ±1610).
Kind van Agnes en Antonius:
9 Sybilla, Agnes van Lith [109165E], geboren in 1642 in Venlo (L). Volgt V-e.
IV-f Aelitghen Ronden [9440E] is geboren omstreeks 1600, dochter van Geert, Godefridus, Gerard (Gerard) Ronden [105289E] en Agatha Engelbergh [1500E] (zie III-b). Aelitghen is overleden na 1654, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Aelitghen: Gegeven in den jaere Ons Heeren duysent seßhondert vierendertich den vierthienden marty; Caspar Romer, richter, Huybert ingeHuyß en Henrick ingenHuys, schepenen te Venlo, verklaren dat Aelitghen Ronden weduwe van Johan van Belffindt, geassisteerd met haar zwager en momber Derick Couten, en Gerardt Ronden en Seger Heystermans, als ooms en voogden van Christiaen Ronden zoon van wijlen Goerdt Ronden, verkopen aan Meewis Noothen en zijn echtgenote Margriet Moebachs een huis en erf met zijn achterhuis, brouwerij, brouwgetouw, plaats en opvaart c.a. gelegen in S. Niclaesstraet [Klaasstraat] naast enerzijds het huis en erf van Henrick Clousen en anderzijds het huis van wijlen Christian Haeris.

doopgetuige in Roermond op 21.9.1654 bij de doop van Margarita Belfent, dochter van Joannes Belfent en Elisabeth van den Berch
Aelitghen:
(1) trouwde met Johan van Bellfindt [9441E]. Johan is geboren omstreeks 1555. Johan is overleden vóór 1634, ten hoogste 79 jaar oud.
(2) trouwde met Michaelis (Michael) Mom [118045E]. Michael is geboren omstreeks 1610.
Getuige bij:
geboorteaangifte Margaretha Alberts (1645-1729)
IV-g Christianus Ronden [116401E] is geboren omstreeks 1605, zoon van Geert, Godefridus, Gerard (Gerard) Ronden [105289E] en Agatha Engelbergh [1500E] (zie III-b).
Getuige bij:
geboorteaangifte Barbara Janssen (1639-1728) [zie V-g]
geboorteaangifte Agnes Alberts (1638-1673)    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Barbara, Janssen Alberts (1639-1692)    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Christianus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-02-1637 in Venlo (L) met Margaretha (Margriet) Alberts [109047E], ongeveer 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Christianus en Margriet waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Belven (geb. ±1600) en Johannes Ingenraij (geb. ±1600). Margriet is geboren omstreeks 1592, dochter van Albertus Alberts [117237E]. Margriet is weduwe van Leonardus de Wijlder [117958E] (geb. ±1600), met wie zij trouwde op 30-07-1628.
Getuige bij:
geboorteaangifte Gerardus Alberts (geb. 1655)    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Maria Alberts (geb. 1631)    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Joannes Engelbergh (geb. 1641) [zie IV-k,2]    [aangetrouwde nicht van vader]
Kind van Christianus en Margriet:
1 Godefridus Ronden [116400E], geboren in 1639 in Venlo (L). Volgt V-f.
1800joanneengelbergh_gertrudisvanboeckholttrouwvenlotranscriptie.jpg 1800joannesengelbergh_corneliaschoeffelaartrouw.jpg 106180gertrudisboekholt_joannesalbertitrouwvenlo.jpg
15 1800joanneengelbergh gertrudisvanboeckholttrouwvenlotranscriptie
16 1800joannesengelbergh corneliaschoeffelaartrouw
17 106180gertrudisboekholt joannesalbertitrouwvenlo
IV-h Joannes (Johann) Engelbergh [1800E] (afb. 15 en 16) is geboren omstreeks 1600 in Venlo (L), zoon van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna (Anna) van Grijppinckhoven [117084E].
Notitie bij Johann: Naam ook Engelborgh, Ingelborchs
Religie:
Rooms katholiek
Getuige bij:
16-01-1628     huwelijk Enricius Ingenraeij (geb. ±1605) en Agnes Engelbergh (geb. ±1605) [zie IV-e]    [neef vaderszijde bruid]   [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo]
Johann:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-05-1630 in Venlo (L) met Gertrudis van Boeckholt [106180E] (afb. 17), ongeveer 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johann en Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Engelbergh (geb. ±1565) [zie III-a] [oom vaderszijde bruidegom] en Nicolaas Hults (geb. ±1600).
Notitie bij het huwelijk van Johann en Gertrudis: Zie transcriptie doopreg. Venlo trouw Joannes en Gertrudis
Gertrudis is geboren omstreeks 1600. Gertrudis is weduwe van Joannes Alberti [9231E] (±1600-vóór 1630), met wie zij trouwde op 08-01-1623 in Venlo (L).
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 08-05-1633 in Venlo (L) met Cornelia Schoeffelaar [106181E], ongeveer 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johann en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Michael van Broekhuijsen (geb. ±1600) en Jacobus Engelenberg (geb. ±1600).
Notitie bij het huwelijk van Johann en Cornelia: Zie transcriptie trouwreg. Joannes en Cornelia
Cornelia is geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Cornelia: Naam ook Schoeffelen, Schuffelaer, Schuiffelen
Kind van Johann en Cornelia:
1 Christianus Engelbergh [1801E], geboren op 18-04-1634 in Venlo (L). Volgt V-g.
IV-i Agnes Engelenbergh [1789E] is geboren omstreeks 1608 in Venlo??, dochter van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna (Anna) van Grijppinckhoven [117084E].
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Jacobus Engelbergh (geb. 1669) [zie V-g,3]    [oudtante vaderszijde]
Agnes:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1628 met Theodorus Drilmans [106047E], ongeveer 23 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1605. Theodorus is overleden op 04-05-1683 in Geijsteren (L), ongeveer 78 jaar oud.
Religie:
RK
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 24-05-1641 met Antonius van Sitermans [106057E], 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Antonius: Z ie huw. getuigen Lith
Antonius is geboren op 25-10-1615. Antonius is overleden op 08-08-1680 in Geijsteren, 64 jaar oud.
Beroep:
Schout van Oostrum, Sprallandt en Geijsteren
Kinderen van Agnes en Antonius:
1 Ericius van Sitermans [106053E], geboren op 03-07-1644. Bij de geboorteaangifte van Ericius waren de volgende getuigen aanwezig: Sybilla van Straelen (geb. ±1610) en Jacobus Engelbergh (1615-vóór 1652) [zie V-b] [achterneef moederszijde].
2 Alardus van Sitermans [106054E], geboren op 11-12-1647.
3 Meichs, Johanna van Sitermans [106055E], geboren op 31-03-1655.
4 Vincent, Frederik van Sitermans [106056E], geboren op 21-05-1657. Vincent, is overleden op 13-06-1681, 24 jaar oud.
106139willembrempt_mariapietersdrgeertsenhuwelijk.jpg
18 106139willembrempt mariapietersdrgeertsenhuwelijk
IV-j Margaretha (Margariet) Engelbergh [1511E] is geboren in 1612 in Venlo (L), dochter van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna, Jenneke van Dael [105078E]. Margariet is overleden vóór 18-11-1668 in Venlo (L), ten hoogste 56 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 53].
Notitie bij overlijden van Margariet: Overleden tussen 15 februari 1665 en 18 nov. 1668
Notitie bij Margariet: Naam ook: Engelbor(g)ch(s)

Zie ook Ned. Leeuw 1976.
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (1659-vóór 1664) [zie IV-l,1]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Catharina Engelbergh (1665-na 1726) [zie V-n]    [tante vaderszijde]
Margariet:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1633 met Charles van Lambregt [105061E], 21 of 22 jaar oud. Charles is geboren in 1611 in Land van Luik (B), zoon van Jan van Charles [117118E] en Anna Dusseldorp [117119E]. Hij is gedoopt op 15-01-1611 in Nijmegen (Gld). Charles is overleden op 29-06-1692, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Sergeant onder de Kolonel en Gouverneur van Nijmegen.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 07-01-1645 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 53] met Willem (Jonkheer) van Brempt [106139E] (afb. 18), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Margariet en Willem: Ossendrecht
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 423
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Inventarisnummer 1
Registernaam NH doop- en trouwboek 1653-1721 - huwelijk 1653-1690
Code BOZ216000003
Periode register 1653-1690
Religie hervormd
Pagina 63
Plaats ondertrouw Ossendrecht
Plaats huwelijk Ossendrecht
Datum ondertrouw 13-11-1668
Datum huwelijk 18-11-1668
Bruidegom Wilhelm Bremt
Plaats wonen Ossendrecht
Eerdere vrouw Margarita Engelberghs
Bruid Maria Geertsen
Plaats geboorte Huijbergen
Plaats wonen Ossendrecht
Willem is geboren in 1612 in Land van Luik (B). Willem is overleden op 16-12-1680, 67 of 68 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54].
Notitie bij overlijden van Willem: overleden tussen 16 dec. 1680 en 29 juni 1692
Willem trouwde later op 18-11-1668 in Ossendrecht (NB) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54] met Maria, Pietersdr Geertsen [106140E] (geb. ±1610).
Notitie bij Willem: Kocht 16 dec. 1680 te Ossendrecht het huis genaamd:
De Herreberghe de Gouden Laem.
Adres:
vanaf 1680     De Herreberghede Gouden Laem, Ossendrecht (NB) (18-12-1680 aangekocht)
Beroep:
Adelborst onder kap. Ruysch (1645).
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (1659-vóór 1664) [zie IV-l,1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (geb. 1656) [zie V-o]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kind van Margariet en Willem:
1 Anna, Margaretha van Brempt [105060E], geboren in 1645 in Ossendrecht (NB). Volgt V-h.
IV-k Wolffert Engelbergh [1518E] is geboren in 1614 in Venlo (L), zoon van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna, Jenneke van Dael [105078E]. Wolffert is overleden in 1662 in Venlo (L), 47 of 48 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54].
Notitie bij overlijden van Wolffert: Overleden na Pasen 1662
Notitie bij Wolffert: Naam ook: Engelbergh/Engelborchs

Citaat Ned. Leeuw 1976, pag. 54
Wolffert Engelbergh, geb. te Venlo, Soldaat, nam met Pasen 1662 deel aan het avondmaal der Geref. Gemeente te Glückstadt (zie Gens Nostra jrg. 1952, blz. 181 en jrg. 1959, blz. 242),
overleden na Pasen 1662, tr. Josina van Lins (of Goes)”.
Beroep:
Soldaat
Religie:
Rooms katholiek en Ned.Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Wilhelmus in den Moriaen (geb. 1641) [zie IV-m,1]    [oom moederszijde]
Wolffert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1639 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54] met Josina (Josijn) van Lins(ook Goes) [105195E], ongeveer 21 jaar oud. Josijn is geboren in 1618 in Venlo (L).
Notitie bij Josijn: Voornaam ook Rosijna

Oud Rechterlijke macht Weert
Op 1712 nr. 3359
Alida Engelbergh, Peter Linsen, Kinderen. Onderwerp: Rente
Kinderen van Wolffert en Josijn:
1501arnoldusengelbergh23okt1640doopvenlo.jpg 1501arnoldusengelberghdoopvenlo23okto1640transcriptie.jpg
19 1501arnoldusengelbergh23okt1640doopvenlo
20 1501arnoldusengelberghdoopvenlo23okto1640transcriptie
1 Arnoldus Engelbergh [1501E] (afb. 19 en 20), geboren in 1640 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54/familisearch transcrips baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Cronsfelt (±1600-na 1657) [aangetrouwde oudoom vaderszijde], Ursula ab Huijn (geb. ±1610) en Theodorus (Dirck Willemssen) in den Moriaen (1610-na 1652) [zie IV-m] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 23-10-1640 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Zie doopreg.en transcriptie
Notitie bij Arnoldus: Naam ook Engelborch
Religie:
RK
1508joannesengelberghdoopvenlo2okt1641transcr.jpg
21 1508joannesengelberghdoopvenlo2okt1641transcr
2 Joannes Engelbergh [1508E] (afb. 21), geboren in 1641 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54/ familisearch transcripts baptism venlo]. Bij de geboorteaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Margriet Alberts (geb. ±1592) [zie IV-g] [aangetrouwde nicht van vader], Gielis Boermans (1613-vóór 1657) [zie IV-p] [achterneef van vader] en Michelina, Antoinetta, Johanna Morn (geb. ±1615). Hij is gedoopt op 02-10-1641 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Joannes: Zie transcriptie doopreg.
Notitie bij Joannes: Naam ook Engelborch
Religie:
RK
Getuige bij:
08-02-1699     huwelijk Leonardus Engelbergh (1675-1729) en Barbara van Aerssen (1673-1732) [zie VI-c]    [neef van vader bruidegom]
3 Pieter (Peter) Engelberch [1859E], geboren in 1644. Volgt V-i.
4 Wolfert Engelenbergh [1748E], geboren in 1645 in Den Bosch (NB). Volgt V-j.
5 Maria Engelenbergh [1858E], geboren omstreeks 1650. Volgt V-k.
6 Jenneken Engelbergh [1507E], geboren in 1652 in Nijmegen (Gld) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54- Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen RBS 1165/474]. Bij de geboorteaangifte van Jenneken waren de volgende getuigen aanwezig: Agnes Middelman (±1590-na 1652) [aangetrouwde oudtante vaderszijde], Johanna, Jenneke van Dael (±1592-na 1652) [zie III-d] [grootmoeder vaderszijde], Theodorus (Dirck Willemssen) in den Moriaen (1610-na 1652) [zie IV-m] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Jan van Gent (geb. ±1630). Zij is gedoopt op 03-08-1652 in Nijmegen (Gld) [bron: Gereformeerd Doopboek Nijmegen].
Notitie bij de geboorte van Jenneken: Ik neem hierbij aan dat Johanna, Jenneke van Dael dezelfde is als Anna van Dael, genoemd op de Doopakte.

Nederduits-Gereformeerde Gemeente 1608-1642

Kind: Jenneken Engelberch
Vader: Wolffert Engelberch
Moeder: Goes, Josijn
Locaties:
Datum document: 03/08/1652
Getuigen Dirk Willems, Jan van Gent, Agnes Middelmans, Anna van Dael
Bron Doopregister Nederduits-Gereformeerde gemeente Nijmegen (RBS 1165 / 474)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
1505christianusengelberghdoopvenlotranscriptie.jpg 1505christianusingelbergh_mariavijserondertrouw6okto1658.jpg 1505christianusengelberghbenoeming_diaken6mrt1656ossendrecht.jpg 1505christiaan_engelberghhandtekening.jpg
22 1505christianusengelberghdoopvenlotranscriptie
23 1505christianusingelbergh mariavijserondertrouw6okto1658
24 1505ChristianusEngelberghbenoeming Diaken6mrt1656Ossendrecht
25 1505Christiaan EngelberghHandtekening
IV-l Christianus (Christiaan) Engelbergh [1505E] (afb. 22 t/m 25) is geboren in 1617 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 88/familisearch transcripts baptism venlo], zoon van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna, Jenneke van Dael [105078E]. Bij de geboorteaangifte van Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Seger Heijstermans (±1570-na 1638) [zie III-c] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Leonardus Nielis (geb. ±1580). Hij is gedoopt op 02-07-1617 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Christiaan: Zie transcriptie doopreg. Venlo

Christianus is in 1642 en in1659 als Schout GETUIGE bij de doop van :
Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 17
Registernaam NH doopboek 1642-1649
Code BOZ210000028
Periode register 1642-1649
Religie hervormd
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 09-07-1642
Kind Johannes van Dalen
Geslacht m
Datum doop 09-07-1642
Vader Jan van Dalen
Moeder Tryntje van Dale
Getuige 1 Johannes Segers
Getuige 2 Jan Pieterssen
Getuige 3 Christiaen Ingelberg
Getuige 4 Soetje Adriaens
Getuige 5 Teuntje Samuels

EN BIJ
Ossendrecht
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 423
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Inventarisnummer 1
Registernaam NH doop- en trouwboek 1653-1721 - doop 1653-1679
Code BOZ216000002
Periode register 1653-1679
Religie hervormd
Pagina 27
Plaats doop Woensdrecht
Datum doop 01-06-1659
Kind Adriaentgen Stellenaer
Geslacht v
Vader Jan Adriaenssen Stellenaer
Moeder Wilhelmina Jans
Getuige 1 Christaen Ingelberg
Beroep schout van Ossendrecht
Getuige 2 Job Geleijnssen
Getuige 3 Cornelis Henderijx
Getuige 4 Barbara Jacobs
Getuige 5 Dingetge Willem Schoonen
Christiaan is overleden na 22-02-1670 in Ossendrecht (NB), minstens 53 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 12, 53].
Notitie bij overlijden van Christiaan: Overleden tussen 22 februari 1670 en 14 maart 1670
Notitie bij Christiaan: Naam: ook Ingelsber(ch)gh, Ingelborchs

DE KAPITEIN-COMMANDEUR JOHAN VEIJSER (JOHN VIZER) UIT ENGELAND,ZIJN NAKOMELINGEN EN HUN VERWANTEN; diverse leden van de familie Engelenberg maken hiervan deel uit.

door MR. W. W. VAN VALKENBURG. (Ned. Leeuw 1976 pag 5 e.v.)

HOOFDSTUK 1. Johan Veijser (John Vizer) en zijn dochter Maria Veijser. I
Als ,,Jan Veiser geboren van Siphingen in Engelandt, sergeant onder den Heer Cap. Boeis, tegenwoordig in Garnisoen, liggende binnen Tholen” komt de stamvader in onze
gezichtskring als hij op 8 april 1628 ondertrouwt met Mecqken Jacobsdr., weduwe van Matthijs Willemsz., geboren te Poortvliet, tegenwoordig woonachtig binnen Tholen. De
bruigom wordt daarbij bijgestaan door de luitenant Thomas Godby en de sergeant Jeans Copy, beiden eveneens dienende onder de kapitein Boeis, terwijl de bruid als getuigen had medegebracht Dina Godby en (haar zuster) Tanneke ]acobsdr.
De bruid was een dochter valn Jacob Huybrechtsz., een uit Brielle afkomstige bakker, tapper en impostmeester te Poortvliet, en diens uit Reimersmaal afkomsltige tweede echtgenote
Margriete lacobsdr.; het was haar ,derde huwelijk, want bij haar huwelijk met Matthijs Willemsz. was zij reeds weduwe van Philips Philipsz. Grindet (zie Bijlagen A en C bij dit
hoofdstuk).

Naar de Engelse herkomst van lohn Vizer, zoals hij zelf zijn naam tekent, is door ons geen onderzoek ingesteld. Zijn geboorteplaats wordt bij zijn tweede huwelijk genoemd
“Chipgey” en deze namen geven voor een nader onderzoek in Engeland onvoldoende houvast. De geslachtsnaam Vizer komt thans in Engeland nog wel voor; in het Londense
telefoonboek trof ik enige jaren geleden één naamgenoot aan.

Op 19 januari 1630 (R.A. Zeeland, Inv. Lasonder Zeeuwse Eilanden (verder aan te halen als Z.E.) nr. 5201) wordt hijn og vermeld als sergeant binnen Tholen in garnizoen, doch
in 1633 krijgt hij commissie als majoor en commies van de vivres en ammunitie op de forten St. Martin of Hoogerwerf en Ambrosius (reg. Commissieboeken Raad van State 1633); hij wordt verder op de Staten van Oorlog tot aan zijn dood als zodanig op het fort Hoogerwerf vermeld, doch over enige band met het fort Ambrosius is verder niet gebleken. Voor zijn richtige waarneming van deze functies stelde de Thoolse
burgemeester Jacob de Vriese zich op 8 september 1633 borg (Z.E. 5179).

Zelandia Illustrata II, blz. 751, deelt mede,dat de sterkte St. Martin lag op de schorren bij de Boomkreek en de Agger ten noordwesten van Zandvliet en over het verdronken Land van Saaftinge. A. J. van der Aa in zijn AardrijkskundigWoordenboek der Nederlanden, V, p. 769, vertelt ons nog, dat Hoogerwerf of Hoogewerve oudtijds een eiland was in de Oosterschelde, waarvan het middengedeelte overstroomd was en niets dan zand vertoonde; op het zuidwestpunt van het eiland, dat zich van zuidwest naar noordoost uitstrekte, lag de schans St. Martijn. Op het hierbij afgebeelde fragment
van een zeventiende-eeuwse kaart ziet men ten westen van Ossendrecht ,,t Fort op Hogerwerf” liggen en op het vasteland ten zuiden van Zandvliet ziet men een schans Ambrosius; Zelandia Illustrata II, blz. 741, noemt echter het fort St. Ambrosius of Stoofgat en deze laatste naam vindt men op de kaart vermeld ten zuiden van Hoogerwerf.

Tijdens de veldtocht van Graaf Willem van Nassau in de zomer van 1632 gaven in de maand juli de schansen Hoogerwerfen Ambrosius zich aan het Staatse leger over. In de
nacht, volgende op die verovering, verkoos geen enkele soldaat te werken, niet uit vreugde over dit wapenfeit zoals men misschien geneigd zou zijn aan te nemen, maar omdat het merendeel voor vroegere veldarbeid nog niets had ontvangen en de officieren weigerden het volk tot werken op te vorderen (F. J. G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger IV, p. 61 en 345). Uit de gedrukte Notulen van de Staten van Zeeland blijkt op 4 juli 1632, dat Graaf Willem van Nassau met voldoening kennis gaf van het innemen van het fort Hoogerwerf en dat hij voor dat bericht op 7 juli 1632 door de Staten bedankt werd. In de Statenvergadering werd vervolgens uitvoerig gedelibereerd over het verdere lot van het fort en ten slotte werd op 26 november 1633 besloten het in betere staat te brengen, vooral omdat door ,,demolitie” van het fort de haven van Zandvliet open en onbeschermd zou komen te liggen (Notulen Staten van Zeeland 1633,
p. 116/117 en 131, ook 1634, p. 22/23). Van het fort St. Martin, dat ter betere beveiliging van de Oosterschelde aan de ingang daarvan op de zandplaat Hoogerwerf was aangelegd, bestond de bezetting uit eén compagnie infanterie; in 1640 werd bepaald, dat de bezetting zou bestaan uit twee man uit elk van de dertig Zeeuwse compagnieën en dat de commandant twee hunner tot sergeant en drie tot korporaal mocht aanstellen (Het Staatsche Leger IV, p. 125 en 297).
Op 1 januari 1648 wordt Veijser voor het eerst als kapitein vermeld (Z.E. 5201) en nadien komt hij steeds voor als kapitein en commandeur van het fort Hoogerwerf; veelal
wordt ,hij dan wel betiteld als ‘de kapitein-commandeur Johan
Veijser.

In de Zeeuwse Statenvergadering van 10 februari 1654 kwam ter sprake de keuze tussen ,,de reparatie ofte de verlatinge van het fort van Hoogerwerve” en men besloot toen een en ander te examineren en schriftelijk advies te doen uitbrengen. Het bleek, dat het fort ,door de laatste stormen geheel ontramponeert is en beschadight en zulcx dat ’t selve niet kan in ouden staet gebraght werden als met seer groote ontkosten, die op het minste beraemt werden op £ 600 Vlaams”. Toch werd op 24 november 1654 tot restauratie geadviseerd. In 1658 bleek het fort Hoogerwerf bezet met slechts 25 man, merendeels ,,mortepayen ofte passevolanten die geen dienst doen ende daer van echter de gagie werd getrocken” (Het Staatsche Leger V, p. 518/519). Hieruit blijkt, dat aan de kapitein Veijser de in Het Staatsche Leger (deel IV, p. 270, en deel V, p. 235 e.v.) omschreven kwalijke praktijken werden verweten. De kapiteins ontvingen namelijk
de soldij voor hun gehele compagnie en waren aansprakelijk voor de richtige uitbetaling. Door de compagnieën onvoltallig te houden doch betaling te vorderen alsof geen enkele man ontbrak en door onrechtmatig te korten op de soldijen der ondergeschikten kon een compagniescommandant niet-onbelangrijke bedragen in eigen zak steken. Bij controle door demonstercommissarissen maakten zij dan gebruik van ,,passevolanterye”, waartoe zich dan moesten lenen knechten van de officieren, kooplieden die de troep volgden en lieden zonder bestaan, ja soms kinderen en zelfs vrouwen, die dan bij de monstering met een piek of vuurwapen, het rapier op de zijde, als soldaten moesten optreden. Zo werden bij een monstering te Grave in 1626 ruim dertig kinderen in bedden toegetakeld om hen voor zieke manschappen te laten doorgaan en traden in 1644 met pieken en corseletten gewapende vrouwen als passevolanten op. De slecht betaalde, slechtgevoede en slechtgeklede soldaten mochten tot verbetering van hun lot geen handwerk in de steden uitoefenen, doch wel zich als arbeiders bij de boeren verhuren. Dit verklaart ook de attestatie van Veijser’s schoonzoon Woufer van Raphels van 6 januari 1654 (Z.E. 5685), dat een vijftal met name genoemde soldaten, dienende onder de compagnie bij kapitein Joh. Veijser en in garnizoen op het fort Hoogerwerf, enige tijd terug in de oogst
bij hem hebben gesneden en gearbeid; zo ook op 6 augustus lestleden, toen zij van de morgen tot de avond voor hem hebben gewerkt en dus op die dag niet op de monstering ter rolle, die op het voornoemde fort geschied is, present zijn geweest. Deze verklaring heeft ongetwijfeld moeten dienen om door Veijser een beschuldiging van “passevolanterye” te doen ontzenuwen. Met de financiële omstandigheden van de
kapitein-commandeur ging het in elk geval niet slecht; hij verwierf omstreeks de periode 1656-1659 door koop een niet onaardig grondbezit onder Poortvliet en omgeving.

Reeds spoedig na de dood van zijn eerste echtgenote, die blijkens een aantekening uit het Thoolse kerkarchief aldaar op 12 juli 1640 werd begraven als ,,de huisvrouw van de
majoor Johan Feijser”, hertrouwde hij te Tholen op 17 oktober 1640 met Maria de Ridder, geboortig van Zierikzee, over wier familie wij in de Bijlage B bij dit hoofdstuk nadere gegevens zullen verstrekken. Men krijgt niet de indruk dat dit huwelijk op den duur een groot succes was, want als hij op 6 juni 1654 als de Heer Johan Vizer, kapitein en commandeur op het fort Hoogerwerf, ,,clouck ende gesomnt van lichame” testeert voor notaris Philips den Dach te Middelburg, dan bespreekt hij wel legaten aan de armen, ,,in welcker kercke hij begraven sal werden”, en aan zijn nicht Elisabefh Hseerel, echtgenote van Jacob van Schoonhoven, doch over zijn echtgenote spreekt hij niet. Ook Maria de Ridder, die als huisvrouw van de heer commandeur van het fort Hoogerwerff Jhon Vijser op 20 mei 1655 voor notaris H. de Rouck te Bergen op Zoom (G.A. Bergen op Zoon, not. 134) testeert, ,sieckelijck naar den lichaem”, noemt hem verder in dat testament niet en bedenkt - behalve de armen te Bergen op Zoom - slechts haar broeder Martinus de Ridder en diens kinderen. Reeds spoedig daarop is zij overleden, want op 7 februari 1656 treedt Veijser, commanderende kapitein op
Hoogerwerf, op als haar weduwnaar, samen met voornoemde Martinus de Ridder (G.A. Bergen op Zoom, not. 80).Op 10 april 1659 koopt de heer commandeur Johan Viser nog een stuk land (ZE. 5640), doch reeds spoedig daarna en wel op 7 juni 1659 wordt door zijn schoonzoon Engelbergh zijn voormelde testament aan de weesmeesters van Poortvliet getoond, zodat hij kort tevoren zal zijn overleden. Het fort Hoogenverf, waar hij een zo groot gedeelte van zijn leven had doorgebracht, kwam langzamerhand in verval. Tot in
de zeventiger jaren van de 17de eeuw waren op het fort nog afstammelingen van zijn eerste echtgenote Maeyke lacobsdr.(uit haar eerste huwelijk met Philips Grindet) gestationeerd als soldaten en wordt de heer de Baudoux uit Bergen op Zoom als majoor van het fort genoemd, doch niet lang daarna schijnt het vervallen te zijn en in 1801 werd dit gedeelte van de Oosterschelde ingedijkt en ging het eiland deel uitmaken van de polder Nieuw Hinkelenoord en Hoogwerf (Van der Aa, Aardrijksk. Woordenboek V, p. 769).

Uit het vertonen van het meergemelde, door Veijser voor de notaris den Dach te Middelburg in 1654 verleden testam nt blijkt, dat zijn dochtter zich had neergelegd bij de
beperking van haar legitieme portie, zoals de testateur daarbij had bepaald; zij had trouwens op grond van dat testament levenslang het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap welke - met uitzondering van enige, betrekkelijk geringe legaten- geheel op haar kinderen vererfde. De weesmeesters van Poortvliet vonden het testament kennelijk dermate van belang, dat zij de inhoud ervan volledig overnamen in het register van boedelrekeningen ( Z.E. 5705, d.d.7 juni 1659) en (derhalve is het aan ons ‘overgeleverd, lang nadat de protocollen van de notaris Philips den Dagh zijn verdwenen. Zoals wij reeds mededeelden waren de erfgenamen van de kapitein Veijser zijn kleinkinderen en zou zijn (dochter haar leven lang) het vruchtgebruik hebben van deze nalatenschap, terwijl - mocht zij overlijden - de vader der kinderen zodanig vruchtgebruik zou hebben tot de ,bejaertheyt, huwelick ofte anderen
profecte state van ieder kint toe en langer niet”. Mocht echter zij haar legitieme portie eisen, dan zou het resterende gedeelte aan voormelde kinderen komen en op interest gezet worden, zonder (dat zij of haar man daar enige ,,genuchte of proffyt zal hebben ofte genileten”. Maria Veijser nam echter kennelijk genoegen met de som van 200 ponden vlaams, die zij van haar vader ter leen had, plus de vervallen, onbetaalde rente, welke haar bij dat testament werden toebedeeld ,,in plaetse ende volcomene
voldoening van haere legitime portie”. Zij was het enig kind van Johan Veijser, geboren uit zijn eerste huwelijk met Maeycke Jacobsdr., en blijkens de notulen van de Thoolse
Weeskamer (G. A. Thol’en, Weesboeken 5, f. 319) omtrent elf jaren oud, toen op 3 september 1640 (haar behuwdcom) Frans Jansz. Block als pnincipale voogd en (haar zwager) Huybrecht Noortynck als toeziende voogd de eed aflegden. In de bij dit ‘hoofdstuk behorende Bijlage A zal men over deze voogden en de andere verwanten van haar moeder de nodige gegevens vinden. Op 19 oktober 1640 kwam volgens
deze zelfde bron de ,,uytcoop” tot stand, waarbij Veijser zich verplichtte om haar bij haar ,,bejasrtheyt” of huwelijk voor haar moederlijke successie te betalen in ‘totaal de som van 116 ponden, 13 schellingen en 4 groten vlaams, en wederom blijkens
dezelfde bron, dechargeert zij haar vader op 14 november 1646, thans geassisteerd door haar echtgenoot Wouter Davidsz. van Raphels.

Wouter Davidsz van Raphels was een verwant van haar oom en voogd Frans Jansz. Block en bovendien was zijn zuster Maria van Raphels sedert 1638 gehuwd met Maria Veijser’s
volle neef, de Thoolse schepen Anthony Rolle (zie nader de
Bijlagen A, D en E bij dit hoofldstuk). Als zoon van David Woutersz. van Raphels, landbouwer en impostmeester te Poortvhet, schepen en armmeester aldaar, en diens tweede echtgenote Petronella Andriesdr. Vlaminck was hij te Poortvliet omstreeks 1620 geboren. Zulks kunnen wij afleiden uit het certificaat van schepenen van Poortlvliet van 21 april 1642 (ZE. 5685), dat hij sedert zijn geboorte aldaar woonachtig is, en een verklaring van 6 mei 1645 in hetzelfde register (Z.E. 5685), dat hij dan omtrent 25 jaren oud is. Op 12 januari 1647 (Z.E. 5651) verklaart Wouter van Ravels, inwoner van
Poortvliet, zich borg voor de goede en getrouwe administratie, die Johan Vizer van wege het gemene land als majoor ‘en commies van vivres en ammunitie ‘over het fort Martijn genaamd Hoogerwerf is betrouwd, tot een bedrag van 1000 caroligulden: de schepenen van Poortvliet verklaren ,,de voors Van Ravels daertoe suffisant en bastant te zijn”. Op 1 april 1649 (ZE. 1649) bekent Wouter van Ravels, geadmitteerd landmeter, aan zijn schoonvader ,de hr. capiteyn op Hoogewerf Johan Viser” de som van 200 ponden g.vl. schuldig te zijn wegens geleend geld. Deze schuld kwam hierboven reeds ter sprake bij het testamenlt van Johan Veijser. Uit de eveneens hierboven weergegeven verklaring, door Van Raphels in 1654 afgelegd omtrent het werken op zijn land door soldaten op
het fort Hoogerwerf in garnizoen, zou men kunnen opmaken, dat hij een landbouwbedrijf had. Hij was schepen van Poortvliet over de periode 1651-‘55; in 1653 wondt hij vermeld als weesmeester aldaar en in 1655 als ontvanger van de impost op het bier en van het gemaal. Als hij echter op 7 februari 1656 optreedt als getuige bij de hierboven vermelde, te Bergen op Zoom, ten behoeve van zijn schoonvader verleden acte (G.A. Bergen op ZoNom, not. 80) blijkt, dat hij dan is stadhouder van Axel en Terneuzen, zodat hij zijn werkterrein kennelijk naar Staats-Vlaanderen had verlegd. Op 15 maart 1658 wordt hij
nog als oud-wethouder van Poontvliet genoemd in een almaar verleden akte van opdracht (Z.E. 5639), doch ,niet lang daarna moet hij zijn overleden, want op 2 september 1658 gaat zijn weduwe alweer in ondertrouw. Ten aanzien van haar vier minderjarige kinderen, van wie het oudste acht jaren en het jongste anderhalf jaer oud is, komt zij voor weesmeesters van Poortvliet op 8 september 1658 (Z.E. 5692) overeen met de voogd (en oom) van die kinderen Barent Daemsz. Beijerlander, dat zij hun bij hun 20ste jaar 250 pond Vlaams zal uitkeren: zij is dan geassisteerd .door haar ondertrouwde bruidegom Christiaen Ingelbergh, schout en secretaris van Ossendrecht
en Hoogerheide, met wie zij op 2 september 1658 op het fort Hoogerwerf ondertrouwd was.Lang bleef Maria Veijser dus niet een treurende weduwe, want op 6 oktober 1658, alsdan wonende op het fort Hoogerwerf, hertrouwde zij te Ossendrecht met de voornoemde Schout en secretaris van Ossendrecht en Hoogerheiide Christiaen Engelbergh, zoon van Arnoldus Engelbergh en Joanna van Dael en weduwnaar van Anna van Grijppinckhoven, afkomstig uit Venlo en behorende tot een geslacht, dat tot in de laatste helft van de l8 eeuw aldaar vertegenwoordigd bleef(zie Bijlage F bij dit hoofdstuk). Het gezin, waartoe hij behoorde, had echter een stevige Protestantse traditie: ;immers zijn grootvader van moederszijde, Wolffert van Dael, was in 1574 secretaris van de Staatse gouverneur van Venlo Johan van Wittenhorst, heer van Ter Horst, terwijl - toen in 1586 de stad zich aan de Hertog van Parma moest overgeven - de capitulatievoorwaarden mede ondertekend werden (door zijn stiefgrootvader van moederszijde, de Venlose burgemeester Peter Hoeufft. Ook tijdens de korte periode
( 1632-1637), waarin Venlo wederom ,in Staatse handen was, namen twee van zijn ooms deel aan de stadsregering, te weten Henrick van Gevenich als regerend burgemeester en Peter Hoeufft als stadssecretanis (zie Bijlage G bij dit hoofdstuk).
Na de overgave van Venlo in augustus 1637 was het gezin
kennelijk te zeer gecompromitteerd om zijn verblijf in die stad
nog veel langer te rekken en volgde men het voorbeeld van
talrijke naar Nijmegen uitgeweken verwanten, waar wij hen
sedert 1642 aantreffen, terwijl de zonen als adlelborsten in het
Staatse leger dienst namen. Christiaen Engelbergh - die
wordt genoemd als adelborst onder kapitein Mulstroo en als
jongeman van Venlo, als hij op 16 februari 1642 op het Rooversfort
onder Bergen op Zoom in het huwelijk treedt met Anna van Grijppinckhoven, weduwe van Gillis Janssen - wordt sedert 1654 (R.A. Noordbrabant, Ossendrecht r.a. 2, 24 november 1654) vermeld a lsschout en secretaris van Ossendrecht en Hoogrheide, welke functie hij tot zijn overlijden bleef vervullen. De datum van zijn overlijden kan benaderd worden dankzij een verklaring, op 14 maart 1670 (R.A. Noordbrabant, Ossendrecht r.a. 14) afgelegd door Maria
Vijser, laatst weduwe van de heer Christiaen Ingelbergh, in zijn leven Schout alhier over de betaling van het recht van de 40ste penning ,,(door de overleden heer schoutebh gedaen aan de hr. ontfanger Bastingius op den 22 februari 1670”. De notullen van de Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Ossendrecht
(R.A. Noordbrabant, Ossendrecht DTB 1) noemen hem als diaken en ouderling aldaar en relateren op 30 december 1668 en 20 januari 1669 dat hij als zodanig in gebreke was rekening en verantwoording af‘te leggen: de notulenvan 4 februari 1671 vermelden, dat men de rekening, zoals door de schout Christiaen Engelbergh zaliger had moeten zijn gedaan, heeft moeten sluiten ,,soo alse van Sijn Edele nagelaten is, doch saer confuysalijk”. Op 22 juli 1671 (Z.E. 5692)
komt voor weesmeesters van Poortvliet David Rolle, als voogd van de drie nagelaten kinderen van Christiaen Engelbergh t.w. Joanna, oud 11 jaren, Lysbef, oud 8 jaren, en Catalyna, oud 5 jaren, overeen met Maria Veijsers, laatst weduwe van Christiaen Engelbergh en geassiteerd door haar bruidegom
Willem Antonissen Mense, dat de kindmeren na de eventuele dood van de moeder gealimenteerd zulllen worden uit de goederen van hun grootvader zaliger Johan Veijser.

Het derde huwelijk van Maria Veijser zou niet van lange duur zijn, reeds op 6 mei 1672 (Z.E. 5692) worde voor weesmeesters van Poontvliet vastgelegd (het accoord, gesloten tussen David Rolle, de penningmeester Cornelis Rolle en Willem Jansz. Verstraaten, gezamenlijk zich sterk makende voor de weeskinderen van wijlen Maria Veijsers, geprocreëerd bij Wouter Davidsz. en Christiaen Engelbergh, beiden zaliger,
ter ene zijde, en haar weduwnaar Willem Antonissen Mense, ter andere zijde, waarbij de drie eerstgenoemden ‘ten bate van de wezen de boedel aanvaarden met al haar baten en schulden, terwijl Mense van die boedel geheel afstand doet. Daarna werd op 28 juni 1673 (Z.E. 5692) ten verzoeke van de meerderjarige kinderen en van de voogden Dingenis Tuijfer,Jacob de Kock en Willem Verstraten de boedel getaxeerd en verkaveld. De landerijen, gelegen in hoofdzaak te Poortvliet dochlook in Tholen en Nieuw-Strijen, besloegen in totaaI 67 gemeben en 89 roeden en werden getaxeerd op 1235 ponden,
19 schellingen, 10 groten en 8 mijten Vlaams. Na afbetaling van de door de moeder daarop genomen hypotheken bleef ter verdeling voor de wezen over 1002 ponden, 6 schellingen, 10 groben en 8 mijten Vlaams.

Willem Anfhonisz. Mense, was geboren te Poortvliet, als zoon van de landbouwer Anthony Willemsz. Mense en Jannetje Mels, en was zeker meer dan tien jaren jonger dan
Maria Veijser. Hij overleefde haar nog bijna vijftig jaren en overleed in 1721, na sedert 1677 vele jaren schepen en burgemeester van Poortvliet te zijn geweest en na in drie latere huwelijken -achtereenvolgens met Neelfje Mouwe, Maria van Oost en Maatje Engels - een talrijk nageslacht te hebben verwekt. Een zoon uit zijn tweede huwelijk, Cornelis Mense, trouwde met een kleindochter van Maria Veijser en had uit dit huwlelijk een talrijk, thans nog te Poorltvliet vertegenwoortigd, nageslacht (zie nader de Bijlage H bij dit hoofdstuk en ook Hoofdstuk III onder Generatie IV 8, 1).
Beroepen:
vanaf 1642     Adelborst onder Kaptitein Mulstroo
van 1654 tot 1670     Schout en Secretaris te Ossendrecht en Hoogerheide
van 06-03-1656 tot 1669     Diaken en Ouderling der Herv. Gem. te Ossendrecht (Zie archiefstuk Ossdendrecht over de installatie.)
Religie:
Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (geb. 1656) [zie V-o]    [oom vaderszijde]
Christiaan:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 16-02-1642 in ’t Rooversfort onder Bergen op Zoom [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 12] met Anna van Grijppinckhoven [106141E], ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1610. Anna is overleden vóór 1658, ten hoogste 48 jaar oud. Anna is weduwe van Gillis Jansen [106142E] (±1610-vóór 1641), met wie zij trouwde vóór 1640 in "t Rooversfort.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Margaretha van Brempt (geb. 1645) [zie V-h]    [aangetrouwde tante moederszijde]
(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 06-10-1658 in Ossendrecht (NB) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 11] met Maria Veijser [105370E], 28 of 29 jaar oud, nadat zij op 02-09-1658 in Hoogerwerf (Fort) (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Christiaan en Maria: Zie trouwreg.

Register velden
Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Register 1 NH doop- en trouwboek 1653-1721 - huwelijk 1653-1690
Akte velden
Soort registratie trouwakte
Pagina 52
Plaats trouwen Ossendrecht
Plaats ondertrouw fort Hoogerwerf
Datum trouwen 06-10-1658
Datum ondertrouw 02-09-1654
Persoons velden
Rol bruidegom
Voornaam Christiaan
Achternaam Ingelbergh
Beroep schout en secretaris van Ossendrecht
Rol bruid
Voornaam Maria
Achternaam Vijsers
Woonplaats fort Hoogerwerf
Rol eerdere relatie bruid
Voornaam Wouter
Achternaam Raaffels
Tussenvoegsel van
Rol eerdere relatie bruidegom
Voornaam Anna
Achternaam Grijppikhoven
Tussenvoegsel van
Maria is geboren in 1629 in Poortvliet, gem. Tholen (Zld), dochter van Johan (John) Veijser [108923E] en Maeijken, Cornelisse (Maeyke) Jacobsdr [108924E]. Maria is overleden na 22-07-1672, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overleden tussen 22 juli 1671 en 6 mei 1672
Maria is weduwe van Wouter, Davidsz van Raphels [106143E] (±1620-na 1658), met wie zij trouwde vóór 14-11-1646 [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 53]. Maria trouwde later op 14-03-1670 [bron: Ned. Leeuw 1976, plag. 12] met Willem, Antonissen Mense [106144E] (1640-na 1721).
Notitie bij Maria: Zij was de enige dochter van Johns Veijser
(Ned. leeuw, 1976, pag. 10)
Zie verhaal bij Christianus Engelbergh (1505)

Ned. leeuw 1976, pag. 10
Zij was het enig kind van Johan Veijser, geboren uit zijn eerste huwelijk
met Maeycke Jacobsdr., en blijkens de notulen van de Thoolse
Weeskamer (G. A. Tholen, Weesboeken 5, f. 319) omtrent
elf jaren oud, toen op 3 september 1640 (haar behuwdcom)
Frans lansz. Black als pnincipale voogd en (haar zwager)
Huybrecht Noortynck als toeziende voogd ‘de eed aflegden.

Pag. 12
Het derde huwelijk van Maria Veijser zou met van lange
duur zijn, reeds op 6 mei 1672 (Z.E. 5692) worde voor weesmeesters
van Poontvliet vastgelegd (het accoord, gesloten tussen
David Rolle, de penningmeester Cornelis Rolle en Willem
lansz. Verstraafen, gezamenlijk zich sterk makende voor de
weeskideren van wijlen Maria Veijsers, geprocreeerd bij
Wouter Davidsz. en Christiaen Engelbergh, beiden zaliger,
ter ene zijde, en haar weduwnaar Willem Antonissen Mense,
ter andee zijde, waarbij de drie eerstgenoemden ten bate van
de wezen de boedel aanvaarden met al haar baten en schulden,terwijl Mense van
die boedel geheel afstand doet.
Kinderen van Christiaan en Maria:
1509johanna__mariaingelborchenarnoldusingelborchdoop16novm1659.jpg
26 1509johanna, mariaingelborchenArnoldusIngelborchdoop16novm1659
1 Arnoldus Engelbergh [1502E] (afb. 26), geboren in 1659 in Ossendrecht (NB). Bij de geboorteaangifte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Margariet Engelbergh (1612-vóór 1668) [zie IV-j] [tante vaderszijde], Willem (Jonkheer) van Brempt (1612-1680) [zie IV-j] [aangetrouwde oom vaderszijde], Maria Engelbergh (±1618-1680) [zie IV-m] [tante vaderszijde] en Willem Engelbergh (1620-1667) [zie IV-n] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 16-11-1659 in Ossendrecht (NB).
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Zie doopreg. van de tweeling Arnold en Johanna

Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Register1 NH doop- en trouwboek 1653-1721 - doop 1653-1679
Soort registratie doopakte
Pagina 27
Plaats Ossendrecht
Datum doop 16-11-1659
Rol dopeling
Voornaam Arnoldus
Achternaam Ingelberch
Rol vader
Voornaam Christiaen
Achternaam Ingelberch
Beroep schout van Ossendrecht
Rolm moeder
Voornaam Maria
Achternaam Vijser
Rol getuige
Voornaam Maria
Achternaam Ingelberchs
Rol getuige
Voornaam Margariet
Achternaam Ingelberchs
Rolg etuige
Voornaam Willem
Achternaam Bremt
Rol getuige
Voornaam Willem
Achternaam Ingelberch
Arnoldus is overleden vóór 22-07-1664, ten hoogste 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Waarschijnlijk in Ossendrecht
Overleden na 22 juli 1664 en vóór 1671
Notitie bij Arnoldus: Tweelingbroer van Johanna
Arnoldus bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
2 Johanna, Maria (Janna) Engelbergh [1509E], geboren in 1659 in Ossendrecht (NB). Volgt V-l.
3 Maria, Elisabeth (Lijsbeth) Engelbergh [1513E], geboren op 07-10-1661 in Ossendrecht (NB). Volgt V-m.
1503arnoldusadrianusengelberghdoopossendrecht20jan1664.jpg
27 1503arnoldusadrianusengelberghdoopossendrecht20jan1664
4 Arnoldus, Adrianus Engelbergh [1503E] (afb. 27), geboren in 1664 in Ossendrecht (NB). Bij de geboorteaangifte van Arnoldus, waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Sem (geb. ±1620) en Margaretha Wielant (geb. ±1630). Hij is gedoopt op 20-01-1664 in Ossendrecht (NB).
Notitie bij de geboorte van Arnoldus,: Zie doopreg. Ossendrecht
Arnoldus, is overleden vóór 22-07-1671, ten hoogste 7 jaar oud. Arnoldus, bleef ongehuwd.
5 Catharina Engelbergh [1697E], geboren in 1665 in Ossendrecht (NB). Volgt V-n.
IV-m Maria Engelbergh [1514E] is geboren omstreeks 1618 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54], dochter van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna, Jenneke van Dael [105078E]. Maria is overleden in 1680, ongeveer 62 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54].
Notitie bij Maria: Naam ook E(I)ngelborch(s), Ingelberchs, Ingelborgs
Zie teksten

Wijkt om godsdienst uit naar Nijmegen op
17-8-1642.

G.A. Bergen op Zoom, R 415, I, 9 maart 1660: MARIA ENGELBERCH, huisvrouwvan DIRCK PALMER, Glasenmaker, sijnde tegenwoordig tot Nimmegen, geass.met haar gecoren voogd WILLEM BUCH, constitueert haar man DIRCK PALMERom een huis etc., gestaen tot Nimmegen, in de Burchtstraete aldaer,naest de huyzinge van DIRK HUYDENRAE, haer man aankomende uit hoofde vanzijn vader ABRAHAM PALMER voor 1/3 part etc.
Adres:
Burchstraat, Nijmegen (Gld) (Eigendom)
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (1659-vóór 1664) [zie IV-l,1]    [tante vaderszijde]
Maria:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1633 [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54] met Theodorus (Dirck Willemssen) in den Moriaen [105235E], 22 of 23 jaar oud. Theodorus is geboren in 1610. Theodorus is overleden na 03-08-1652, minstens 42 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 54].
Notitie bij Theodorus: Voornaam ook Derck

Wordt als Schilder van Venlo, op 17 augustus 1642 burger van Nijmegen(gratis om godsdienst uitgeweken).
Beroep:
Schilder
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (geb. 1640) [zie IV-k,1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jenneken Engelbergh (geb. 1652) [zie IV-k,6]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 27-08-1654 in Nijmegen (Gld) met Derck Palmer [106146E], ongeveer 36 jaar oud. Derck is geboren omstreeks 1618, zoon van Abraham Palmer [118405E] en Swaentgen van Herten [118406E]. Derck is overleden na 09-03-1660, minstens 42 jaar oud.
Beroep:
Glazenmaker
Kinderen van Maria en Theodorus:
1 Wilhelmus in den Moriaen [105237E], geboren in 1641 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 55]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Wolffert Engelbergh (1614-1662) [zie IV-k] [oom moederszijde], Margaretha Boerman (geb. ±1615) en Petrus, Ab Liefs (geb. ±1615). Hij is gedoopt op 10-05-1641 in Venlo (L).
Religie:
RK
2 Druitjen in den Moriaen [105236E], geboren in 1642 [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 55/Doopregister Nederduits-Gereformeerde Gemeenten Nijmegen RBS 1165/228]. Bij de geboorteaangifte van Druitjen waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaen Engelbergh (geb. ±1590) en Agnita Middelman (geb. ±1620). Zij is gedoopt op 28-12-1642 in Nijmegen, land van luik [bron: Gereformeerd Doopboek Nijmegen].
Notitie bij Druitjen: Zie teksten
Religie:
Nederduits Gereformeerd Nijmegen 1608-1642
1516wilhelmusengelberghdoopvelotranscriptie.jpg 1516willemengelbergh_mariavanandernachtrouw18okt1652halsteren.jpg 106145hendrikthijmes_mariavanandernachtrouw7okt1668nh.jpg
28 1516wilhelmusengelberghdoopvelotranscriptie
29 1516willemengelbergh#mariavanandernachtrouw18okt1652halsteren
30 106145hendrikthijmes mariavanandernachtrouw7okt1668NH
IV-n Wilhelmus (Willem) Engelbergh [1516E] (afb. 28 en 29) is geboren in 1620 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 53/familisearch transcripts baptism Venlo], zoon van Arnoldus (Arndt) Engelenberg [1517E] (zie III-d) en Johanna, Jenneke van Dael [105078E]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Du(e)ren (geb. ±1540) en Anna Ronden (geb. ±1590). Hij is gedoopt op 27-03-1620 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie transcriptie doopreg. Venlo
Willem is overleden in 1667, 46 of 47 jaar oud.
Notitie bij Willem: Naam: Engelbergh/Ingelbo/erg/ch

Ned. leeuw 1976, pag. 53 G.A. Bergen op Zoom, R. 690: 8 dec. 1655 de Eersame Willem Ingelberch, schoolmeester binnen dese stad en militerende onder de comp. van kap. Ruysch en zijn echtgenote Maria Wendertsdr. van Andernach testeren mutueel; hij legateert aan zijn zusters en broeders en zij aan haar moeder; gedaan ten woonhuize van de testateurs genaamd ,,Het Reecalff” te Bergen op Zoom; hij tekent ,,Willem Engelbergh”. Bij haar ondertr. te Bergen op Zoom 7 sept. 1668 verklaart Maria van Andernach, weduwe van WillemE ngelberch, ,, haer man over het jaer doot geweest te sljn”.
Adres:
Het Reecalff, Bergen op Zoom (NB)
Beroepen:
Adelborst onder kapitein Ruijsch;
Schoolmeester te Bergen op Zoom
Religie:
Rooms katholiek
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Engelbergh (1659-vóór 1664) [zie IV-l,1]    [oom vaderszijde]
Willem trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 18-10-1652 in Halsteren (NB) [bron: Boz 0031] met Maria (Wendertsdr) van Andernach [105027E] (afb. 30), 28 of 29 jaar oud, nadat zij op 07-09-1652 in Bergen op Zoom (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Zie ondertrouwreg.
Attestatie van Halsteren op 7 oktober 1668

Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 31
Registernaam NH trouwboek 1664-1679
Code BOZ210000042
Periode register 1664-1679
Religie hervormd
Diversen attestatie van Halsteren op 07-10-1668
Plaats ondertrouw Bergen op Zoom
Datum ondertrouw 07-09-1668
Bruidegom Henrick Thijmes
Beroep ruiter onder Cabbeljaeuw
Plaats geboorte Elberch - (Elburg ?)
Plaats wonen Bergen op Zoom
Bruid Maria van Andernaeck
Plaats geboorte Venlo
Plaats wonen Bergen op Zoom
Eerdere man Willem Engelberch
Getuige 1 Dirck
Getuige 2 Martha
Maria is geboren in 1623 in Venlo (L), dochter van Wendert van Andernach [118403E] en Catharina van der Meulen [118404E].
Notitie bij de geboorte van Maria: Achternaam ook Andernack
Maria trouwde later op 07-09-1668 in Bergen op Zoom (NB) met Hendrik Thijmes [106145E] (geb. ±1620).
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Willem en Maria:
1 Arnoldus Engelbergh [1839E], geboren in 1656 in Bergen op Zoom (NB). Volgt V-o.
IV-o Joannes (Jan (de Jonge)) Boermans [116927E] is geboren op 25-01-1607 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207], zoon van Joannes (Jan (de oude)) Boermans [108916E] en Margaretha (Grietgen) Craenen [105076E] (zie III-e). Bij de geboorteaangifte van Jan (de Jonge) waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus (Willem) Duijcker (±1573-1645), Sibert van de Laet (geb. ±1580) en George Sennet (geb. ±1580). Jan (de Jonge) is overleden in 09-1644 in Venlo (L), 37 jaar oud (oorzaak: Door een val) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
Notitie bij overlijden van Jan (de Jonge): Overleden door een val
Notitie bij Jan (de Jonge): Deze kwartierstaat staat vermeld: Ned. leeuw 1913, pag. 212
Beroepen:
Peyburgemeester Venlo 1641
Provisor der Armenwezen 1633-1640
Raadsverwant Venlo vanaf 28 juni 1640
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Margaretha Pelgrom (1642-na 1679)    [aangetrouwde neef van moeder]
Jan (de Jonge) trouwde, 20 jaar oud, op 09-01-1628 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207, omschrijving huwelijkscontract] met Margaretha van Lom [116930E], 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan (de Jonge) en Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Staels (geb. ±1555), Jacob van Lom (±1560-vóór 1640) [oom vaderszijde bruid], Christianus Engelbergh (geb. ±1565) [zie III-a] [neef van moeder bruidegom], Hubertus Ingenhuijs (±1569-±1655) [aangetrouwde oom vaderszijde bruid], Hendrick Ingenhuijs (geb. ±1570), Joannes, Peterszoon (Johan) van Vogelsanck (±1571-±1648) [neef van moeder bruid], Wilhelmus (Willem) Duijcker (±1573-1645) en Sieger van Lom (1585-1635) [oom vaderszijde bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-02-1628 in Venlo (L).
Notitie bij het huwelijk van Jan (de Jonge) en Margaretha: 9 Januari 1628. Jan Bormans, huwt Margaretha van Lom dochter van Hubert en Lijsbet,h Vogelsanck.
Hij krijgt mee 2000 gl., nog eene eerlijke uitzetting van huisraad ;
Margaretha is geboren op 30-04-1603 in Venlo (L), dochter van Hubertus (Hubert) van Lom [116392E] en Elisabeth (Lijsbeth) van Vogelsanck [116393E]. Margaretha is overleden op 19-08-1642 in Venlo (L), 39 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Nupta 1628

Vlgs de Ned. leeuw 1913, pag. 208 hadden yij 7 kinderern
Getuige bij:
geboorteaangifte Apollonia Boermans (1634-1635) [zie IV-o,3]    [moeder]
Kinderen van Jan (de Jonge) en Margaretha:
1 Magdalena Boermans [116932E], geboren op 10-07-1629 om 24:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Magdalena waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van Lom (±1560-vóór 1640) [oudoom moederszijde], Hendrick Ingenhuijs (geb. ±1570) en Mechtildis Duijckers (geb. ±1600). Magdalena is overleden op 04-05-1636 in Venlo (L), 6 jaar oud (oorzaak: Pest) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
2 Henrica, Elisabeth Boermans [116933E], geboren op 02-10-1632 in Venlo (L). Volgt V-p.
3 Apollonia Boermans [116935E], geboren op 11-09-1634 om 22:30 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207]. Bij de geboorteaangifte van Apollonia waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Staels (geb. ±1555), Maria Lom (Malliony) (geb. ±1600) en Margaretha van Lom (1603-1642) [zie IV-o] [moeder]. Apollonia is overleden op 04-09-1635 om 06:00 in Venlo (L), 11 maanden oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
4 Joannes, Hubertus Boermans [116936E], geboren op 04-09-1636 in Venlo (L). Volgt V-q.
5 Magdalena Boermans [116937E], geboren op 23-11-1638 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 208].
Notitie bij Magdalena: Geobren: non in Transcedron, Venlo
Beroep:
vanaf 09-02-1659     Geprofest bij de annuniaten van Trancedron, Venlo, 9-11-1664
6 Sibilla Boermans [116938E], geboren op 04-11-1640 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Sibilla waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelmus (Willem) Duijcker (±1573-1645) en Agnes van Dael (geb. ±1600).
7 Theresia Boermans [116939E], geboren omstreeks 1642 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 208].
Notitie bij Theresia: Non in Transcedron, Venlo
Beroep:
vanaf 09-11-1664     Geprofest bij de annuniaten van Trancedron, Venlo
IV-p Aegidius (Gielis) Boermans [108920E] is geboren in 1613 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw, 1949, pag.89], zoon van Joannes (Jan (de oude)) Boermans [108916E] en Margaretha (Grietgen) Craenen [105076E] (zie III-e). Hij is gedoopt op 26-02-1613 in Venlo (L). Gielis is overleden vóór 24-12-1657 in Venlo (L), ten hoogste 44 jaar oud.
Adres:
Gasthuisstraat, Venlo (L)
Beroep:
Kaarsenfabrikant en Wijnkoper
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes Engelbergh (geb. 1641) [zie IV-k,2]    [achterneef van vader]
Gielis:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 19-09-1634 in Venlo (L) met Margaretha in de Betouw [116909E], ongeveer 19 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1615, dochter van Henricus in den Betouw [118659E]. Margaretha is overleden vóór 1644, ten hoogste 29 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes, Hubertus Boermans (geb. 1636) [zie V-q]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1654 met Anna Schenck van Nydeggen [116929E], ongeveer 39 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1615. Anna is overleden na 20-07-1676, minstens 61 jaar oud. Zij is begraven in Sevenen, RK Kerk (L).
V-a Elisabeth van Salingen [106193E] is geboren omstreeks 1610 in Venlo (L), dochter van Derik, Heinrich van Salingen [106191E] en Catharina Engelberghs [1799E] (zie IV-a). Elisabeth trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 06-04-1644 in Venlo (L) met Nicolaus van Breughel [18427E], ongeveer 34 jaar oud. Nicolaus is geboren omstreeks 1610. Nicolaus is overleden op 18-01-1695 in Venlo (L), ongeveer 85 jaar oud. Nicolaus trouwde later na 1660 met Catharina Beckers [18428E] (geb. ±1615).
Notitie bij Nicolaus: Linked to: Heinrich Wilhelm van Breughel (1691-), Witness at event _EVN 111963
Adres:
van ±1695     Vleeschstraat, Venlo (L)
Beroep:
Apotheker
Religie:
RK
1781jacobusengelberghdoopvenlo6juli1615transcriptie.jpg 1781jacobusengelenberghdoopvenlork.jpg 1781jacobusengelbergh_helenaclercxtrouw.jpg
31 1781jacobusengelberghdoopvenlo6juli1615transcriptie
32 1781jacobusengelenberghdoopvenloRK
33 1781jacobusengelbergh helenaclercxtrouw
V-b Jacobus Engelbergh [1781E] (afb. 31 t/m 33) is geboren op 06-07-1615 in Venlo (L), zoon van Johannes Engelbergh [1792E] (zie IV-b) en Ida Jaspers [105994E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Zie transcriptie doopreg.
Jacobus is overleden vóór 1652, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Naam ook Engelberti, Engelburch
Getuige bij:
geboorteaangifte Ericius van Sitermans (geb. 1644) [zie IV-i,1]    [achterneef moederszijde]
26-10-1634     huwelijk Martinus Mulders (geb. ±1605) en Agnes Engelbergh (geb. ±1605) [zie IV-e]    [neef bruid]
Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 24-10-1637 in Venlo (L) met Helena Clercx [105995E], ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Aegidius Boudewijns (geb. ±1605) en Petrus de Cock (geb. ±1605).
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Helena: Zie transcriptie trouw.reg
Helena is geboren omstreeks 1615. Helena trouwde later op 10-12-1652 met Gerardus de Groot [116288E] (1626-1688).
Notitie bij Helena: Naam ook Clericxs

Als doopgetuigen in de plaats van Margaretha Engelbergh
Getuige bij:
geboorteaangifte Leonardus Engelbergh (1675-1729) [zie VI-c]    [aangetrouwde achternicht van vader]
Kinderen van Jacobus en Helena:
1787johannesengelbeerghdoopvenlo2aug1638transcr.jpg
34 1787johannesengelbeerghdoopvenlo2aug1638transcr
1 Johannes Engelbergh [1787E] (afb. 34), geboren in 1638 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Aegidius Boudewijns (geb. ±1605) en Catharina Franssen (geb. ±1615). Hij is gedoopt op 02-08-1638 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Zie transcriptie doopreg.
Johannes is overleden in 1639, 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Naam ook Engelborgh
Johannes bleef ongehuwd.
1828joannesengelberghdoopvenlo11okto1630transcr.jpg
35 1828joannesengelberghdoopvenlo11okto1630transcr
2 Joannes Engelbergh [1828E] (afb. 35), geboren in 1639 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gertrudis van Broekhuijsen (geb. ±1610) en Adam van Herle (geb. ±1610). Hij is gedoopt op 11-10-1639 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Joannes: Zie transcriptie geb.reg.
Notitie bij Joannes: Naam ook Engelborch
3 Petronella Engelbergh [1785E], geboren in 1641 in Venlo (L). Volgt VI-a.
1784henricusengelberghdoop15sept1643venlo.jpg
36 1784Henricusengelberghdoop15sept1643venlo
4 Henricus Engelbergh [1784E] (afb. 36), geboren in 1643 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Jaspers (geb. ±1615) en Johannes Claessen (±1615-1659). Hij is gedoopt op 15-09-1643 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Henricus: Zie transcriptie doopreg.
Henricus is overleden omstreeks 1644, ongeveer 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henricus: Overlijdensjaar mogelijk 1643 of 1645
Notitie bij Henricus: Naam ook Engelborchs
Henricus bleef ongehuwd.
1783henricusengelberchdoopvenlo25-9-1645transcr.jpg
37 1783henricusengelberchdoopvenlo25-9-1645transcr
5 Henricus Engelberch [1783E] (afb. 37), geboren in 1645 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Wendela van Broekhuijsen (geb. ±1615) en Antonius van Lith (geb. 1615) [zie IV-e] [aangetrouwde oudoom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 25-09-1645 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Henricus: Zie transcriptie doopreg.

RK St. Martinus kerk Venlo
Venlo D1714-166 - 20-11-1714 - blz. 146 nr.320 Maria Elisabeth Bap: Filia legitima Ludovici Thomassen & Dorotheae Booms Susc: Henricus Engelborgh et Gertrudis Thomassen
Notitie bij Henricus: Naam ook Engelbergh
1782idaengelberghdoopvenlo26dec1646.jpg
38 1782idaengelberghdoopvenlo26dec1646
6 Ida Engelbergh [1782E] (afb. 38), geboren in 1646 [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo]. Bij de geboorteaangifte van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus van Dael (geb. ±1610) en Johanna Driessen (geb. ±1615). Zij is gedoopt op 26-12-1646 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Ida: Zie doopreg. venlo
Notitie bij Ida: Naam ook Ingelborchs
V-c Elisabeth van Du(e)ren [105974E] is geboren in 1622, dochter van Joannes van Dueren [105971E] en Ida Engelbergh [1794E] (zie IV-d). Bij de geboorteaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Gerard Ronden (geb. ±1570) [zie III-b] [aangetrouwde oudoom moederszijde] en Agnes Meters (geb. ±1590). Zij is gedoopt op 21-11-1622 in Venlo (L). Elisabeth is overleden in 1664, 41 of 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijden ook 1679 genoemd
Notitie bij Elisabeth: Zij werden protestant en zijn vermeld als zodanig op de lijst van 1679
Elisabeth trouwde met Jorien (Georg/Joris) van Vogelsanck [117131E]. Georg/Joris is geboren omstreeks 1614, zoon van Petrus (Peter) van Vogelsanck [119325E] en Anna Overlackers [119326E]. Georg/Joris is overleden in 1681, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Georg/Joris: Vermoedelijke overlijdensdatum
Kind van Elisabeth en Georg/Joris:
1 Johanna (Anna) van Vogelsanck [117132E], geboren in 1663 in Venlo (L). Zij is gedoopt op 07-09-1663 in Venlo (L). Anna is overleden na 1682, minstens 19 jaar oud.
Beroep:
Protestant
V-d Anna, Christina Ingenraij [106063E] is geboren in 1632 in Venlo (L), dochter van Enricius Ingenraeij [106059E] en Agnes Engelbergh [1790E] (zie IV-e). Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Mechtildus vaqn Ingenraeij (geb. ±1600) en Johannes van Darth (±1603-1652) [aangetrouwde oudoom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 26-07-1632 in Venlo (L), St. Martinus.
Notitie bij Anna,: Gem. Arch.Venlo
150 B2681 8-1-1688
Memorieboek van de Fundatie Ingenrae: Copie van Accordt opgericht tussen de Edele p.p. Cruisbroeders als besitters van huijs van de Greven tot Brussel wonende,
ebde Gerardt de Groot ende Anna Christina Ingenrae, eheluijden, als besitters van haer eigen huijs, beneven dat voorschreven gelegen etc. was ondertekend:
1. Petrus van den Zandt, prior
2.Joannes Craen, supprior, etc.
Getuige bij:
geboorteaangifte Ericius Engelbergh (1680-1749) [zie VI-d]    [achternicht van vader]
geboorteaangifte Anna, Sibilla Engelbergh (1712-1788) [zie VII-e]
Anna,:
(1) trouwde in Venlo (L) met Gerardus de Groot [116288E]. Gerardus is geboren in 1626 in Venlo (L), zoon van Gerardus de Groot [116264E] en Johanna van Wanssum [116265E]. Hij is gedoopt op 23-11-1626 in Venlo (L), St. Martinus. Gerardus is overleden in 12-1688 in Venlo (L), 61 of 62 jaar oud. Hij is begraven op 01-01-1689 in Venlo (L). Gerardus trouwde later op 10-12-1652 met Helena Clercx [105995E] (geb. ±1615).
Notitie bij Gerardus: Op 25 november 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitterswijck aangesteld en vereed tot voorgden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Mettges van Blitterswijck.
Beroep:
Kerkmeester, accijnsmeester
(2) trouwde, 57 of 58 jaar oud, op 25-04-1690 met Theodorus, Degenhardus van Heucekom [109155E], ongeveer 60 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Theodorus, waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Ingenraij (geb. 1630) [zie IV-e,2] [broer bruid] en Johan Goldt (1642-1706) [zie V-e] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Theodorus,: Licentiatus Juris

Er wordt ook genoemd:25-4-1669
Theodorus, is geboren omstreeks 1630.
Notitie bij Theodorus,: Naam ook Heucelom

Meester in de rechten
V-e Sybilla, Agnes van Lith [109165E] is geboren in 1642 in Venlo (L), dochter van Antonius van Lith [106060E] en Agnes Engelbergh [1790E] (zie IV-e). Bij de geboorteaangifte van Sybilla, waren de volgende getuigen aanwezig: Theodorus Pegels (geb. ±1610), Wendela van Broekhuijsen (geb. ±1615) en Catharina Franssen (geb. ±1615). Zij is gedoopt op 10-08-1642 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Sybilla,: Achternaam Sitermans komt ook voor!
Sybilla, is overleden in 08-1702 in Venlo (L), 59 of 60 jaar oud. Zij is begraven op 25-08-1702 in Venlo (L).
Religie:
RK
Sybilla, trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 10-04-1690 in Venlo (L) met Johannes (Johan) Goldt [109054E], 47 of 48 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sybilla, en Johan was de volgende getuige aanwezig: Gerardus (Gerard) Goris (1633-1692) [aangetrouwde neef van moeder bruidegom]. Johan is geboren in 1642 in Venlo (L), zoon van Christianus Goldt [109169E] en Maria Ingenraeij [109170E]. Hij is gedoopt op 04-06-1642 in Venlo (L). Johan is overleden op 25-09-1706 in Venlo (L), 63 of 64 jaar oud. Hij is begraven op 27-09-1706 in Venlo (L). Johan is weduwnaar van Anna, Elisabeth Welckenhuijsen [117098E] (±1645-1684), met wie hij trouwde op 21-01-1669 in Venlo (L).
Notitie bij Johan: Naam ook Golf

Zegel: als zijn vader.

Johan kocht 21 juni 1686 van Jonkheer Johan Bertram van Laer, medeheer van Blerick, de hoeve Winckelhof of Voewinckelshof in het Ven te Venlo, welk hof later naar zijn zoon Goltenhof werd genoemd.
Beroepen:
Brugermeester van Venlo (1684, 1696, 1700, 1701, 1702, 1703 en 1704)
vanaf 1672     Rentmeester Gestedelijke goederen der stad Vollenhoven
van 1678 tot 1706     Schepen van Venlo (Aangesteld als Schepen 29 april 1678 per commissie in de plaats van zijn overleden vader)
Getuige bij:
25-04-1690     huwelijk Theodorus, Degenhardus van Heucekom (geb. ±1630) en Anna, Christina Ingenraij (geb. 1632) [zie V-d]    [zwager bruid]
V-f Godefridus Ronden [116400E] is geboren in 1639 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo], zoon van Christianus Ronden [116401E] (zie IV-g) en Margaretha (Margriet) Alberts [109047E]. Hij is gedoopt op 28-12-1639 in Venlo (L).
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Maria Pelgrom (geb. 1659)    [aangetrouwde achterneef moederszijde]
Godefridus trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 26-11-1656 in Venlo (L) met Mechtildis Ingenhuijs [116397E], 26 of 27 jaar oud. Mechtildis is geboren in 1629 in Venlo (L), dochter van Henrick van Ruweel genaamd Ingenhuys [116360E] en Elisabeth van Lom [116391E]. Zij is gedoopt op 24-09-1629 in Venlo, St. Martinus. Mechtildis is overleden op 01-03-1669 in Venlo (L), 39 of 40 jaar oud.
1801christianusengelberghdoopvenlo18apr1634.jpg 1801christianusengelberghdoopvenlo18april1634transcr.jpg 1801christianusengelbergh_barbarajanssentrouw.jpg 106176barbarajansendoopvenlork.jpg
39 1801christianusengelberghdoopvenlo18apr1634
40 1801christianusengelberghdoopvenlo18april1634transcr
41 1801christianusengelbergh+barbarajanssentrouw
42 106176barbarajansendoopvenloRK
V-g Christianus Engelbergh [1801E] (afb. 39 t/m 41) is geboren op 18-04-1634 in Venlo (L), zoon van Joannes (Johann) Engelbergh [1800E] (zie IV-h) en Cornelia Schoeffelaar [106181E]. Bij de geboorteaangifte van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria van Dalen (geb. ±1600) en Engelbertus (R.D.) Engelenbergh (geb. 1606) [zie III-d,2] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Christianus: Zie doopreg. en transcriptie doopreg.Venlo.
Christianus is overleden op 25-10-1702, 68 jaar oud (oorzaak: Dysenterie).
Notitie bij Christianus: Naam Engelborgh, Engelborchs

Zie Familiestambomen
Christianus trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1664 in Venlo (L) met Barbara Janssen [106176E] (afb. 42), 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Christianus en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Ingenraij (geb. 1630) [zie IV-e,2] [achterneef vaderszijde bruidegom] en Wilhelmus Kinnen (geb. ±1635).
Notitie bij het huwelijk van Christianus en Barbara: Zie transcriptie trouwreg.
Barbara is geboren in 1639, dochter van Jansz Alberti [9310E] en Christina NN [9311E]. Bij de geboorteaangifte van Barbara was de volgende getuige aanwezig: Christianus Ronden (geb. ±1605) [zie IV-g]. Zij is gedoopt op 18-12-1639 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Barbara: Zie doopreg.
Barbara is overleden op 11-02-1728, 88 of 89 jaar oud.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Paulus Maerts (geb. 1694) [zie VI-b,1]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Christina, Helena Engelbergh (1705-1787) [zie VII-d]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Maria, Elisabeth Engelbergh (1699-1700) [zie VI-c,1]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Christianus en Barbara:
1 Cornelia Engelbergh [1802E], geboren in 1665 in Venlo (L). Volgt VI-b.
1803johannesjacobusengelberghgeb30nov1666venlotranscr.jpg 1803joannesjacobusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
43 1803johannesjacobusengelberghgeb30nov1666Venlotranscr
44 1803joannesjacobusengelberghBegraafvenlotranscriptie
2 Joannes, Jacobus Engelbergh [1803E] (afb. 43 en 44), geboren in 1666 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Joannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Mechtildis, Ingen Reepken (geb. ±1640) en Michaelis, Walterus van Riemsdijck (geb. ±1645) [zie VI-a]. Hij is gedoopt op 30-11-1666 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Joannes,: Zie transcriptie geb.reg.
Joannes, is overleden in 1688, 21 of 22 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-1688 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Joannes,: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Joannes,: Naam Engelbergh
1804jacobusengelberghgebvenlo26juli1669transcr.jpg
45 1804jacobusengelberghgebvenlo26juli1669transcr
3 Jacobus Engelbergh [1804E] (afb. 45), geboren in 1669 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Agnes Engelenbergh (geb. ±1608) [zie IV-i] [oudtante vaderszijde] en Theodorus Thissen (geb. ±1640). Hij is gedoopt op 26-07-1669 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Zie transcriptie geboortereg.
1805catharinaengelberghgeb22apr1671venlotranscr.jpg
46 1805catharinaengelberghgeb22apr1671venlotranscr
4 Catharina Engelbergh [1805E] (afb. 46), geboren in 1671 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Boninckhausen (geb. ±1640) en Petrus Swaens (geb. ±1645). Zij is gedoopt op 22-04-1671 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Catharina: Zie transcriptie geb.reg.
1806leonardusengelberghdoopvenlotranscriptie.jpg
47 1806leonardusengelberghdoopvenlotranscriptie
5 Leonardus Engelbergh [1806E] (afb. 47), geboren op 08-03-1673 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus Ingenraij (geb. 1630) [zie IV-e,2] [achterneef van vader] en Sybilla Wijnen (geb. ±1640).
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Zie transcriptie geb.reg.
Leonardus is overleden vóór 01-06-1673, ten hoogste 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Leonardus: Overlijdensjaar mogelijk 1674 of 1675
Leonardus bleef ongehuwd.
6 Leonardus Engelbergh [1807E], geboren in 1675 in Venlo (L). Volgt VI-c.
1808catharinaluciagebvenlo12okto1677transcr.jpg
48 1808catharinaluciagebvenlo12okto1677transcr
7 Catharina, Lucia Engelbergh [1808E] (afb. 48), geboren in 1677 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Casper Privaen (geb. ±1640) en Catharina, Lucia Droestbeque (1657-1723). Zij is gedoopt op 12-10-1677 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Catharina,: Zie transcriptie geb.reg.
8 Ericius Engelbergh [1809E], geboren op 06-05-1680 in Venlo (L). Volgt VI-d.
V-h Anna, Margaretha van Brempt [105060E] is geboren in 1645 in Ossendrecht (NB), dochter van Willem (Jonkheer) van Brempt [106139E] en Margaretha (Margariet) Engelbergh [1511E] (zie IV-j). Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Grijppinckhoven (±1610-vóór 1658) [zie IV-l] [aangetrouwde tante moederszijde], Agnieta Brempt (geb. ±1620), Arnolt Brempt (geb. ±1620) en Dierijck Willemsen (geb. ±1620). Zij is gedoopt op 01-11-1645 in Bergen op Zoom (NB).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Archief 31 Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Register 17 NH doopboek 1642-1649
Soort registratie doopakte
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 01-11-1645
Persoons velden
Rol dopeling
Voornaam Anna Margarita
Achternaam Brempt
Tussenvoegsel van
Rol vader
Voornaam Willem
Achternaam Brempt
Tussenvoegsel van
Rol moeder
Voornaam Margariet
Achternaam Ingelberchs
Rol getuige
Voornaam Anna
Achternaam Grypickhoven
Tussenvoegsel van
Rol getuige
Voornaam Agnieta
Achternaam Brempt
Tussenvoegsel van
Rol getuige
Voornaam Dieryck
Achternaam Willemssen
Notitie bij Anna,: R.A. Noordbrabant r.a. Ossendrecht 17: 8 juli 1692 MERTEN ROELEN en ANNA MARGRITA BREMPT verkopen.
Anna,:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 31-10-1666 in Putte (NB), gem. Woensdrecht met Dielis, Willemsz de Peuter [117120E], ongeveer 20 jaar oud. Dielis, is geboren omstreeks 1646 in Ossendrecht (NB). Dielis, is weduwnaar van Dingema Huijgens [9317E] (±1645-vóór 1666).
Notitie bij Dielis,: Uit het eerste huwelijk 4 kinderen, die minderjarig waren 2 febr. 1682 en nog leefden 24 jan. 1697, van hen zijn mij bekend:
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 21-05-1679 in Woensdrecht (NB) met Meerten, Adriaansz Roelen [117121E], ongeveer 33 jaar oud. Meerten, is geboren omstreeks 1646 in Ossendrecht (NB). Meerten, is overleden op 30-03-1694 in Ossendrecht (NB), ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Meerten,: R.A. Noordbrabant, r.a. Ossendrecht 17: 8 juli 1692 Merten Roelen en Anna Margrita Brempt verkopen; in margine: 30 maart 1694 A. M. Brempt, weduwe Roezen.

Idem: 30 aug. 1695 Gabriel Anthonyse Valckenborgh is zoon van Anthony Janssen Valckenborgh en Mattien Janssen Brouckhoven.
(3) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 08-07-1696 in Woensdrecht (NB) met Gabriel Valckenborgh [9318E], ongeveer 51 jaar oud. Gabriel is geboren omstreeks 1645 in Ossendrecht (NB), zoon van Anthony, Jansz. Valckenborgh [9319E] en Mattien, Jansdr Brouckhoven [9320E]. Gabriel is weduwnaar van Magdalena Cornelissen [9321E] (±1645-vóór 1696).
Kinderen van Anna, en Dielis,:
1 Maria de Peuter [9322E], geboren omstreeks 1667 in Ossendrecht (NB). Volgt VI-e.
2 Willem de Peuter [9326E], geboren omstreeks 1670. Willem is overleden na 22-03-1718, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Willem: R.A. Noordbrabant, r.a. Ossendrecht 18: 8 juli 1713 Maria Dielen weduwe van Cornelis Munts en Willem Dielen als toez. voogd van de mindelrjárige wezen.

R.A. Noordbrabant, r.a. Ossendrecht 18: 5 april 1709 Willem Dielen de Peuter landman te Ossendrecht,erkent schuld; in margine: 22 maart 1718 door debiteur afbetaald
Beroep:
Landbouwer te Ossendrecht
1859pieter_1858mariaengelbergbergozoom10121676.jpg
49 1859Pieter#1858MariaEngelbergBergoZoom10121676
V-i Pieter (Peter) Engelberch [1859E] (afb. 49) is geboren in 1644, zoon van Wolffert Engelbergh [1518E] (zie IV-k) en Josina (Josijn) van Lins(ook Goes) [105195E]. Hij is gedoopt op 06-01-1644 in Maastricht (L).
Notitie bij de geboorte van Peter: Feit ID 2438178
Type Doop
Bron Maastricht, Maastricht Jan later Jacob Klappers 30 t/m 33, 71 t/m 73
Feit datum 06-01-1644
Plaatsnaam Maastricht
Geneatomen
Dopeling Engelborgh, Peter Geboortedatum=<=06-01-1644
Vader van de dopeling Engelborgh, Wolfraet
Moeder van de dopeling Hus, Rosijna
Bron- Inventarisnummer B2201
Blad-Aktenummer 179
Notitie bij Peter: Feit ID 2438178
Type Doop
Bron Maastricht, Maastricht Jan later Jacob Klappers 30 t/m 33, 71 t/m 73
Feit datum 06-01-1644
Plaatsnaam Maastricht
Geneatomen
Dopeling Engelborgh, Peter Geboortedatum=<=06-01-1644
Naam ook Engelborgh

Doopgetuige op 10-12-1676 te Bergen op Zoom samen met zijn zus Maria Engelbergh (nr (1858)
(Kind: Hans Simons, Vader Robbert Simons, Moeder Elysabeth Daelmans
Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 20
Registernaam NH doopboek 1673-1682
Code BOZ210000031
Periode register 1673-1682
Religie hervormd
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 10-12-1676
Kind Hans Simons
Geslacht m
Datum doop 10-12-1676
Vader Robbert Simons
Moeder Elysabeth Dalmaens
Getuige 1 Pieter Engelenberg
Getuige 2 Maria Engelenbergh
Beroep:
Ruyter bij Ritmeester Rysch,
Religie:
Ned. Hervormd
Peter ging in ondertrouw, 32 of 33 jaar oud, op 05-03-1677 in Bergen op Zoom (NB) met Josine Herel [106396E], ongeveer 27 jaar oud. Josine is geboren omstreeks 1650.
Kind van Peter en Josine:
1860wolfanghusengelberchdoop20mei1684bergenopzoom.jpg 1860.jpg
50 1860wolfanghusengelberchdoop20mei1684bergenopzoom
51 1860
1 Wolfanghus Engelberch [1860E] (afb. 50 en 51), geboren in 1684 in Bergen op Zoom (NB). Bij de geboorteaangifte van Wolfanghus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Herel (geb. ±1655) en Barbara van Herel (geb. ±1660). Hij is gedoopt op 20-05-1684 in Bergen op Zoom (NB).
Notitie bij de geboorte van Wolfanghus: Zie doopreg.

Zie Aktes, Geboorte, Opgave van Gem. Bergen op Zoom
Wolfanghus, filius Petri Engelberch et Josine......... Suscepere Jacobus Herels et Barbara van Herel.

Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 1
Registernaam RK doop-, trouw- en begraafboek 1650-1711 - doop 1650-1699
Code BOZ210000001
Periode register 1650-1699
Religie katholiek
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 20-05-1684
Kind Wolfringhus Engelberch
Geslacht m
Datum doop 20-05-1684
Vader Petrus Engelberch
Moeder Josina -
Getuige 1 Jacobus Jacobs
Getuige 2 Barbara van Herel
Notitie bij Wolfanghus: Naam ook Wolfringhus
Religie:
Rooms katholiek
V-j Wolfert Engelenbergh [1748E] is geboren in 1645 in Den Bosch (NB), zoon van Wolffert Engelbergh [1518E] (zie IV-k) en Josina (Josijn) van Lins(ook Goes) [105195E]. Wolfert is overleden vóór 1711, ten hoogste 66 jaar oud.
Notitie bij Wolfert: Naam ook Ingelenbergh

Genoemd in notariele akte dd 31-3-1671 te Bergen op Zoom samen met zijn zuster Maria (1858)
Wolfert trouwde met Eerste Echtgenote [102110E]. Eerste is geboren omstreeks 1650.
Kinderen van Wolfert en Eerste:
1 Wolphert Engelenbergh [1749E], geboren op 12-08-1686 in Bergen op Zoom (NB). Volgt VI-f.
2 Johannes (Jan) Engelenberg [1845E], geboren in 1687 in Amsterdam (NH). Volgt VI-g.
1858_106397ehuwelijk.jpg 1858mariaengelenberghbegraaf15aug1693.jpg
52 1858#106397ehuwelijk
53 1858mariaengelenberghbegraaf15aug1693
V-k Maria Engelenbergh [1858E] (afb. 52 en 53) is geboren omstreeks 1650, dochter van Wolffert Engelbergh [1518E] (zie IV-k) en Josina (Josijn) van Lins(ook Goes) [105195E]. Maria is overleden op 15-08-1693 in Bergen op Zoom (NB), ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Zie begraafreg.

Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 54.4
Registernaam Begraaflijsten krankenbezoeker 1657-1700, map 4
Code BOZ210000075
Periode register 1657-1700
Plaats overlijden Bergen op Zoom
Datum overlijden 15-08-1693
Overledene Maria Engelenbergh
Notitie bij Maria: Naam ook Engelenburgh/borch

Familierelatie aangenomen op basis van:
Genoemd in notariele akte dd 31-3-1671 te Bergen op Zoom samen met Wolfert
Doopgetuige op 7-2-1672 te Bergen op Zoom en op 10-12-1676 samen met Pieter(zie afb. bij Pieter)

Gemeente Bergen op Zoom Brontype Boek Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31 Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 32 Registernaam NH trouwboek 1680-1697 Code BOZ210000043
Periode register 1680-1697 Religie hervormd
Plaats huwelijk Bergen op Zoom
Datum ondertrouw 30-03-1686
Datum huwelijk 07-05-1686
Bruidegom Pieter Minnendael
Beroep soldaat onder Wolterus
Plaats geboorte Duinkerken
Bruid Maria Engelenbergh
Plaats wonen Bergen op Zoom
Eerdere man Heijndrick Cumie
Inzien van de akte
Inzien van het register
Terug naar resultaat
Zoekcriteria aanpassen
© 2009 het markiezenhof | een erfgoedsite van pictura
Religie:
Ned. Hervormd
Maria:
(1) trouwde met Heijndrick Cumie [102139E].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Heijndrick: Zie Huwelijksakte met Pieter Minnendael
Heijndrick is geboren omstreeks 1650. Heijndrick is overleden vóór 1686, ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 07-05-1686 in Bergen op Zoom (NB) [bron: DTB Bergen op Zoom inv. 32] met Pieter Minnendael [106397E], ongeveer 36 jaar oud, nadat zij op 30-03-1686 in Bergen op Zoom (NB) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: Zie Huwelijksinschrijving DTB

Register velden
Archief 31 Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Register 32 NH trouwboek 1680-1697
Akte velden
Soort registratie trouwakte
Plaats trouwen Bergen op Zoom
Datum trouwen 07-05-1686
Datum ondertrouw 30-03-1686
Persoons velden
Rol bruidegom
Voornaam Pieter
Achternaam Minnendael
Plaats geboorte Duinkerken
Beroep soldaat onder Wolterus
Rol bruid
Voornaam Maria
Achternaam Engelenbergh
Woonplaats Bergen op Zoom
Rol eerdere relatie bruid
Voornaam Heijndrick
Achternaam Cumie
Pieter is geboren omstreeks 1650 in Duinkerken, Frankrijk.
Beroep:
Soldaat onder Wolterus
Religie:
Ned. Hervormd
V-l Johanna, Maria (Janna) Engelbergh [1509E] (afb. 26) is geboren in 1659 in Ossendrecht (NB) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 88], dochter van Christianus (Christiaan) Engelbergh [1505E] (zie IV-l) en Maria Veijser [105370E]. Zij is gedoopt op 16-11-1659 in Ossendrecht (NB).
Notitie bij de geboorte van Janna: Zie doopreg.van de tweeling Arnold en Johanna

Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Register 1 NH doop- en trouwboek 1653-1721 - doop 1653-1679
Soort registratie doopakte
Pagina 27
Plaats doop Ossendrecht
Datum doop 16-11-1659
Rol dopeling
VoornaamJohanna Maria
Achternaam Ingelberch
Rol ader
Voornaam Christiaen
Achternaam Ingelberch
Beroepschout van Ossendrecht
Rol moeder
Voornaam Maria
Achternaam Vijser
Rol getuige
Voornaam Maria
Achternaam Ingelberchs
Rol getuige
Voornaam Margariet
Achternaam Ingelberchs
Rol getuige
Voornaam Willem
Achternaam Bremt
Rol getuige
Voornaam Willem
AchternaamIngelberch
Janna is overleden in 05-1689 in Goes (Zld), 29 of 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: Begravene Johanna Engelenbergh, 05-1689
Datering: 05-1689
Begraven te: Goes
Begravene: Johanna Engelenbergh
Bron: DTBL Goes 19 (Rekeningen van de kerkmeesters van inkomsten en uitgaven van begravingen, 1680-1704)
Toegangsnummer: 995 Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters (DTBL)
Inventarisnummer: GOE-19
Notitie bij Janna: Naam ook: Engelbert
Tweelingzus van Arnoldus
Adres:
Poortvliet (Zld)
Religie:
Nederduits Gereformeerd
Janna trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-10-1686 in Goes (Zld) met Andries Rijckaart [105277E], 27 jaar oud, nadat zij op 20-09-1686 in Poortvliet (Zld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Andries: Huwelijk Andries Rijckaart en Janna Engelbert, 20-9-1686
Datum ondertrouw: 20-9-1686
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Andries Rijckaart
Geboorteplaats: Burgh
Burgerlijke staat: j.m.
Woonplaats: Goes
Bruid: Janna Engelbert
Geboorteplaats: Ossendrecht
Burgerlijke staat: j.d.
Woonplaats: Poortvliet
Plaatsnaam kerk: Poortvliet
Plaats Ondertrouw: Halsteren
Inventarisnummer: 205
Andries is geboren op 01-12-1658 in Burgh Haamstede (Zld), zoon van Tobias, Andriesz Rijckaart [118550E] en Janneken Cornelisdr [118562E]. Andries is overleden op 01-12-1717, 59 jaar oud. Andries trouwde later op 23-05-1690 met Pieternella Catsman [106147E] (geb. ±1660). Andries trouwde later op 15-11-1702 in Goes (Zld) [bron: Ned. Leeuw 1076, pag. 88] met Catharina de Jonge [106148E] (geb. ±1660).
Kinderen van Janna en Andries:
1 Tobias Rijckaart [105279E], geboren op 18-07-1687 in Goes (Zld).
2 Maria Rijckaart [105278E], geboren op 22-05-1689 in Goes (Zld).
1513mariaelisabethengelberghdoop12okt1661.jpg
54 1513mariaelisabethengelberghdoop12okt1661
V-m Maria, Elisabeth (Lijsbeth) Engelbergh [1513E] (afb. 54) is geboren op 07-10-1661 in Ossendrecht (NB) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 88], dochter van Christianus (Christiaan) Engelbergh [1505E] (zie IV-l) en Maria Veijser [105370E]. Bij de geboorteaangifte van Lijsbeth waren de volgende getuigen aanwezig: Maria (Vrouwe) Hack (geb. ±1625) en Ollaert Laureijssen (geb. ±1630). Zij is gedoopt op 12-10-1661 in Ossendrecht (NB).
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Zie doopreg.

Geboorteplaats ook : Tholen (Zld)

Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Soort registratie doopakte
Pagina 29
Plaats doop Ossendrecht
Datum doop 12-10-1661
Rol dopeling
Voornaam Maria Elisabeth
Achternaam Ingelbergh
Rol vader
Voornaam Christiaen
Achternaam Ingelbergh
Rol moeder
Voornaam Maria
Achternaam Vijser
Rol getuige
Voornaam Elisabet
Achternaam Janssen
Rol getuige
Voornaam Maria
Achternaam Hack
Rol getuige
Voornaam Ollaert
Achternaam Laureijssen
Lijsbeth is overleden op 18-05-1729 in St. Annaland (Zld), 67 jaar oud.
Notitie bij Lijsbeth: Naam ook: Engelberg(h)

Z.E. 5848 (St. Annaland): 6 april 1728 De echtelieden HOUTEN‚-ENGELBERGH
schenken o.m. hun brouwerij te St. Annaland aan hun zoon ARNOLDUS; op deze brouwerij rust een hypotheek van 5000 pond Vlaams - blijkens schepenobligatie van 24 april 1724 - ten behoeve van Sr. Jan de Kock,Koopman te

NED. LEEUW, 1976, PAG. 79,80
Uit het tweede huwelijk van Maria Veijser sproot Maria, Elisabeth Engelbergh, geboren in 1661, die in 1688 trouwde met Danker Houtené, later een niet-ongefo’rtuneerde bierbrouwer te St. Annaland. Haar nageslacht kwam in de eerste helft van de 18de eeuw op Noord-Beveland terecht en bezette daar tot ver in de 19de eeuw vrijwel alle hogere openbare ambten. In de Franse tijd was haar te Colijnsplaat wonende kleinzoon Abraham Swemer ( 1747-1817) de op één na hoolgstaangeslagene in het Departement van de Monden van de Schelde. Hij was bewoner van het buiten ,,Sorgwijck” onder Wissenkerke op Noord-Beveland, dat tot in deze eeuw toebehoorde aan de tot het nageslacht van deze tak behorende leden van het geslacht Vader (van ‘s-Gravenpolder) en welk buiten eerst na de laats,te wereldoorlog werd verkaveld, waarna het huis werd gesloopt en de bossen
werden gekapt. Deze tak was niet erg honkvast en breidde zich reeds in de 18de eeuw mede uit over Zierikzee, Middelburg, Vlissingen en Veere. Het nageslacht van Agafha Amijs (1718-1782), gehuwd met de schout bij nacht van Zeeland Maarten Haringman, leverde een aantal hoge zee-officieren en een tweetal Veerse stadsregenten op. Tot de afstammelingen van deze tak behoren ook de Zierikzeese burgemeesters Dr. Nicolaas de Kater (1771-1824) en Christiaan Willem Vermeys ( 1862-1922) en - door aanhuwelijking - Marinus Piepers (1771-1861),
secretaris van Staat van Oorlog en hoofd van het Dept. van Oorlog in 1818. Het slot "Kraijensteyn"onder Birgh op Schouwen was een tijdland in het bezit van leden van deze tak.

Voor de andere tak van Maria Veijser zie bij de zuster van Maria, Elisabeth Engelbergh, t.w.Catharina Engelbergj
Adres:
St. Maartensdijk (Zld)
Beroep:
Huisvrouw
Lijsbeth trouwde, 27 jaar oud, op 03-12-1688 in St. Maartensdijk (Zld) met Danker, Jakobz Houtené [105146E], 30 of 31 jaar oud. Danker, is geboren in 1657 in Poortvliet (Zld), zoon van Jacob, Danckersz Houtené [118572E] en Judith Abrahamse [118573E].
Notitie bij de geboorte van Danker,: Ook 1667 wordt genoemd
Danker, is overleden op 16-04-1732 in Poortvliet (Zld), 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Danker,: NED. LEEUW, 1976, pag. 88, 89
Het is aannemelijk dat Danker Houtené gerechtsbode van St. Maartensdijk is geweest; een acte van2 maart 1689 (Z.E. 5376) vertoont zijn handtekening met de toevoeging ,,Bij mij als bode.

Kennelijk maakte hij in 1694 deel uit van het bestuur van het St. Jacobsgilde te St. Maartensdijk; aan de binnenzijde van de gedreven zilveren beker van dit gilde, thans in het Zeeuws Museum te Middelburg, komt met voormeld jaartal zijn naam voor. Het St. Jacobsgilde was toen al niet meer een bolwerk ter handhaving van de Roomse kerkleer, doch een gezelligheidsvereniging van plaatselijke notabelen (zie o.m.Jaarboekje Nehalennia 1850, Zelandia Illustrata 11, blz.
326/327, en Archief Zeeuwsch Genootschap 1923, blz.VI-VIII) .

As per archive ZE5848 of St.Annaland: Danker and his wife Maria pass their brewery in St.Annaland to son Arnoldus Houten. The brewery has a mortgage of 5000 pond Vlaams (as per obligation of 24/4/1724, in favour of Sr. Jan de Kock, merchant at Zierikzee).
Beroepen:
Bierbrouwer te St. Annaland
vanaf 1689     Gerechtsbode St. Annaland
van 1694 tot 1706     Schepen en Armenmeester te St. Annaland
van 1720 tot 1722     Gezworenen der dijkage te St. Annaland
Kinderen van Lijsbeth en Danker,:
1 Jacob Houtené [105147E], geboren op 04-12-1689 in St. Maartensdijk (Zld) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 94].
2 Arnoldus Houtené [105145E], geboren op 16-03-1692 in St. Maartensdijk (Zld).
Notitie bij Arnoldus: NED. LEEUW 1976, agh. 89 (zie aldaar voor meer aktes en voorwaarden)
Z.E. 5848 (St. Annaland): 6 april 1728
De echtelieden Houtené-Engelbergh schenken o.m. hun brouwerij te St. Annaland aan hun zoon Arnoldus; op deze brouwerij rust een hypotheek van 5000 pond Vlaams
- blijkens schepenobligatie van 24 april 1724 - ten behoeve van Sr. Jan de Koek, koopman te Zierikzee.
3 Maria Houtené [105149E], geboren op 19-12-1696 in Colijnsplaat (Zld). Volgt VI-h.
4 Judith Houtené [105148E], geboren in 1705 in St. Maartensdijk (Zld). Zij is gedoopt op 01-03-1705 in St. Maartensdijk (Zld). Judith is overleden op 20-05-1778 in Zierikzee (Zld), 72 of 73 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-1778 in Zierikzee (Zld).
Beroep:
Huisvrouw
1697catharianengelberghdoop15febr1665.jpg 105031willempieterszavendoop19febr1689.jpg 105031willempietersaven_neeltjeuijltrouw1febr1687.jpg
55 1697catharianengelberghdoop15febr1665
56 105031willempieterszavendoop19febr1689
57 105031willempietersaven neeltjeuijltrouw1febr1687
V-n Catharina Engelbergh [1697E] (afb. 55) is geboren in 1665 in Ossendrecht (NB), dochter van Christianus (Christiaan) Engelbergh [1505E] (zie IV-l) en Maria Veijser [105370E]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Margariet Engelbergh (1612-vóór 1668) [zie IV-j] [tante vaderszijde], Arnoldus Fabricius (geb. ±1620) en Johannis Berghmans (geb. ±1630). Zij is gedoopt op 15-02-1665 in Ossendrecht (NB).
Notitie bij de geboorte van Catharina: Zie doopreg.

Archief 423 Doop-, trouw- en begraafboeken Ossendrecht
Register 1 NH doop- en trouwboek 1653-1721 - doop 1653-1679
Soort registratie doopakte
Pagina 32
Plaats doop Ossendrecht
Datum doop 15-02-1665
Rol dopeling
Voornaam Catharina
Achternaam Ingelbergh
Rol vader
Voornaam Christiaan
Achternaam Ingelbergh
Beroep schout en secretaris van Ossendrecht
Rol moeder
Voornaa mMaria
Achternaam Vijser
Rol getuige
Voornaam Arnoldus
Achternaam Fabricius
Beroep predikant te Ossendrecht
Rol getuige
Voornaam Margarita
Achternaam Ingelberghs
Rol getuige
Voornaam Johannis
Achternaam Berghmans
Catharina is overleden na 08-05-1726, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Catharina: Naam Engel(s)bergh

Z.E. 5687 (Poortvliet), f. 265 vso. en f. 268: 28 resp. 27 juli 1718 testamentaire beschikkingen van CATHARINA ENGELBERGH, weduwe van WILLEM AVEN; enige en universele erfgenamen zijn haar twee kinderen: MARIAAVEN, gehuwd met CORNELIS MENSE, en CLARA AVEN.

NED. LEEUW, 1976, pag. 80
Ten slotte de vierde tak, gevormd door de nakomelingschap van Catharina Engelbergh, het in 1665 geboren jongste kind van Maria Veijser: zij was gehuwd met de Meestertimmerman Willem Aven (1662-1718), schepen en weesmeester van Poortvliet, waar hun nageslacht, dat aldaar aanvankelijk tot de notabele landbouwers behoorde - maar dat in de 19de eeuw een uiteenlopender sociaal beeld ging vertonen, nu nog gevestigd is. Men treft onder de nakomelingen en aangehuwden een aantal burgemeesters van Poomrtvliet aan; thans is het nageslacht aldaar nog vertegenwoordigd door Ir. M. A. Geuze, lid Gemeenteraad van Poortvliet, oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-voorzitter Zeeuwse Landbouwmij. en kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de nakomelingxhap
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Engel Wolfaert (geb. 1723)
Catharina trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-11-1689 in Poortvliet (Zld) [bron: Ned. Leeuw 1976, pag. 89] met Willem, Pietersz Aven [105031E] (afb. 56 en 57), 27 jaar oud, nadat zij op 22-10-1689 in Poortvliet (Zld) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Willem,: Huwelijk Willem Pietersen Aven en Catharina Ingels Asijk, 22-10-1689
Datum ondertrouw: 22-10-1689
Kerkelijke gezindte: Nederduits Gereformeerd
Bruidegom: Willem Pietersen Aven
Burgerlijke staat: Weduwnaar
Bruid: Catharina Ingels Asijk
Geboorteplaats: Ossendrecht
Burgerlijke staat: j.d.
Vorige partner bruidegom: Neeltje Abrahams
Plaatsnaam kerk: Poortvliet
Plaats Ondertrouw: Poortvliet
Plaats Trouw: Poortvliet
Opmerkingen: Bruid ook bekend als Engelberg
Inventarisnummer: 205
Willem, is geboren op 01-02-1662 in Scherpenisse(Zld), zoon van Pieter Aven [118578E] en Claertje Sibrants [118579E]. Hij is gedoopt op 19-02-1689 in Scherpenisse(Zld).
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie doopreg.
Willem, is overleden op 27-04-1718, 56 jaar oud. Willem, is weduwnaar van Neeltjen, Abrams Uijl [118569E] (±1665-vóór 1689), met wie hij trouwde op 01-02-1687.
Beroepen:
Gezworene der Dijkage van Poortvliet
Meester Timmerman
Schepen en weesmeester te Poortvliet 1696-1698, 1709-1713, 1715-1718
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Catharina en Willem,:
1 Maria Aven [105030E], geboren omstreeks 1685 in Poortvliet (Zld). Volgt VI-i.
2 Clara Aven [105029E], geboren omstreeks 1690 in Poortvliet (Zld).
1839arnoldusengelberghdoop26dec1656.jpg 1839arnoldusengelbergh_annareverstrouw18mei1682bergenopzoom.jpg 1839.jpg
58 1839arnoldusengelberghdoop26dec1656
59 1839arnoldusengelbergh annareverstrouw18mei1682bergenopzoom
60 1839
V-o Arnoldus Engelbergh [1839E] (afb. 58 t/m 60) is geboren in 1656 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Doopboek Bergen op Zoom 1650-1663, inv. nr. 18], zoon van Wilhelmus (Willem) Engelbergh [1516E] (zie IV-n) en Maria (Wendertsdr) van Andernach [105027E]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Willem (Jonkheer) van Brempt (1612-1680) [zie IV-j] [aangetrouwde oom vaderszijde], Christiaan Engelbergh (1617-na 1670) [zie IV-l] [oom vaderszijde] en Digna Boijens (geb. ±1630). Hij is gedoopt op 26-12-1656 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Bergen op Zoom].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Zie doopreg.

Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 18
Registernaam NH doopboek 1650-1663
Code BOZ210000029
Periode register 1650-1663
Religie hervormd
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 26-12-1656
Kind Arnoldus Engelbergh
Geslacht m
Datum doop 26-12-1656
Vader Willem Engelbergh
Moeder Maria van Andernach
Getuige 1 Christiaen Engelbergh
Getuige 2 Willem van Brempt
Getuige 3 Digna Boijens
Notitie bij Arnoldus: Naam ook Engelenbergh
Religies:
Ned. Hervormd
vanaf 20-05-1684     Rooms katholiek (Bergen op Zoom)
Arnoldus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 18-05-1682 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Gemeente Bergen op Zoom Registernaam NH trouwboek 1680-1697, reg. 32] met Anna Rovers [106429E], ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1682 in Bergen op Zoom (NB).
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Anna: Zie trouwreg.
Gehuwd met attestatie en overige gevonden notities.

Zie Aktes, Huwelijken, Verklaring Gem.Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 32
Registernaam NH trouwboek 1680-1697
Code BOZ210000043
Periode register 1680-1697
Religie hervormd
Diversen attestatie van elders
Plaats huwelijk Bergen op Zoom
Datum huwelijk 18-05-1682
Bruidegom Arnoldus Engelbergen
Plaats geboorte Bergen op Zoom
Bruid Anna Revers
Plaats geboorte Wesel
Anna is geboren omstreeks 1655 in Wesel (Dld).
Notitie bij Anna: Naam ook: Reverts of Ruivers
Kind van Arnoldus en Anna:
1840johannacatharinaengelberghdoop17maart1683.jpg 1840.jpg
61 1840johannacatharinaengelberghdoop17maart1683
62 1840
1 Johanna, Catharina Engelbergh [1840E] (afb. 61 en 62), geboren in 1683 [bron: Doopboek Bergen op Zoom 1683-1694, inv.21]. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Engelbergh (geb. ±1660) en Jan, Franssen Withing (geb. ±1660). Zij is gedoopt op 17-03-1683 in Bergen op Zoom (NB) [bron: Rijksarchief Noord Brabant, DTB Bergen op Zoom].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Aktes, Geboorte, Doopgegevens van Gem.Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom
Brontype Boek
Type register Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Archiefnummer 31
Archiefnaam Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Inventarisnummer 21
Registernaam NH doopboek 1683-1694
Code BOZ210000032
Periode register 1683-1694
Religie hervormd
Plaats doop Bergen op Zoom
Datum doop 17-03-1683
Kind Joanna Catharina Engelbergh
Geslacht v
Datum doop 17-03-1683
Vader Arnoldus Engelbergh
Moeder Anna Rovers
Getuige 1 Jan Franssen Witingh
Getuige 2 Maria Engelbrecht
Religie:
Ned. Hervormd
V-p Henrica, Elisabeth Boermans [116933E] is geboren op 02-10-1632 om 14:30 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207], dochter van Joannes (Jan (de Jonge)) Boermans [116927E] (zie IV-o) en Margaretha van Lom [116930E]. Bij de geboorteaangifte van Henrica, waren de volgende getuigen aanwezig: Mechteld Boener (geb. ±1600), Henrick Ruijs (geb. ±1600) en Barbara vam Vogelsanck (geb. ±1600). Henrica, is overleden op 13-04-1659 in Venlo (L), 26 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207].
Beroep:
Leen- en gerichtsschrijven van Brüggen (Dld)
Henrica, trouwde, 23 jaar oud, op 22-08-1656 met Andreas Hoch [116934E], ongeveer 26 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1630. Andreas trouwde later op 27-07-1660 in Tegelen (L) met Elisabeth van Hergraeff [117605E] (1622-1690).
Notitie bij Andreas: Naam ook Hock
Beroep:
Leen- en gerichtsschrijven van Brüggen (Dld)
Kinderen van Henrica, en Andreas:
1 Maria, Anna Hoch [118326E], geboren in 1656 in Brüggen (Dld). Volgt VI-j.
2 NN Hock [118327E], geboren in 03-1659.
Notitie bij de geboorte van NN: Op Palmzondag geboren.
Notitie bij NN: Naam ook Hock
116936ned.leeuw1913.jpg 116936johanhubertboermans.jpg
63 116936Ned.leeuw1913
64 116936JohanHubertBoermans
V-q Joannes, Hubertus Boermans [116936E] (afb. 63 en 64) is geboren op 04-09-1636 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 208], zoon van Joannes (Jan (de Jonge)) Boermans [116927E] (zie IV-o) en Margaretha van Lom [116930E]. Bij de geboorteaangifte van Joannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Duijcker (±1611-1690) en Margaretha in de Betouw (±1615-vóór 1644) [zie IV-p] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij Joannes,: Naam ook Bormans

Jurist in Well bij Blitterswijck
Studeerde rechten aan de Universiteit van Keulen

Johannes Hubertus Boermans of Bormans , zooals hij schreef, huurde 1 Jan. 1689 het adellijk huis Frimerson bij Sint Odilienberg achter Roermond doos den Rentmeester Arnold van Langcnacker voor 28 gl. Brabantech.
Hij bezat zelf o. a. den hof Kakenraij onder Kessel (L.)
Hij was 3 Dec. 1683 door Johan Adriaan van Gelre tot drost van Arcen benoemd. Op nieuwjaarsdag 1696 is zijn huis te Wel1 op den middag met alles er in verbrand.
Johannes Hubertus Boermans of Bormans en Amelia van Darth hadden twee kinderen.
Adres:
tot 01-01-1696     Well (L) (Op nieuwsjaarsdag 1696 is zijn huis te Well met inhoud volledig verbrand)
Beroepen:
Rechter Schout van Well en Blitterswyck
Schout in Well en Blitterswijck in 1674
vanaf 1674     Rentmeester en ambtman te Crudenberg (Alexander, Graaf van Velen en Megen, Vrijheer te Raesfeld en Britzenheim, Heer te Crudenburg, Hagenbeck, Engelwarth, Herckenburg, panbheer te Bruggen, Veldmaarschalk,
benoemt Johan, Hubertus Bormans van Venlo tot Amptman en Rentmeester te Cruden anno 1674)
vanaf 03-12-1683     Drost te Arcen (Joannes is op 3 decmeber 1683 benoemd tot Drost van Arcen door Johan Adriaan van Gelre.)
Joannes,:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1665 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 212.Schema] met Amelia (Amelin) van Darth [116946E], 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes, en Amelin: Ned. Leeuw 1913, pg. 212 Schema Amelia van Darth, matrimonio, juncta est Joannes, Huberto Bormans, 1665, obijt 11
May 1667, cujus anitna requiescat in pace
Amelin is geboren in 1637 in Venlo (L), dochter van Wilhelmus van Darth [116947E] en Maria van Vogelsanck [116948E]. Zij is gedoopt op 16-07-1637 in Venlo (L). Amelin is overleden op 11-05-1667 in Venlo (L), 29 of 30 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209].
Notitie bij overlijden van Amelin: Zij overleed 3 dagen na de geboorte van haar dochter Hendrika
Notitie bij Amelin: Naam ook Amelia (bij Ned. Leeuw)
(2) trouwde, minstens 31 jaar oud, na 1667 met Agnes, Maria van Hölling [116949E], minstens 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes, en Agnes,: Wapen: Een paar kreeftenscharen van sabel in zilver, waartussen een gouden appel.
Agnes, is geboren omstreeks 1640.
Notitie bij overlijden van Agnes,: Zij overleed in het Minderbroederklooster, Venlo
Notitie bij Agnes,: Wapen:
Een paar kreeftenscharen van sabel in zilver, waartussen een gouden appel.
Kinderen van Joannes, en Amelin:
1 Maria, Margaretha Boermans [116950E], geboren op 24-01-1666 om 17:00 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Lom (Malliony) (geb. ±1600) en Wilhelmus van Darth (1605-1665) [grootvader moederszijde].
2 Hendrika, Elisabeth Boermans [117005E], geboren op 08-05-1667 in Venlo (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika, waren de volgende getuigen aanwezig: Henrica van Darth (geb. ±1607) [oudtante moederszijde] en Andreas Hoek (geb. ±1620).
Kinderen van Joannes, en Agnes,:
3 Amalia, Catharina (Amelin) Boermans [116951E], geboren op 10-03-1669 in Well (L). Volgt VI-k.
4 Maria, Magdalena Bormans [116952E], geboren op 11-11-1671 in Well (L). Volgt VI-l.
5 Sibilla, Elisabeth Bormans [116954E], geboren op 04-09-1673 [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 210]. Bij de geboorteaangifte van Sibilla, waren de volgende getuigen aanwezig: Theodora, Elisabeth ab Holling (geb. ±1640) en Conrardus Duijcker (±1681-±1734). Zij is gedoopt op 05-09-1673.
Notitie bij Sibilla,: IV. Sibilla Elisabeth Bormans, Anno 1673 - 4 Sept.geboren en 5 Sept. gedoopt, doopgetuigen Conrad Duijukers , med. doctor, Theodora Elisabeth ab Holling.
Zij verhuurde met Maximiliaan Graaf van Pas en zijne echtgenoote Odilia Louise Stapraedt haar huizing gelegen te Venlo in de Gasthuisstraat met achterhuis en soldatenhuisken OJI 3 Augustus 1742 aan Hendrikus Allarts X Anna Maria Lubbers.
Sibilla Elisabeth maakte testament in het Klooster te Oostrum en vermaakte alles aan haren neef Antoon Max Graaf de Pas de Feuquières
Sibilla, bleef ongehuwd.
6 Maria, Ursula Bormans [116953E], geboren op 10-08-1674. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Anna Hoeck (geb. ±1640) en Alexander Holling (geb. ±1640). Zij is gedoopt op 10-08-1674. Maria, is overleden na 1723, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Maria,: De zoon van haar zuster Amalia, t.w. Antoon Max woonde bij haar.

9 Juli 1723 trok Maria Ursula met haar zuster naar de Roode Beeck onder Bergen en vroeg daar aan den vader van Antoon
Max de Pas de Fouquières, dus aan den ouden Max Henri dc Pas, welk kind het was, dat bij haar inwoonde, waarop Max Henri zeide, dat dit zijn wettige zoon en erfgenaam was en bleef.
Adres:
Venlo (L)
Getuige bij:
geboorteaangifte Antoon Maximiliaan de Pas de Feuquieres (1708-1770) [zie VII-l]    [tante moederszijde]
7 Sophia, Margaretha Boermans [116955E], geboren op 20-09-1677 [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 210]. Bij de geboorteaangifte van Sophia, waren de volgende getuigen aanwezig: Adam Kock (geb. ±1640) en Sophia van Limburg Styrum (Gravinne van Velen en Megen) (geb. ±1640). Zij is gedoopt op 21-09-1677.
1785petronellaengelberghdoopvenlo13mei1641transcr.jpg 1785petronellaengelbergh_michaelisvanrijdsdijkcktrouwvenlo.jpg 1785petronellaengelbergh_michaelisvanrijmsdijcktrouwvenlo.jpg
65 1785petronellaengelberghdoopvenlo13mei1641transcr
66 1785petronellaengelbergh michaelisvanrijdsdijkcktrouwvenlo
67 1785petronellaengelbergh michaelisvanrijmsdijcktrouwvenlo
VI-a Petronella Engelbergh [1785E] (afb. 65 t/m 67) is geboren in 1641 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts baptism Venlo], dochter van Jacobus Engelbergh [1781E] (zie V-b) en Helena Clercx [105995E]. Bij de geboorteaangifte van Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Fonteijn (geb. ±1600), Martinus Mulders (geb. ±1605) [zie IV-e] [aangetrouwde oudoom vaderszijde] en Anna van Darth (±1605-1642). Zij is gedoopt op 13-05-1641 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Petronella: Zie transcriptie doopreg.
Notitie bij Petronella: Naam ook Engelborch
Voornaam ook Petronilla
Petronella trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 17-07-1661 in Venlo (L) met Michaelis, Walterus van Riemsdijck [106045E], ongeveer 16 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Michaelis,: Zie transcriptie Venlo trouwreg.
Michaelis, is geboren omstreeks 1645.
Getuige bij:
geboorteaangifte Joannes, Jacobus Engelbergh (1666-1688) [zie V-g,2]
1802corneliaengelberghdoopvenlork.jpg 1802corneliaengelbrechsgebvenlo5mrt1665transcr.jpg
68 1802corneliaengelberghdoopvenloRK
69 1802corneliaengelbrechsgebvenlo5mrt1665transcr
VI-b Cornelia Engelbergh [1802E] (afb. 68 en 69) is geboren in 1665 in Venlo (L), dochter van Christianus Engelbergh [1801E] (zie V-g) en Barbara Janssen [106176E]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Clijnen (geb. ±1640) en Sybilla Engelen (geb. ±1640). Zij is gedoopt op 05-03-1665 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Zie doopreg. en transcriptie geboortereg.
Cornelia is overleden op 17-03-1726, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Naam ook Engelborgh, Ingelberger

RK St. Martinus Kerk
Venlo D1701-011 - 12-01-1701 - blz. 150 nr.312 Eva Bapt e fil legit Antoni AlarAlarts et Corneliae Engelborgh suscep Petrus Wijnkens e ius loco Io(ann)es Conraerts et Sibilla Wijnen

Venlo D1710-087 - 03-07-1710 - blz. 84 nr.33 Maria Agnes Baptizata Est filia legitima Pauli Strucken Et Annae Voghels Susceptores Stephanus van Dael, lococuius Petrus Winckens Et Cornelia Engelborgh

Venlo D1722-137 - 16-11-1722 - blz. 72 nr. 416 Antonius Baptizatus est Antonius filius Theodori Aelers et Joannae Stevens Susceperunt Georgius Stevens et Cornelia Engelberg

Venlo D1724-081 - 01-06-1724 - blz. 91 nr. 13 Junius1 Winandus Baptisatus est filius legit(imus)Gaspari Jelissen et Evae Aelders: Suscep(erunt) JoannesJelissen et Corneliae Engelberghs
Religie:
RK
Cornelia trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 27-12-1692 in Venlo (L) met Antonius Maerts (Alaerts) [106036E], ongeveer 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Verboeckhorst (geb. ±1660) en Leonardus Engelbergh (1675-1729) [zie VI-c] [broer bruid]. Antonius is geboren omstreeks 1665. Antonius is overleden op 09-03-1734, ongeveer 69 jaar oud. Antonius trouwde later op 04-05-1727 met Margaretha Ketels [106042E] (geb. ±1665).
Notitie bij Antonius: Naam ook Aelders, Veders
Getuige bij:
geboorteaangifte Christianus Engelbergh (1709-1756) [zie VI-d,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Antonius Engelbergh (1707-1708) [zie VI-c,7]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Cornelia en Antonius:
1 Paulus Maerts [106037E], geboren op 02-12-1694. Bij de geboorteaangifte van Paulus waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Janssen (1639-1728) [zie V-g] [grootmoeder moederszijde] en Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660).
2 Johannes Maerts [106038E], geboren op 06-11-1696. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Casper Gielen (geb. ±1665) en Jacomina Goris (geb. ±1670).
Getuige bij:
21-09-1721     huwelijk Caspar Gelissen (1694-1763) en Eva Maerts (1701-1750) [zie VII-a]    [broer bruid]
3 Theodorus Maerts [106039E], geboren op 05-12-1698. Bij de geboorteaangifte van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Tilmanus van Aerssen (geb. ±1665) en Sybilla Mathissen (geb. ±1670).
4 Eva Maerts [106040E], geboren op 12-01-1701. Volgt VII-a.
5 Laurentius Maerts [106041E], geboren op 09-08-1703. Bij de geboorteaangifte van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Sondorp (geb. ±1675) en Leonardus Engelbergh (1675-1729) [zie VI-c] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Zie doopreg.St. Martinus

Venlo D1703-079 - 09-08-1703 - blz. 178 nr.29 Laurentius
Bapt e fil legit: Antoni Alaertset Corneliae Engelberghs
suscep:Gerardus Engelberghs et IohannaSondorp
Laurentius is overleden op 30-03-1741, 37 jaar oud.
Getuige bij:
21-09-1721     huwelijk Caspar Gelissen (1694-1763) en Eva Maerts (1701-1750) [zie VII-a]    [broer bruid]
1807leonardusengelberghgebvenlo20maart1675transcr.jpg 1807leonardusengelberg_barbaravanaerssentrouw.jpg 1807leonardusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
70 1807leonardusengelberghgebvenlo20maart1675transcr
71 1807leonardusengelberg barbaravanaerssentrouw
72 1807LeonardusengelberghBegraafvenlotranscriptie
VI-c Leonardus Engelbergh [1807E] (afb. 70 t/m 72) is geboren in 1675 in Venlo (L), zoon van Christianus Engelbergh [1801E] (zie V-g) en Barbara Janssen [106176E]. Bij de geboorteaangifte van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Helena Clercx (geb. ±1615) [zie V-b] [aangetrouwde achternicht van vader] en Mathias Wijnen (geb. ±1645). Hij is gedoopt op 20-03-1675 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinuskerk Venlo
Leonardus is overleden in 1729, 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 24-01-1729 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Leonardus: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Leonardus: Naam ook Johannis Leonardus

Uit notitie van (CBG) M.H. Michels, Venlo
Zie Familiestambomen

Venlo D1699-135 - 15-11-1699 - blz. 136 nr.815 Ioannes Bapt e fil legit Cornelij van Aerssen et Iohannae Sonnendaegh suscep Leonardus Engelbergh et Catharina Rutters
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Laurentius Maerts (1703-1741) [zie VI-b,5]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Joannes, Martinus Engelbergh (1706-1708) [zie VI-d,2]    [oom vaderszijde]
27-12-1692     huwelijk Antonius Maerts (Alaerts) (±1665-1734) en Cornelia Engelbergh (1665-1726) [zie VI-b]    [broer bruid]
Leonardus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 08-02-1699 in Venlo (L) met Barbara van Aerssen [105967E], 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leonardus en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Engelbergh (geb. 1641) [zie IV-k,2] [neef van vader bruidegom] en Gilbertus van Boinenburgh (geb. ±1660).
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Barbara: Zie transcriptie trouwreg.
Barbara is geboren op 03-08-1673, dochter van Johannes van Aerssen [109091E] en Elisabeth Hertochs [109092E]. Barbara is overleden op 26-05-1732, 58 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Sebastianus Beijraat (1726-1742) [zie VII-b,2]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Leonardus Broeckmans (geb. 1730) [zie VII-c,1]    [grootmoeder moederszijde]
Kinderen van Leonardus en Barbara:
1810mariaelisabethengelberghgeb4nov1699venlotranscr.jpg 1810mariaelisabethengelbergbegraafvenlotranscriptie.jpg
73 1810mariaelisabethengelberghgeb4nov1699venlotranscr
74 1810mariaelisabethengelbergBegraafvenlotranscriptie
1 Maria, Elisabeth Engelbergh [1810E] (afb. 73 en 74), geboren op 04-11-1699 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Janssen (1639-1728) [zie V-g] [grootmoeder vaderszijde] en Egidius Aerssen (geb. ±1665).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie transcriptie geb.reg.
Maria, is overleden in 1700, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven op 02-02-1700 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie transcriptie begraafreg.venlo
Maria, bleef ongehuwd.
2 Maria, Elisabeth Engelbergh [1811E], geboren op 02-02-1701 in Venlo (L). Volgt VII-b.
1812evaen1813johannesengelberghgebvenlo27jan1703transcr.jpg
75 1812evaen1813johannesengelberghgebvenlo27jan1703transcr
3 Eva Engelbergh [1812E] (afb. 75), geboren op 27-01-1703 in Venlo (L).
Notitie bij de geboorte van Eva: Zie transcriptie geb.reg.
Eva is overleden in 1703, geen jaar oud. Zij is begraven op 14-08-1703 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Eva: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Eva: Tweeling met Johannes, Christianus
Religie:
4 Joannes, Christianus Engelbergh [1813E] (afb. 75), geboren op 27-01-1703 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Joannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina van Aerssen (geb. ±1680) en Ericius Engelbergh (1680-1749) [zie VI-d] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes,: Zie transcriptie geb.reg.
RK St. Martinus Kerk
Venlo D1703-013 - 27-01-1703 - blz. 174 nr.527 Joannes Christianus
Bap(tizatus) e(st) sub cond fil leg Jo(ann)is Leonardi Engelberg et Bar-barae van Aersen susc EricusEngelberch et Catharina van Aersen
Joannes, is overleden op 09-07-1703, 5 maanden oud.
Notitie bij Joannes,: Tweeling met Eva
Joannes, bleef ongehuwd.
Religie:
RK
5 Joanna Engelbergh [1814E], geboren op 30-01-1704 in Venlo (L). Volgt VII-c.
1815christianusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
76 1815christianusengelberghBegraafvenlotranscriptie
6 Christianus Engelbergh [1815E] (afb. 76), geboren op 22-08-1705 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660) en Helena Tosquene (geb. ±1665).
Notitie bij de geboorte van Christianus: RK St.Martinus Kerk
Venlo D1705-115 - 22-08-1705 - blz. 21 nr.622 Christianus bapt est filius leg: Leonardi Engelborghs et Barbarae vanAertsen Suscep: Ioannes Coenraerts et Helena Dosquine
Christianus is overleden in 1705, geen jaar oud. Hij is begraven op 14-09-1705 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Christianus: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Religie:
RK
1816antoniusengelberghvenlogeb18jan1707transc.jpg 1816antoniusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
77 1816antoniusengelberghvenlogeb18jan1707transc
78 1816antoniusengelberghBegraafvenlotranscriptie
7 Antonius Engelbergh [1816E] (afb. 77 en 78), geboren op 18-01-1707 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Sybilla Wijnen (geb. ±1640) en Antonius Maerts (Alaerts) (±1665-1734) [zie VI-b] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonius: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus Kerk
1707 januarius Venlo D1707-010 - 18-01-1707 - blz. 39 nr.118 Anthonius Baptiz e fil legit Leonardi Engelborgh Et Barbarae van Aertssen suscept Anthonius Alaerts Et Sijbilla Winen
Antonius is overleden in 1708, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 16-09-1708 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Antonius: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Antonius bleef ongehuwd.
Religie:
RK
1817christianusengelberghgebvenlo2mrt1708transcr.jpg 1817christianusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
79 1817christianusengelberghgebvenlo2mrt1708transcr
80 1817christianusengelberghBegraafvenlotranscriptie
8 Christianus Engelbergh [1817E] (afb. 79 en 80), geboren op 02-03-1708 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Tosquene (geb. ±1675) en Ida Frere (1675-1760) [zie VI-d] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Christianus: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus Kerk
Venlo D1708-043 - 02-03-1708 - blz. 55 nr.3 Eodem mensis die Christianus Baptiz est fil legit Leonardi Engelborgh Et Barbarae vanAertsen Suscept GerardusToskene eius loco Gasparus Crinen, Et Anna Catharina Freren
Christianus is overleden in 1708, geen jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1708 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Christianus: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Christianus bleef ongehuwd.
Religie:
RK
1818mariabarbaraengelberghgebvenlo1juli1709transc.jpg 1818mariabarbaraengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
81 1818mariabarbaraengelberghgebvenlo1juli1709transc
82 1818mariabarbaraengelberghBegraafvenlotranscriptie
9 Maria, Barbara Engelbergh [1818E] (afb. 81 en 82), geboren op 01-07-1709 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Josepha van Heringhen (geb. ±1675) en Gerardus Tosquene (geb. ±1675).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
julius Venlo D1709-106 - 01-07-1709 - blz. 71 nr.31 Maria Barbara Baptizata Est fil legit Leonardi Engelbergh Et Barbarae van Aerssen suscept Gerardus Doskene Et Maria Josephvan Heringhen
Maria, is overleden in 1709, geen jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1709 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Maria, bleef ongehuwd.
Religie:
RK
1819petrusfranciscusengelberghgebvenlo5okt1710_abus.1705vermeld_transcr.jpg 1819petrusfranciscusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
83 1819petrusfranciscusengelberghgebvenlo5okt1710(abus.1705vermeld transcr
84 1819petrusfranciscusengelberghBegraafvenlotranscriptie
10 Petrus, Franciscus Engelbergh [1819E] (afb. 83 en 84), geboren op 05-10-1710 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Petrus, waren de volgende getuigen aanwezig: Mathias Verboeckhorst (geb. ±1660) en Catharina, Margaretha van Herbie (geb. ±1680).
Notitie bij de geboorte van Petrus,: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
Venlo D1710-133 - 05-10-1710 - blz. 87 nr.115 Petrus Franciscus Baptizatus est filius legitimusLeonardi Engelborgh et Barbarae van Aerse: sus: Matthias Verboeckhorst et Catharina Margareta Herbil
Petrus, is overleden in 1710, geen jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1710 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Petrus,: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Religie:
RK
1820catharinaluciaengelberghgebvenlo13mrt1712transcr.jpg 1820mariacatharinaengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
85 1820catharinaluciaengelberghgebvenlo13mrt1712transcr
86 1820mariacatharinaengelberghBegraafvenlotranscriptie
11 Catharina, Lucia (Maria, Catharina) Engelbergh [1820E] (afb. 85 en 86), geboren op 13-03-1712 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Egidius Aerssen (geb. ±1665) en Sybilla Raems (geb. ±1685).
Notitie bij de geboorte van Catharina,: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
MartiusVenlo D1712-053 - 13-03-1712 - blz. 111 nr.113 Catharina Lucia Baptizata est fil legit Leonardi Engelborgh Et Barbarae van Aerssen suscept Aegidius van Aerssen Et Sijbilla Raems eius loco Margaretha Josepha van Heringhen
Catharina, is overleden in 1712, geen jaar oud. Zij is begraven op 30-04-1712 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Catharina,: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Catharina,: 13 maart 1712 geboren met de voornamen Catharina, Lucia en 30 april 1712 begraven met de namen Maria, Catharina
Catharina, bleef ongehuwd.
Religie:
RK
1827johanneshenricuslambertusengelberghgebvenlo18juni1713transcr.jpg
87 1827johanneshenricuslambertusengelberghgebvenlo18juni1713transcr
12 Johannes, Henricus, Lambertus Engelbergh [1827E] (afb. 87), geboren op 18-06-1713 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Duijckers (geb. ±1685) en Willem Hores (geb. ±1685).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
Venlo D1713-086 - 18-06-1713 - blz. 127 nr.1218 Joannes Henricus Baptizatus est filius legitimus Leonardi Engelbergh et Barbarae van Aersen: Susc: Wilhelmus Hores et Johanna Duijcker
Johannes, is overleden op 24-03-1792 in Venlo (L), 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes,: In het Venlosche begrafenisregeister staat:
26 Martius 1792: R.D. Joannes, Lambertus Engelberghs, aetatis suae 80, Beneficiatus ecelesiae St. Martini Venlonae obiit 24 hujus sepultus est ante Sanctae Annae in Ececlesia parochiali
Johannes, bleef ongehuwd.
Beroep:
van 1739 tot 1792     Vicaris St. Martinuskerk te Venlo
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna, Barbara Beijraat (geb. 1732) [zie VII-b,7]    [oom moederszijde]
1809ericiusengelberghgebvenlo6mei1680transcr.jpg 1809ericiusengelberghdoopvenlo.jpg 1809ev.engelbergschepenbrief1709__4_.jpg 1809ericiusengelbergschepenbrief.jpg
88 1809ericiusengelberghgebvenlo6mei1680transcr
89 1809ericiusengelberghdoopvenlo
90 1809Ev.EngelbergSchepenbrief1709 (4)
91 1809EriciusEngelbergSchepenbrief
VI-d Ericius Engelbergh [1809E] (afb. 88 t/m 91) is geboren op 06-05-1680 in Venlo (L), zoon van Christianus Engelbergh [1801E] (zie V-g) en Barbara Janssen [106176E]. Bij de geboorteaangifte van Ericius waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Christina Ingenraij (geb. 1632) [zie V-d] [achternicht van vader] en Goswinus van Herstraeten (geb. ±1650).
Notitie bij de geboorte van Ericius: Zie doopreg, transcriptie geb.reg.
Ericius is overleden op 29-04-1749, 68 jaar oud.
Notitie bij Ericius: Zie Schepenbrief 1709 (volledige tekst bij Teksten) en een latere Schepenbrief


Getuige RK St Martinuskerk
Venlo D1744-030 - 30-03-1744 - blz. 18 nr. 630 Aldegondis baptizata est filia legitima Walteri de Grueter et Annae Margaretae Faesen susceperunt Conelius de Grueter eius loc Ericus Engelbergh et Ida Frere
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Sebastianus Beijraat (1726-1742) [zie VII-b,2]    [oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Maria, Barbara Broeckmans (geb. 1740) [zie VII-c,3]    [oudoom moederszijde]
geboorteaangifte Joannes, Christianus Engelbergh (1703-1703) [zie VI-c,4]    [oom vaderszijde]
Ericius trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1704 met Anna, Catharina (Ida) Frere [105996E], 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ericius en Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660) en Leonardus van Aerssen (geb. ±1670). Ida is geboren op 06-03-1675, dochter van Martinus Frere [109106E] en Petronella van Schelberghen [109107E]. Ida is overleden op 02-04-1760, 85 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Petronella Beijraat (geb. 1731) [zie VII-b,5]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]
geboorteaangifte Anna, Catharina Broeckmans (geb. 1741) [zie VII-c,4]    [aangetrouwde oudtante moederszijde]
geboorteaangifte Christianus Engelbergh (1708-1708) [zie VI-c,8]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Kinderen van Ericius en Ida:
1 Christina, Helena Engelbergh [1821E], geboren op 09-02-1705 in Venlo (L). Volgt VII-d.
1822joannesmartinusengelberghgeb19nov1706venlotranscr.jpg 1822johannesmartinusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
92 1822joannesmartinusengelberghgeb19nov1706venlotranscr
93 1822johannesmartinusengelberghBegraafvenlotranscriptie
2 Joannes, Martinus Engelbergh [1822E] (afb. 92 en 93), geboren op 19-11-1706 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Joannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Petronella van Schelberghen (1635-1731) [grootmoeder moederszijde] en Leonardus Engelbergh (1675-1729) [zie VI-c] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes,: Zie transcriptie geb.reg.

Venlo D1706-183 - 19-11-1706 - blz. 37 nr.819 Ioannes Martinus bapt est filius leg: ...Ericii engelberg Engelborg et Annae Catarinae Freren: Suscep Leonardus Engelborg et Petronilla van Schellenberg.
Joannes, is overleden in 1708, 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op 05-10-1708 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Joannes,: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Joannes,: Naam Engelbergh
Joannes, bleef ongehuwd.
1823christianusengelberghgebveno12febr1709transcr.jpg
94 1823christianusengelberghgebveno12febr1709transcr
3 Christianus Engelbergh [1823E] (afb. 94), geboren op 12-02-1709 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Maerts (Alaerts) (±1665-1734) [zie VI-b] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina, Margaretha van Herbie (geb. ±1680).
Notitie bij de geboorte van Christianus: Zie transcriptie geb.reg.

Venlo D1709-027 - 12-02-1709 - blz. 66 nr.412 Christianus bapt est filius leg: Ericii Engelborg et Annae Catharinae Forieren: Suscep: Antonius Alaerts et ch Catharina Margareta Herbie
Christianus is overleden op 06-03-1756, 47 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Margaretha, Josepha Beijraat (geb. 1737) [zie VII-b,9]    [neef van moeder]
21-08-1748     huwelijk Paulus, Matthias Heijthuijsen (geb. ±1720) en Henrica Moonen (geb. ±1720)
11-09-1753     huwelijk Adam, Adrianus, Cornelis van Meeuwen (±1710-1759) en Anna, Sibilla Engelbergh (1712-1788) [zie VII-e]    [broer bruid]   [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo]
1824annabarbaragebvenlo27febr1711transcr.jpg
95 1824annabarbaragebvenlo27febr1711transcr
4 Anna, Barbara Engelbergh [1824E] (afb. 95), geboren op 27-02-1711 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Oswaldus, Walterus Heijg(h)el (geb. ±1680) en Anna de Kerck (geb. ±1685).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie transcriptie geb.reg.
Anna, is overleden op 07-04-1711, 1 maand oud.
5 Anna, Sibilla Engelbergh [1825E], geboren op 14-01-1712 in Venlo (L). Volgt VII-e.
1826johannesmartinusgengelberghgebvenlo16sept1715transcr.jpg 1826johannesmartinusengelberghbegraafvenlotranscriptie.jpg
96 1826johannesmartinusgengelberghgebvenlo16sept1715transcr
97 1826johannesmartinusengelberghBegraafvenlotranscriptie
6 Johannes, Martinus (Martinus) Engelbergh [1826E] (afb. 96 en 97), geboren op 16-09-1715 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660) en Gertrudis Wijnen (geb. ±1690).
Notitie bij de geboorte van Martinus: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
Venlo D1715-114 - 16-09-1715 - blz. 156 nr.1016 Ioannes Martinus Baptizatus est filius legitimus Erici Engelbergh et Annae Catharinae Ferrara, sus: Ioannes Baptista Coenraets et Gurtrudis Winen
Martinus is overleden in 1723, 7 of 8 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-1723 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Martinus: Zie transcriptie begraafreg. Venlo
Getuige bij:
11-09-1753     huwelijk Adam, Adrianus, Cornelis van Meeuwen (±1710-1759) en Anna, Sibilla Engelbergh (1712-1788) [zie VII-e]    [broer bruid]   [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo]
VI-e Maria de Peuter [9322E] is geboren omstreeks 1667 in Ossendrecht (NB), dochter van Dielis, Willemsz de Peuter [117120E] en Anna, Margaretha van Brempt [105060E] (zie V-h). Maria is overleden na 08-07-1713 in Ossendrecht (NB), minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Maria: R.A. Noordbrabant, r.a. Ossendrecht 18: 8 juli 1713 Maria Dielen weduwe van Cornelis Munts en Willem Dielen als toez. voogd van de mindelrjárige wezen.
Maria trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-04-1697 in Ossendrecht (NB) met Cornelis Munts [9323E], 30 of 31 jaar oud. Cornelis is geboren in 1666 in Ossendrecht (NB), zoon van Geert Mins [9324E] en Cathalina NN [9325E]. Hij is gedoopt op 28-11-1666 in Woensdrecht (NB). Cornelis is overleden vóór 08-07-1713, ten hoogste 47 jaar oud.
1749.jpg 1749_105171e.jpg 1749wolferte.jpg 1749wolvertengelenbergh.jpg
98 1749
99 1749#105171E
100 1749WolfertE
101 1749WolvertEngelenbergh
VI-f Wolphert Engelenbergh [1749E] (afb. 98 t/m 101) is geboren op 12-08-1686 in Bergen op Zoom (NB), zoon van Wolfert Engelenbergh [1748E] (zie V-j) en Eerste Echtgenote [102110E]. Wolphert is overleden in 1740 in Amsterdam (NH), 53 of 54 jaar oud. Hij is begraven op 24-03-1740 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Wolphert: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811

Hij laat 4 kinderen na.
Notitie bij Wolphert: Naam ook:(van) Engel(en)bergh
Poorter van Amsterdam
Oom is Johannes Rief

Zie Externe Familiestambomen

Bij zijn overlijden in 1740 laat hij 4 kinderen na.

Deze Wolphert Engelenbergh verhuisde omstreeks zijn huwelijk in 1711 (of iets ervoor) naar Amsterdam. Het vervolg van deze stamboom van de familie Engelenberg speelt zich dan ook in Amsterdam af. Al de 8 kinderen uit zijn huwlij met Catrina Kuijper zijn dan ook in Amsterdam geboren.

Demografische gegevens van de stad Amsterdam
Aangezien de stad Amsterdam een belangrijke geboorteplaats is van velen van de voorouders Engelenberg belicht ik hier wat extra informatie over Amsterdam.

Periode 1600-1800:
In totaal kwamen vanuit Europa naar Amsterdam in de periode 1600-1800 174.874 immigranten en vanuit de Nederlandse provincies 153.490. In 1600 telde Amsterdam 50.000 inwoners, in 1622 105.000, in 1630 120.000, in 1650 ongeveer 160.000 en vanaf 1700 zou het inwonertal ruim 100 jaar blijven schommelen rond de 220.000.

De huwelijksregisters spreken boekdelen. Tussen 1646 en 1650 was nog maar een derde van de bruiden en bruidengommen in de stad zelf geboren, een kwart kwam uit de rest van Nederland, met name Gelderland, Brabant en Friesland, en meer dan 40 procent kwam uit de Zuidelijke Nederlanden, Scandinavië en heel veel uit Duitsland. De migratiestroom die eind zestiende eeuw om religieuze redenen begonnen was, had, anders gezegd, in het midden van de zeventiende eeuw het karakter gekregen van een volksverhuizing. In die tijd was Amsterdam een stad met een bijzondere aantrekkingskracht.

Periode 1800-1900:
Rond 1800 waren en dus ongeveer 220.000 inwoners in Amsterdam. De gouden tijden bleken voorbij te zijn. De “spirit” van de afgelopen decennia was voorbij en Amsterdam werd links en rechts door andere voortvarende steden ingehaald. In 1840 was het aantal inwoners nog ca. 210.000. In 1860 245.000 en in 1870 265.000. Toen volgde er een bevolkingsexplosie tot even voorbij 1900. In 1910 telde Amsterdam ruim 500.000 inwoners. Van 1880 tot 1910 trokken meer dan 130.000 migranten van het straatarme Friese, Groningse en Overijsselse platteland naar de Randstad.

Vanaf 1900 tot heden:
In 1925 telde Amsterdam ruim 700.000 inwoners. Dit aantal komt in grote lijnen overeen met het huidige (2006) aantal inwoners. Er ontstond in de beginjaren van de 20e eeuw wederom in de stad een situatie die sterk deed denken aan de toestand aan het eind van de 16e eeuw, almaar nieuwe immigranten in een stad die al uit zijn voegen barstte van de mensen. De stadsuitbreidingen, Betondorp, Spaardammerbuurt, A’dam Noord, Nieuw Zuid, zouden spoedig soelaas bieden.
In 1960 was het aantal inwoners gegroeid tot het historische hoogtepunt van bijna 900.000 inwoners.

Binnen 2 decennia, tussen 1960 en 1980 verlieten bijna een half miljoen inwoners de stad. Er kwamen er ook weer honderdduizenden bij, maar in totaal daalde het aantal inwoners met bijna een kwart tot minder dan 700.000 in het begin van de tachtigerjaren van de vorige eeuw.
De stille vertrekkers (naar Alkmaar, Purmerend, Almere, Lelystad, Weesp, Enkhuizen, Hoorn en omliggende dorpen) bestonden vooral uit werkende gezinnen met opgroeiende kinderen, de motor van de stadseconomie. In het laatste decennium van de vorige eeuw groeide de groep nieuwkomers uit Turkije en Marokko uit tot een kwart van de stadsbevolking. In 2000 valt volgens de gebruikelijke kwalificatie van “allochtoon”, de helft van de inwoners van Amsterdam hieronder.
(Bron gegevens Amsterdam: De kleine geschiedenis van Amsterdam,Gerard Mak, 2004).
Adressen:
vanaf 1711     Lindenstraat, Amsterdam (NH)
tot 1740     Goudsbloemgragt tussen Brouwersgracht en 1e dwarsstraat, Amsterdam (NH)
Beroep:
Timmerman/Kastenmaker
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
13-05-1712     huwelijk Jan Engelenberg (1687-±1740) en Anna Rief (1679-1740) [zie VI-g]    [broer bruidegom]   [bron: Gem. A. A’dam, DTB 708/284]
Wolphert trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1711 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 547,p. 159, f. 80] met Catrina Kuijper [105171E], 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 24-04-1711 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Wolphert en Catrina waren de volgende getuigen aanwezig: Sophia Lonsbergen (±1645-vóór 1711) en Johannes Rief (geb. ±1680). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-05-1711 in Nieuwe Kerk, Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Wolphert en Catrina: Catharina ondertekent met een kruisje.
Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
24-04-1711
naam bruidegom:Engelbergh, Wolfert
naam bruidegom:Engelenbergh, Wolfert
naam bruid:Kuijper, Catrina
bronverwijzing:DTB 547, p.159
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Catrina is geboren in 1688 in Bennebroek (NH), dochter van NN Kuijper(s) [101237E] en Eerste Echtgenote [120611E]. Catrina is overleden omstreeks 1757 in Amsterdam (NH), ongeveer 69 jaar oud.
Adres:
tot 1711     Achtergracht, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Wolphert en Catrina:
1 Jacomina (Jacomijntje) Engelenberg [1734E], geboren in 1711 in Amsterdam (NH). Volgt VII-f.
2 Pieter Engelenberg [1657E], geboren in 1713 in Amsterdam (NH). Volgt VII-g.
3 Josina Engelenbergh [1738E], geboren in 1715 in Amsterdam (NH). Volgt VII-h.
1830annaengelberg.jpg
102 1830AnnaEngelberg
4 Anna Engelenberg [1830E] (afb. 102), geboren in 1719 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 80,p.325, f.163, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Kuijper(s) (geb. ±1685) en Anthony (Tenus) Ree (geb. ±1690). Zij is gedoopt op 01-02-1719 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Anna: Pastor Hugo van der Helst

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
1831elisabetengelberg.jpg
103 1831ElisabetEngelberg
5 Elisabet Engelenberg [1831E] (afb. 103), geboren in 1721 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 80,p.423,f.212. nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Elisabet waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Kuijper(s) (geb. ±1685) en Anthony (Tenus) Ree (geb. ±1690). Zij is gedoopt op 14-05-1721 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Elisabet: Pastor Florentius Bomble

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
6 Johannes (Jan) Engelenberg [1756E], geboren in 1723 in Amsterdam (NH). Volgt VII-i.
1833mariaengelberg.jpg
104 1833MariaEngelberg
7 Maria Engelberg [1833E] (afb. 104), geboren in 1725 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 81,p. 41, f.21, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Engelberg (geb. ±1700) en Luitje Kellet (geb. ±1700). Zij is gedoopt op 14-03-1725 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Maria: Pastor Tomas van Son

Zie afb.Doopregister Amsterdam

kind:, Maria
doopdatum:14-03-1725
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelberg, Wolfert
moeder:Cuijper, Catrina
getuige:Engelberg, Jan
getuige:Kellet, Luitje
bronverwijzing:DTB 81, p.41(folio 21), nr.6
Religie:
Ned. Hervormd
1834hendrikengelberg.jpg
105 1834HendrikEngelberg
8 Hendrik Engelberg [1834E] (afb. 105), geboren in 1730 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 81 p. 225, folio 113, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna de Groet (geb. ±1700) en Hendrik van Wijngaard (geb. ±1700). Hij is gedoopt op 03-05-1730 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Pastor: Wilhelmus Schiphout

Zie afb.Doopregister Amsterdam

kind:, Hendrik
doopdatum:03-05-1730
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelberg, Wolphert
moeder:Kuijper, Katrina
getuige:[van] Wijngaard, Hendrik
getuige:[de] Groet, Johanna
bronverwijzing:DTB 81, p.225(folio 113), nr.4
Religie:
Ned. Hervormd
1845_105829e.jpg 105829annarief.jpg
106 1845#105829E
107 105829AnnaRief
VI-g Johannes (Jan) Engelenberg [1845E] (afb. 106) is geboren in 1687 in Amsterdam (NH), zoon van Wolfert Engelenbergh [1748E] (zie V-j) en Eerste Echtgenote [102110E]. Jan is overleden omstreeks 1740 in Amsterdam (NH), ongeveer 53 jaar oud.
Adressen:
Vinkenstraat (hoek 1e dwarsstraat), Amsterdam (NH)
tot 1712     Leidschedwarsstraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1727     Lauriergracht 68, noordzijde, huis, Amsterdam (NH)   [bron: Gem. Arch. A’dam, kwijtsch. Band 101 (5V) folio 406]
Beroep:
Wever
Getuige bij:
31-01-1732     huwelijk Andriesz (Jansz) Peijl (geb. 1711) en Celitje Engelenberg (1711-vóór 1744) [zie VII-j]    [vader bruid]   [bron: Gem.A.A’dam, DTB 573/40]
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-05-1712 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 708/284] met Anna Rief [105829E] (afb. 107), 32 of 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Rief (geb. ±1675) en Wolphert Engelenbergh (1686-1740) [zie VI-f] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Anna: Zie Huwelijksakte
Naam ook: Rief

inschrijvingsdatum:
13-05-1712
naam bruidegom:
Engelenberg, Jan
naam bruid:
Rief, Anna
bronverwijzing:
DTB 708, p.284
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI
Anna is geboren in 1679 in Lichtenvoorde (Gld). Anna is overleden op 01-07-1740 in Amsterdam (NH), 60 of 61 jaar oud [bron: DTB 1169 p.114 en 115]. Zij is begraven in Karthuizer kerkhof.
Notitie bij overlijden van Anna: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Anna: Naam ook Rie(1)f(f)
Adressen:
tot 1712     Lindestraat, Amsterdam (NH)
tot 1740     Vinkenstraat op de hoek van de eerste dwarsstraat, Amsterdam (NH)
Kinderen van Jan en Anna:
1 Celia, Jansz (Celitje) Engelenberg [1846E], geboren in 1711 in Amsterdam (NH). Volgt VII-j.
1847petrus_engelenberg.jpg 1847schipspiering1734-1738pieterengelenberg.jpg
108 1847Petrus Engelenberg
109 1847SchipSpiering1734-1738PieterEngelenberg
2 Petrus Engelenbergh [1847E] (afb. 108 en 109), geboren op 15-05-1713 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A´dam, DTB 338, p. 89, f. 45, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Cragt (geb. ±1685) en Maria Engelenberg (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 15-05-1713 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Star.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Zie afb.Doopregister Amsterdam

kind:, Petrus
geboortedatum:15-05-1713
doopdatum:15-05-1713
kerk:Kerk De Star
godsdienst:Rooms-Katholiek
vader:Engelenbergh, Joannes
moeder:Reijf, Anna
getuige:Craght, Hermanus
getuige:Engelenbergh, Maria
bronverwijzing:DTB 338, p.89(folio 45), nr.1
Petrus is overleden op 24-08-1743 in Azië, 30 jaar oud.
Notitie bij Petrus: ER KLOPT IETS NIET:
Deze Pieter(code1657) is: Geboren 1713 uit de ouders Wolplher en Catrina, Zijn zuster is Jacomina. Hij is in 1757 gehuwd met Jannetje, Cornelisz (soms met de achternaam Koeck).
Op diverse stukken van deze Pieter komt de Goudsbloemstraat voor. In het begraafregister van 6 april 1772 wordt verwezen naar Pieter van de Goudsbloemstgracht. In het VOC stuk van 1743 worden Jacomina E, zijn zwager Pieter Hoogenhuisen, zijn zuster maria e.a. genoemd met betrekking tot de erfenis. Pieter zou dus in Azie in 1743 zijn overleden. Dat klopt dus niet met de data. (trouwde in 1757 met Jannetje Cornelisz, kreeg 8 kinderen tussen 1757 en 1771).

We hebben ook een Pieter (Petrus) (code 1847) van 15 mei 1713, Amsterdam. ouders Joannes Engelenbergh en Anna Reijf (Rief). Daar staat nu de overijdensdatum 1743 Azie vermeld??
Maar en zijn geen broers/zusters bekend. Er is geen echtgenoot bekend.
?????
Voornaam opvarende:Pieter
Achternaam opvarende Engelenberg
Herkomst opvarende Amsterdam
Datum indiensttreding 1733-01-31
Functie bij indiensttreding Hooploper
Uitleg over functie helper van de matrozen
Uitgevaren met het schip Spiering
Datum uit dienst 1738-00-00
Waar uit dienst Noordwaddinxveen
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis NOORDWADDINXVEEN
Kamer terugreis Amsterdam
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1737-11-02
Datum terugreis aankomst kaap 1738-01-02
Datum terugreis vertrek kaap 1738-02-18
Datum terugreis aankomst 1738-06-07
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Scannaam NL-HaNA_1.04.02_5972_0298.jpg
Scan http://hdl.handle.net/10648/39f360e9-3d26-09b5-0404-17cb047563bf
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 5972, folionummer: 143
Kamer Amsterdam
Kaap 20-5-1733 5-6-1733
Inv. nr. 5972
Aankomst 28-8-1733 Batavia
DAS 2909.7

Voornaam opvarende Pieter
Achternaam opvarende Engelenberg
Herkomst opvarende Amsterdam
Datum indiensttreding 1738-11-05
Functie bij indiensttreding Matroos
Uitleg over functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel.
Uitgevaren met het schip Parel
Datum uit dienst 1743-08-24
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Informatie terugreis bij ING
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee
Scannaam NL-HaNA_1.04.02_6077_0172.jpg
Scan http://hdl.handle.net/10648/7f4de5b9-5bcd-1952-7ad2-45193f57a9bc
Bronverwijzing Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6077, folionummer: 81
Religie:
RK
VI-h Maria Houtené [105149E] is geboren op 19-12-1696 in Colijnsplaat (Zld), dochter van Danker, Jakobz Houtené [105146E] en Maria, Elisabeth (Lijsbeth) Engelbergh [1513E] (zie V-m). Maria is overleden op 07-05-1761 in Colijnsplaat (Zld), 64 jaar oud. Zij is begraven op 14-05-1761 in Colijnsplaat (Zld). Maria trouwde, 20 jaar oud, op 25-02-1717 in St. Annaland, Tholen, Zld met Cornelis Amijs [6178E], 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-10-1693 in Colijnsplaat (Zld). Hij is gedoopt op 04-10-1693 in Colijnsplaat (Zld). Cornelis is overleden op 12-06-1782 in Colijnsplaat (Zld), 88 jaar oud.
Beroep:
Gezworene van de polder Oud-Noordbeveland, schout van ’s Gr avenhoek, vanaf 1721 schepen van Colijnplaat
VI-i Maria Aven [105030E] is geboren omstreeks 1685 in Poortvliet (Zld), dochter van Willem, Pietersz Aven [105031E] en Catharina Engelbergh [1697E] (zie V-n). Maria is overleden in 1729, ongeveer 44 jaar oud. Maria trouwde met Cornelis Mense [105216E]. Cornelis is geboren omstreeks 1685.
VI-j Maria, Anna Hoch [118326E] is geboren in 1656 in Brüggen (Dld) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 208], dochter van Andreas Hoch [116934E] en Henrica, Elisabeth Boermans [116933E] (zie V-p). Zij is gedoopt op 22-08-1656 in Brüggen (Dld). Maria, is overleden in 1694 in Venlo (L), 37 of 38 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1694 in Venlo (L).
Notitie bij Maria,: Naam ook Hock
Maria, trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1674 in Brüggen (Dld) met Wilhelmus Duijcker [118893E], 24 of 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1649 in Venlo (L), zoon van Marcellus Duijcker [117613E] en Eleonora van Aerssen [118889E]. Hij is gedoopt op 06-03-1649 in Venlo (L). Wilhelmus is overleden in 1680 in Venlo (L), 30 of 31 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1680 in Venlo (L).
Beroep:
Ambtman te Wachtendonk sinds 1680
Kinderen van Maria, en Wilhelmus:
1 Maria, Eleonora Duijcker [118951E], geboren in 1675 in Venlo (L). Zij is gedoopt op 03-02-1675 in Venlo (L). Maria, is overleden in 1741 in Venlo (L), 65 of 66 jaar oud. Zij is begraven op 06-04-1741 in Venlo (L).
2 Andreas, Josephus Duijcker [118952E], geboren in 1677 in Venlo (L). Hij is gedoopt op 25-02-1677 in Venlo (L). Andreas, is overleden op 07-04-1741 in Wachtendonk (L), 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
Vicarius te Wachtendonk
3 Joanna, Elisabeth Duijcker [118953E], geboren in 1678 in Venlo (L). Volgt VII-k.
4 Wilhelmina Duijcker [118955E], geboren in 1679 in Venlo (L). Zij is gedoopt op 19-07-1679 in Venlo (L). Wilhelmina is overleden op 06-09-1716 in Bingelrade (L), 36 of 37 jaar oud.
5 Marcellus Duijcker [118956E], geboren in 1681 in Wachtendonk (L). Hij is gedoopt in 1681 in Wachtendonk (L). Marcellus is overleden in 1689 in Venlo (L), 7 of 8 jaar oud. Hij is begraven op 23-09-1689 in Venlo (L).
VI-k Amalia, Catharina (Amelin) Boermans [116951E] is geboren op 10-03-1669 in Well (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209], dochter van Joannes, Hubertus Boermans [116936E] (zie V-q) en Agnes, Maria van Hölling [116949E]. Amelin is overleden op 05-05-1709 om 15:30 in Alphen a/d Rijn (ZH), 40 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209].
Notitie bij Amelin: Naam ook Bormans

Ned. Leeuw 1913, pag. 209
1. Amalia Catharina Bormans, zich ook n o e m e n d e de Bormans, geboren 10 Xaart 1669 te Wel1 (L.), was
van 1699 den 17 October twee jaren bij de Fannsche nonnen te Munster als peusionnaire. Graaf Max Henri
de Pas de Feuquières, zoon van de Wellscho de Pus huwde in ‘t geheim met haar. Aanteekeningen daaromtrent
zeggen: den 13 October 1700 heeft Graai Max Hendrik de Pas de Feuquièrus zich verloofd met Juffrouw Amalin Catharins (de) Bormans bij de moedergodskerk te Kevelaer, na dit vroeger al op 24 Jan. 1700 schriftelyk gedaan te hebben; samen hebben ze dit met hun bloed
onderteekend. Het briefje luidde in slecht Frans&: Je confesse devant ici bon Dieu et sa Sainte mtre Maria que je prens mademoysclle Amalia de Bormans pour ma tres chere espouse et femme et le promet avec tont les serment possible devnnt dieu et j’ay promis cy dessus et que nulle diffícultez au monde ne pourrns nous empechere et separere quo la mort. Kevelar le 13 Octobre 1700.
Maximilian Henry Comte de Pas
Amilin de Bormans.

Zijne moeder, eene van Limburg Styrum vervloekte en onterfde hem. De verloofden huwden in het geheim 6 Maart 1701 in de Citadelkerk to Munster voor Pastoor Marpurg. De oude heer Bormnns was toen schout van Wel1 , die daardoor geen gemakkelijk leven kreeg,
want de moeder van Graaf Max was woedend over het huwelijk, evenals diens broeder Graaf Henri, die gouverneur van Moncon was. Amalia Catharina Bormans, echtgenoote de Pas overleed 5 Mei 1709 te Alphen aan den Rijn , tusschen 3 en 4 smiddags na voorzien
te zijn van de H. Sacramenten, oud 40 Jaar.
Op 30 April 1716 verbrandden in Alphen de registers, waarom de pastoor Götsen 1721 nog eene verklaring afgaf, dat Amelia
13,5 maand te Alphen verbleef.
Uit het huwelijk van Nnx Henri de Pas de Feuquières
en Amelia Cathnrinn Bormans sproten de volgende t?vee
kinderen :
,40. Carolus
Onbekend:
vanaf 17-10-1669     Zij was 2 jaren bij de Fransche Nonnen te Munster als pensionnaire.
Amelin trouwde, 31 jaar oud, op 06-03-1701 in Münster (Dld), Citadelkerk [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 207] met Maximilian, Henry (Graaf) (Max) de Pas de Feuquieres [117004E], ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Amelin en Max: Het huwelijk werd gesloten door Pastoor Marburg.
Zij huwden in het geheim (zie tekst).

Zij verloofden zich 13 oktober 1700 bij de moedergodskerk te Kevelaer, na dit al op 24 januari 1700 schriftelijk te hebben gedaan, samen hebben zij dit met hun bloed ondertekend. Zie briefje in het Frans bij de teksten.
Max is geboren omstreeks 1665, zoon van NN de Pas [9365E] en NN Limburg van Styrum [118333E].
Beroep:
Gouverneu van Moncon
Kinderen van Amelin en Max:
1 Carolus, Maximilianus de Pas de Feuquieres [118335E], geboren in 1705 [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209]. Bij de geboorteaangifte van Carolus, waren de volgende getuigen aanwezig: Ursula Boermans (geb. ±1670) en Frans, Maximilian van Hölling (geb. ±1670). Hij is gedoopt op 14-06-1705 in Rijsburg (ZH).
Notitie bij overlijden van Carolus,: Hij overleed op jonge leeftijd.
Notitie bij Carolus,: Op jonge leeftijd gestorven
2 Antoon Maximiliaan de Pas de Feuquieres [118338E], geboren op 12-03-1708 in Well (L). Volgt VII-l.
VI-l Maria, Magdalena Bormans [116952E] is geboren op 11-11-1671 in Well (L) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 210], dochter van Joannes, Hubertus Boermans [116936E] (zie V-q) en Agnes, Maria van Hölling [116949E]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Gravin vam Styrum (Gravin) en Velen-Bentheim (geb. ±1630) en Eustachius de Hollling (geb. ±1640). Zij is gedoopt op 12-11-1671 in Well (L). Maria, is overleden op 03-02-1736 in Venlo (L), 64 jaar oud [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 210 (Zie de tekst bij Persoon)]. Zij is begraven op 05-02-1736 in Venlo (L), op het Choor der parochiekerk.
Notitie bij Maria,: Dezer zoon, Graaf Hendrik de Pas de Feuquièros gouverneur van Moncon in Frankrijk deed haar trouwbeloften,
maar brak zijn woord.
Hun beider kind was de onechte dochter Anna Charlotte Antonetta, geboren te Kerkrade 19 Juli 1703, die later te Kerkraede woonde, waar ze van 1 September 1707 tot 30 Mei 1731 in de kost bleef bij Caspar Beuch en Agnes Willems en later
aldaar huwde met Nicolaes Trumpencr, van wie Maria Mechtildis Trumpener en twee andere dochters.

Maria Magdalena maakte in haar huis te Venlo, bij de -Minderbroeders gelegen, haar testament, waarin zij verzocht begraven te worden op het Choor der parochiekerk te
Venlo, waar haar grootvader, moeder en Zuster MariaU rsula begraven waren. Zij vermaakt alles aan haardochter Anna Charlotte Antonetta.
Zij stierf te Venlo 3 Februari 1736 en werd aldaar begraven 5 Febr. 1736.Zij had voor de vele moeite, gedaan voor haar neef,
Graaf Antoon Max de Pas, van dezen eene jaarlijksche rente van SO pattacons gekregen, toen zij van Well vertrok in 1734, mocht hare meubelen medenemen enkon op het kasteei Annadaal Posterholt gaan wonen
Beroep:
Staatsjuffer op het Kasteel Well bij de douariere van Hendrik Graaf de Pas de Feuquiros (gouverneur van Moncon)
Maria, is de biologische moeder van het kind van Henry de Pas (Graaf)de Feuquieres [118334E]. Henry is geboren omstreeks 1660, zoon van NN de Pas [9365E] en NN Limburg van Styrum [118333E].
Beroep:
Gouverneur van Moncon
Kind van Maria, en Henry:
1 Anna, Charlotte, Antonetta de Pas (Graaf)de Feuquieres [118344E], geboren op 19-07-1703 in Kerkrade. Volgt VII-m.
VII-a Eva Maerts [106040E] is geboren op 12-01-1701, dochter van Antonius Maerts (Alaerts) [106036E] en Cornelia Engelbergh [1802E] (zie VI-b). Bij de geboorteaangifte van Eva waren de volgende getuigen aanwezig: Sybilla Wijnen (geb. ±1640) en Petrus Wijnkens (geb. ±1670). Eva is overleden op 24-08-1750, 49 jaar oud.
Notitie bij Eva: Naam ook Aelders
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna, Barbara Beijraat (geb. 1732) [zie VII-b,7]    [nicht van moeder]
Eva trouwde, 20 jaar oud, op 21-09-1721 met Caspar Gelissen [109089E], 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eva en Caspar waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Maerts (geb. 1696) [zie VI-b,2] [broer bruid] en Laurentius Maerts (1703-1741) [zie VI-b,5] [broer bruid]. Caspar is geboren op 29-01-1694, zoon van Winandus Gelissen [109178E] en Catharina Hendrix [109179E]. Caspar is overleden op 05-10-1763, 69 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Petronella Beijraat (geb. 1731) [zie VII-b,5]    [aangetrouwde neef van moeder]
04-05-1727     huwelijk Antonius Maerts (Alaerts) (±1665-1734) en Margaretha Ketels (geb. ±1665)    [schoonzoon bruidegom]
1811mariaelisabethgebvenlo2febr1701transcr.jpg 1811mariaelisabethengelbergh_johanneshendricusbeijraattrouwvenlo.jpg 1811mariaelisabethbeijraatbegraafvenlotranscriptie.jpg
110 1811mariaelisabethgebvenlo2febr1701transcr
111 1811mariaelisabethengelbergh johanneshendricusbeijraattrouwvenlo
112 1811mariaelisabethbeijraatBegraafvenlotranscriptie
VII-b Maria, Elisabeth Engelbergh [1811E] (afb. 110 t/m 112) is geboren op 02-02-1701 in Venlo (L), dochter van Leonardus Engelbergh [1807E] (zie VI-c) en Barbara van Aerssen [105967E]. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660) en Catharina Ruijters (geb. ±1665).
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie transcriptie geb.reg.
RK St. Martinus Kerk
februarius Venlo D1701-022 - 02-02-1701 - blz. 150 nr.142 Maria Elisabetha
Bapt e fil legit Leonardi Engelborgh et Barbarae van Aerssen
suscep Io(ann)es Hermannus Conrarts et Catharina Ruijters
Maria, is overleden in 1780, 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven op 14-04-1780 in Venlo (L).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zietranscriptie begraafreg. Venlo
Notitie bij Maria,: Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1729-010 - 23-01-1729 - blz. 144 nr. 623 Catharina Elisabeth Bapt(isata) e(st) filia legit(ima) Joannis van Aerssen et Mariae Theresiae Wijrot susc(eperunt) Theodorus Wijrot et Barbara van Aerssen ejus loco Maria Elisabeth Engelbergh.

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1737-065 - 31-05-1737 - blz. 241 nr. 631 Joannes Lambertus Bapt(isatus) est filius legit(imus)Caspari Gelissen et Evae Aelders: Susc(eperunt) Angelus Bosser et Maria Elisa-betha Engelbergh

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1767-089 - 04-09-1767 - blz. 84 Petrus, Petrus Henricus Henricus Baptizatus est filius Legitimus Theunissen Leonardi Theunissen et Gertrudis Timmermans suscep. Joannes Timmermans et Maria Elisabetha Engelbergh.

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1770-053 - 10-05-1770 - blz.127 nr.2Jacobus JacobusZaren Baptizatus est filius legitimus Antonii Zaren & Annae Barbarae Beijraet susceperunt Jacobus Brandt & Maria Elisabetha Engelberg.

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1775-045 - 19-05-1775 - blz.225 nr.5Maria Maria, Elisabetha Elisabetha Baptisata est filia legitima AntoniiZorn Zorn et Annae Barbarae Beijroth, susceperunt Petrus Maes et Maria Elisabetha Engelborgh.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria, Barbara Broeckmans (geb. 1740) [zie VII-c,3]    [tante moederszijde]
Maria, trouwde, 24 jaar oud, op 04-02-1725 in Venlo (L) [bron: Venlo Transcripties huwelijken St. Martinus] met Johannes, Henricus Beijraat [106011E], ongeveer 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria, en Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Olers (geb. ±1695) en Johannes, Goswinus Reling (geb. ±1700).
Notitie bij het huwelijk van Maria, en Johannes,: Zie transcriptie trouwreg. Venlo

Venlo H1725-005 - 04-02-1725 - blz. 64 nr. 24 Coram D Verhiel Johannes Henricus Bevot et Maria Elisabeth Engelberg
test: Johanne Goswijne Relinget Laurentio Olers.
Johannes, is geboren omstreeks 1700. Johannes, is overleden op 09-10-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Johannes,: Naam ook Berot, Beijroth
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Catharina Broeckmans (geb. 1741) [zie VII-c,4]    [aangetrouwde oom moederszijde]
19-04-1761     huwelijk Leonardus Theunissen (1697-1769) en Getrudis Timmermans (geb. ±1700)
Kinderen van Maria, en Johannes,:
1 Anna, Barbara Beijraat [106012E], geboren op 11-06-1725 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Egidius Aerssen (geb. ±1665) en Anna, Maria Christians (geb. ±1695).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Venlo D1725-079 - 11-06-1725 - blz. 104 nr. 8
Anna Barbara
Baptisata est filia legit(ima)
Jo(ann)is Henrici Berot et Anna Elisabet Engelborgh :
suscep(erunt) Egidius van Aersen et Anna Maria Christiani.
Anna, is overleden op 08-07-1725, 27 dagen oud.
2 Johannes, Sebastianus Beijraat [106013E], geboren op 06-11-1726. Bij de geboorteaangifte van Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Aerssen (1673-1732) [zie VI-c] [grootmoeder moederszijde] en Ericius Engelbergh (1680-1749) [zie VI-d] [oudoom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Doopreg.

RK St. Martinus Kerk
Venlo D1726-131 - 06-11-1726 - blz. 120 nr. 7
6 Joannes Sebastianus
Baptizatus e(st) filius legiti(mus) Jo(ann)es
Henrici Beijrat et Mariae Elisabethae
Engelbergh : suscep(erunt) Ericus Engel=
bergh et Barbara van Otersen.
Johannes, is overleden op 22-03-1742, 15 jaar oud.
3 Johanna, Elisabeth Beijraat [106014E], geboren op 13-10-1728 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: W(a)olter de Gruyter (geb. ±1695) en Joanna Engelbergh (1704-1761) [zie VII-c] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie doopreg.

RK St. Martinus kerk
Venlo D1728-094 - 13-10-1728 - blz. 140 nr. 9
13 Joanna Elizabeth
Bapt(isata) est filia legit(ima) Joannis
Henrici Beijraet et Mariae
Elizabethae Engelbergh suscep(erunt)
Gualterus de Gruter et Joanna
Engelbergh.
8098efranciscusleonardusbeijraatattestatie.jpg 8098franciscusleonardusbeijraatattentatie2.jpg
113 8098Efranciscusleonardusbeijraatattestatie
114 8098franciscusleonardusbeijraatattentatie2
4 Franciscus, Leonardus Beijraat [8098E] (afb. 113 en 114), geboren omstreeks 1730. Franciscus, is overleden na 1773, minstens 43 jaar oud.
Notitie bij Franciscus,: Zie attestatie over in leven zijn (2 pag.)
5 Maria, Petronella Beijraat [106015E], geboren op 02-08-1731. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Frere (1675-1760) [zie VI-d] [aangetrouwde oudtante moederszijde] en Caspar Gelissen (1694-1763) [zie VII-a] [aangetrouwde neef van moeder].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie doopreg.
RK St. Martinus Kerk
Venlo D1731-081 - 02-08-1731 - blz. 168 nr. 82 Maria Petronella Bapt e filia legit Joannis Henrici Beierock et Mariae Elisabethae Engelbergh suscepCasparus Gillissen et Anna Catharina Frere
6 Oswaldus, Walterus Beijraat [106016E], geboren op 20-08-1732. Bij de geboorteaangifte van Oswaldus, waren de volgende getuigen aanwezig: Oswaldus, Walterus Heijg(h)el (geb. ±1680) en Maria Hoemis (geb. ±1700).
Notitie bij de geboorte van Oswaldus,: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1732-074 - 20-08-1732 - blz. 180 nr. 920 Oeswaldus Walterus et Joanna Barbara gemini Bapt: sunt fil: Leg: Joannis Henrici Beijrot et Elisabethae Engelborgh susc: primi Oeswaldus Heijgel et Maria Hoemes: susc 2dae Joannes Henricus Engelbergh et Eva Aelders
Oswaldus, is overleden op 28-08-1732, 8 dagen oud.
Notitie bij Oswaldus,: Tweeling met Johanna
7 Johanna, Barbara Beijraat [106017E], geboren op 20-08-1732. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Maerts (1701-1750) [zie VII-a] [nicht van moeder] en Johannes, Henricus, Lambertus Engelbergh (1713-1792) [zie VI-c,12] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1732-074 - 20-08-1732 - blz. 180 nr. 920 Oeswaldus Walterus et Joanna Barbara gemini Bapt: sunt fil: Leg: Joannis Henrici Beijrot et Elisabethae Engelborgh susc: primi Oeswaldus Heijgel et Maria Hoemes: susc 2dae Joannes Henricus Engelbergh et Eva Aelders
Notitie bij Johanna,: Tweeling met Oswaldus
8 Anna, Barbara Beijraat [106018E], geboren op 13-02-1736. Volgt VIII-a.
9 Margaretha, Josepha Beijraat [106019E], geboren op 30-12-1737. Bij de geboorteaangifte van Margaretha, waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Engelbergh (1709-1756) [zie VI-d,3] [neef van moeder] en Anna, Maria Heijg(h)el (geb. ±1710).
Notitie bij de geboorte van Margaretha,: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1737-160 - 30-12-1737 - blz. 246 nr. 2030 Margareta Joseph Bap(tisata) e(st) filia legitima Henrici Beyeraed tet Mariae Elisabeth Engelberg. Susceperunt Christianus Engelberg et Anna Catharina Heygel.
10 Joannes, Lambertus Beijraat [8448E], geboren in 1739. Hij is gedoopt op 18-10-1739 in Venlo, St. Martinus.
Notitie bij de geboorte van Joannes,: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1739-120 - 18-10-1739 - blz. 258 nr. 1918 Joannes Lambertus baptizatus est filius legitimus Joannis Henrici Bijrot et Mariae Elisabeth Engelbergh. Suscep(erunt) Leonardus Heurstienset Joanna Engelbergh.
11 Johanna, Christina Beijraat [106020E], geboren op 19-06-1743. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna, Christina de Gruyter (geb. ±1715) en Andreas Messemackers (geb. ±1715).
12 Engelbertus Beijraat [8449E], geboren in 1747. Hij is gedoopt op 30-12-1747 in Venlo, St. Martinus.
Notitie bij de geboorte van Engelbertus: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1747-151 - 30-12-1747 - blz. 40 nr. 1930 Engelbertus baptizatus est filius legitimus Joannis Henrici Beijeraert, et Mariae Elizabethae Engelborgh,susceperunt Engelbertus Broeckmans, et Anna Gertrudis van Brie.
1814joannaengelberghgebvenlo30jan1704transcr.jpg 1814joannaengelbergh_engelbertusbroeckmanshuw26dec1728.jpg 1814joannaengelbergh_gerardustheunissentrouwvenlo.jpg
115 1814joannaengelberghgebvenlo30jan1704transcr
116 1814joannaengelbergh engelbertusbroeckmanshuw26dec1728
117 1814joannaengelbergh gerardustheunissentrouwvenlo
VII-c Joanna Engelbergh [1814E] (afb. 115 t/m 117) is geboren op 30-01-1704 in Venlo (L), dochter van Leonardus Engelbergh [1807E] (zie VI-c) en Barbara van Aerssen [105967E]. Bij de geboorteaangifte van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomina Goris (geb. ±1670) en Oswaldus, Walterus Heijg(h)el (geb. ±1680).
Notitie bij de geboorte van Joanna: Zie transcriptei geb.reg.
RK St. Martinus Kerk
Venlo D1704-021 - 30-01-1704 - blz. 4 nr.1330 Iohanna
bapt est filia legit: Leonardi Engelberchs et Barbarae van Evertsen: Suscep OswaldusHeigel et Iacomina Gooris
Joanna is overleden op 01-03-1761, 57 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Getuige RK St. Martinuskerk
Venlo D1719-118 - 23-08-1719 - blz. 1719-32 nr.623 Ioannes et Ioanna gemelli bapti sunt hic proles Benedicti Grootian et Christinae Willemsen suscep: filium Martinus Penninck[s]et Maria Elisabetha Emits, suscep:filiam Petrus Mathias Grootian et Ioanna Engelbergh

getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1754-130 - 15-11-1754 - blz. 86 nr. 9 15 Anna Barbara baptizata est filia legitima Laurentii Coeiang et Elisabethae Jacobs : susce=perunt Joannes Jacobs et Joanna Engelbergh.
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Johanna, Elisabeth Beijraat (geb. 1728) [zie VII-b,3]    [tante moederszijde]
Joanna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-12-1728 in Grave (NB) met Engelbertus, Angelus, Gerardus, Leonardus Broeckmans [106002E], ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Engelbertus,: Zie huw.akte Joanna en Engelbertus
Engelbertus, is geboren omstreeks 1705.
Beroep:
Soldaat in het regiment van sijne excellentie de Grave van Schoumborg Lippe (In de compagnie van de heer Capitein Aysman van Lauta in Garnisoen te Grave)
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-07-1751 in Venlo (L) met Leonardus Theunissen [106003E], 54 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Joanna en Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Theunissen (geb. ±1670) [vader bruidegom] en Margaretha Theunissen (geb. ±1700) [zus bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Joanna en Leonardus: Zie transcriptie trouwreg. Venlo Joanna en Leonardus (in het trouwreg. is de voornaam Gerardus)
Leonardus is geboren op 13-06-1697, zoon van Johannes Theunissen [109180E] en Barbara Hendrickx [109181E]. Leonardus is overleden op 04-04-1769, 71 jaar oud. Leonardus trouwde later op 19-04-1761 met Getrudis Timmermans [106010E] (geb. ±1700).
Kinderen van Joanna en Engelbertus,:
1 Leonardus Broeckmans [106004E], geboren op 11-01-1730. Bij de geboorteaangifte van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Aerssen (1673-1732) [zie VI-c] [grootmoeder moederszijde] en W(a)olter de Gruyter (geb. ±1695).
2 Leonardus Broeckmans [106005E], geboren op 21-06-1737. Bij de geboorteaangifte van Leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Oswaldus, Walterus Heijg(h)el (geb. ±1680) en Johanna Janssen (geb. 1700).
Notitie bij de geboorte van Leonardus: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
Venlo D1737-075 - 21-06-1737 - blz. 242 nr. 221 Leonardus Bapt(isatus) e(st) fil(ius) legit(imus)Angeli Brockmans et Joannae Engelberghs: Susc(eperunt)Oswaldus Heijgel etJoanna Janssen
3 Maria, Barbara Broeckmans [106006E], geboren op 04-02-1740. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Ericius Engelbergh (1680-1749) [zie VI-d] [oudoom moederszijde] en Maria, Elisabeth Engelbergh (1701-1780) [zie VII-b] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie doopreg.
RK St. Martinus kerk
februariusVenlo D1740-017 - 04-02-1740 - blz. 261 nr. 44 Maria Barbara baptizata est filia legitima Engelberti Broeckmans et Joanna Engelbergh suscep: Erijcius Engelbergh et Maria Elisabeh Engelbergh
4 Anna, Catharina Broeckmans [106007E], geboren op 11-12-1741. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Frere (1675-1760) [zie VI-d] [aangetrouwde oudtante moederszijde] en Johannes, Henricus Beijraat (±1700-1780) [zie VII-b] [aangetrouwde oom moederszijde].
Notitie bij Anna,: Tweelingzus van Johanna, Elisabeth
5 Johanna, Elisabeth Broeckmans [106008E], geboren op 11-12-1741. Bij de geboorteaangifte van Johanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius, Walterus Jacobs (geb. ±1715) en Johanna, Elisabeth Reijnders (geb. ±1715).
Notitie bij Johanna,: Tweelingzus van Anna, Catharina
6 Maria, Barbara Broeckmans [106009E], geboren op 02-10-1745. Bij de geboorteaangifte van Maria, waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Rivers (geb. ±1720) en Maria Theunissen (geb. ±1720). Maria, is overleden op 18-12-1745, 2 maanden oud. Maria, bleef ongehuwd.
1821christinahelenagebvenlo9febr1705transcr.jpg 1821christinaengelbergh_johannessimonbuckerstrouwinschrijvingnijmegen.jpg
118 1821christinahelenagebvenlo9febr1705transcr
119 1821christinaengelbergh johannessimonbuckerstrouwinschrijvingnijmegen
VII-d Christina, Helena Engelbergh [1821E] (afb. 118 en 119) is geboren op 09-02-1705 in Venlo (L), dochter van Ericius Engelbergh [1809E] (zie VI-d) en Anna, Catharina (Ida) Frere [105996E]. Bij de geboorteaangifte van Christina, waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Janssen (1639-1728) [zie V-g] [grootmoeder vaderszijde] en Johannes Frere (geb. ±1675).
Notitie bij de geboorte van Christina,: Zie transcriptie geb.reg.

Venlo D1705-021 - 09-02-1705 - blz. 15 nr.109 Cristina Helena bapt e fil legit Ericius Engelbergh et Annae Catharinae Frere suscep Joannes Frere et Barbara Jansen
Christina, is overleden op 05-02-1787, 81 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes,Martinus van Meeuwen (1757-1757) [zie VII-e,2]    [tante moederszijde]
Christina,:
(1) trouwde met Paulus, Matthias Heithuijsen [8452E]. Paulus, is geboren omstreeks 1710.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 15-06-1727 in Nijmegen (Gld) met Johannes, Simon Buijcker [106001E], ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 18-05-1727 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Christina, en Johannes, was de volgende getuige aanwezig: Peternella Kok (geb. ±1700).
Notitie bij het huwelijk van Christina, en Johannes,: Met attestatie te Nijmegen
Johannes, is geboren omstreeks 1705.
Beroep:
Soldaat in het regiment van de heer Haersolt.
1825annasibillaengelberghgebvenlo14jan1712transc.jpg 1825annasibillaengelbergh_adamvanmeeuwentrouwvenlo.jpg 1825annasibillaengelbergh_petrusmaertstrouwvenlo.jpg
120 1825annasibillaengelberghgebvenlo14jan1712transc
121 1825annasibillaengelbergh adamvanmeeuwentrouwvenlo
122 1825annasibillaengelbergh petrusmaertstrouwvenlo
VII-e Anna, Sibilla Engelbergh [1825E] (afb. 120 t/m 122) is geboren op 14-01-1712 in Venlo (L), dochter van Ericius Engelbergh [1809E] (zie VI-d) en Anna, Catharina (Ida) Frere [105996E]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Anna, Christina Ingenraij (geb. 1632) [zie V-d] en Johannes, Hermanus Conraedtz (geb. ±1660).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie transcriptie geb.reg.

RK St. Martinus kerk
Venlo D1712-013 - 14-01-1712 - blz. 107 nr.1114 Anna Sibilla baptiz est fil legit Erici Engelborgs Et Annae Catharinae Frere suscept Joannes Hermanus Coenraerts Et Anna Christina ingen Raeijeius loco Maria Elisabeth Moutz
Anna, is overleden op 29-02-1788, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna,: Overlijdensdatum mogelijk 2-3-1788
Notitie bij Anna,: Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1748-054 - 19-04-1748 - blz. 42 nr. 2119 Martinus Nicolaus baptizatus est filius legitimus Wolteri de Gruijter, et Annae Margarethae Faessen, susceperunt Joachi-mus Albertus Heijthuijsen, et Anna Sibilla Engelberg.

Getuige RK St. Martinus kerkVenlo D1760-060 - 09-06-1760 - blz. 126 nr.2Joannes Gerardus Severus Baptizatus est filius Legitimus Gerar=di Janssen et Margaritae Ursulae Heijthuijsen susceperunt HubertusHusch loco Severi Volck et Anna Sijbilla Engelbergh

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1766-074 - 10-06-1766 - blz. 57 nr.4Anna Anna MargaritaMargarita Baptizata est filia Legitima Waltheride Grueter de Grueter & Annae Catharinae Spij susceperunt Martinus de Grueter & Anna Sijbilla Engelbergh.

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1772-118 - 17-12-1772 - blz.173 nr.2Joannes Joannes Leonardus Leonardus Baptisatus est filius legitimus Saren Antonii Saren, et Annae Barbarae Beijeret: susceperunt Joannes Gilissen et Anna Sijbilla Engelberg.

Getuige RK St Martinus kerk
Venlo D1783-091 - 27-08-1783 - blz.369 nr.6
Joannes Caspar Bap: est filius leg: Joannis Giellessen et Annae
Giellessen Margaritae Mertens suscep: Joannes Borckelmans et Joanna Sijbilla Engelbergh.

Getuige RK St. Martinus kerk
Venlo D1783-114 - 30-10-1783 - blz.372 nr.2s Joannes Bap: est filius leg: Martini de Gruijter et Joannae
de Gruijter van Leeuwen suscep: Joannes Roosen et Anna Sibilla Engelborgh.
Getuige bij:
geboorteaangifte Anna, Barbara Beijraat (geb. 1736) [zie VIII-a]    [nicht van moeder]
geboorteaangifte Johannes, Severus Jansen (geb. 1760)
Anna,:
(1) trouwde, 41 jaar oud, op 11-09-1753 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo] met Adam, Adrianus, Cornelis van Meeuwen [105997E], ongeveer 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Adam, waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus Engelbergh (1709-1756) [zie VI-d,3] [broer bruid] en Martinus Engelbergh (1715-1723) [zie VI-d,6] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Adam,: Zie transcriptie trouwreg. Venlo Anna, Sibilla en Adam
Venlo H1753-031 - 11-09-1753 - blz. 156 nr. 1711 coram domino pastoreAdamus
Cornelius van Meuwen et Anna Sijbilla Engelborgh:
test: Christiano Engelborgh et Joanne Engelborgh.

Venlo H1763-34 - 15-11-1763 - blz.177/nr.16
coram Dno Pastore cum dispensatione in secundo affinitatis gradu et bannis
Petrus Maes et Anna Sijbilla Engelborgh;
test: Woltero de Gruter et Henrico Laedemaeckers
Adam, is geboren omstreeks 1710. Adam, is overleden op 06-10-1759, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Adam,: Naam ook van Meiven
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 15-11-1763 in Venlo (L) [bron: familisearch Transcripts marr. Venlo] met Petrus Maerts [105998E], 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna, en Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: W(a)olter de Gruyter (geb. ±1695) en Henricus Laedemaeckers (geb. ±1700).
Notitie bij het huwelijk van Anna, en Petrus: Zie transcriptie trouwreg. Venlo Anna, Sibilla en Petrus
Petrus was dus in de 2e graads familielijn.
Petrus is geboren op 05-08-1729, zoon van Godlief Maerts [109110E] en Maria, Lucia Lapoul [109111E]. Petrus is overleden op 03-08-1788, 58 jaar oud.
Kinderen van Anna, en Adam,:
1 Ericius, Everardus van Meeuwen [105999E], geboren op 25-08-1754. Ericius, is overleden op 17-05-1758, 3 jaar oud. Ericius, bleef ongehuwd.
2 Johannes,Martinus van Meeuwen [106000E], geboren in 1757 in Venlo (L). Bij de geboorteaangifte van Johannes,Martinus was de volgende getuige aanwezig: Christina, Helena Engelbergh (1705-1787) [zie VII-d] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 05-12-1757 in Venlo St Martinuskerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes,Martinus: Zie doopreg.
RK St. Martinuskerk
Venlo D1757-125 - 05-12-1757 - blz. 108 nr. 125 Joannes Martinus baptizatus est filius legitimus Adriani van Meiven et Sijbillae Engelbergh :susceperunt Paulus Mathias Heijt=huijsen et Helena Christina Engenbergh.
Johannes,Martinus is overleden op 28-12-1757, geen jaar oud. Johannes,Martinus bleef ongehuwd.
1734jacomijntjeengelberg.jpg 1734jacominaengelenberg_pieterhoogenhuijsenhuwelijk.jpg 1734jacominaengelenberg.jpg 105137pieterhoogenhuijsendoopwesterkerk12juni1716.jpg 105137pieterhoogenhuijsen_johannavanpiesahuwelijk.jpg
123 1734jacomijntjeengelberg
124 1734jacominaengelenberg pieterhoogenhuijsenhuwelijk
125 1734JacominaEngelenberg
126 105137pieterhoogenhuijsendoopwesterkerk12juni1716
127 105137pieterhoogenhuijsen johannavanpiesahuwelijk
VII-f Jacomina (Jacomijntje) Engelenberg [1734E] (afb. 123 t/m 125) is geboren in 1711 in Amsterdam (NH), dochter van Wolphert Engelenbergh [1749E] (zie VI-f) en Catrina Kuijper [105171E]. Bij de geboorteaangifte van Jacomijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Kuijper(s) (geb. ±1685) en Anthony (Tenus) Ree (geb. ±1690). Zij is gedoopt op 13-09-1711 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacomijntje: Pastor Adrianus van Oostrum
Zie doopreg.
Jacomijntje is overleden in 1773 in Amsterdam (NH), 61 of 62 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-1773 in Amsterdam, Noorderkerk en kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jacomijntje: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adressen:
Franse Pad, Amsterdam (NH)
Lindenstraat, Amsterdam (NH)
tot 1738     Noordermarkt 29, Amsterdam (NH)
tot 1773     Prinsengracht tegenover Noorderkerk 16, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Wolfert Engelenberg (1750-1760) [zie VII-i,1]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Jacomina Engelenberg (1757-1783) [zie VIII-c]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Albert Engelenberg (1769-1771) [zie VII-g,7]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (geb. 1764) [zie VII-g,5]    [tante vaderszijde]
21-01-1757     huwelijk Pieter Engelenberg (1713-1772) en Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g]    [zus bruidegom]   [bron: Gem.Arch.A’dam, DTB 600, 276]
Jacomijntje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-03-1738 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 580/352] met Pieter Hoogenhuijsen [105137E] (afb. 126 en 127), 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacomijntje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Biervelt (geb. ±1690) en Huijbertje, Albertsz Hoogenhuijsen (geb. ±1690).
Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Pieter: Zie huwelijksakte Jacomina en Pieter

inschrijvingsdatum:
21-03-1738
naam bruidegom:
Hogenhuijs, Pieter
naam bruid:
Engelenberg, Jacomijntje
bronverwijzing:
DTB 580, p.352
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Pieter is geboren in 1716 in Amsterdam (NH), zoon van Pieter Hoogenhuijsen [4067E] en Catharina, Albertsz (Huijbertje) Hendricks [4068E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Biervelt (geb. ±1690) en Huijbertje, Albertsz Hoogenhuijsen (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 12-06-1716 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Zie doopreg.
Pieter trouwde later op 28-02-1777 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 521/526] met Johanna van Piesa [4080E] (geb. ±1720).
Notitie bij Pieter: Huwelijk met Johanna van Piesa in 1770 vreemd. Begraafregister 1773 geeft aan huijsvrouw van Pieter Hogenhuijsen
Adres:
vanaf 1738     Franse Pad, Amsterdam (NH)
Beroep:
Koornmeester
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Catharina Hogenhuijsen (geb. 1739) [zie VII-f,1]    [vader]
geboorteaangifte Wolfert Engelenberg (1750-1760) [zie VII-i,1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jacomina Engelenberg (1757-1783) [zie VIII-c]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Albert Engelenberg (1769-1771) [zie VII-g,7]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (geb. 1764) [zie VII-g,5]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Jacomijntje en Pieter:
1 Catharina Hogenhuijsen [104011E], geboren in 1739 [bron: DTB A’dam, 81, p. 573, folio 287, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Blok (geb. ±1715) en Pieter Hoogenhuijsen (geb. 1716) [zie VII-f] [vader]. Zij is gedoopt op 11-02-1739 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Pastor Broërius Brouwer
Religie:
Ned. Hervormd
2 Wolvert Hogenhuijsen [104010E], geboren in 1740. Volgt VIII-b.
3 Pieter Hogenhuijsen [104009E], geboren in 1743 [bron: DTB A’dam, 81, p. 694, folio 347v, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [oom moederszijde] en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 31-03-1743 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Casparus Goris
Religie:
Ned. Hervormd
4 Johannes Hogenhuijsen [104008E], geboren in 1745 [bron: DTB A’dam, 82, p. 34, folio 17v, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde] en Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 13-03-1745 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Pastor Jacob de Jonge
Religie:
Ned. Hervormd
5 Johannes Hogenhuijsen [104007E], geboren in 1746 [bron: DTB A’dam, 82, p. 57, foli 28, nr. 18]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde] en Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 16-03-1746 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Pastor Theodorus van Schelluijne
Religie:
Ned. Hervormd
6 Josina Hogenhuijsen [104006E], geboren in 1748 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 106, folio 52v, nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [oom moederszijde] en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde]. Zij is gedoopt op 31-01-1748 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Josina: Pastor Johannes de la Moraisiere
Religie:
Ned. Hervormd
7 Pieter Hogenhuijsen [104005E], geboren in 1749 [bron: DTB A’dam, 82, p. 133, folio 66, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [oom moederszijde] en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 09-03-1749 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Casparus Goris
Religie:
Ned. Hervormd
8 Wijntje Hogenhuijsen [104004E], geboren in 1751 [bron: DTB A’dam, 82, p. 194, folio 96v, nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Wijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Wijntje, van der Hart (1723-1780) [zie VII-i] [aangetrouwde tante moederszijde] en Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 21-11-1751 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Pastor Cornelius Houthoff
Religie:
Ned. Hervormd
9 Jan, Pieter Hogenhuijs [105135E], geboren in 1756 [bron: Gem.A. A’dam, DTB 82, p. 291, folio 145, nr. 10]. Bij de geboorteaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde] en Jan, Pieter, Willem Wijland (1729-vóór 1773) [zie VII-h] [aangetrouwde oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 08-02-1756 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jan,: Pastor Gerardus Kulenkamp
Religie:
Ned. Hervormd
1657pieterengelenbergdoop17-5-1713noorderkerknh.jpg 1657a.jpg 1657_105073apieterenngelenberg_jannetjecornelisz.jpg 1657_105073pieterengelenberg_jannetjecornelisz.jpg 1657.jpg 1657schipdepare-1738-24aug1743overlpieterengelenberg.jpg
128 1657PieterEngelenbergdoop17-5-1713noorderkerkNH
129 1657a
130 1657 105073apieterenngelenberg jannetjecornelisz
131 1657 105073pieterengelenberg jannetjecornelisz
132 1657
133 1657SchipdePare-1738-24aug1743overlPieterEngelenberg
1657pieterengelenberg.jpg 105073ejannetjecorneliszkoeck.jpg 105073ejannetjecornelisdrkoeck.jpg
134 1657PieterEngelenberg
135 105073EJannetjeCorneliszKoeck
136 105073EJannetjeCornelisdrKoeck
VII-g Pieter Engelenberg [1657E] (afb. 128 t/m 134) is geboren in 1713 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 80, p. 61, f. 31, nr. 15], zoon van Wolphert Engelenbergh [1749E] (zie VI-f) en Catrina Kuijper [105171E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Katharine Hoen (geb. ±1690) en Anthony (Tenus) Ree (geb. ±1690). Hij is gedoopt op 17-05-1713 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Heronimi Simons van Alphen

Zie Aktes Doopbewijs. doopreg.

kind:, Pieter
doopdatum:17-05-1713
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelenberg, Wolfert
moeder:Kuijper, Katrina
getuige:Ree, Anthonij
getuige:Hoen, Katharina
bronverwijzing:DTB 80, p.61(folio 31), nr.15
Pieter is overleden in 1772 in Amsterdam (NH), 58 of 59 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1772 in Amsterdam, Karthuizer kerkhof.
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Pieter: Poorter van Amsterdam sinds 22-8-1747

Pieter overlegt attestatie; Militairen werden vaak aangeduid bij hun plaats van herkomst, wellicht die attestatie bij Den Bosch te vinden.

ER KLOPT IETS NIET:
Deze Pieter(code1657) is: Geboren 1713 uit de ouders Wolplher en Catrina, Zijn zuster is Jacomina. Hij is in 1757 gehuwd met Jannetje, Cornelisz (soms met de achternaam Koeck).
Op diverse stukken van deze Pieter komt de Goudsbloemstraat voor. In het begraafregister van 6 april 1772 wordt verwezen naar Pieter van de Goudsbloemstgracht. In het VOC stuk van 1743 worden Jacomina E, zijn zwager Pieter Hoogenhuisen, zijn zuster maria e.a. genoemd met betrekking tot de erfenis. Pieter zou dus in Azie in 1743 zijn overleden. Dat klopt dus niet met de data. (trouwde in 1757 met Jannetje Cornelisz, kreeg 8 kinderen tussen 1757 en 1771).

We hebben ook een Pieter (Petrus) (code 1847) van 15 mei 1713, Amsterdam. ouders Joannes Engelenbergh en Anna Reijf (Rief). Daar staat nu de overijdensdatum 1743 Azie vermeld??
Maar en zijn geen broers/zusters bekend. Er is geen echtgenoot bekend.
?????
Adressen:
Egelantiersgracht, Amsterdam (NH)
tot 1757     Goudsbloemgracht 6, Amsterdam (NH)
vanaf 1769     Franse Pad, Amsterdam (NH)
tot 06-04-1772     Goudsbloemgracht 6, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Kastenmaker
Op VOC schip Spiering van 1733 - 1738- Hooploper
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Wolvert Hogenhuijsen (geb. 1740) [zie VIII-b]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Hogenhuijsen (geb. 1743) [zie VII-f,3]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Josina Hogenhuijsen (geb. 1748) [zie VII-f,6]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Hogenhuijsen (geb. 1749) [zie VII-f,7]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i]    [oom vaderszijde]
15-12-1752     huwelijk Jan, Pieter, Willem Wijland (1729-vóór 1773) en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h]    [broer bruid]   [bron: DTB 596, p.190]
Pieter trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 21-01-1757 [bron: Gem.Arch.A’dam, DTB 600, 276] met Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E] (afb. 135 en 136), 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 21-01-1757 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Jannetje, waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Wolfraadt (geb. 1703) [moeder bruid] en Jacomijntje Engelenberg (1711-1773) [zie VII-f] [zus bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-02-1757 in Oude Kerk, Amsterdam [bron: DTB 996 i.d.].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jannetje,: Getrouwd door dominee Budde.

Zie Aktes, Huwelijken: Inchr. Trouwregister en Inteekening, Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:21-01-1757
naam bruidegom:Engelenberg, Pieter
naam bruid:Cornelis, Jannetje
bronverwijzing:DTB 600, p.276
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Jannetje, is geboren in 1732 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 81, p. 318, f.159v, nr. 1], dochter van Kornelis Koeck [102419E] en Barbara van Wolfraadt [104350E]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje, waren de volgende getuigen aanwezig: Jann(e)itje Cllaas (geb. ±1680) [grootmoeder moederszijde] en Klaas van Wolfraadt (geb. 1711) [oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 22-06-1732 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje,: Pastor Franco de Bruijn
Jannetje, is overleden in 1809 in Amsterdam (NH), 76 of 77 jaar oud [bron: DTB 1182, p. 17vo en p. 18]. Zij is begraven op 24-02-1809 in Amsterdam (NH), Karthuizer Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Jannetje,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Jannetje,: Naam ook Kock, Kok, Kock
Adres:
tot 1809     Lindengracht 2, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Kaaijmolen (geb. 1781) [zie VIII-c,2]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Johannes, Wilhelmus Kaaijmolen (geb. 1788)
geboorteaangifte Willem Siemering (geb. 1802) [zie VIII-h,2]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1793-1851) [zie IX-h]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1781-1782) [zie VIII-d,1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1789-1865) [zie IX-b]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Jannetje Engelenberg (1786-1786) [zie VIII-e,1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Jannetje Engelenberg (1788-1870) [zie IX-f]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1782-1833) [zie IX-a]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Pietter Engelenberg (1791-1792) [zie VIII-f,1]    [grootmoeder vaderszijde]
25-05-1780     huwelijk Wolvert Engelenberg (1758-1783) en Anna, Rebecka Middelstorp (1752-1823) [zie VIII-d]    [moeder bruidegom]
25-04-1788     huwelijk Willem Engelenberg (1766-1842) en Jannetje Heijkens (1769-1850) [zie VIII-g]    [moeder bruidegom]   [bron: Gem.Arch. A’dam DTB 633/204 102v]
Kinderen van Pieter en Jannetje,:
1 Jacomina Engelenberg [1596E], geboren in 1757 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-c.
2 Wolvert Engelenberg [1716E], geboren in 1758 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-d.
3 Arnout Engelenberg [1542E], geboren in 1759 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-e.
4 Johannes (Jan) Engelenberg [1601E], geboren in 1761 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-f.
1660pieterengelenberg.jpg
137 1660PieterEngelenberg
5 Pieter Engelenberg [1660E] (afb. 137), geboren in 1764 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 83, p. 29, folio 15, nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntje Engelenberg (1711-1773) [zie VII-f] [tante vaderszijde] en Pieter Hoogenhuijsen (geb. 1716) [zie VII-f] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 08-02-1764 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor: Wilhelmus Pfeiffers

Zie afb. Doopregister Amsterdam.

kind:, Pieter
doopdatum:08-02-1764
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelenberg, Pieter
moeder:Cornelis, Jannetje
getuige:Hoogenhuijsen, Pieter
getuige:Engelenberg, Jacomina
bronverwijzing:DTB 83, p.29(folio 15), nr.14
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Notitie bij Pieter: Poorter van Amsterdam per 16-5-1780
Beroep:
Kastenmaker/Schoenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
6 Willem Engelenberg [1696E], geboren in 1766 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-g.
1519albertengelenberg.jpg 1519albertengelenberg_p01.jpg
138 1519AlbertEngelenberg
139 1519AlbertEngelenberg p01
7 Albert Engelenberg [1519E] (afb. 138 en 139), geboren in 1769 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 83, p. 181, folio 91, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Albert waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntje Engelenberg (1711-1773) [zie VII-f] [tante vaderszijde] en Pieter Hoogenhuijsen (geb. 1716) [zie VII-f] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 30-07-1769 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Albert: Pastor Johannes Calkoen

Zie afb. DoopregisterAmsterdam
Albert is overleden in 1771 in Amsterdam (NH), 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1771 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Albert: Zie Begrafenisregisterafdruk Amsterdam (voor 1811)
Albert bleef ongehuwd.
Adres:
Franse Pad
Religie:
Ned. Hervormd
8 Catharina, Josina Engelenberg [1561E], geboren in 1771 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-h.
1738josinaengelberg_2_.jpg 1738josinaengelenbergh_janwijlandhuwelijk.jpg 1738josinaengelenbergh_willemsmithuwelijk.jpg 1738josinaengelenberg_1_.jpg 1738josinaengelenberg.jpg
140 1738JosinaEngelberg(2)
141 1738josinaengelenbergh janwijlandhuwelijk
142 1738josinaengelenbergh willemsmithuwelijk
143 1738JosinaEngelenberg(1)
144 1738JosinaEngelenberg
VII-h Josina Engelenbergh [1738E] (afb. 140 t/m 144) is geboren in 1715 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 80, p. 169, f. 85,n r. 10], dochter van Wolphert Engelenbergh [1749E] (zie VI-f) en Catrina Kuijper [105171E]. Bij de geboorteaangifte van Josina waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Kuijper(s) (geb. ±1685) en Anthony (Tenus) Ree (geb. ±1690). Zij is gedoopt op 18-12-1715 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Josina: Pastor Joannes Junius

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Josina is overleden in 1801 in Amsterdam (NH), 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1801 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Josina: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811(2x)
Adressen:
Madelievenstraat, Amsterdam (NH)
tot 1801     Egelantiersgracht bij de Prinsengracht, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan, Pieter Hogenhuijs (geb. 1756) [zie VII-f,9]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Wolvert Hogenhuijsen (geb. 1740) [zie VIII-b]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Hogenhuijsen (geb. 1743) [zie VII-f,3]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Johannes Hogenhuijsen (geb. 1745) [zie VII-f,4]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Johannes Hogenhuijsen (geb. 1746) [zie VII-f,5]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Josina Hogenhuijsen (geb. 1748) [zie VII-f,6]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Hogenhuijsen (geb. 1749) [zie VII-f,7]    [tante moederszijde]
geboorteaangifte Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Arnout Engelenberg (1759-1794) [zie VIII-e]    [tante vaderszijde]
Josina:
(1) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 15-12-1752 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 596, p.190] met Jan, Pieter, Willem Wijland [105381E], 22 of 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Josina en Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Ploegh (geb. ±1710) en Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Josina en Jan,: Zie huwelijksakte Josina en Jan, Pieter, Willem Wijland.

inschrijvingsdatum:15-12-1752
naam bruidegom:Wijland, Jan Pieter
naam bruid:Engelenberg, Josina
bronverwijzing:DTB 596, p.190
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Jan, is geboren in 1729 in Amsterdam (NH). Jan, is overleden vóór 1773, ten hoogste 44 jaar oud.
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan, Pieter Hogenhuijs (geb. 1756) [zie VII-f,9]    [aangetrouwde oom moederszijde]
geboorteaangifte Arnout Engelenberg (1759-1794) [zie VIII-e]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
(2) trouwde, 57 of 58 jaar oud, op 15-01-1773 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 618, p. 151] met Willem Smit [105837E], ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Josina en Willem: Zie huwelijksakte Josina en Willem Smit

inschrijvingsdatum:15-01-1773
naam bruidegom:Smit, Willem
naam eerdere vrouw:[ter] Maat, Geesje
naam bruid:Engelenberg, Josina
naam eerdere man:Weijland, Jan Pieter
bronverwijzing:DTB 618, p.151
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Willem is geboren omstreeks 1715 in Amsterdam (NH). Willem trouwde later op 15-01-1773 in Amsterdam (NH) met Geesje ten Maat [4078E] (±1720-vóór 1773).
Religie:
Gereformeerd
1756johannesengelberg.jpg 1756janengelenberg_wijntjevanderharthuwelijk.jpg 1756janengelenberg_elisabethvandersmithuwelijk.jpg 1756johannesengelenbergwijdekapelsteegtestament25febr1795.jpg 1756janengelenberg.jpg 105127wijntjevanderhart.jpg
145 1756JohannesEngelberg
146 1756janengelenberg wijntjevanderharthuwelijk
147 1756janengelenberg elisabethvandersmithuwelijk
148 1756johannesengelenbergwijdekapelsteegtestament25febr1795
149 1756JanEngelenbergbegraaf
150 105127WijntjevanderHart
105732elisabetsmit_barendhaashuw25apr1766adam.jpg 105732eelisabethvandersmit.jpg
151 105732elisabetsmit barendhaashuw25apr1766adam
152 105732EElisabethvanderSmit
VII-i Johannes (Jan) Engelenberg [1756E] (afb. 145 t/m 149) is geboren in 1723 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 110,p.112 f.56v. nr. 23], zoon van Wolphert Engelenbergh [1749E] (zie VI-f) en Catrina Kuijper [105171E]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Gaal (geb. ±1685) en Anna Kuijper(s) (geb. ±1685). Hij is gedoopt op 25-07-1723 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor Johannes Visscher

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Jan is overleden in 1794 in Amsterdam (NH), 70 of 71 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1794 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Jan: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Jan: Poorter van Amsterdam per 18-8-1751

Archief 0378 NOK. WP Gem. Archief A’dam. Inventaris van het archief van de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde gemeente Noorderkerk. Notulen 1-3. 1801-1873. Verklaring van Jan Engelenberg, voorzanger, dat hij onder zijn berusting heeft de Geschilderde en vergulde Lofzangen en Gebeeden. 1776.

Datum:25-2-1795
Verkoper: Erven Jan Engelenberg
Koper: Hubert, Joseph de Lannoij
Straatnaam: Wijde Kapelsteeg
Straatnaam in bron: Wijde Kapelsteeg
Omschrijving: Huis en erf, achter het hoekhuis van het Rokin.
Adressen:
Noorderkerkstraat 8, Amsterdam (NH)
vanaf 1755     1e Goudsbloemdwarsstraat, Amsterdam (NH)
tot 1794     Haarlemmerdijk 47, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Kastenmaker
Voorzanger Noorderkerk
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes Hogenhuijsen (geb. 1745) [zie VII-f,4]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Johannes Hogenhuijsen (geb. 1746) [zie VII-f,5]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje Hogenhuijsen (geb. 1751) [zie VII-f,8]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Arnoldus Scheffer (geb. 1789) [zie VIII-k,3]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jan Engelenberg (1779-1833) [zie IX-l]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Elisabeth Engelenberg (1784-1869) [zie IX-m]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Johannes Engelenberg Meule (geb. 1785) [zie IX-p]    [grootvader moederszijde]
geboorteaangifte Jan Engelenberg (1761-1794) [zie VIII-f]    [oom vaderszijde]
Jan:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 18-04-1749 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 592/233] met Wijntje, van der Hart [105127E] (afb. 150), 25 of 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Wijntje, was de volgende getuige aanwezig: Gerritie van der Hart (geb. ±1730) [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Wijntje,: Zie huwelijksakte Jan en Wijntje

inschrijvingsdatum:18-04-1749
naam bruidegom:Engelenberg, Jan
naam bruidegom:Engelenburg, Jan
naam bruid:[van der] Hart, Weijntje
bronverwijzing:DTB 592, p.233
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Wijntje, is geboren in 1723, dochter van NN van der Hart [4199E]. Wijntje, is overleden op 13-03-1780 in Amsterdam (NH), 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wijntje,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Wijntje,: Naam ook van der Hoet
Adres:
tot 1780     Noorderkerkstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Wijntje Hogenhuijsen (geb. 1751) [zie VII-f,8]    [aangetrouwde tante moederszijde]
geboorteaangifte Jan Engelenberg (1761-1794) [zie VIII-f]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, op 08-12-1780 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 625/423] met Elisabet Smit [105732E] (afb. 151 en 152), 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Elisabet: Zie huwelijksakte Jan Engelenberg en Elisabeth van der Smit

inschrijvingsdatum:
08-12-1780
naam bruidegom:
Engelenberg, Jan
naam eerdere vrouw:
[van der] Hart, Weijntje
naam bruid:
Smit, Elisabet
naam eerdere man:
Haas, Beerent
bronverwijzing:
DTB 625, p.423
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Elisabet is geboren in 1741 in Amsterdam (NH). Elisabet is overleden op 26-05-1792 in Amsterdam (NH), 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabet: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Elisabet is weduwe van Barend Haas [4079E] (1743-vóór 1780), met wie zij trouwde op 25-04-1766 in Amsterdam (NH).
Adres:
tot 1792     Wijde Capelsteeg, Amsterdam (NH)
Beroep:
Plaats Bewaarsterein de Nieuwe Zijds Capel in de Wijde Capelsteeg
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Arnoldus Scheffer (geb. 1789) [zie VIII-k,3]
geboorteaangifte Wijntje, Elisabeth Engelenberg (1784-1869) [zie IX-m]
geboorteaangifte Johannes Engelenberg Meule (geb. 1785) [zie IX-p]
Kinderen van Jan en Wijntje,:
1751wolfertengelenber_1_.jpg 1751wolfertengelenberg.jpg
153 1751WolfertEngelenber(1)
154 1751WolfertEngelenberg
1 Wolfert Engelenberg [1751E] (afb. 153 en 154), geboren in 1750 in Amsterdam (NH) [bron: DTB A’dam, 82, p. 153, folio 76, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Wolfert waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntje Engelenberg (1711-1773) [zie VII-f] [tante vaderszijde] en Pieter Hoogenhuijsen (geb. 1716) [zie VII-f] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 21-01-1750 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wolfert: Pastor Theodorus van Schelluijne
Noorderkerk

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Wolfert is overleden in 1760 in Amsterdam (NH), 9 of 10 jaar oud. Hij is begraven op 01-03-1760 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Wolfert: Zie begraafregeister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1760     Noorderkerkstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1747willemengelenberg_1_.jpg 1747willemengelenberg.jpg
155 1747WillemEngelenberg(1)
156 1747WillemEngelenberg
2 Willem Engelenberg [1747E] (afb. 155 en 156), geboren in 1752 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 201, folio 100, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit, Willemsz van der Har(d)t (geb. ±1730) en Adriaantje Hermens (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 20-02-1752 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Willem: Pastor Ernestus Philippus G. van Essen

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Willem is overleden in 1755 in Amsterdam (NH), 2 of 3 jaar oud. Hij is begraven op 13-02-1755 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Willem: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1755     1e Goudsbloemdwarsstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
3 Pieter, Jansz Engelenberg [1746E], geboren in 1754 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-i.
4 Geertje Engelenberg [1728E], geboren in 1757 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-j.
5 Catharina Engelenberg [1724E], geboren in 1759 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-k.
6 Wolfert Engelenberg [1750E], geboren in 1760 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-l.
1868engelenberg23juni1766.jpg
157 1868Engelenberg23juni1766
7 Kind Engelenberg [1868E] (afb. 157), levenloos geboren kind, geboren in 1766 in Amsterdam (NH). Hij of zij is begraven op 23-06-1766 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Kind: Zie afb. Begraafregister voor 1811 Amsterdam.
Adres:
Noorderkerkstraat, Amsterdam (NH)
1846celitjeengelenberg_andreispeijlhuwelijk.jpg 105828andriespeijl_hendrikjedewildehuwelijk.jpg
158 1846celitjeengelenberg andreispeijlhuwelijk
159 105828andriespeijl hendrikjedewildehuwelijk
VII-j Celia, Jansz (Celitje) Engelenberg [1846E] (afb. 158) is geboren in 1711 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes (Jan) Engelenberg [1845E] (zie VI-g) en Anna Rief [105829E]. Celitje is overleden vóór 1744, ten hoogste 33 jaar oud.
Adres:
Pieter Jacobszstraat, Amsterdam (NH)
Celitje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 31-01-1732 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, DTB 573/40] met Andriesz (Jansz) Peijl [105828E] (afb. 159), 20 of 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Celitje en Andriesz waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Engelenberg (1687-±1740) [zie VI-g] [vader bruid] en Trijntje Cornelisz (geb. ±1690) [moeder bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Celitje en Andriesz: Zie huwelijkssreg.

inschrijvingsdatum:
31-01-1732
naam bruidegom:
Jansz, Andries
naam bruid:
Engelenberg, Celitje Jans
bronverwijzing:
DTB 573, p.40
opmerkingen:

Huwelijksintekeningen van de KERK.
Andriesz is geboren in 1711 in Amsterdam (NH), zoon van Trijntje Cornelisz [108993E]. Andriesz trouwde later op 14-02-1744 in Amsterdam (NH) [bron: 587/162] met Hendrikje de Wilde [108909E] (geb. 1722).
Adres:
vanaf 1732     Marken (NH)
Kind van Celitje en Andriesz:
1 Jan Peijl [104002E], geboren in 1733 [bron: DTB A’dam, 21, p 185, folio 93, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Antje Isaaks (geb. ±1700) en Willem, Jansz Engelenberg (±1705-1739). Hij is gedoopt op 21-06-1733 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor Cornelius van Rhijn
Oude Kerk
Religie:
Ned. Hervormd
118954hermanusbuckenmoutzhof-0.jpg
160 118954hermanusbuckenmoutzhof-0
VII-k Joanna, Elisabeth Duijcker [118953E] is geboren in 1678 in Venlo (L), dochter van Wilhelmus Duijcker [118893E] en Maria, Anna Hoch [118326E] (zie VI-j). Zij is gedoopt op 23-01-1678 in Venlo (L). Joanna, is overleden in 1714 in Venlo (L), 35 of 36 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1714 in Venlo (L). Joanna, trouwde met Hermanus Bucken [118954E] (afb. 160). Hermanus is geboren in 1676 in Venlo (L), zoon van Mathias Bucken [116974E] en Margaretha de Paderborn [116973E]. Hij is gedoopt op 05-05-1676 in Venlo (L). Hermanus is overleden in 1724 in Venlo (L), 47 of 48 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1724 in Venlo (L).
Beroepen:
Heeft mogelijk in Moutzhof te Hout-Blerick gewoond (zie gevelsteen)
Rentmeester en Raadsverwant Venlo
VII-l Antoon Maximiliaan de Pas de Feuquieres [118338E] is geboren op 12-03-1708 in Well (L), zoon van Maximilian, Henry (Graaf) (Max) de Pas de Feuquieres [117004E] en Amalia, Catharina (Amelin) Boermans [116951E] (zie VI-k). Bij de geboorteaangifte van Antoon waren de volgende getuigen aanwezig: Maria, Ursula Bormans (1674-na 1723) [zie V-q,6] [tante moederszijde], Petrus in Genhors (geb. ±1680) en Magdalena Rutten alias Cuijpers (geb. ±1680). Hij is gedoopt in Well (L).
Notitie bij de geboorte van Antoon: Magdalena trad in de plaats van Maria
Antoon is overleden op 14-12-1770 in Well (L),, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antoon: Overleed in Kasteel Well en werd in de kerk van Well begraven.
Notitie bij Antoon: Antoon Max woonde bij zijn tante Maria Ursula Bormans
Antoon trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1733 in Nijmegen (Gld) [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 209] met Odilia, Louisa, Cherubina de Stepraedt [118341E], 35 of 36 jaar oud. Odilia, is geboren in 1697 in Nijmegen (Gld), dochter van NN de Stepraedt [9329E].
Notitie bij Odilia,: Ned. Leeuw 1913, pag. 210
Tijdens haar periode als douairiere van Antoon Maximiliaan maakte zij haar testament op in het Kasteel Well 21 februari 1771. Zij maakte in dit testament universeel erfgenaam Willem Liedel of de Liedel, ridder van het H. Roomsche Rijk sedert 1764 den 4e april, oud chirurgijn en koopman in Indie, zoon van Jeurgen Liedel.
VII-m Anna, Charlotte, Antonetta de Pas (Graaf)de Feuquieres [118344E] is geboren op 19-07-1703 in Kerkrade [bron: Ned. Leeuw 1913, pag. 210], dochter van Henry de Pas (Graaf)de Feuquieres [118334E] en Maria, Magdalena Bormans [116952E] (zie VI-l).
Notitie bij Anna,: ONECHTE DOCHTER, door het breken van de trouwbelofte door haar vader Graaf Henry de Pas.
Zie tekst bij haar moeder
Anna, trouwde met Nicolaes Trumpener [118345E]. Nicolaes is geboren omstreeks 1700.
VIII-a Anna, Barbara Beijraat [106018E] is geboren op 13-02-1736, dochter van Johannes, Henricus Beijraat [106011E] en Maria, Elisabeth Engelbergh [1811E] (zie VII-b). Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Laurentius Peeters (geb. ±1700) en Anna, Sibilla Engelbergh (1712-1788) [zie VII-e] [nicht van moeder].
Notitie bij Anna,: Zie doopreg.
RK St. Martinius Kerk
Venlo D1736-024 - 13-02-1736 - blz. 226 nr. 413 Anna Barbara Bapt(isata) e(st) fil(ia) legit(ima) Joannis Henrici Beijeren et Mariae Elizabethae Engelbergh suscep(erunt) Laurentius Peeterset Anna Sijbilla Engelbergh
Anna, trouwde met Antonius Zon [109052E]. Antonius is geboren omstreeks 1735.
VIII-b Wolvert Hogenhuijsen [104010E] is geboren in 1740 [bron: DTB A’dam, 81, p. 625, folio 313, nr. 12], zoon van Pieter Hoogenhuijsen [105137E] en Jacomina (Jacomijntje) Engelenberg [1734E] (zie VII-f). Bij de geboorteaangifte van Wolvert waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [oom moederszijde] en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 31-12-1740 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wolvert: Pastor Johannes Visscher
Religie:
Ned. Hervormd
Wolvert trouwde met Rijntie Cllaase [101269E]. Rijntie is geboren omstreeks 1740.
1596jacominaengelenberg_1_.jpg 1596jacominaengelenberg_pieterkaaijmolenhuwelijk.jpg 1596jacominaengelenberg.jpg 105157pieterkaaijmolen_margretamenschhuw9dec1785.jpg
161 1596JacominaEngelenberg(1)
162 1596jacominaengelenberg pieterkaaijmolenhuwelijk
163 1596JacominaEngelenberg
164 105157pieterkaaijmolen margretamenschhuw9dec1785
VIII-c Jacomina Engelenberg [1596E] (afb. 161 t/m 163) is geboren in 1757 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 111, p. 388, folio 192v, nr. 2], dochter van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacomijntje Engelenberg (1711-1773) [zie VII-f] [tante vaderszijde] en Pieter Hoogenhuijsen (geb. 1716) [zie VII-f] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 08-04-1757 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Pastor: Marinus Snethlage

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Jacomina is overleden in 1783 in Amsterdam (NH), 25 of 26 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1783 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Jacomina: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Jacomina: Poorteres van Amsterdam.
Adressen:
Buiten de Raampoort, Amsterdam (NH)
Goudsbloemstraat 6, Amsterdam (NH)
Lindengracht, Amsterdam (NH)
Beroep:
Wollennaaister
Religie:
Ned. Hervormd
Jacomina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 22-05-1778 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 623, p. 143] met Pieter Kaaijmolen [105157E] (afb. 164), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacomina en Pieter: Zie huw. reg.

inschrijvingsdatum:22-05-1778
naam bruidegom:Kaijmoolen, Pieter
naam bruid:Engelenberg, Jacomina
bronverwijzing:DTB 623, p.143
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Pieter is geboren in 1755 in Middelburg (Zld), zoon van Petronella, Barendina Vendu [4186E]. Pieter trouwde later op 09-12-1785 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 630, p. 571] met Margre(e)ta, Gerrets (Grietje) Mensch [105819E] (geb. 1764).
Notitie bij Pieter: Poorter van Amsterdam per 18-8-1778.
Beroep:
Molenaar
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Kaaijmolen (geb. 1778) [zie VIII-c,1]    [vader]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1781-1782) [zie VIII-d,1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Jacomina en Pieter:
1 Pieter Kaaijmolen [105158E], geboren in 1778 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 84, p. 156, folio 78v, nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieternella Fedu (geb. ±1750) en Pieter Kaaijmolen (geb. 1755) [zie VIII-c] [vader]. Hij is gedoopt op 28-10-1778 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Samuel Claver
Religie:
Ned. Hervormd
2 Jan Kaaijmolen [105156E], geboren in 1781 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 84, p. 238, folio 119v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder moederszijde] en Wolvert Engelenberg (1758-1783) [zie VIII-d] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 01-04-1781 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor Samuel Claver
Religie:
Ned. Hervormd
1716wolvertengelenberg.jpg 1716wolfertengelenberg_annarebeckamiddelstorphuwelijk.jpg 1716wolphertpieterssoon22april1783begraaf.jpg 105230annamiddelstorp_hendrikklinkhuw3juni1790.jpg
165 1716WolvertEngelenberg
166 1716wolfertengelenberg annarebeckamiddelstorphuwelijk
167 1716wolphertpieterssoon22april1783begraaf
168 105230annamiddelstorp hendrikklinkhuw3juni1790
VIII-d Wolvert Engelenberg [1716E] (afb. 165 t/m 167) is geboren in 1758 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 347, folio 173, nr. 14], zoon van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Bij de geboorteaangifte van Wolvert waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara van Wolfraadt (geb. 1703) [grootmoeder moederszijde] en Hendrik Halie (geb. ±1730). Hij is gedoopt op 14-06-1758 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wolvert: Pastor Theodorus van Schelluijne

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Wolvert is overleden op 21-04-1783 in Amsterdam (NH), 24 of 25 jaar oud. Hij is begraven op 22-04-1783 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Wolvert: Zie begraafreg.
Notitie bij Wolvert: Ook: Wolffert/Wolfhart/Pieterssoon
Poorter van Amsterdam per 25-1-1775.
Adressen:
vanaf 1780     Lindengracht
tot 1782     Anjeliersgracht tussen de Singel en Karthuizerbrug, Amsterdam (NH)
Beroep:
Schoenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Kaaijmolen (geb. 1781) [zie VIII-c,2]    [oom moederszijde]
Wolvert trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-05-1780 in Amsterdam (NH) met Anna, Rebecka Middelstorp [105230E] (afb. 168), 27 of 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wolvert en Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [moeder bruidegom] en Geesje Middelstorp (geb. ±1750) [zus bruid].
Notitie bij het huwelijk van Wolvert en Anna,: Zie huwelijksakte Wolvert en Anna

inschrijvingsdatum:
25-05-1780
naam bruidegom:
Engelenberg, Wolfert
naam bruid:
Middelstorp, Anna Rebecka
bronverwijzing:
DTB 625, p.146
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Anna, is geboren in 1752 in Bremen (Dld)., dochter van Vader Middelstorp [4191E]. Anna, is overleden op 21-01-1823 in Amsterdam (NH), 70 of 71 jaar oud. Anna, trouwde later op 03-06-1791 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 6636/205] met Hendrik Klink [105747E] (geb. ±1752).
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1811-1849) [zie X-a]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Wolvert en Anna,:
1743pieterengelenberg.jpg 1743pieterengelenbergbegraaf.jpg
169 1743PieterEngelenberg
170 1743pieterengelenbergbegraaf
1 Pieter Engelenberg [1743E] (afb. 169 en 170), geboren in 1781 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 84, p. 247, folio 247, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Pieter Kaaijmolen (geb. 1755) [zie VIII-c] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 11-07-1781 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor: Daniel Serrurier

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Pieter is overleden in 1782 in Amsterdam (NH), 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 09-05-1782 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie begraafreg.
Adres:
tot 1782     Anjeliersstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
2 Pieter Engelenberg [1742E], geboren in 1782 in Amsterdam (NH). Volgt IX-a.
1542arnoutengelenberg.jpg 1542arnoutengelenberg_mariavanwijkhuwelijk.jpg 1542arnoutengelenberg12juli1794.jpg 105380marijevanwijkdoopregnedhervzuiderkerkadam28okt1761.jpg
171 1542ArnoutEngelenberg
172 1542arnoutengelenberg mariavanwijkhuwelijk
173 1542arnoutengelenberg12juli1794
174 105380marijevanwijkdoopregNedHervZuiderkerkAdam28okt1761
VIII-e Arnout Engelenberg [1542E] (afb. 171 t/m 173) is geboren in 1759 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 380, folio 189v, nr. 2], zoon van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Bij de geboorteaangifte van Arnout waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante vaderszijde] en Jan, Pieter, Willem Wijland (1729-vóór 1773) [zie VII-h] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 24-10-1759 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Arnout: Pastor: Johannes, Arnoldus Eck

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Arnout is overleden op 12-07-1794 in Amsterdam (NH), 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arnout: Zier begraafreg.
Bij overlijden 4 kind.
Notitie bij Arnout: Poorter van Amsterdam per 19-6-1777.
Adressen:
Goudsbloemstraat, Amsterdam (NH)
tot 1794     Lindengracht, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kastenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Kaaijmolen (geb. 1790)
geboorteaangifte Jannetje Engelenberg (1788-1870) [zie IX-f]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1782-1833) [zie IX-a]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Pietter Engelenberg (1791-1792) [zie VIII-f,1]    [oom vaderszijde]
Arnout trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-08-1784 in Amsterdam (NH) met Maria (Marije) van Wijk [105380E] (afb. 174), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arnout en Marije: Zie huwelijksreg.
Marije is geboren in 1761 in Amsterdam (NH), dochter van He(a)rmanus Weijck [104254E] en Helena, Petronella van der Velde [104792E]. Zij is gedoopt op 28-10-1761 in Amsterdam, Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Marije: Zie doopreg.
Notitie bij Marije: Naam ook Weijck
Beroep:
Turfvulster
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Kaaijmolen (geb. 1790)
Kinderen van Arnout en Marije:
1608jannetjeengelenberg.jpg 1608jannetjeengelenbergbegraaf23april1786.jpg
175 1608JannetjeEngelenberg
176 1608jannetjeengelenbergbegraaf23april1786
1 Jannetje Engelenberg [1608E] (afb. 175 en 176), geboren in 1786 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 32, p. 36, folio 18v, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Jan Engelenberg (1761-1794) [zie VIII-f] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 26-03-1786 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Pastor: Bartout van der Feen

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Jannetje is overleden in 1786 in Amsterdam (NH), geen jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1786 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Jannetje: Zie begraafreg.
Adres:
tot 1786     Goudsbloemstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1593harmanusengelenberg.jpg
177 1593HarmanusEngelenberg
2 Harmanus (Herman) Engelenberg [1593E] (afb. 177), geboren in 1787 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 84, p. 443, folio 222, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Herman waren de volgende getuigen aanwezig: Helena, Petronella van der Velde (geb. ±1740) [grootmoeder moederszijde] en He(a)rmanus Weijck (geb. ±1740) [grootvader moederszijde]. Hij is gedoopt op 22-07-1787 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Herman: Pastor: Herman Hubert

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Notitie bij Herman: Naam ook Hermanus
Adres:
vanaf 1828     2e egelantiersgracht 2, Amsterdam (NH)
Beroep:
Laarzenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Arendina, Engelenberg (1823-1826) [zie IX-b,1]    [oom vaderszijde]
27-03-1814     huwelijk Johannes Engelenberg (1792-1856) en Catharina Meijer (1789-vóór 1856) [zie IX-c]    [broer bruidegom]   [bron: reg. 2, fol. 76v]
3 Pieter Engelenberg [1658E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH). Volgt IX-b.
4 Johannes Engelenberg [1621E], geboren in 1792 in Amsterdam (NH). Volgt IX-c.
5 Catrina, Josiena (Janne) Engelenberg [1562E], geboren op 16-03-1794 in Amsterdam (NH). Volgt IX-d.
1601johannesengelenberg.jpg 1601janengelenberg_jacobadelangehuwelijk.jpg 1601janengelenberg_jacobadelange12okt1807extractgepriviligeerderolstadamsterdam.jpg 1601johannesengelenbergoproepingtotverschijnen1807.jpg 1601janengelenberg_jacobadelangeaktevanhuwelijksontbinding.jpg 105175jacobadelangendoop25maart1768.jpg
178 1601JohannesEngelenberg
179 1601janengelenberg jacobadelangehuwelijk
180 1601janengelenberg jacobadelange12okt1807extractgepriviligeerderolstadamsterdam
181 1601johannesengelenbergoproepingtotverschijnen1807
182 1601janengelenberg jacobadelangeaktevanhuwelijksontbinding
183 105175jacobadelangendoop25maart1768
105175jacobadelangeextractdoopreg.jpg 105175jacobadelangehuiszitting.jpg 105175jacobadelange_jeansteenhagenondertrouw.jpg 105175jacobadelange_jeansteehagenondertrouw_2.jpg 105175jacobadelange_jeangerosmesteenhagenaktevantrouwbelofte.jpg 105175jacobadelange_jeangerosmesteenhagenhuwelijk.jpg
184 105175jacobadelangeextractdoopreg
185 105175jacobadelangehuiszitting
186 105175jacobadelange jeansteenhagenondertrouw
187 105175jacobadelange jeansteehagenondertrouw 2
188 105175jacobadelange jeangerosmesteenhagenaktevantrouwbelofte
189 105175jacobadelange jeangerosmesteenhagenhuwelijk
105175jacobadelangeoverlijden.jpg
190 105175jacobadelangeoverlijden
VIII-f Johannes (Jan) Engelenberg [1601E] (afb. 178 t/m 182) is geboren in 1761 in Amsterdam (NH), zoon van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Wijntje, van der Hart (1723-1780) [zie VII-i] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 23-10-1761 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: kind: Johannes
doopdatum:23-10-1761
kerk:Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader:Engelenberg, Pieter
moeder:Cornelis, Jannetje
getuige:Engelenberg, Jan
getuige:[van der] Hardt, Wijntje
bronverwijzing:DTB 27, p.213(folio 107), nr.1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Jan is overleden in 1794 in Ceylon (Azie), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: In het document van Huiszittinghuizen van zijn echtgenote Jacoba staat bij Jan Engelenberg vermeld: "Hij overleden 15 november 1836"
Dit is echter de overlijdensdatum van haar tweede echtgenoot Jean, Gerosme Steenhagen. Zie overlijdensakte bij Jean.

Is Jan Engelenberg in Ceylon / Azie verdwenen / overleden in 1794?. Het
lijkt me aannemelijk. Jan is doopgetuige in 1790 bij een kind van zijn broer
Willem. Na 1790 komt hij nergens meer voor als getuige. De rest van zijn
broers/zusters zijn vaak getuigen bij elkaars familie. Waarom Jan niet?? Hij
lijkt spoorloos verdwenen.
Notitie bij Jan: In de aktes van de Schepen in 1807 en 1808 wordt de malestieuse desertie (kwaadaardige verlating) van Jan naar Jacoba toe bevestigd.

Aangezien Jan kennelijk in 1807 al verdwenen was (zie oproepakte en adv.) is het aannemelijk dat Cornelis Mateijs Engelenberg (1568) een andere biologische vader had. (en wel Jean Gerosme Steenhagen).

VOC opvarenden
Detailgegevens: Gegevens van Jan Engelenberg uit Amsterdam
Datum indiensttreding:27-12-1793
Datum uit dienst:25-11-1794
Functie bij indiensttreding:Onder(scheeps)timmerman
Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip:Alblasserdam
Waar uit dienst:Azie
Maandbrief:Nee
Schuldbrief:Ja
Gegevens van de vaart Schip:Alblasserdam
Vertrek:27-12-1793
Kamer:Amsterdam
Kaap:11-08-1794, 05-09-1794
Inventarisnummer:6837
Folio:44
Aankomst:25-11-1794 Ceylon
DAS- en reisnr.:4764.3

Van Tonnie Steenhagen:
Ik kan maar tot 1 conclusie komen: Jan Engelenberg is in 1794 verdwenen. Jan
Steenhagen ontfermt zich over haar (woonde ook in de Jordaan). Beide maakten
zich niet populair bij hun families door buiten hun eigen kerk om een (nog
wel illegale) relatie aan te gaan. Er kwamen meer kinderen. In 1798 werd er
gepoogd iets wat meer legaals van te maken (dopen in de RK kerk), maar dit
werd niet geaccepteerd, dus werd er vrolijk door gedoopt vanaf 1801 onder de
naam Engelenberg, waarvan de 1808 mij zeker onmogelijk lijkt. Jan
Steenhagen had nog weinig kontakt met zijn familie (1798 doop: broer
aanwezig) en daarna niets meer te vinden. Jacoba had gebroken met de familie
Engelenberg, en vertelde in 1811 dat ze Steenhagen al vele jaren kende.
Beroep:
Scheepstimmerman
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Johannes, Wilhelmus Kaaijmolen (geb. 1788)
geboorteaangifte Jannetje Engelenberg (1786-1786) [zie VIII-e,1]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Catharina, Josina Engelenberg (1790-1856) [zie IX-g]    [oom vaderszijde]
Jan trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 18-02-1791 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 635/39] met Jacoba de Lange [105175E] (afb. 183 t/m 190), 22 jaar oud, nadat zij op 18-02-1791 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-03-1791 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jacoba: Zie huwelijksakte Jan en Jacoba

inschrijvingsdatum:18-02-1791
naam bruidegom:Engelenberg, Jan
naam bruid:[de] Lange, Jacoba
bronverwijzing:DTB 635, p.539
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.

Vermeld in huw.akte van 1814 met J.Steenhagen"---gedessavoueerde vrouw van Jan Engelenberg.
(desavoueren= loochenen, niet erkennen).

Er zijn 2 aktes aanwezig geprivigeerde rol Amsterdam en akte van ontbinding huwelijk.
De "Schepenprocedure van oct. 1807 en de voltrekking hiervan in sept. 1808.
In de laatste akte werd hij van alle mogelijk voordelen/baten uit zijn huwelijk verstoken en was Jacoba vrij een nieuw huwelijk af te sluiten.
Jacoba is geboren op 20-03-1768 in Amsterdam (NH) [bron: Stadsarch. A’dam, 112, p. 40 fol. 18v, nr. 26], dochter van Reijer, Cornelis (Reijn) de Langen [4059E] en Jacoba Gronno [4035E]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Katrina Gronno (geb. ±1730) en Cornelis de Langen (geb. 1743) [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 25-03-1768 in Amsterdam, Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Voornaam in doopakte Jaacoobaa
Jacoba is overleden op 12-05-1849 om 16:00 in Amsterdam (NH), 81 jaar oud [bron: 3/58v].
Notitie bij overlijden van Jacoba: Zie Overlijdensakte
Jacoba trouwde later op 21-08-1814 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 4/40v] met Jean, Gerosme (Jan Gerrit) Steenhagen [4038E] (1766-1836).
Notitie bij Jacoba: Voornaam ook Jaakoobaa
Zie brief bij Matteus Steenhagen (1811), waarin wordt vermeld dat zij huisvrouw is van Jan Steenhagen.

Komt voor bij Huiszittenhuizen (bedeling armen)(1803-1812) nr. 112. IDnr. 349-866-0614

Waarom was Jacoba vanaf 1803 in de steun? Het lijkt me simpel: haar man
Jan Engelenberg was verdwenen. De huiszittenboeken beginnen pas in 1803.

Van: Tonnie Steenhagen.
Heeft Jacoba na 1793 met de familie Engelenberg gebroken? Officieel
hebben Jan Engelenberg en Jacoba de Lange 6 kinderen. Bij de doop van de
eerste (Pieter) is zijn broer Arnout en hun moeder getuige. Bij de volgende
5 dopen is geen enkel familielid van Engelenberg betrokkken geweest. In 1793
bij de doop van Reijer Cornelis is Jacoba’s vader en schoonmoeder getuige.
In 1796 bij de doop van Jan is een Luthers echtpaar doopgetuige. In 1801
wederom familie van Jacoba als getuige. In1803 een Katholieke familie als
getuige. Idem in 1805. In 1808 een broer van Jacoba + zijn vrouw.
Adressen:
van voor 1811     Lauriergracht, Amsterdam (NH)
tot 1849     Amstel kanton 1 nr. 4395, Amsterdam (NH)
Beroep:
van voor 1814     Schoonmaakster
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Jan en Jacoba:
1753pieterengelenberg.jpg 1753pieterengelenberghbegraaf.jpg
191 1753PieterEngelenberg
192 1753pieterengelenberghbegraaf
1 Pietter Engelenberg [1753E] (afb. 191 en 192), geboren in 1791 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 33, p. 84, folio 42v, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Pietter waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Arnout Engelenberg (1759-1794) [zie VIII-e] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 18-11-1791 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Pietter: Pastor: Anthonius Kuijper

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Pietter is overleden in 1792 in Amsterdam (NH), 0 of 1 jaar oud [bron: DTB 1189, p. 153vo en pag. 154]. Hij is begraven op 04-03-1792 in Amsterdam (NH), Karthuizer kerkhof.
Notitie bij overlijden van Pietter: Zie begraafreg.
Religie:
Ned. Hervormd
1669reijercornelisengelenberg.jpg 1669rijercornelisengelenberg.jpg
193 1669ReijerCornelisEngelenberg
194 1669RijerCornelisEngelenberg
2 Reijer, Cornelis Engelenberg [1669E] (afb. 193 en 194), geboren in 1793 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 33, p. 194, folio 97v, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Reijer, waren de volgende getuigen aanwezig: Reijer, Cornelis (Reijn) de Langen (1739-na 1814) [grootvader moederszijde] en Ida Harms (±1750-na 1793). Hij is gedoopt op 18-01-1793 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Reijer,: Pastor Henricus van Herwerden

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Reijer, is overleden op 01-04-1794 in Amsterdam (NH), 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reijer,: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1794     Donnerstraat, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1602janengelenberg.jpg 1602janengelenbergoverlijden.jpg
195 1602JanEngelenberg
196 1602janengelenbergoverlijden
3 Jan Engelenberg [1602E] (afb. 195 en 196), geboren in 1796 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 113, p. 379, folio 190, nr. 4]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Susanna de Jong (geb. ±1770) en Daniel Kerstens (geb. ±1770). Hij is gedoopt op 24-01-1796 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jan: Pastor: Gerhardus de Haas

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Jan is overleden op 02-03-1847 om 11:00 in Amsterdam (NH), 50 of 51 jaar oud [bron: 3/7v].
Notitie bij overlijden van Jan: Zie Overlijdensakte
Jan bleef ongehuwd.
Adressen:
tot 1847     Achterburgwal kanton 1, nr. 1 (sterfhuis), Amsterdam (NH)
1847     Rozengracht 76, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kuiper
Religie:
Ned. Hervormd
1600jacobaengelenberg8.jpg 1600jacobaengelenbergoverlijden30aug1808.jpg
197 1600JacobaEngelenberg8
198 1600jacobaengelenbergoverlijden30aug1808
4 Jacooba Engelenberg [1600E] (afb. 197 en 198), geboren op 11-01-1801 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p. 376, folio 187v, nr. 5]. Bij de geboorteaangifte van Jacooba waren de volgende getuigen aanwezig: Antie Harms (geb. ±1775) en Pieter de Lange (geb. ±1775). Zij is gedoopt op 28-01-1801 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jacooba: Pastor: Dionysius Bredero

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Jacooba is overleden op 26-08-1808 in Amsterdam (NH), 7 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1808 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Jacooba: Zie begraafreg.
Religie:
Ned. Hervormd
5 Pieter Engelenberg [1659E], geboren op 17-04-1803 in Amsterdam (NH). Volgt IX-e.
1534annahelenaengelenberg.jpg 1534annahelenaengelenbergoverlijden.jpg
199 1534AnnaHelenaEngelenberg
200 1534annahelenaengelenbergoverlijden
6 Anna, Helena Engelenberg [1534E] (afb. 199 en 200), geboren op 15-10-1805 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 114, p. 104 folio 52v, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Lukas de la Varre (geb. ±1780) en Anna, Helena Wolvers (geb. ±1780). Zij is gedoopt op 27-10-1805 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor: Didericus Tendall

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Anna, is overleden op 31-03-1862 om 17:00 in Amsterdam (NH), 56 jaar oud [bron: Akte 141].
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie Overlijdensakte
Anna, bleef ongehuwd.
Adres:
1862     Karthuizerstraat 98 (kanton 4, PP, nr. 184), Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1568cornelismateijsengelenberg.jpg 1568corsmathijsengelenbergbegraaf_-_kopie.jpg
201 1568CornelisMateijsEngelenberg
202 1568corsmathijsengelenbergbegraaf - kopie
7 Cornelis, Mateijs (Cors) Engelenberg [1568E] (afb. 201 en 202), geboren in 1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, p. 150, folio 75v, nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Cors waren de volgende getuigen aanwezig: Reijer, Cornelis (Reijn) de Langen (1739-na 1814) [grootvader moederszijde] en Gesiena Assenberg (geb. 1783) [aangetrouwde tante moederszijde]. Hij is gedoopt op 12-10-1808 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Cors: Doopbewijs verstrekt.
Pastor Jacobus ten Bosch

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Cors is overleden op 27-07-1810 in Amsterdam (NH), 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1810 in Westerkerkhof.
Notitie bij overlijden van Cors: Zie begraafreg.
Notitie bij Cors: WAARSCHIJNLIJK IS JOHANNES ENGELENBERG NIET DE BIOLOGISCHE VADER.
Zie advertentie tot oproeping van Jan Engelenberg in 1807.
Waarschijnlijk is dus Jean, Gerosme Steenhagen(4038)de biologische vader.

Tekst van Tonnie Steenhagen:
Wie is de vader van Cornelis Mattheijs Engelenberg, geboren Oct 1808? In
october 1807 start Jacoba procedures om van haar man te worden gescheiden,
die verdwenen is. Vandaar de oproepen in de krant voor Jan Engelenberg om
zich te melden, wat niet gebeurt. Jan Engelenberg lijkt me dus een
onmogelijke kandidaat als vader van Cornellis Mattheijs, geboren oct 1808.
Maar, deze Cornelis Mattheijs wordt wel als dusdanig gedoopt! Zwendel?? Wie
is de vader? Ik zou zeggen Jan Steenhagen. De naam Matteijs is een
aanwijzing. Mooie katholieke naam, en een broer van Jan Steenhagen, waarbij
Jacoba de Lange in 1811 bij de trouwerij was betrokken en daar aangaf de
’huisvrouw van Jan Steenhagen te zijn - wat niet waar was - en hem vele
jaren te kennen - ik neem aan dat dat wel klopt.
Cors bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
1696a.jpg 1696willemengelenberg_geb.1766__105134willeme.jpg 1696b.jpg 1696_goudsbloemstraat6.jpg 1696willemengelenberg_6c.jpg 1696willemengelenberg_jantijnheijkenshuw25apr1788.jpg
203 1696a
204 1696WillemEngelenberg(geb.1766)#105134WillemE
205 1696b
206 1696#Goudsbloemstraat6
207 1696willemengelenberg 6c
208 1696willemengelenberg jantijnheijkenshuw25apr1788
1696willemengelenberg_6.jpg 1696_4_.jpg 1696_2_.jpg 1696_3.jpg 1696willemengelenbergoverlijden.jpg 105134jantijnheijkensdoop.jpg
209 1696willemengelenberg 6
210 1696(4)
211 1696(2)
212 1696 3
213 1696willemengelenbergoverlijden
214 105134jantijnheijkensdoop
105134.jpg 105134janteijnheijkensoverlijden.jpg 105134e.jpg
215 105134
216 105134janteijnheijkensoverlijden
217 105134E
VIII-g Willem Engelenberg [1696E] (afb. 203 t/m 213) is geboren in 1766 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 83, p. 81, folio 41, nr. 2], zoon van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante vaderszijde] en Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 05-02-1766 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Willem: Pastor Filips Serrurier

Zie Aktes Geboorte: Doopbewijs
Willem is overleden op 17-09-1842 om 23:30 in Amsterdam (NH), 75 of 76 jaar oud [bron: reg. 7/112].
Notitie bij overlijden van Willem: Zie Aktes, Overlijden: Overlijdensreg. Amsterdam, Adv.
Notitie bij Willem: Poorter per 15/6/1783
Broer Jannetjej Heykens Bastiaan(lijkt de basis van alle Bastiaan’s.
Adressen:
vanaf 1766     Goudsbloemstraat 6, Amsterdam (NH)
vanaf 1788     Lindengracht 2, Amsterdam (NH)
vanaf 1797     Anjeliersgracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1812     Boomstraat 19, Amsterdam (NH)
vanaf 1842     Noorderstraat Kanton 2/64, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Aanspreker/Steentelder
Schoenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jannetje Kaaijmolen (geb. 1793)
geboorteaangifte Willem Siemering (geb. 1802) [zie VIII-h,2]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1789-1865) [zie IX-b]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Willem, Bastiaan Engelenberg (1808-1870) [zie IX-i]    [vader]
geboorteaangifte Geertruij Engelenberg (1802-1806) [zie VIII-g,7]    [vader]
geboorteaangifte Tien Engelenberg (1825-1898) [zie X-j]    [grootvader vaderszijde]
overlijdensaangifte Dochter Engelenberg (1824-1824) [zie IX-h,4]    [grootvader vaderszijde]
27-10-1797     huwelijk Andreas Siemering (1768-1807) en Catharina, Josina Engelenberg (1771-1838) [zie VIII-h]    [broer bruid]   [bron: DTB 643/125]
29-02-1832     huwelijk Marten Erfman (geb. 1811) en Clara, Maria Engelenberg (1812-1879) [zie IX-k]    [vader bruid]   [bron: reg. 1/46v]
27-12-1832     huwelijk Willem, Bastiaan Engelenberg (1808-1870) en Alijda, Maria van Aken (1809-1883) [zie IX-i]    [vader bruidegom]   [bron: reg.5, 12v]
12-03-1834     huwelijk Bastiaan Engelenbergh (1810-1874) en Alida, Johanna Smit (1811-1850) [zie IX-j]    [vader bruidegom]   [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Kennemerland Haarlem, 1834, nummer 30]
Willem trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-04-1788 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.Arch. A’dam DTB 633/204 102v] met Jantijn (Jannetje) Heijkens [105134E] (afb. 214 t/m 217), 18 jaar oud, nadat zij op 25-04-1788 in Amsterdam (NH), Oude Kerk in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Tr(e)ijntje(ij) Roljée (geb. 1727) [moeder bruid] en Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [moeder bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-05-1788 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jannetje: Naam ook Stoijkens
Dienst: Oude Kerk, Amsterdam, dienst om half vier in de middag.
Ds. F. van Essen

Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:
25-04-1788
naam bruidegom:
Engelenberg, Willem
naam bruid:
Heijkens, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 633, p.204
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Jannetje is geboren op 11-08-1769 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 112, 75, 36], dochter van Heijke, Bastiaans Heijkens [104642E] en Tr(e)ijntje(ij) Roljée [104351E]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Heijke, Bastiaans Heijkens (geb. 1728) [vader] en Jantijn Matthies (geb. ±1745). Zij is gedoopt op 11-08-1769 in Amsterdam (NH), Westerkerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Pastor Ds.Pheiffers
Zie Aktes, Geboorte: Doopbewijs, doopreg.
Jannetje is overleden op 13-03-1850 om 23:00 in Haarlem (NH), 80 jaar oud [bron: Akte 15-3].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Zie Overlijdensadv., akte
Overleden ten huize van Wed. D. Schuurman
Notitie bij Jannetje: Naam ook Heikens
Adres:
tot 13-03-1850     Oudegracht wijk 3, 169, Haarlem (NH) (is het woonadres van dochter jannetje)
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jannetje Kaaijmolen (geb. 1793)
geboorteaangifte Willem, Bastiaan Engelenberg (1808-1870) [zie IX-i]    [moeder]
Kinderen van Willem en Jannetje:
1 Jannetje Engelenberg [1610E], geboren op 04-11-1788 in Amsterdam (NH). Volgt IX-f.
2 Catharina, Josina Engelenberg [1563E], geboren in 1790 in Amsterdam (NH). Volgt IX-g.
3 Pieter Engelenberg [1656E], geboren op 15-05-1793 in Amsterdam (NH). Volgt IX-h.
1560chatrinaengelenberg.jpg 1560chatrinaengelenbergbegraaf.jpg
218 1560ChatrinaEngelenberg
219 1560chatrinaengelenbergbegraaf
4 Chatrina Engelenberg [1560E] (afb. 218 en 219), geboren in 1795 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 60, p. 139, nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Chatrina waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan Heijkens (geb. 1758) [oom moederszijde] en Chatrina (Trijntje) Roge (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 20-09-1795 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Chatrina: Pastor: Wilhelmus, Jabes Calkoen

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Chatrina is overleden op 29-12-1796 in Amsterdam (NH), 0 of 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Chatrina: Zie begraafreg.
Chatrina bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
1559chatrinaengelenberg.jpg 1559catharinaengelenbergbegraaf.jpg
220 1559ChatrinaEngelenberg
221 1559catharinaengelenbergbegraaf
5 Chatrina Engelenberg [1559E] (afb. 220 en 221), geboren in 1797 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 73, p. 153, folio 76, nr. 2]. Bij de geboorteaangifte van Chatrina waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan Heijkens (geb. 1758) [oom moederszijde] en Chatrina (Trijntje) Roge (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 24-11-1797 in Amsterdam (NH), Nieuwe Zijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Chatrina: Pastor: Theodoor Isaacus van Essen

Zie afb .Doopregister Amsterdam.
Chatrina is overleden in 1802 in Amsterdam (NH), 4 of 5 jaar oud (oorzaak: In ’t Pesthuis). Zij is begraven op 22-09-1802 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Chatrina: Zie begraafreg.
Adres:
vanaf 1797     Anjeliersgracht, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1533annadorotheaengelenberg.jpg 1533annadorotheaengelenbergoverlijden.jpg
222 1533AnnaDorotheaEngelenberg
223 1533annadorotheaengelenbergoverlijden
6 Anna, Dorothea Engelenberg [1533E] (afb. 222 en 223), geboren op 18-08-1800 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 61 p. 32, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Siemering (1768-1807) [zie VIII-h] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina, Josina Engelenberg (1771-1838) [zie VIII-h] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 26-08-1800 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Anna,: Pastor: Petrus Meijboom

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Anna, is overleden op 22-11-1827 om 09:00 in Amsterdam (NH), 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie Overlijdensakte
Anna, bleef ongehuwd.
Adres:
tot 1827     Noorderstraat 64, kanton 3, Amsterdam (NH)
Beroep:
Naaister
Religie:
Ned. Hervormd
1586geertruiengelenberg_1_.jpg 1586geertruiengelenberg.jpg
224 1586GeertruiEngelenberg(1)
225 1586GeertruiEngelenberg
7 Geertruij Engelenberg [1586E] (afb. 224 en 225), geboren op 30-09-1802 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p. 422, folio 210v, nr. 13]. Bij de geboorteaangifte van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [vader] en Geetruij Joosten (geb. ±1775). Zij is gedoopt op 17-10-1802 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Pastor: Fredericus Baarslag

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Geertruij is overleden op 14-09-1806 in Amsterdam (NH), 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: Zie begraafsregister Amsterdam voor 1811
Geertruij bleef ongehuwd.
Religie:
Ned. Hervormd
1597jakominaengelenberg.jpg
226 1597JakominaEngelenberg
8 Jakomina Engelenberg [1597E] (afb. 226), geboren op 11-11-1804 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, p. 53, folio 27, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Jakomina waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Siemering (1768-1807) [zie VIII-h] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina, Josina Engelenberg (1771-1838) [zie VIII-h] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 25-11-1804 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Jakomina: Pastor: Henricus de Haan Hugenholtz

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Religie:
Ned. Hervormd
9 Willem, Bastiaan Engelenberg [1701E], geboren op 26-09-1808 in Amsterdam (NH). Volgt IX-i.
10 Bastiaan Engelenbergh [1694E], geboren op 17-05-1810 in Amsterdam (NH). Volgt IX-j.
11 Clara, Maria Engelenberg [1567E], geboren op 17-05-1812 in Amsterdam (NH). Volgt IX-k.
1561catharinajozinaengelenberg.jpg 1561catharinajosinaengelenberg_andreassiemeringhuwelijk.jpg 1561catharinajosinaengelenbergoverlijden.jpg 105307andreassiemeringdoopevluth24jan1770.jpg 105307andreassiemeringbegraaf7mei1807.jpg
227 1561CatharinaJozinaEngelenberg
228 1561catharinajosinaengelenberg andreassiemeringhuwelijk
229 1561catharinajosinaengelenbergoverlijden
230 105307andreassiemeringdoopEvLuth24jan1770
231 105307andreassiemeringbegraaf7mei1807
VIII-h Catharina, Josina Engelenberg [1561E] (afb. 227 t/m 229) is geboren in 1771 in Amsterdam (NH), dochter van Pieter Engelenberg [1657E] (zie VII-g) en Jannetje, Cornelisz Koeck [105073E]. Zij is gedoopt op 13-11-1771 in Amsterdam (NH), Noorderkerk. Catharina, is overleden op 20-04-1838 om 11:00 in Amsterdam (NH), 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina,: Zie Overlijdensakte
Adressen:
tot 1797     Boomstraat, Amsterdam (NH)
tot 1838     3e Leliedwarsstraat kanton 5, njr. 5, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Janne Engelenberg (1794-1864) [zie IX-d]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Jakomina Engelenberg (geb. 1804) [zie VIII-g,8]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Catharina, Josina Engelenberg (1790-1856) [zie IX-g]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Anna, Dorothea Engelenberg (1800-1827) [zie VIII-g,6]    [tante vaderszijde]
Catharina, trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 27-10-1797 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 643/125] met Andreas Siemering [105307E] (afb. 230 en 231), 28 of 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina, en Andreas was de volgende getuige aanwezig: Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina, en Andreas: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:27-10-1797
naam bruidegom:Siemering, Andreas
naam bruid: Engelenberg, Catharina Josina
bronverwijzing: DTB 643, p.125
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Andreas is geboren in 1768 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 253, p.2 (folio 1v), nr. 10], zoon van Johan, Georg Siemering [8304E] en Anna, Charlotta Kauffers [8305E]. Bij de geboorteaangifte van Andreas waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Siemering (geb. ±1740) en Anna, Margaretha Slaken (geb. ±1745). Hij is gedoopt op 24-01-1770 in Amsterdam, Lutherse Kerk.
Notitie bij de geboorte van Andreas: Zie doopreg.
Andreas is overleden op 07-05-1807 in Amsterdam (NH), 38 of 39 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, DTB 1184/112].
Notitie bij overlijden van Andreas: Zie begraafreg.
Notitie bij Andreas: Per 21-11-1797 Poorter van Amsterdam
Adres:
tot 1797     Anjeliersgragt bij de bloemdwarsstraat, Amsterdam (NH)
Beroep:
Grutter
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Janne Engelenberg (1794-1864) [zie IX-d]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Jakomina Engelenberg (geb. 1804) [zie VIII-g,8]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
geboorteaangifte Anna, Dorothea Engelenberg (1800-1827) [zie VIII-g,6]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Catharina, en Andreas:
1 Jan, Georg, Petrus Siemering [105308E], geboren op 31-08-1798 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB , 281, p. 77, folio 44v, nr. 8]. Bij de geboorteaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Pegtrus Siemering (geb. ±1775) en Anna, Dorothea Siemering (geb. ±1775). Hij is gedoopt op 02-09-1798 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Jan,: Pastor Jan Hendrik Fortmeijer
Jan, is overleden op 06-08-1841 in Amsterdam (NH), 42 jaar oud.
Religie:
Ev. Luth
2 Willem Siemering [105309E], geboren op 02-08-1802 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 285, 141, folio 71, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder moederszijde] en Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 08-08-1802 in Amsterdam (NH), Luthers aan huis.
Notitie bij de geboorte van Willem: Pastor Jan Hendrik Fortmeijer
1746pieterengelenberg.jpg 1746pieterjanszengelenberg_hendrikjevansollhuwelijk.jpg 1746pieterengelberghadamsecrt14-12-1802.jpg 1746pieterjanszengelenbergbegraaf27okt1803.jpg 105319hendrikkievansolldoop4aug1756adam.jpg 105319hendrikjevansolloverlijden.jpg
232 1746PieterEngelenberg
233 1746pieterjanszengelenberg hendrikjevansollhuwelijk
234 1746pieterengelberghadamsecrt14-12-1802
235 1746pieterjanszengelenbergbegraaf27okt1803
236 105319hendrikkievansolldoop4aug1756adam
237 105319hendrikjevansolloverlijden
105319e.jpg
238 105319E
VIII-i Pieter, Jansz Engelenberg [1746E] (afb. 232 t/m 235) is geboren in 1754 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 263, folio 131, nr. 6], zoon van Johannes (Jan) Engelenberg [1756E] (zie VII-i) en Wijntje, van der Hart [105127E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter, waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1713-1772) [zie VII-g] [oom vaderszijde] en Josina Engelenbergh (1715-1801) [zie VII-h] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 22-12-1754 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter,: Pastor: Petrus Noordbeek

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Pieter, is overleden in 1803 in Amsterdam (NH), 48 of 49 jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1803 in Amsterdam (NH), Noorderkerk en Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Pieter,: Zie begraafreg.
Notitie bij Pieter,: Pieter en zijn broer Wolfert waren executeur(en nog 2 pers.) van de nalatenschap van hun vader Jan Engelenberg.
(Zie bij hem het testament)
Adressen:
Noorderkerkstraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1781     Haarlemmerdijk 86, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kastenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Piet Scheffer (1792-1859) [zie IX-q]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1803-1808) [zie IX-l,1]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Elisabeth, Wijntje Engelenberg (1789-1826) [zie IX-r]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Gerrit Jan Engelenberg (1794-1834) [zie VIII-l,2]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1796-1834) [zie IX-s]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Hendrik Engelenberg (1802-1807) [zie VIII-l,4]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Christina Erdegaingh (geb. 1791) [zie VIII-j,2]    [oom moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Elisabe(th) Erdegaingh (geb. 1794) [zie VIII-j,4]    [oom moederszijde]
Pieter, trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-03-1779 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 623/495] met Hendrikje (Hendrikkie) van Soll [105319E] (afb. 236 t/m 238), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter, en Hendrikkie: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum: 12-03-1779
naam bruidegom: Engelenburg, Pieter Jansz
naam bruid: [van] Soll, Hendrika
bronverwijzing: DTB 623, p.495
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Hendrikkie is geboren in 1756 om 07:00 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 55, p.30, folio 15v, nr. 12], dochter van Jan van Soll [4137E] en Immetje Burgers [104810E]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikkie waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikje Piepers (geb. ±1730) en IJsbrand van Soll (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 04-08-1756 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrikkie: Zie doopreg.
Hendrikkie is overleden op 07-07-1845 in Amsterdam (NH), 88 of 89 jaar oud [bron: 4/104v].
Notitie bij overlijden van Hendrikkie: Zie Overlijdensadv.
Notitie bij Hendrikkie: Naam ook Sol
Adres:
tot 1845     Waaldijk kanton 4, nr. 257, Amsterdam (NH)
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Harmen van IJsendoorn (geb. 1800)
geboorteaangifte Jan Noorwegen (geb. 1805) [zie X-v]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Grietje Noorwegen (geb. 1809) [zie IX-m,3]    [grootmoeder moederszijde]
geboorteaangifte Piet Scheffer (1792-1859) [zie IX-q]    [aangetrouwde tante moederszijde]
geboorteaangifte Hendrikje Engelenberg (1807-1807) [zie IX-l,3]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1803-1808) [zie IX-l,1]    [grootmoeder vaderszijde]
geboorteaangifte Hendrik Engelenberg (1802-1807) [zie VIII-l,4]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Christina Erdegaingh (geb. 1791) [zie VIII-j,2]    [aangetrouwde tante moederszijde]
geboorteaangifte Wijntje, Elisabe(th) Erdegaingh (geb. 1794) [zie VIII-j,4]    [aangetrouwde tante moederszijde]
Kinderen van Pieter, en Hendrikkie:
1 Johannes (Jan) Engelenberg [1737E], geboren in 1779 in Amsterdam (NH). Volgt IX-l.
1732immetjeengelenbergdoop.jpg 1732immetjeengelenberg.jpg
239 1732ImmetjeEngelenbergDoop
240 1732ImmetjeEngelenberg
2 Immetje Engelenberg [1732E] (afb. 239 en 240), geboren in 1781 in Amsterdam (NH) [bron: DTB A’dam, 84, p. 232, folio 116v, nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Immetje waren de volgende getuigen aanwezig: Immetje Burgers (±1730-1806) [grootmoeder moederszijde] en Jan van Soll (geb. 1753). Zij is gedoopt op 28-01-1781 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Immetje: Pastor: Dirk Semeins van Binnevest
Noorderker
Immetje is overleden in 1781 in Amsterdam (NH), geen jaar oud. Zij is begraven op 10-04-1781 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Immetje: Begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1781     Haarlemmerdijk 86, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
3 Wijntje, Elisabeth Engelenberg [1726E], geboren op 10-04-1784 in Amsterdam (NH). Volgt IX-m.
1728geertjeengelenberg_1_.jpg 1728geertjeengelenberg_lammertvansollhuwelijk.jpg 1728geertjeengelenberg_antonijerdegainghhuwelijk.jpg 1728geertjeengelenberg.jpg 105815lammertvansolldoop30sept1759adam.jpg 105815lammertvansollbegraaf31juli1786.jpg
241 1728GeertjeEngelenberg(1)
242 1728geertjeengelenberg lammertvansollhuwelijk
243 1728geertjeengelenberg antonijerdegainghhuwelijk
244 1728GeertjeEngelenberg
245 105815lammertvansolldoop30sept1759adam
246 105815lammertvansollbegraaf31juli1786
105109antonyerdegainghdopen3mei1758ermelonh.jpg 105109antonijerdegaingbegraaf1juli1796adam.jpg
247 105109antonyerdegainghdopen3mei1758ermeloNH
248 105109antonijerdegaingbegraaf1juli1796adam
VIII-j Geertje Engelenberg [1728E] (afb. 241 t/m 244) is geboren in 1757 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 323, folio 161, nr. 12], dochter van Johannes (Jan) Engelenberg [1756E] (zie VII-i) en Wijntje, van der Hart [105127E]. Bij de geboorteaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerritie van der Hart (geb. ±1730) [tante moederszijde] en Lucas van Oosterwoudt (geb. ±1730). Zij is gedoopt op 06-07-1757 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Pastor: Adrianus Buurt

Zie afb.Doopregister Amsterdam.
Geertje is overleden op 12-10-1797 in Amsterdam (NH), 39 of 40 jaar oud. Zij is begraven op 12-10-1797 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Geertje: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Notitie bij Geertje: Poorter van Amsterdam per 26-2-1789
Adressen:
van voor 1786     Lindengracht, Amsterdam (NH)
tot 1797     Schilletjesdwarsstraat bij de Egelantiersgracht 5, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Jan Engelenberg (1779-1833) [zie IX-l]    [tante vaderszijde]
Geertje:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 24-04-1783 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 628/61] met Lammert van Soll [105815E] (afb. 245 en 246), 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Lammert: Zie huwelijksakte Geertje en Lammert

inschrijvingsdatum:24-04-1783
naam bruidegom:[van] Soll, Lammert
naam bruid:Engelenberg, Geertje
bronverwijzing:DTB 628, p.61
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Lammert is geboren in 1759 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 82, p .378, folio 188v, nr.8], zoon van Jan van Soll [4137E] en Immetje Burgers [104810E]. Hij is gedoopt op 30-09-1759 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Lammert: Zie doopreg.
Lammert is overleden in 1786 in Amsterdam (NH), 26 of 27 jaar oud [bron: DTB 1076, p. 60vo en pag. 76]. Hij is begraven op 31-07-1786 in Amsterdam (NH), Noorderkerk en Kerkhof.
Notitie bij overlijden van Lammert: Zie begraafreg.
Notitie bij Lammert: Naam ook Sol
Religie:
Gereformeerd
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 24-10-1788 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 633/463] met Antonij Erdegaingh [105109E] (afb. 247 en 248), 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Antonij: Zie huwelijksakte Geertje en Antonij

inschrijvingsdatum:24-10-1788
naam bruidegom:Erdegaingh, Anthonij
naam bruid:Engelenberg, Geertje
naam eerdere man:[van] Sol, Lambert
bronverwijzing:DTB 633, p.463
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Antonij is geboren in 1752 in Ermelo (Gld) [bron: RBS 683, pag. 28, 2], zoon van Hubertus Erdegaingh [4196E] en Christina van Hamers [8311E]. Hij is gedoopt op 03-05-1758 in Ermelo (Gld).
Notitie bij de geboorte van Antonij: Zie doopreg.
Antonij is overleden in 1796, 43 of 44 jaar oud [bron: DTB 1076, p. 196vo en pag. 197]. Hij is begraven op 01-07-1796 in Amsterdam, Noorderkerk en kerkhof.
Notitie bij overlijden van Antonij: Zie begraafreg.
Notitie bij Antonij: Poorter van Amsterdam per 26-2-1789
Beroep:
Grutter/Winkelier
Religie:
Gereformeerd
Kind van Geertje en Lammert:
1 Jan van Soll [105107E], geboren in 1784 in Amsterdam (NH). Volgt IX-n.
Kinderen van Geertje en Antonij:
2 Christina Erdegaingh [105106E], geboren in 1791 [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p. 103, folio 51, nr. 16]. Bij de geboorteaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i] [oom moederszijde] en Hendrikkie van Soll (1756-1845) [zie VIII-i] [aangetrouwde tante moederszijde]. Zij is gedoopt op 14-08-1791 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Christina: Pastor Absalom Verburg

kind:, Christina
doopdatum:14-08-1791
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Erdegaingh, Antonij
moeder:Engelenberg, Geertie
getuige:Engelenberg, Pieter
getuige:[van] Soll, Hendrikje
bronverwijzing:DTB 85, p.103(folio 51), nr.16
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23614767
Religie:
Ned. Hervormd
3 Johannes Erdegaingh [105108E], geboren in 1792 in Amsterdam (NH). Volgt IX-o.
4 Wijntje, Elisabe(th) Erdegaingh [105110E], geboren op 23-03-1794 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 85, p. 166, folio 82v, nr. 11]. Bij de geboorteaangifte van Wijntje, waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i] [oom moederszijde] en Hendrikkie van Soll (1756-1845) [zie VIII-i] [aangetrouwde tante moederszijde]. Zij is gedoopt op 30-03-1794 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wijntje,: Pastor Anthonius Kuijper

kind:, Wijntje Elizabet
geboortedatum:23-03-1794
doopdatum:30-03-1794
kerk:Noorderkerk
godsdienst:Hervormd
vader:Erdegaingh, Antoni
moeder:Engelenberg, Geertje
getuige:Engelenberg Janz, Pieter
getuige:[van] Soll, Hendrikje
bronverwijzing:DTB 85, p.166(folio 82v), nr.11
Doopregister: NL-SAA-23615828
Religie:
Ned. Hervormd
1724catharinaengelenberg.jpg 1724catharinaengelenberg-johanneshendrikmeulejrhuwelijk.jpg 1724catharinaengelenberg_johannesschefferhuwelijk.jpg 1724_105223echtzangcatharinaengelenbergh_geb.1759__1_.jpg 1724catharinaengelenbergh_geb.1759__105223echtzang_2_.jpg 1724catharinaengelenbergh_geb.1759__105223echtzang_3_.jpg
249 1724CatharinaEngelenberg
250 1724catharinaengelenberg-johanneshendrikmeulejrhuwelijk
251 1724catharinaengelenberg johannesschefferhuwelijk
252 1724#105223EchtzangCatharinaEngelenbergh(geb.1759)(1)
253 1724CatharinaEngelenbergh(geb.1759)#105223Echtzang(2)
254 1724CatharinaEngelenbergh(geb.1759)#105223Echtzang(3)
1724catharinaengelenbergh_geb.1759__105223echtzang_4_.jpg 1724cath.engelenberg.jpg 105223hendrikmeulejrbegraafregextract.jpg 105223hendrikmeuledoop11sept1753adam.jpg 105223johanneshendrikmeulejrbegraaf.jpg 105297johanneshendrikschefferdoopnghellendoorn9juni17545.jpg
255 1724CatharinaEngelenbergh(geb.1759)#105223Echtzang(4)
256 1724Cath.Engelenberg
257 105223hendrikmeulejrbegraafregextract
258 105223hendrikmeuledoop11sept1753adam
259 105223johanneshendrikmeulejrbegraaf
260 105297johanneshendrikschefferdoopNGHellendoorn9juni17545
105297johannesscheffer_femmingjevandalenhuwelijk.jpg
261 105297johannesscheffer femmingjevandalenhuwelijk
VIII-k Catharina Engelenberg [1724E] (afb. 249 t/m 257) is geboren in 1759 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 366, folio 182v, nr. 2], dochter van Johannes (Jan) Engelenberg [1756E] (zie VII-i) en Wijntje, van der Hart [105127E]. Bij de geboorteaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerritie van der Hart (geb. ±1730) [tante moederszijde] en Jacob van der Linden (geb. ±1730) [aangetrouwde oom moederszijde]. Zij is gedoopt op 25-03-1759 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Pastor: Franco de Bruin
Catharina is overleden in 1802 in Amsterdam (NH), 42 of 43 jaar oud (oorzaak: Uit het Pesthuis). Zij is begraven op 22-09-1802 in Amsterdam (NH).
Notitie bij overlijden van Catharina: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Pesthuis
Notitie bij Catharina: Voornaam ook: Catrina, Kattrina.

Zie de Echtzang bij het Huwelijk (4 pag.)
Adressen:
Anjeliersgracht, Amsterdam (NH)
Anne Brouwerstraat, Amsterdam (NH)
Koestraat bij de Kloveniersburgwal, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
Catharina:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-04-1782 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 626, p. 534] met Hendrik Meule Jr. [105223E] (afb. 258, 257 en 259), 28 of 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-05-1782 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Hendrik: Zie huw. aktes (2x)

inschrijvingsdatum:
19-04-1782
naam bruidegom:
Meulen Junior, Hendrik
naam bruidegom:
Meule Junior, Hendrik
naam bruid:
Engelenberg, Catharina
bronverwijzing:
DTB 626, p.534
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK
Hendrik is geboren in 1753 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 236, p.59 (folio 35), nr. 1], zoon van Jan, Frederik Top [8312E] en Christina Meule [104875E]. Hij is gedoopt op 11-09-1753 in Amsterdam, Lutherse Kerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie doopreg.
Hoewel als vader Jan Frederik Top wordt genoemd, krijgt hendrik de achternaam Meule!

kind:, Hendrik
doopdatum:11-09-1753
kerk:Lutherse Kerk
godsdienst:Evangelisch-Luthers
vader:Top, Jan Frederik
moeder:Meule, Christina
getuige:Meule, Henderik
getuige:[van den] Heuvel, Anna Margreta
bronverwijzing:DTB 236, p.59(folio 35), nr.1
Hendrik is overleden in 1784 in Amsterdam (NH), 30 of 31 jaar oud. Hij is begraven op 09-11-1784 in Amsterdam (NH), Noorderkerkhof.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafreg.
Adres:
tot 1784     Lindengracht bij de eerste brug, Amsterdam (NH)
Beroep:
Waagdrager in ’t Schotse Veem
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
22-04-1774     huwelijk Do(o)r(e)us Aarsen (1749-vóór 1822) en Johanna Horstman (Hartman) (1754-vóór 1822)   [bron: Gem.A. A’dam, 619/211]
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 14-12-1787 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 632/513] met Johannes, Hendrik Scheffer [105297E] (afb. 260 en 261), 32 of 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-12-1787 in Amsterdam (NH).
Notitie bij het huwelijk van Catharina en Johannes,: Zie huw. aktes (2x)

inschrijvingsdatum:14-12-1787
naam bruidegom:Scheffer, Johannes Hendrik
naam bruid:Engelenberg, Catharina
naam eerdere man:Meule Junior, Hendrik
bronverwijzing:DTB 632, p.513
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Johannes, is geboren in 1754 in Hellendoorn (Ov), zoon van Frederik, Hendrik Scheffer [8313E] en Aleida, Hermina Corbach [8314E]. Bij de geboorteaangifte van Johannes, was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van den Berg (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 09-06-1754 in Hellendoorn (Ov).
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie doopreg.
Johannes, trouwde later op 08-04-1803 in Amsterdam (NH) met Femmingje van Dalen [105814E] (geb. 1763).
Notitie bij Johannes,: Poorter van Amsterdam per 10-1-1788
Beroep:
Huiswerker
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Catharina en Hendrik:
1 Hendrik Meule [105221E], geboren in 1783 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 266, p.7, fol. 52, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Christina Meule (geb. ±1730) [grootmoeder vaderszijde] en Catharina Fokkes (geb. ±1760). Hij is gedoopt op 27-04-1783 in Amsterdam (NH), Lutherse Kerken.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Pastor Esdras Heinrich Mützenbecher

kind:, Hendrik
doopdatum:27-04-1783
kerk:Lutherse Kerk
godsdienst:Evangelisch-Luthers
vader:Meule, Hendrik
moeder:Engelenberg, Catharina
getuige:Meule, Hendrik
getuige:Fokkes, Catharina
bronverwijzing:DTB 266, p.77(folio52), nr.3
Religie:
Ev. Luth
2 Johannes Engelenberg Meule [1857E], geboren in 1785 in Amsterdam (NH). Volgt IX-p.
Kinderen van Catharina en Johannes,:
3 Arnoldus Scheffer [105296E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p. 35, folio 18, nr. 1]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Engelenberg (1723-1794) [zie VII-i] [grootvader moederszijde] en Elisabet Smit (1741-1792) [zie VII-i]. Hij is gedoopt op 28-01-1789 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Pastor Gerhardus de Haas
Religie:
Ned. Hervormd
4 Pieter (Piet) Scheffer [105298E], geboren op 22-09-1792 in Amsterdam (NH). Volgt IX-q.
5 Wijntje Scheffer [105299E], geboren op 19-01-1796 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 92, p. 115, f. 57, nr. 12]. Bij de geboorteaangifte van Wijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van den Berg (geb. ±1760) en Hendrika van Correbag (geb. ±1770). Zij is gedoopt op 31-01-1796 in Amsterdam (NH), Oosterkerk.
Notitie bij de geboorte van Wijntje: Pastor± Didericus Tendall
Religie:
Ned. Hervormd
1750wolfertengelenberg.jpg 1750wolfertengelenberg_alettalakemanhuwelijk.jpg 1750wolfertengelenbergoverlijden.jpg 105173alettawilhelminalakemandoop.jpg 105173mettawilhelminalakemanoverlextract.jpg
262 1750WolfertEngelenberg
263 1750wolfertengelenberg alettalakemanhuwelijk
264 1750wolfertengelenbergoverlijden
265 105173alettawilhelminalakemandoop
266 105173mettawilhelminalakemanoverlextract
VIII-l Wolfert Engelenberg [1750E] (afb. 262 t/m 264) is geboren in 1760 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 82, p. 404, folio 201v, nr. 7], zoon van Johannes (Jan) Engelenberg [1756E] (zie VII-i) en Wijntje, van der Hart [105127E]. Bij de geboorteaangifte van Wolfert waren de volgende getuigen aanwezig: Lucas van Oosterwoudt (geb. ±1730) en Johanna van der Hard (geb. ±1735). Hij is gedoopt op 01-11-1760 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Wolfert: Pastor Hermannus Genet
Wolfert is overleden op 23-08-1834 om 13:00 in Amsterdam (NH), 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wolfert: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Wolfert: Voornaam: Wolf(f)ert en Willem.
Poorter van Amsterdam per 17-6-1785

Wolfert en zijn broer Pieter waren executeur(en nog 2 pers.) van de nalatenschap van hun vader Jan Engelenberg.
(Zie bij hem het testatment)
Adressen:
Egelantiersgracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1788     Buiten Oranjestraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1834     Boomstraat 77 kanton 6, Amsterdam (NH)
Beroep:
Brievenbesteller/Apotheker/kisten-kastenmaker
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Maria Engelenberg (1805-1839) [zie X-u]    [oudoom vaderszijde]
geboorteaangifte Hendrikje Engelenberg (1807-1807) [zie IX-l,3]    [oudoom vaderszijde]
geboorteaangifte Aletta, Rebecca Engelenberg (1805-1863) [zie VIII-l,5]    [vader]
geboorteaangifte Johannes Erdegaingh (geb. 1792) [zie IX-o]    [oom moederszijde]
20-07-1822     huwelijk Pieter Engelenberg (1796-1834) en Gerritje Flierman (1796-1824) [zie IX-s]    [vader bruidegom]   [bron: Archiefdienst Kennemerland, 1825, nr. 12/25]
06-11-1825     huwelijk Pieter Engelenberg (1796-1834) en Petronella van Paddenburg (1793-1869) [zie IX-s]    [vader bruidegom]   [bron: Rijksarchief Noord Holland, inv.nr. 124, aktenr. 12]
Wolfert trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 28-03-1788 in Amsterdam (NH) [bron: DRTB 633/88] met Aletta, Wilhelmina (Metta) Lakeman [105173E] (afb. 265 en 266), 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wolfert en Metta: Zie huwelijksakte

inschrijvingsdatum:28-03-1788
naam bruidegom:Engelenberg, Wolphert
naam bruid:Lakeman, Aletta Wilhelmina
bronverwijzing:DTB 633, p.88
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Metta is geboren in 1769 in Amsterdam (NH), dochter van Gorris Lakeman [4195E] en Johanna, Elisabeth Blom [4194E]. Bij de geboorteaangifte van Metta waren de volgende getuigen aanwezig: Willem, Leendert Bxuges (geb. ±1740) en Aletta, Rebecca Creutz (geb. ±1740). Zij is gedoopt op 08-01-1769 in Amsterdam (NH), Amstelkerk.
Notitie bij de geboorte van Metta: Zie doopreg.
Metta is overleden op 20-12-1822 in Amsterdam (NH), 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Metta: Nam ook Laakerman, Laakeman
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Aletta, Rebecca Engelenberg (1805-1863) [zie VIII-l,5]    [moeder]
geboorteaangifte Johannes Erdegaingh (geb. 1792) [zie IX-o]    [aangetrouwde tante moederszijde]
Kinderen van Wolfert en Metta:
1 Elisabeth, Wijntje Engelenberg [1727E], geboren in 1789 in Amsterdam (NH). Volgt IX-r.
1729gerrardusengelenberg.jpg 1729gerritjanengelenberg.jpg
267 1729GerrardusEngelenberg
268 1729gerritjanengelenberg
2 Gerrardus, Johannes, (Gerrit Jan) Engelenberg [1729E] (afb. 267 en 268), geboren op 08-10-1794 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p.180, folio 8v, nr. 3]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i] [oom vaderszijde] en Johanna, Elizabeth Blom (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 29-10-1794 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Gerrit Jan: Pastor: Wilhelmus Jabes Calkoen

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Gerrit Jan is overleden op 21-05-1834 in Kediri (Ned., Oost Ind.), 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit Jan: Zie overl.adv.
Beroep:
2e luitenant bij het algemeen depot kommandant der redoute te Kediri (Ned. Ind.)
Religie:
Ned. Hervormd
3 Pieter Engelenberg [1745E], geboren op 12-10-1796 in Amsterdam (NH). Volgt IX-s.
1730hendrikengelenberg_1_.jpg 1730hendrikengelenberg.jpg
269 1730HendrikEngelenberg(1)
270 1730HendrikEngelenberg
4 Hendrik Engelenberg [1730E] (afb. 269 en 270), geboren op 15-08-1802 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 117, p. 59, folio nr. 30, nr. 6]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter, Jansz Engelenberg (1754-1803) [zie VIII-i] [oom vaderszijde] en Hendrikkie van Soll (1756-1845) [zie VIII-i] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 22-08-1802 in Amsterdam (NH), Eilandskerk.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Pastor: Franciscus Fock

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Hendrik is overleden op 10-12-1807 in Amsterdam (NH), 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie begraafregister Amsterdam voor 1811
Adres:
tot 1807     Buiten Oranjestraat Z.W.V. 5 K, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1721alettarebeccaengelenberg.jpg 1721alettarebeccaengelenbergoverlijden.jpg
271 1721AlettaRebeccaEngelenberg
272 1721alettarebeccaengelenbergoverlijden
5 Aletta, Rebecca Engelenberg [1721E] (afb. 271 en 272), geboren op 30-03-1805 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, p. 63, folio 32, nr. 7]. Bij de geboorteaangifte van Aletta, waren de volgende getuigen aanwezig: Wolfert Engelenberg (1760-1834) [zie VIII-l] [vader] en Metta Lakeman (1769-1822) [zie VIII-l] [moeder]. Zij is gedoopt op 17-04-1805 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Aletta,: Pastor: Joost Isaac Cremer

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Aletta, is overleden op 20-09-1863 om 04:00 in Amsterdam (NH), 58 jaar oud [bron: reg. 5/21].
Notitie bij overlijden van Aletta,: Zie Overlijdensakte
Aletta, bleef ongehuwd.
Adres:
tot 1863     Kerkstraat kanton 1, nr.272, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1723antonijengelenberg.jpg 1723antonijengelenbergoverlijden.jpg
273 1723AntonijEngelenberg
274 1723antonijengelenbergoverlijden
6 Antonij Engelenberg [1723E] (afb. 273 en 274), geboren op 17-08-1806 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, p. 97, folio 49, nr. 14]. Bij de geboorteaangifte van Antonij was de volgende getuige aanwezig: Anthonie Lakeman (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 03-09-1806 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Antonij: Pastor Jan Anthonie Hackenberg

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Antonij is overleden op 10-11-1823 om 08:00 in Amsterdam (NH), 17 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonij: Zie Overlijdensakte
Antonij bleef ongehuwd.
Adres:
Boomstraat 20 kanton 4, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1742pieterengelenberg.jpg 1742pieterengelenberg_geertjevalkhuwelijk.jpg 1742pieterengelenbergoverl.jpg 105417geertjevalkdoop4juni1781.jpg 105417geertjevalkengelenbergoudenieuwstraat33.jpg 105417geertjevalkbevregadam.jpg
275 1742pieterengelenberg
276 1742pieterengelenberg geertjevalkhuwelijk
277 1742pieterengelenbergoverl
278 105417geertjevalkdoop4juni1781
279 105417geertjevalkEngelenbergOudeNieuwstraat33
280 105417geertjevalkbevregadam
IX-a Pieter Engelenberg [1742E] (afb. 275 t/m 277) is geboren in 1782 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 84, p. 287, folio 144, nr. 2], zoon van Wolvert Engelenberg [1716E] (zie VIII-d) en Anna, Rebecka Middelstorp [105230E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Arnout Engelenberg (1759-1794) [zie VIII-e] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 08-12-1782 in Amsterdam, Noorder Kerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor: Johannes Smits
Zie doopreg.
Pieter is overleden op 09-07-1833 in ZM Wachtschip Amstel, liggende in het dok., 50 of 51 jaar oud [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Gem. Hellevoetssluis, akte 78].
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie overl. akte

Overleden aan boord van ZM Wachtschip Amstel, liggende in de ziekenboeg
Adressen:
vanaf 1810     Egelantiersgracht
vanaf 1813     Plantage Muidergracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1815     Anjeliersstraat 34, Amsterdam (NH)
vanaf 1817     Tuinstraat Nr. 208 kanton 5, Amsterdam (NH)
vanaf 1819     Goudsbloemstraat 79, Amsterdam (NH)
vanaf 1820     Anjeliersdwarsstraat 58, Amsterdam (NH)
vanaf 1824     Korte Koningsstraat 39, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Korporaal/Winkelbediende
Vrijwillig matroos
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Pieter Engelenberg (1811-1849) [zie X-a]    [vader]
Pieter trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 18-05-1810 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 659, p. 305] met Geertrui (Geertje) Valk [105417E] (afb. 278 t/m 280), 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Geertje: Zie Huwelijksakte

inschrijvingsdatum:18-05-1810
naam bruidegom: Engelenberg, Pieter
naam bruid:Valk, Geertje
bronverwijzing:DTB 659, p.305
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK
Geertje is geboren in 1781 in Amsterdam (NH), dochter van Jan Valk [4189E] en Geertje Jansen [8297E]. Zij is gedoopt op 04-06-1781 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Zie doopreg.

In het bev.reg. staat als geb. datum vermeld 16-6-1785. Dat is dus niet juist.
Geertje is overleden vóór 11-07-1862, ten hoogste 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Overleden in het Binnen Gasthuis
Notitie bij Geertje: Naam ook Valks
Beroep:
Werkster
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Pieter Engelenberg [1761E], geboren op 08-05-1811 in Amsterdam (NH). Volgt X-a.
1504janengelenberggeboorte.jpg 1504janengelenbergoverlijden.jpg
281 1504janengelenberggeboorte
282 1504janengelenbergoverlijden
2 Jan Engelenberg [1504E] (afb. 281 en 282), geboren op 21-03-1813 om 18:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Kruijf (geb. 1789) en Jan Solest (geb. 1790).
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie Geboorteakte
Jan is overleden op 06-11-1813 om 18:00 in Amsterdam (NH), 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Zie Overlijdensakte
Adressen:
vanaf 1813     Plantage hoek Leepellaan nr. 34, canton 1, Amsterdam (NH)
tot 06-11-1813     Plantage Muidergragt nr. 8a, canton 1, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
3 Anna, Helena Engelenberg [1762E], geboren op 11-04-1815 in Amsterdam (NH). Volgt X-b.
1843janjansengelenberggeboorte.jpg 1843janjansengelenbergmilitie.jpg 1843janjansengelenbergmilitie_2.jpg 4000janjanszengelenberg.jpg
283 1843janjansengelenberggeboorte
284 1843janjansengelenbergmilitie
285 1843janjansengelenbergmilitie 2
286 4000JanjanszEngelenberg
4 Jan, Jans Engelenberg [4000B] (afb. 283 t/m 286), geboren op 30-03-1817 om 13:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Jan, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Valk (geb. 1748) en Jan, Jans Valk (geb. 1796).
Notitie bij de geboorte van Jan,: Zie Geboorteakte
Jan, is overleden na 1864, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Jan,: Zie 2 Militierdocumenten, 1850 desertie

Zie bev.reg. bij Geertje Valk
Adressen:
vanaf 1817     Tuinstraat Nr. 208, kanton 5, Amsterdam (NH)
vanaf 1850     Leiden (ZH)
vanaf 03-09-1853     Oude Nieuwstraat 30, Amsterdam (NH)
vanaf 1864     Oude Nieuwstraat 33, Amsterdam (NH)
Beroep:
Pakhuisknecht
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
13-05-1835     huwelijk Johan, Arend Hoeflage (geb. 1808) en Anna, Helena Engelenberg (1815-1862) [zie X-b]    [broer bruid]   [bron: reg. 2 fol. 151v]
3892levenlozedochterengelenberg.jpg
287 3892levenlozedochterengelenberg
5 Levenloze dochter Engelenberg [3892E] (afb. 287), levenloos geboren dochter, geboren om 12:00.
Notitie bij de geboorte van Levenloze: Zie geboorte/overlijdnsakte
Adres:
1819     Goudsbloemstraat 79, Amsterdam (NH)
6 Maria Alida Engelenberg [1741E], geboren op 14-05-1820 in Amsterdam (NH). Volgt X-c.
1763geertruijengelenberggeboorte.jpg 1763geertruiengelenbergsingel445.jpg 1763geertruiengelenbergoverlijden.jpg
288 1763geertruijengelenberggeboorte
289 1763geertruiEngelenbergSingel445
290 1763geertruiengelenbergoverlijden
7 Geertrui Engelenberg [1763E] (afb. 288 t/m 290), geboren op 26-02-1822 om 13:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Valk (geb. 1748) en Jan, Jans Valk (geb. 1796).
Notitie bij de geboorte van Geertrui: Zie Geboorteakte
Geertrui is overleden op 27-03-1893 om 01:00 in Amsterdam (NH), 71 jaar oud [bron: Akte 2332].
Notitie bij overlijden van Geertrui: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Geertrui: Zie bev.reg. bij Geertje Valk
Geertrui bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 1822     1e Egelantiersdwarsstraat nr. 58, kanton 5, Amsterdam (NH)
van 1851 tot 05-09-1853     Singel 445, Amsterdam (NH)
vanaf 05-09-1853     Oude Nieuwstraat 33, Amsterdam (NH)
1893     Amstel 51 kanton 1, Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Hervormd
1765gerardushendrikengelenbertggeboorteakte19mrt1824.jpg 1765gerardushendrikengelenbergoverlijden.jpg
291 1765gerardushendrikengelenbertggeboorteakte19mrt1824
292 1765gerardushendrikengelenbergoverlijden
8 Gerardus, Hendrik Engelenberg [1765E] (afb. 291 en 292), geboren op 17-03-1824 om 08:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Gerardus, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Klink (geb. 1783) en Lambertus Lubbers (geb. 1793).
Notitie bij de geboorte van Gerardus,: Zie Geboorteakte
Gerardus, is overleden op 20-03-1824 om 06:00 in Amsterdam (NH), 3 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Gerardus,: Zie Overlijdensakte
Adres:
1824     Korte Koningsstraat nr. 39, kanton 1, Amsterdam (NH)
1658pieterengelenberg.jpg 1658pieterengelenberg_evaoostenrijkhuwelijk.jpg 1658pieterengelenbergoverlijden.jpg 105255evamariaoostenrijkoverl.jpg
293 1658PieterEngelenberg
294 1658pieterengelenberg evaoostenrijkhuwelijk
295 1658pieterengelenbergoverlijden
296 105255evamariaoostenrijkoverl
IX-b Pieter Engelenberg [1658E] (afb. 293 t/m 295) is geboren in 1789 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 32, pl. 327, folio 163v, nr. 4], zoon van Arnout Engelenberg [1542E] (zie VIII-e) en Maria (Marije) van Wijk [105380E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [oom vaderszijde]. Hij is gedoopt op 02-10-1789 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Herman Hubert

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Pieter is overleden op 09-04-1865 in Amsterdam (NH), 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Lijk gehaald.

Pieters lijk werd gehaald. Er zal sprake zijn geweest van een ongeluk op zondag 9 april 1865 aangezien op dezelfde pagina van het Stadsarch. Amsterdam (165, 12 april 1865) van nog 2 personen het lijk gehaald is op hetzelfde adres: Achterburgwal kanton 1, buurt B, nr. 94 (Hendrik, Willem van Gelder en Anna, Geertruida Dijkman)
Adressen:
vanaf 1826     Kerkstraat bij Vijzelstraat 59, Amsterdam (NH)
vanaf 1832     Herengracht hoek Reguliersplein, Amsterdam (NH)
tot 1865     Achterburgwal kanton 1, buurt B, 34(sterfhuis), Amsterdam (NH)
1865     Kalverstraat 357, Amsterdam (NH)
Beroep:
Winkelbediende/Zilversmid
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
25-11-1858     huwelijk Adrianus van Walwijk (1786-vóór 1864) en Janne Engelenberg (1794-1864) [zie IX-d]    [broer bruid]
Pieter trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 05-12-1821 in Amsterdam (NH) met Eva, Maria Oostenrijk [105255E] (afb. 296), 35 of 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Eva, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Simons (geb. 1753), Jan, Christiaan Hornstein (geb. 1759), Antonie IJzendoorn (geb. 1787) en Joks Overbeek (1791-1851) [zie IX-d] [zwager bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Eva,: Zie Huwelijksakte
Eva, is geboren in 1785 in Kampen (Ov), dochter van Daniel Oostenrijk [4255E] en Anna Holtkamp [4256E]. Eva, is overleden op 04-12-1858 in Amsterdam (NH), 72 of 73 jaar oud [bron: 8/250].
Notitie bij overlijden van Eva,: Zie overl.akte
Adres:
tot 1858     Reguliersdwarsstraat 23, kanton 2, buurt x, nr. 30A, Amsterdam (NH)
Kinderen van Pieter en Eva,:
1541arendinaantoniaengelenberggeboorte.jpg 1541arendinaantoniaengelenbergoverlijden.jpg
297 1541arendinaantoniaengelenberggeboorte
298 1541arendinaantoniaengelenbergoverlijden
1 Arendina, Antonia (Arendina,) Engelenberg [1541E] (afb. 297 en 298), geboren op 22-07-1823 om 17:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Arendina, waren de volgende getuigen aanwezig: Herman Engelenberg (geb. 1787) [zie VIII-e,2] [oom vaderszijde] en Anthonij van IJsendoorn (geb. 1794).
Notitie bij de geboorte van Arendina,: Zie Geb.Akte
Arendina, is overleden op 23-01-1826 om 23:00 in Amsterdam (NH), 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arendina,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Arendina,: Zie Geboorteakte
Arendina, bleef ongehuwd.
Adres:
van 1823 tot 1826     Kerkstraat bij de Vijzelstraat nr. 59, kanton 3, Amsterdam (NH)
1539antoniepieterengelenberggeboorte.jpg 1539antoniaengelenbergoverlijden.jpg
299 1539antoniepieterengelenberggeboorte
300 1539antoniaengelenbergoverlijden
2 Antonie, Pieter Engelenberg [1539E] (afb. 299 en 300), geboren op 08-10-1828 om 15:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Antonie, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie IJzendoorn (geb. 1787) en Joks Overbeek (1791-1851) [zie IX-d] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Antonie,: Zie Geboorteakte
Antonie, is overleden op 26-08-1832 om 19:00 in Amsterdam (NH), 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonie,: Zie Overlijdensakte
Antonie, bleef ongehuwd.
Adres:
van 1828 tot 1832     Hoek Heerengragt en Reguliersplein nr. 17, kanton 3, Amsterdam (NH)
1621johannesengelenberg.jpg 1621johannesengelenburg_catharinameijerhuwelijk.jpg 1621johannesengelenbergbevreg.jpg 1621johannesengelenbergrozengracht0.jpg 1621johannesengelenburgziektesyphillis.jpg 1621johannesengelenbergoverl.jpg
301 1621johannesengelenberg
302 1621johannesengelenburg catharinameijerhuwelijk
303 1621johannesengelenbergbevreg
304 1621JohannesengelenbergRozengracht0
305 1621johannesengelenburgziektesyphillis
306 1621johannesengelenbergoverl
105205_catharinameijerdoop.jpg
307 105205 catharinameijerdoop
IX-c Johannes Engelenberg [1621E] (afb. 301 t/m 306) is geboren in 1792 in Amsterdam (NH) [bron: Stadsachief Amsterdam, DTB 33, p. 110, f. 55v, nr. 3], zoon van Arnout Engelenberg [1542E] (zie VIII-e) en Maria (Marije) van Wijk [105380E]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Helena, Petronella van der Velde (geb. ±1740) [grootmoeder moederszijde] en He(a)rmanus Weijck (geb. ±1740) [grootvader moederszijde]. Hij is gedoopt op 19-02-1792 in Amsterdam, Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Pater Henricus Hoffmann

Zie doopreg.
Johannes is overleden op 01-06-1856 in Ommerschans (Ommen, stad), 63 of 64 jaar oud [bron: Akte 113]. Hij is begraven in Ommerschans, begr.pl. van Weldadigheid, Balkerweg.
Notitie bij overlijden van Johannes: Zie overl.akte van 19 juli 1856, overlijdensdatum 1 juni 1856, Ommerschans (Ommen, stad)
Notitie bij Johannes: Naam ook Engelenburg

Jacobus heeft in aug. 1944 dertien dagen in een ziekehuis in Amsterdam gelegen met syphillus (zie tekst)
Adressen:
vanaf 1813     Langs Bleekpad buiten Raampoort, Amsterdam (NH)
vanaf 1816     Dirk van Hasselsteeg 23, Amsterdam (NH)
tot 1851     Ned. Indie
vanaf 1851     Rozengracht 59, achterhuis, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kolonist
Religie:
Ned. Hervormd
Vermeld:
Kolonie van weldadigheid
Johannes trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 27-03-1814 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 2, fol. 76v] met Catharina Meijer [105205E] (afb. 307), 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerhard Kootenbank (geb. 1763), Jado, Gus Crual (geb. 1786), Lourens, Johannes Voogt (geb. 1786) en Herman Engelenberg (geb. 1787) [zie VIII-e,2] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Zie Huwelijksakte
Catharina is geboren in 1789 in Amsterdam (NH), dochter van Willem Meijer [4235E] en Wilhelmina Vonk [4236E]. Zij is gedoopt op 08-03-1789 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Catharina: Zie doopreg.
Catharina is overleden vóór 1856, ten hoogste 67 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Dochter Engelenberg [1592E], levenloos geboren dochter, geboren op 02-12-1813 in Amsterdam??.
Religie:
Ned. Hervormd
1764arnoudpieterengelenberggeboorte.jpg 1764arnoudpieterengelenbergoverlijden.jpg
308 1764arnoudpieterengelenberggeboorte
309 1764arnoudpieterengelenbergoverlijden
2 Arnoud, Pieter Engelenberg [1764E] (afb. 308 en 309), geboren op 25-02-1816 om 22:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Arnoud, waren de volgende getuigen aanwezig: Rudolfph, Wilhelm Poolman (geb. 1787) en Gerrit Haije (geb. 1788).
Notitie bij de geboorte van Arnoud,: Zie Geboorteakte
Arnoud, is overleden op 10-03-1816 om 24:00 in Amsterdam (NH), 14 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Arnoud,: Zie Overlijdensakte
Adres:
1816     Dirk van Hasselsteeg 23, kanton 3, Amsterdam (NH)
1562catharinajosienaengelenberg.jpg 1562catharinajosienaengelenberg_johanneslaurentiusoverbeekhuw.jpg 1562catrinaengelenberg_adrianuswaalwijkhuwelijk.jpg 1562catrinajosienaengelenbergpieterjacobszstraat27.jpg 1562catrinajosienaengelenbergnieuwenieuwstraat0.jpg 1562catrinaengelenbergutrechtsedwarsstraat322.jpg
310 1562CatharinaJosienaEngelenberg
311 1562catharinajosienaengelenberg johanneslaurentiusoverbeekhuw
312 1562catrinaengelenberg adrianuswaalwijkhuwelijk
313 1562catrinajosienaEngelenbergPieterJacobszstraat27
314 1562catrinajosienaEngelenbergNieuweNieuwstraat0
315 1562catrinaEngelenbergUtrechtsedwarsstraat322
1562catrinaengelenbergoverlijden.jpg 105258johanneslaurentiusoverbeekdoopregrk.jpg 105807adrianusvanwalwijkdoopreg5mrt1786adam.jpg
316 1562catrinaengelenbergoverlijden
317 105258johanneslaurentiusoverbeekdoopregRK
318 105807adrianusvanwalwijkdoopreg5mrt1786adam
IX-d Catrina, Josiena (Janne) Engelenberg [1562E] (afb. 310 t/m 316) is geboren op 16-03-1794 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 33, p. 329. folio 165, nr. 2], dochter van Arnout Engelenberg [1542E] (zie VIII-e) en Maria (Marije) van Wijk [105380E]. Bij de geboorteaangifte van Janne waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Siemering (1768-1807) [zie VIII-h] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Catharina, Josina Engelenberg (1771-1838) [zie VIII-h] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 21-03-1794 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Janne: Pastor: Gerhardus de Haas

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Janne is overleden op 12-01-1864 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janne: Zie Overlijdensakte
Adressen:
vanaf 1851     Pieter Jacobszstraat 27, Amsterdam (NH)
vanaf 26-04-1852     Nieuwe Nieuwstraat klein nr. 0, Amsterdam (NH)
vanaf 30-04-1853     Utrechtsedwarsstraat klein nr. 322, Amsterdam (NH)
tot 1864     Spiegelstraat kanton 2,, buurt CC nr. 686, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Naaister
Winkelbediende
Religie:
Ned. Hervormd
Janne:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1816 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 3, fol. 12] met Joannes, Laurentius (Joks) Overbeek [105258E] (afb. 317), 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janne en Joks: Zie huw.akte Catharina en Joannes
Joks is geboren in 1791 in Amsterdam (NH), zoon van Hendrik, Laurentius Overbeek [109407E] en Maria Greven [109413E]. Bij de geboorteaangifte van Joks waren de volgende getuigen aanwezig: Stephanus Greven (geb. ±1760) en Engelina Overbeek (geb. ±1763). Hij is gedoopt op 17-09-1791 in Amsterdam (NH), RK Kerk De Krijtberg.
Notitie bij de geboorte van Joks: Zie doopreg.
Joks is overleden op 03-12-1851 in Amsterdam (NH), 59 of 60 jaar oud.
Adres:
van 1851 tot 03-12-1851     Pieter Jacobszstraat 27, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Kunstschilder/lakker/winkelier/kruidenier
Winkelier
Religie:
RK
Getuige bij:
geboorteaangifte Antonie, Pieter Engelenberg (1828-1832) [zie IX-b,2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
05-12-1821     huwelijk Pieter Engelenberg (1789-1865) en Eva, Maria Oostenrijk (1785-1858) [zie IX-b]    [zwager bruidegom]
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 25-11-1858 in Amsterdam (NH) met Adrianus van Walwijk [105807E] (afb. 318), 71 of 72 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janne en Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Engelenberg (1789-1865) [zie IX-b] [broer bruid], Johannes, Lourens Overbeek (geb. 1817) [zie X-d] [zoon bruid], Antonie Letsch (geb. 1818) en Frederik, Jacob van Bruggen (geb. 1830) [zie X-e] [schoonzoon bruid].
Notitie bij het huwelijk van Janne en Adrianus: Zie huwelijksakte Catharina en van Walwijk
Adrianus is geboren in 1786 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 113, p.8, folio 4v, nr. 24], zoon van Willem, Abram Walwijk [4638E] en Anna Bart [4448E]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Slegt (geb. ±1755) en Anna Wouters (geb. ±1755). Hij is gedoopt op 05-03-1786 in Amsterdam, Westerk.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Zie doopreg.
Adrianus is overleden vóór 12-01-1864, ten hoogste 78 jaar oud. Adrianus is weduwnaar van Johanna Kemelink [4388E] (±1790-vóór 1858).
Notitie bij Adrianus: Naam ook: Waolwijk
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Janne en Joks:
1 Johannes, Lourens Overbeek [4431E], geboren op 12-01-1817 in Amsterdam (NH). Volgt X-d.
2 Maria Overbeek [15845E], geboren op 27-10-1818 in Amsterdam (NH).
7863harmanusoverbeekoverl.jpg
319 7863harmanusoverbeekoverl
3 Harmanus Overbeek [7863E] (afb. 319), geboren in 1823. Harmanus is overleden op 24-03-1845 in Amsterdam (NH), 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harmanus: Zie overl.adv.
4 Catharina, Josina Overbeek [109042E], geboren in 1828 in Zutphen (Gld). Volgt X-e.
5 Josina, Antonia Overbeek [107105E], geboren op 03-09-1829 in Amsterdam (NH).
Adres:
vanaf 1851     Pieter Jacobszstraat 27, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1659pieterengelenberg.jpg 1659pieterengelenbergmilitie.jpg 1659pieterengeelnberg_annamargarethalodewijkondertrouw.jpg 1659pieterengelenberg_annalodewijkhuwelijk.jpg 1659pieterengelenbergoverlijden.jpg 105775annamargarethalodewijkdoop.jpg
320 1659PieterEngelenberg
321 1659pieterengelenbergmilitie
322 1659pieterengeelnberg annamargarethalodewijkondertrouw
323 1659pieterengelenberg annalodewijkhuwelijk
324 1659pieterengelenbergoverlijden
325 105775annamargarethalodewijkdoop
IX-e Pieter Engelenberg [1659E] (afb. 320 t/m 324) is geboren op 17-04-1803 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, . 12, folio 6v, nr. 9], zoon van Johannes (Jan) Engelenberg [1601E] (zie VIII-f) en Jacoba de Lange [105175E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert van Dam (geb. ±1780) en Johanna Winge (geb. ±1780). Hij is gedoopt op 27-04-1803 in Amsterdam, Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor Cornelis Fortuijn

Zie afb. Doopregister Amsterdam.
Pieter is overleden op 12-09-1841 om 06:00 in Amsterdam (NH), 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Pieter: Zij kenmerken waren:
Lengte 1 El.5 Pm.1 Dm.8 St.
Aangezigt ovaal
Voorhoofd rond
Oogen bruin
Neus groot
Adres:
1841     Oude Nieuwstraat 32, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Courantombrenger
vanaf 1838     Kuiper
Religie:
Ned. Hervormd
Pieter trouwde, 34 jaar oud, op 14-03-1838 in Amsterdam (NH) [bron: reg.2/72] met Anna, Margaretha Lodewijk [105775E] (afb. 325), 50 of 51 jaar oud, nadat zij op 15-02-1838 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Schweers (geb. 1806), Pieter de Hen (geb. 1809), Barend Straus (geb. 1814) en Johannes, Bernardus van de Maas (geb. 1817).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Anna,: Zie huwelijksakte, ondertrouwakte

Bij zijn huwelijk in 1838 staat voor zijn ouders als woonplaats aangegeven:
Johannes Engelenberg: woonplaats onbekend en voor
Jacoba de Lange: alhier

Er staat ook vermeld:
En conferteerde de moeder des bruidegoms personeel in deze Echt.
Anna, is geboren in 1787 in Amsterdam (NH), dochter van Jacob Lodewijk [4040E] en Helena Ros [4054E]. Zij is gedoopt op 02-11-1787 in Amsterdam (NH). Anna, is weduwe van Jan, Papist Ekers [4037E] (±1785-1837).
Notitie bij Anna,: Zie doopextract
Adres:
van voor 1838     Nieuwstraat 22
Beroep:
Courantenombrengster
Religie:
Ev. Luth
1610jannetjeengelenberg.jpg 1610jantijnengelenberg_dirkschuurmanhuwelijk.jpg 1610jannetjeengelenburgweteringdwarsstraatadambevreg.jpg 1610jannetjeengelenbergoverlijden.jpg 105305dirkschuurmandoop.jpg 105305e.jpg
326 1610JannetjeEngelenberg
327 1610jantijnengelenberg dirkschuurmanhuwelijk
328 1610jannetjeengelenburgweteringdwarsstraatadambevreg
329 1610jannetjeengelenbergoverlijden
330 105305dirkschuurmandoop
331 105305E
105305dirkschuurmanoverlijden.jpg
332 105305dirkschuurmanoverlijden
IX-f Jannetje Engelenberg [1610E] (afb. 326 t/m 329) is geboren op 04-11-1788 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 32, p. 255, folio 127v, nr. 4], dochter van Willem Engelenberg [1696E] (zie VIII-g) en Jantijn (Jannetje) Heijkens [105134E]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Arnout Engelenberg (1759-1794) [zie VIII-e] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 07-11-1788 in Amsterdam (NH), Oude Kerk.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Pastor Jacob van Nuijs Klinkenberg

Zie afb. Doopregister Amsterdam
Jannetje is overleden op 16-05-1870 om 13:00 in Amsterdam (NH), 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jannetje: Zie bev. reg. Weteringdwarsstraat
Adressen:
vanaf 1810     Heerengracht, Amsterdam (NH)
vanaf 1851     3e Weteringdwarsstraat 25, Amsterdam (NH)
tot 1870     Weteringsdwarsstraat kanton 2, buurt BB, nr. 386, Amsterdam (NH)
Beroep:
Winkelierster
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Bastiaan Engelenbergh (1810-1874) [zie IX-j]    [zus]
Jannetje trouwde, 32 jaar oud, op 30-10-1821 in Bennebroek (NH) [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Kennemerland Bennebroek, 1821, nummer 3v] met Dirk Schuurman [105305E] (afb. 330 t/m 332), 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Donselaar (geb. 1753), Johannes van Houten (geb. 1755), Johannes van der Werff (geb. 1767) en Maarten Mudde (geb. 1796).
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Dirk: Zie Huwelijksakte
Dirk is geboren in 1799 in Amsterdam (NH), zoon van Dirk Schuurman [109614E] en Johanna Klaver [109613E]. Bij de geboorteaangifte van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Marten Klaver (geb. ±1775) en Harmanna Reijnhart (geb. ±1775). Hij is gedoopt op 19-05-1799 in Amsterdam, Westerkerk en kerkhof.
Notitie bij de geboorte van Dirk: Zie doopreg.
Dirk is overleden op 20-08-1829 om 14:30 in Haarlem (NH), 29 of 30 jaar oud (oorzaak: Na een herhaalde Beroerte) [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1829, nummer 22-8].
Notitie bij overlijden van Dirk: Zie Overlijdensadv., Akte
Notitie bij Dirk: Naam ook Engelenburg


Zwager van Catharina
Adres:
tot 1829     Oudegracht wijk 3, 169, Haarlem (NH)
Beroepen:
Had affaires in Kalk en Schuurpoeder
Huisknecht
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
24-05-1826     huwelijk Hendrik Wittelaar (1803-1857) en Catharina, Josina Engelenberg (1790-1856) [zie IX-g]    [zwager bruid]   [bron: Utrechts Archief, inv.nr. 200, akte 52]
Kinderen van Jannetje en Dirk:
1 Dirk Schuurman [106149E], geboren in 1825 in Haarlem (NH). Volgt X-f.
2 Johanna, Catharina Schuurman [106111E], geboren op 09-08-1827 in Haarlem (NH). Volgt X-g.
1563chatarinajosinaengelenberg.jpg 1563catharinajosinaengelenberg_hendrikwittelaarhuwelijk.jpg 1563catharinajosinaengelenbergoverlijden.jpg 105385hendrikwittelaardoop8mei1803amersfoortgereformeerd.jpg 105385hendrikwittelaaroverlijden.jpg
333 1563ChatarinaJosinaEngelenberg
334 1563catharinajosinaengelenberg+hendrikwittelaarhuwelijk
335 1563catharinajosinaengelenbergoverlijden
336 105385hendrikwittelaardoop8mei1803amersfoortgereformeerd
337 105385hendrikwittelaaroverlijden
IX-g Catharina, Josina Engelenberg [1563E] (afb. 333 t/m 335) is geboren in 1790 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 85, p. 83, folio 42, 17], dochter van Willem Engelenberg [1696E] (zie VIII-g) en Jantijn (Jannetje) Heijkens [105134E]. Bij de geboorteaangifte van Catharina, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Engelenberg (1761-1794) [zie VIII-f] [oom vaderszijde] en Catharina, Josina Engelenberg (1771-1838) [zie VIII-h] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 24-11-1790 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Catharina,: Pastor: Jacob Dermoud

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Catharina, is overleden op 08-10-1856 om 22:45 in Amersfoort (Ut), 65 of 66 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Amersfoort, 1856, nummer 299].
Notitie bij overlijden van Catharina,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Catharina,: Zie Huwelijksakte
Religie:
Ned. Hervormd
Catharina, trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 24-05-1826 in Amersfoort (Ut) [bron: Utrechts Archief, inv.nr. 200, akte 52] met Hendrik Wittelaar [105385E] (afb. 336 en 337), 22 of 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina, en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Kraijesteijn (geb. 1758), Jochem van Barneveld (geb. 1770), Harmanus Kroes (geb. 1783) en Dirk Schuurman (1799-1829) [zie IX-f] [zwager bruid].
Notitie bij het huwelijk van Catharina, en Hendrik: Zie Huwelijksakte
Hendrik is geboren in 1803 in Amersfoort (Ut), zoon van Hermanus Wittelaar [106450E] en Gerritje Kaljee [106449E]. Hij is gedoopt op 08-05-1803 in Amersfoort (Ut). Hendrik is overleden op 30-05-1857 om 08:30 in Amersfoort (Ut), 53 of 54 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Amersfoort, 1857, nummer 163].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Hendrik: Info TE naam Witteveen, geb. te Amsterdam
Naam ook Wikkelaar
Beroep:
Kleermaker
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Catharina, en Hendrik:
1 Hermanus Wittelaar [106827E], geboren op 12-10-1827 in Amersfoort (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 11, akt 347].
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Kind:Hermanus Wittelaar
Moeder:Catharina Josina Engelenberg
Vader:Hendrik Wittelaar
Gebeurtenis:Geboorte
Datum:vrijdag 12 oktober 1827
Documenttype:BS Geboorte
Erfgoedinstelling:Archief EemlandInstellingsplaats:Amersfoort
Collectiegebied:Utrecht
Archief:ArchiefRegistratiedatum:1827
Plaats:Amersfoort
Hermanus is overleden [bron: Het Utrechts Archief, 481, 1028 akte 311].
2 Hendrik Wittelaar [104935E], levenloos geboren zoon, geboren op 18-08-1829 in Amersfoort (Ut) [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Amersfoort, 1829, nummer 311].
3 Gerritje, Jannetje Wittelaar [106826E], geboren op 26-03-1831 in Amersfoort (Ut) [bron: Het Utrechts Archief, 481, 533, akte 105].
4 Wilhelmina, Catharina, Josina Wittelaar [106825E], geboren op 11-05-1835 in Amersfoort (Ut). Volgt X-h.
1656pietere.jpg 1656pieterengelenbergdoopextract.jpg 1656_lindengracht2.jpg 1656pieterengelenbergmilitaitpaspoort15mrt1920.jpg 1656pieterengelenbergtoestemminghuw.jpg 1656pieterengelenberg_christinaderumoondrtrouw.jpg
338 1656PieterE
339 1656pieterengelenbergdoopextract
340 1656#Lindengracht2
341 1656pieterengelenbergmilitaitpaspoort15mrt1920
342 1656pieterengelenbergtoestemminghuw
343 1656pieterengelenberg christinaderumoondrtrouw
1656pieterengelenbergmilitie.jpg 1656pieterengelenberg_christinaderumohuwelijk.jpg 1656pieterengelenbergoverlijden.jpg 105092christinaderumo.jpg 105092christinaderumodoopextract.jpg 105092christinaderumotoestemminghuw.jpg
344 1656pieterengelenbergmilitie
345 1656pieterengelenberg christinaderumohuwelijk
346 1656pieterengelenbergoverlijden
347 105092ChristinaDerumo
348 105092christinaderumodoopextract
349 105092christinaderumotoestemminghuw
105092christinaderumobevreg1eweteringsdwarsstraat32.jpg 105092christinaderumolijnbaansgracht.jpg 105092e.jpg 105092christinaderumooverlijden.jpg
350 105092christinaderumobevreg1eweteringsdwarsstraat32
351 105092christinaderumolijnbaansgracht68/131
352 105092E
353 105092christinaderumooverlijden
IX-h Pieter Engelenberg [1656E] (afb. 338 t/m 346) is geboren op 15-05-1793 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 60, p. 16, nr. 14], zoon van Willem Engelenberg [1696E] (zie VIII-g) en Jantijn (Jannetje) Heijkens [105134E]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje, Cornelisz Koeck (1732-1809) [zie VII-g] [grootmoeder vaderszijde] en Bastiaan Heijkens (geb. 1758) [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 19-05-1793 in Amsterdam (NH), Nieuwe Kerk.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Pastor: Hendrik Husly Viervant
Zie doopreg, extract
Pieter is overleden op 15-04-1851 om 01:30 in Amsterdam (NH), 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Pieter: Zie Militiedocument
Zie Militair paspoort (hierin wordt de voornaam Pieter geschreven als Jan, wordt later gecorrigeerd) van 15 maart 1820
Hij was lichting 18/5 10e nationale afd. Infanterie
Ontslag na opgelopen wonden, 1 veldslag en bijzondere daden o.a. 22 mei 1815 in Frankrijk.

Kenmerken:
Lengte 1 El, 5 palmen en 9 duimen,
Aangezigt ovaal,
Voorhoofd breed,
Oogen blauw
Neus plat en spits
Mond klein
Kin spits
Haar lang
Wenkbrauwen blond
Poktalig

Transcriptie militair document van Pieter Engelenberg (1656), geboren 15 mei 1793, Amsterdam.
Kopij Paspoort Congé définitif
Koningrijk der Nederlanden
Departement van Oorlog
Krachtens autorisatie van zijne Excellentie den Kommissaris Generaal van oorlog, in dato 17 februari 1820 nr. 10, verleent de ondergetekende F.N.L Aberson kompagnerende de 10e afdeling nationale Infanterie, mits deze paspoort aan den fuselier JAN ENGELENBERG, zoon van Willem en van Jannetje Heijkens, geboren te Amsterdam op den 15e mei 1793, lang 1 El, 5 palmen, 9 duimen, kenmerken, aangezigt ovaal, voorhoofd breed, oogen blauw, neus plat en spits, mond klein, kin spits en lang haar, wenkbrauwen blond, hebbende de volgende Stamboek) de gemelde persoon heeft bij genoemde afdeling laatstelijk gediend als “Cotelias” van de ligting van 1815 met de Gemeente Amsterdam, Provincie Noord Holland onder :: 81.

Zijnde derzelfs overige diensten, bekomen wonden, gedane veldtogten en bijzondere daden gedaan, hier onder breder vermeld. Bekomene wonden, gedane veldtogten en bijzondere daden in “Frankrijk”.
10e afdeeling Nationale Infanterie, fusilier, 22 mei 1815.

Ingevolge de deswegens bestaande vereveningen op de Administratie bij de Armee is met den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeporteerde goederen in zijne tegoed is gebragt geworden, is aan hem tot Saldo van tekening, uit betaald de Som van ----, welke hij
Verklaard te hebben ontvangen.

Alle finale en aulitaine autoriteiten worden verzocht den gemelden J. ENGELENBERG onverhinderd te laten passeren en, der nodig, hulp en bijstand te verlenen.
Handtekening van
Gepasporteerde
P. ENGELENBERG Te Amsterdam den 15e maart 1820
De Kolonel voornoemde Aberson

Gezien door ons Staatsraad Gouverneur van Noord holland, Haarlem, 18 maart 1820 op last van denzelven de Griffier der Staten.
Get. J.A. van Zuijlen van Nijevelt.

Bij nader onderzoek is gebleken dat de voornaam van den houder deze niet JAN is, maar PIETER, hetwelk hier mede wordt gerectificeerd.
Haarlem den 25 maart 1821.
Adressen:
vanaf 1793     Lindengracht 2, Amsterdam (NH)
vanaf 1821     Binnen Oranjestraat 32, Amsterdam (NH)
vanaf 1848     Vinkenstraat 62, Amsterdam (NH)
tot 1851     Eerste Weteringsdwarsstraat kanton 2, nr. 32, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Winkelknecht/Tabakswinkelier
van 1815 tot 15-03-1820     Fusilier (dienst nr. 6077 op het Stamboek) (Wonden opgelopen, veldslag meegedaan in 1815 in Frankrijk)
Religie:
Ned. Hervormd
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1820 in Amsterdam (NH) [bron: reg.1/102v] met Christina Derumo [105092E] (afb. 347 t/m 353), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Christina: Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte
Christina is geboren op 20-10-1792 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, DTB 85, p. 137, f. 68, nr. 1], dochter van Jacobus (Jacques) Derumo [104353E] en Helena Simons [104352E]. Bij de geboorteaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Christina (Stijntje) Dorremans (1735-1808) [grootmoeder moederszijde] en Gerrit Simons(en) (1740-1798) [grootvader moederszijde]. Zij is gedoopt op 28-10-1792 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Christina: Pastor :Samuel Johannes van de Wijnpersse
Zie Doopreg. en extract
Christina is overleden op 29-07-1862 om 13:00 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud [bron: reg. 4/118v].
Notitie bij overlijden van Christina: Zie Overlijdensadv., Akte
Adressen:
vanaf 1820     In de houttuijnen in de steenkoperij, Amsterdam (NH)
vanaf 03-04-1851     1e Weteringsdwarsstraat 32/342, Amsterdam (NH)
vanaf 08-1851     Lijnbaansgracht 169/131, Amsterdam (NH)
van 16-08-1853 tot 1862     Binnen Bantammerstraat 24, buurtcode N, Amsterdam (NH)
Beroep:
Dienstbode
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Pieter en Christina:
1599jacominaengelenbergbevregmarnixkade105.jpg 1599jacominaengelenbergbevregmarnixstraat287.jpg 1599jacominaengelenbergbevregmolsteeg8buurtg.jpg 1599jacominaengelenbergoverlijden.jpg
354 1599jacominaengelenbergbevregmarnixkade105
355 1599jacominaengelenbergbevregmarnixstraat287
356 1599jacominaengelenbergbevregmolsteeg8buurtG
357 1599jacominaengelenbergoverlijden
1 Jacomina Engelenberg [1599E] (afb. 354 t/m 357), geboren op 13-11-1811 in Haarlem (NH). Jacomina is overleden op 30-03-1893 om 05:00 in Amsterdam (NH), 81 jaar oud [bron: reg. 2/197].
Notitie bij overlijden van Jacomina: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Jacomina: Zijn Pieter en Christina wel de ouders?
Jacomina bleef ongehuwd.
Adressen:
van 1864 tot 1875     1e Weteringsdwarsstraat 383/389, Amsterdam (NH)
vanaf 1876     Hartenstraat 15 bv, Amsterdam (NH)
vanaf 1879     Marnixkade 105, Amsterdam (NH) (Bij haar tante Clara, Maria)
vanaf 1879     Singel 158, Amsterdam (NH)
vanaf 03-1881     Marnixstraat 287, Amsterdam (NH) (Bij haar broer Willem, Pieter)
van 1887 tot 1893     Molsteeg 8, Amsterdam (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1698willemengelenberggeboorte.jpg 1698willemengelenbergoverlijden.jpg
358 1698willemengelenberggeboorte
359 1698willemengelenbergoverlijden
2 Willem Engelenberg [1698E] (afb. 358 en 359), geboren op 25-01-1821 om 10:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus van Oosthuijsen (geb. 1775) en Gerrit Derumo (geb. 1791) [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie Geboorteakte
Willem is overleden op 04-12-1824 om 20:00 in Amsterdam (NH), 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Zie Overlijdensakte
Willem bleef ongehuwd.
Adres:
van 1821 tot 1824     Binnen Oranjestraat 32, kanton 6, Amsterdam (NH)
3 Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1675E], geboren op 19-07-1822 in Amsterdam (NH). Volgt X-i.
1574levenlozedochterengelenberg.jpg
360 1574levenlozedochterengelenberg
4 Dochter Engelenberg [1574E] (afb. 360), levenloos geboren dochter, geboren op 04-09-1824 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Dochter: Zie Geboorte/overlijdensakte
Bij de overlijdensaangifte van Dochter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus (Jacques) Derumo (1763-1821) [grootvader moederszijde] en Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [grootvader vaderszijde].
5 Jantijn (Tien) Engelenberg [1613E], geboren op 05-12-1825 in Amsterdam (NH). Volgt X-j.
6 Willem, Pieter Engelenberg [1699E], geboren op 29-11-1827 in Amsterdam (NH). Volgt X-k.
1701willembastiaanengelenberg.jpg 1701willembastiaanextractdoopreg.jpg 1701willembastiaanengelenberg-1.jpg 1701.jpg 1701willembastiaanengelenberg_alijdavanakenondertruw.jpg 1701willembastiaanengelenberg_alijdavanakenhuwelijk.jpg
361 1701WillemBastiaanEngelenberg
362 1701willembastiaanextractdoopreg
363 1701WillemBastiaanEngelenberg-1
364 1701
365 1701willembastiaanengelenberg alijdavanakenondertruw
366 1701willembastiaanengelenberg alijdavanakenhuwelijk
1701_105024e1.jpg 1701_105024e2.jpg 1701_105024e3.jpg 1701_105024e4.jpg 1701willembastiaanengelenbergoverlijden.jpg 105024alijdamariavanakendoop.jpg
367 1701#105024E1
368 1701#105024E2
369 1701#105024E3
370 1701#105024E4
371 1701willembastiaanengelenbergoverlijden
372 105024alijdamariavanakendoop
105024e.jpg 105024alijdamariavanakenoverlijden.jpg 105024e_1_.jpg
373 105024E
374 105024alijdamariavanakenoverlijden
375 105024E(1)
IX-i Willem, Bastiaan Engelenberg [1701E] (afb. 361 t/m 371) is geboren op 26-09-1808 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, DTB 86, p. 150, folio 75v, nr. 11], zoon van Willem Engelenberg [1696E] (zie VIII-g) en Jantijn (Jannetje) Heijkens [105134E]. Bij de geboorteaangifte van Willem, waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [vader] en Jannetje Heijkens (1769-1850) [zie VIII-g] [moeder]. Hij is gedoopt op 12-10-1808 in Amsterdam (NH), Noorderkerk.
Notitie bij de geboorte van Willem,: Pastor Jacobus ten Bosch

Zie afb.Doopregister Amsterdam
Zie Aktes, Geboorte: Doopbewijs
Willem, is overleden op 23-05-1870 om 07:00 in Haarlem (NH), 61 jaar oud [bron: BS overlijden, Kennemerland, Haarlem 1870, nr. 387].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie Overlijdensakte
Notitie bij Willem,: Zie militiedocument (vrijstelling broederdienst)
Adressen:
vanaf 1838     Kerkstraat Wijk 4, 62, Haarlem (NH)
vanaf 1838     Noorderstraat 68, kanton 3, Amsterdam (NH)
vanaf 1840     Raamgracht Wijk 4, nr.384, Haarlem (NH)
van 1843 tot 1870     Kerkstraat Wijk 4, 98/ 68, Haarlem (NH)
Beroepen:
Boekdrukkersknecht
Brugwachter Noord Holland
Havenbeambte
Timmerman
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Willem, Bastiaan Engelenberg (1869-1953) [zie XI-aa]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Alijda, Maria Engelenberg (1868-1868) [zie X-o,1]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Alexander Engelenberg (1868-1925) [zie XI-t]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Willem, Bastiaan Engelenberg (1867-1923) [zie XI-s]    [grootvader vaderszijde]
geboorteaangifte Jacomina Engelenberg (1845-1928) [zie X-q]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Bastiaan Engelenberg (1847-1892) [zie X-r]    [oom vaderszijde]
geboorteaangifte Maria Engelenberg (1850-1850) [zie IX-j,10]    [oom vaderszijde]
29-02-1832     huwelijk Marten Erfman (geb. 1811) en Clara, Maria Engelenberg (1812-1879) [zie IX-k]    [broer bruid]   [bron: reg. 1/46v]
Willem, trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1832 in Amsterdam (NH) [bron: reg.5, 12v] met Alijda, Maria van Aken [105024E] (afb. 372 t/m 375), 23 jaar oud, nadat zij op 13-12-1832 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem, en Alijda, waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Engelenberg (1766-1842) [zie VIII-g] [vader bruidegom], Peter, Heijman Tak (geb. 1792), Bastiaan Engelenbergh (1810-1874) [zie IX-j] [broer bruidegom] en Marten Erfman (geb. 1811) [zie IX-k] [zwager bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Willem, en Alijda,: Zie ondertrouwakte, huwelijksakte en intekening
Alijda, is geboren op 16-10-1809 in Amsterdam (NH) [bron: Extract doopbewijs], dochter van Albert van Aken [108939E] en Anna, Maria van Aken [108857E]. Bij de geboorteaangifte van Alijda, was de volgende getuige aanwezig: Alijda Aken (geb. ±1785). Zij is gedoopt op 08-11-1809 in Amsterdam (NH), Zuiderkerk.
Notitie bij de geboorte van Alijda,: Zie doopreg.
Pastor Noothoven

Zie Aktes, Geboorte: Doopbewijs
Alijda, is overleden op 14-04-1883 om 14:00 in Haarlem (NH), 73 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1883, nummer 391].
Notitie bij overlijden van Alijda,: Zie Overlijdensadv., Akte
Notitie bij Alijda,: Naam ook van Aden
Adres:
tot 14-04-1883     Barrenvoetsteeg 11f, Amsterdam (NH)
Kinderen van Willem, en Alijda,:
1 Jannetje Engelenberg [1609E], geboren op 17-01-1834 in Amsterdam (NH). Volgt X-l.
1666pieterjozefengelenberggeboorte.jpg 1666pieterjozefengelenbergoverlijden.jpg
376 1666pieterjozefengelenberggeboorte
377 1666pieterjozefengelenbergoverlijden
2 Pieter, Jozef Engelenberg [1666E] (afb. 376 en 377), geboren op 21-01-1836 om 12:00 in Amsterdam (NH). Bij de geboorteaangifte van Pieter, waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk, Hendrik Bekker (geb. 1776) en Jan, Frederik Doorn (geb. 1817).
Notitie bij de geboorte van Pieter,: Zie Geboorteakte
Pieter, is overleden op 03-01-1838 om 23:00 in Amsterdam (NH), 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter,: Zie Overlijdensakte
Pieter, bleef ongehuwd.
Adres:
van 1836 tot 1838     Noorderstraat 68, kanton 3, Amsterdam (NH)
3 Willem, Bastiaan (Bastiaan) Engelenberg [1704E], geboren op 31-05-1838 in Amsterdam (NH). Volgt X-m.
4 Bastiaan Engelenberg [1546E], geboren op 02-10-1840 in Haarlem (NH). Volgt X-n.
5 Pieter Engelenberg [1661E], geboren op 24-08-1843 in Haarlem (NH). Volgt X-o.
1691susannacatharinasophiageboorte.jpg 1691suzannaannamariaengelenbergoverlijden.jpg
378 1691susannacatharinasophiageboorte
379 1691suzannaannamariaengelenbergoverlijden
6 Susanna, Anna, Maria Engelenberg [1691E] (afb. 378 en 379), geboren op 03-01-1846 om 14:00 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Susanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan Engelenbergh (1810-1874) [zie IX-j] [oom vaderszijde] en Willem Jansen (geb. 1820).
Notitie bij de geboorte van Susanna,: Zie Geboorteakte
Susanna, is overleden op 14-10-1847 om 05:00 in Haarlem (NH), 1 jaar oud [bron: Overl.akte 14-10].
Notitie bij overlijden van Susanna,: Zie Overlijdensakte
Susanna, bleef ongehuwd.
Adres:
van 1846 tot 1847     Kerkstraat Wijk 4, 62, Haarlem (NH)
1844nnlevenloosengelenberg.jpg
380 1844NNlevenloosengelenberg
7 NN Engelenberg [1844E] (afb. 380), levenloos geboren zoon, geboren op 18-08-1848 om 09:00 in Haarlem (NH) [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Kennemerland Haarlem, 1848, nummer 19-8].
Notitie bij de geboorte van NN: Zie Geboorte/overlijdensakte
Adres:
1848     Kerkstraat Wijk 4, 62, Haarlem (NH)
1692suzannacatharinasophiaengelenberggeboorte.jpg 1692suzannacatharinasophiaengelenbergoverlijden.jpg
381 1692suzannacatharinasophiaengelenberggeboorte
382 1692suzannacatharinasophiaengelenbergoverlijden
8 Susanna, Catharina, Sophia Engelenberg [1692E] (afb. 381 en 382), geboren op 27-06-1850 om 09:00 in Haarlem (NH) [bron: Rijksarch. Noord Holland]. Bij de geboorteaangifte van Susanna, waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis ten Bosch (geb. 1795) en Hendrikus, Jacobus Kluitenburg (geb. 1824).
Notitie bij de geboorte van Susanna,: Zie Geboorteakte
Susanna, is overleden op 22-01-1903 om 11:00 in Haarlem (NH), 52 jaar oud [bron: BS Kennemerland Haarlem 1903 nr.69].
Notitie bij overlijden van Susanna,: Zie Overlijdensakte
Susanna, bleef ongehuwd.
Adressen:
Lisse (ZH)
vanaf 1850     Kerkstraat Wijk 4, 62, Haarlem (NH)
tot 1903     Kamperstraat 24, Haarlem (NH)
Religie:
Ned. Hervormd
1694bastiaanengelenberg.jpg 1694bastiaanengelenberghdoopextract.jpg 1694bastiaanengelenberghmilitie.jpg 1694toestemming.jpg 1694toestemming_2.jpg 1694bastiaanengelenbergh_alidasmithuwelijk_1.jpg
383 1694BastiaanEngelenberg
384 1694bastiaanengelenberghdoopextract
385 1694bastiaanengelenberghmilitie
386 1694toestemming
387 1694toestemming 2