Parenteel van Vader Engelenburg [E]

I Vader Engelenburg [E] is geboren in 1530.
Notitie bij Vader: De nakomelingen van deze voorouder Engelenburg waren primair gevestigd in Enkhuizen.

Voor een juist begrip geef ik wat demografische informatie over Enkhuizen (en als referentiekader de stad Amsterdam).
Bron: Imigranten in Holland 1600-1800. Een kwantitatieve benadering van Jan Lucassen (2002).

Het inwonersaantal van enkele relevante steden:
Amsterdam Enhuizen
1600 52.000 30.000
1650 69.000 38.000
1700 62.000 33.000
1750 51.000 25.000
1800 39.000 21.000

Anno 2014 had Enkhuivzen ruim 18.000 inwoners.
Conclusie: in de periode 1600-1800 was het inwoneraantel van Enkhuizen ca. de helft van het aantal van Amsterdam.
Nu (anno 2014) zijn de getallen 650.000 tegen 18.000. Een riant verschil dus.
Kind van Vader uit onbekende relatie:
1 Frerijckx Engelenburg [8041E], geboren omstreeks 1550. Volgt II.
8041wapenvandezefamilietakengelenburg_-_kopie.jpg
1 8041WapenvandezefamilietakEngelenburg - kopie
II Frerijckx Engelenburg [8041E] (afb. 1) is geboren omstreeks 1550, zoon van Vader Engelenburg [E] (zie I).
Kinderen van Frerijckx uit onbekende relatie:
1 Johan, Frerijckx (Jan) Engelenburg [80118E], geboren omstreeks 1580 in Enkhuizen (NH). Volgt III-a.
2 Reijner Engelenburg [14939E], geboren omstreeks 1605 in Enkhuizen. Volgt III-b.
80118pag.5.jpg
2 80118pag.5
III-a Johan, Frerijckx (Jan) Engelenburg [80118E] (afb. 2) is geboren omstreeks 1580 in Enkhuizen (NH), zoon van Frerijckx Engelenburg [8041E] (zie II).
Notitie bij Jan: Naam ook: Johan Fredrichzoon, Jan Vreryckx

Beschrijving van het familiewapen:
Op zilverveld een rode toren, waarboven uitkomend een rode engel-figuur. Helmteken: rode uitkomende engel-figuur. Devies: Ne se vend.

Zie tekst pag. 5 van het boekwerkje van Frans, Vredenrijk Engelenburg (37140) uit 1925 en het commentaar hieronder van Mr. A. Haga.

Mr. A. Haga, Ned. leeuw 1944, pag. 143 e.v. levert commentaar en kritiek op het familieboekje van Frans, Vredenrijk Engelenburg (hieronder het commentaar)
Bijdrage tot de genealogie Engelenburg,
In 1925 verscheen te Pretoria als familieuitgave een boekje, getiteld: Engelenburg, geschiedenis van de familie,voor z’n jongere verwanten verteld door F. V. Engelenburg.
(Zie over dit boekje Ned.L. 1941, kol. 381. 382 (noot van de redactie).
L. L. D. van Pretoria. Het is, geïllustreerd met vele aardige familieportretten en minder geslaagde afteekeningen van familiewapens en is hoofdzakelijk opgebouwd uit familie- en andere bescheiden, door den samensteller bijeengegaard. Een stelselmatig onderzoek naar de familie is door hem, zooals in het voorwoord wordt medegedeeld, niet verricht. Dit heeft dan ook tot gevolg gehad, dat het boekje wemelt van fouten en onjuiste conclusies, althans wat de eerste generaties betreft.
De samensteller is blijkbaar van de veronderstelling uitgegaan, dat het geslacht Engelenburg, dat in het begin der18de eeuw te Vollenhove zetelde, steeds aldaar heeft gewoond,en hij wijdt dan ook een afzonderlijk woord aan de stad Vollenhove en haar geschiedenis als zijnde ,,de bakermat” der familie”. Een toevallige vondst in het trouwboek van Enkhuizen leerde mij echter, anders en was de reden, de eerste generaties van het geslacht Engelenburg aan een nader onderzoek te onderwerpen. Uitgebreider nasporingen te Enkhuizen zullen zeker meer gegevens aan het licht kunnen brengen, maar ik meende zulks aan belanghebbenden te moeten overlaten.
De eerste generatie is al op héél zonderlinge wijze aan de tweede generatie gekoppeld. Volgens een omstreeks 1800 geschreven geslachtslijst, in het bezit van den samensteller der genealogie (zie aldaar blz. 5) begint deze met Lucas Jansz. Engelenburg en nu is de samensteller in Vollenhove gaan zoeken naar een Jan Engelenburg, die als vader zou kunnen dienen.
Hij vond slechts een Johan Frerichs en zijn vrouw Arentje,die in 1620 een huis in de Oude of Visscherstraat bezitten, terwijl een Johan Frerichs en de weduwe Anna Pauwelsen in 1603 een losrente verkoopen aan het St. Antonigasthuis te Vollenhove (Oud-archief der stad Vollenhove, invent. no. 332. (Verslagen Rijks Oude Archieven 1922, deel 11, blz. 352 en vlgd., aangaande de losrente: alsvoren, inv.nr.346, request nr. 181))., en promoveert nu dezen persoon tot eerste generatie onder den naam Jan Freryckx Engelenburg.
Wij beginnen de genealogie dus met de tweede (thans eerste) generatie.
Adres:
van voor 1620     bezit huis in de Oude- of Visscherstraaat, Vollenhoven
Jan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1615 met Arentgen (Arentje) NN [8040E], ongeveer 30 jaar oud. Arentje is geboren omstreeks 1585. Arentje is weduwe van NN Pouwels [10805E] (geb. ±1585), met wie zij trouwde omstreeks 1610.
Kinderen van Jan en Arentje:
1 Lucas, Jansz Engelenburg [80117E], geboren omstreeks 1620 in Enkhuizen (NH). Volgt IV-a.
2 Jan, Jansen Engelenburgh [13604E], geboren omstreeks 1630. Volgt IV-b.
III-b Reijner Engelenburg [14939E] is geboren omstreeks 1605 in Enkhuizen, zoon van Frerijckx Engelenburg [8041E] (zie II).
Notitie bij overlijden van Reijner: IK VERBIND DEZE GROEP AAN DE GROEP ENGELENBURG ENKHUIZEN.
VERBINDING: REIJNER ENGELENBURG MET
Notitie bij Reijner: REIJNER (EN NAKOMELINGEN) HEB IK (NOG) NIET KUNNEN KOPPELEN. DOE HET (VOORLOPIG) AAN DEZE FRERIJKCKS.
Kinderen van Reijner uit onbekende relatie:
1 Marijtgen, Reijnersen Engelenburg [16095E], geboren omstreeks 1633. Volgt IV-c.
2 Warner, Reijnersz. Engelenburg [13597E], geboren omstreeks 1635. Volgt IV-d.
80117pag.5.jpg 80117lucasjanszengelenburg_meijntienpietersondertrouw23nov1652enkhuizennh.jpg 80117lucasjanszengelenburg_jantjefreerkcxondertrouw30april1661nhenkhuizen.jpg 80135jantjefreerkcxpouwelsendoopenkhuizen23febr1631.jpg
3 80117pag.5
4 80117lucasjanszengelenburg meijntienpietersondertrouw23nov1652enkhuizenNH
5 80117lucasjanszengelenburg jantjefreerkcxondertrouw30april1661NHEnkhuizen
6 80135jantjefreerkcxpouwelsendoopenkhuizen23febr1631
IV-a Lucas, Jansz Engelenburg [80117E] (afb. 3 t/m 5) is geboren omstreeks 1620 in Enkhuizen (NH), zoon van Johan, Frerijckx (Jan) Engelenburg [80118E] (zie III-a) en Arentgen (Arentje) NN [8040E].
Notitie bij Lucas,: Zie de tekst over Lucas, Jansz Engelenburg in het boekje van FV Engelenburg pag. 5 en het commentaar van Mr. Haga hieronder.
Onderaan de tekst staat op de volgende pagina nog vermeld: "genoemd dan ’n zoon: Frederik, geheten naar de grootvader Jan Vreryckx".

Mr. Haga, Ned. leeuw 1944, pag. 143 e.v.
1. Lucas Jansz. Engelenburg ondertrouwt (2e huwelijk) als weduwnaar te Enkhuizen 30 April 1661 (betoog gegeven om te Grootebroek te trouwen 15 Mei) Jantje Freerkcx, beide in het Waterpoortjen; zij werd gedoopt te Enkhuizen 23 Februari 1631 als dochter v. Frederijck Pouwelsen en Brecht Jacobs Braar,getuige was de grootvader.

Het eerste huwelijk van Lucas Engelenburg is mogelijk eveneens te Enkhuizen gesloten. Wij vonden aldaar ondertrouwd 23 November 1652 (getr. 10 Dec.) Lucas Jansz. op de Breestraat en Meyntien Pieters, in ‘t Waterpoortien, doch zekerheid dat deze Lucas dezelfde persoon is als bovengenoemde Lucas Engelenburg bestaat niet.
De tweede echtgenoote van laatstgenoemde, Jantje Freerks geheeten, wordt in de bovengenoemde geschreven geslachtslijst genoemd Jantje Preek Pouwels, dochter van Preek Pouwels en Bregt Jacobsz. Braar. Kennelijk is de naam Preek in het handschrift een lees- of schrijffout voor Free(r)k.

Op blz. 5 van de gedrukte genealogie wordt voorts medegedeeld,dat Jantje Freerks later een tweede huwelijk sloot met Hartog Machielse Schaap, ,,lid van een in vroeger dagen wellbekend Overijssels geslacht”.
Ook hier heeft de samensteller zijne fantasie weer vrij spel gelaten. Uitgaande van de gedachte, dat de familie Engelenburg in Vollenhove zetelt, laat hij de weduwe Engelenburg een tweede huwelijksl uiten met een lid van het tot de ridderschap van Overijsse behoorend geslacht Schaep! Het betreft hier echter een burgerlijk geslacht Schaep in Enkhuizen, zooals uit de voogdijstelling over de kinderen van Jantje Freerks’ zoon Frederik Engelenburg (11) mag worden geconcludeerd.

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Jan Freryckx was die vader van Lucas Jansz Engelenburg (tweede geslag), gebore omstreeks 1620. Lucas en sy vrou, Jantje Preek Pouwels, het net ’n seun, Fredrik gehad, genoem na sy grootvader Jan Freryckx.
Adressen:
vanaf 1652     Breestraat, Enkhuizen (NH)
vanaf 1661     Enkhuizen (NH) (Was weduwnaar te Enkhuizen)
vanaf 1661     Waterpoortjen, Enkhuizen (NH)
Religie:
Ned Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Frederick, Lucasz Engelenburg (1662-1704) [zie V-b]    [vader]
Lucas,:
(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-12-1652 in Enkhuizen (NH) met Meijntien Pieters [9354E], ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 23-11-1652 in Enkhuizen (NH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lucas, en Meijntien: Zie trouwreg.
Meijntien is geboren omstreeks 1620. Meijntien is overleden vóór 1661, ten hoogste 41 jaar oud.
Adres:
vanaf 1652     In ’t Waterpoortjes, Enkhuizen (NH)
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 15-05-1661 in Grootebroek (NH) met Jantje, Freerkcx Pouwelsen [80135E] (afb. 6), 29 of 30 jaar oud, nadat zij op 30-04-1661 in Enkhuizen (NH) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1661 in Grootebroek (NH).
Notitie bij het huwelijk van Lucas, en Jantje,: Zie trouwreg.

Huwelijksafkondiging Lucas Jansz Engelenburgh en Jantjen Freeckx, 30-04-1661
Datum huwelijksafkondiging: 30-04-1661
Plaats huwelijksafkondiging: Enkhuizen
Datum attestatie: 17-05-1661
Attestatie voor: Grootebroek
Bruidegom:Lucas Jansz Engelenburgh
Bruid: Jantjen Freeckx
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 48
Folio: 110
Jantje, is geboren in 1631, dochter van Frederijck Pouwelsen [9352E] en Brecht, Jacobs Braar [9353E]. Zij is gedoopt op 23-02-1631 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Jantje,: Zie doopreg.
De grootvader is getuige
Jantje, trouwde later na 1662 in Enkhuizen (NH) met Hartog, Machielse Schaep [9355E] (geb. ±1630).
Notitie bij Jantje,: Zij was de jongste van totaal 5 zusters
Adres:
vanaf 1661     In ’t Waterpoortjen, Enkhuizen (NH)
Kind van Lucas, en Meijntien:
1 Meijnoutjes, Lucasdr Engelenburg [9425E], geboren in 1653. Volgt V-a.
Kind van Lucas, en Jantje,:
2 Frederick, Lucasz Engelenburg [80115E], geboren in 1662 in Enkhuizen (NH). Volgt V-b.
13604janjansenengelenburg_meinoutjedirkstrouw5sept1655.jpg
7 13604janjansenengelenburg meinoutjedirkstrouw5sept1655
IV-b Jan, Jansen Engelenburgh [13604E] (afb. 7) is geboren omstreeks 1630, zoon van Johan, Frerijckx (Jan) Engelenburg [80118E] (zie III-a) en Arentgen (Arentje) NN [8040E].
Religie:
Gereformeerd
Jan, trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-09-1655 in Enkhuizen (NH) met Meijnoutje Dirks [13756E], ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan, en Meijnoutje: Zie trouwreg.

Huwelijksafkondiging Jan Jansz Engelenburgh en Meijnutjen Dirckx, 21-08-1655
Datum huwelijksafkondiging: 21-08-1655
Plaats huwelijksafkondiging: Enkhuizen
Datum huwelijk:05-09-1655
Plaats wettig huwelijk:Enkhuizen
Bruidegom:Jan Jansz Engelenburgh
Bruid:Meijnutjen Dirckx
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 48
Folio:67
Meijnoutje is geboren omstreeks 1630.
Notitie bij Meijnoutje: Naam ook Dirx
Kinderen van Jan, en Meijnoutje:
13608antienengelenburghdoopenkhuizengereformeerd13aug1659.jpg
8 13608antienengelenburghdoopenkhuizengereformeerd13aug1659
1 Antien Engelenburgh [13608E] (afb. 8), geboren in 1659. Bij de geboorteaangifte van Antien was de volgende getuige aanwezig: Aefjen Hendriks (geb. ±1630). Zij is gedoopt op 13-08-1659 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Antien: Zie doopreg.

Doop Antjen, 13-08-1659
Doopdatum: 13-08-1659
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Antjen
Vader: Jan Jansz Engelenburgh
Moeder: Meijnoutjen Dirks
Getuige: Vader
Aefjen Hendriks
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 121
Religie:
Gereformeerd
13606antjeengelenburghdoopenkhuizengereformeerd1jan1661.jpg
9 13606antjeengelenburghdoopenkhuizengereformeerd1jan1661
2 Antje Engelenburgh [13606E] (afb. 9), geboren in 1661. Bij de geboorteaangifte van Antje was de volgende getuige aanwezig: Aefjen Hendriks (geb. ±1630). Zij is gedoopt op 01-01-1661 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Antje: Zie doopreg.

Doop Antje, 01-01-1661
Doopdatum: 01-01-1661
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Antje
Vader: Jan Jansen Engelenburgh
Moeder: Meijnoutje Dirx
Getuige: Vader
Aafje Heijndrix
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 133
Religie:
Gereformeerd
IV-c Marijtgen, Reijnersen Engelenburg [16095E] is geboren omstreeks 1633, dochter van Reijner Engelenburg [14939E] (zie III-b). Marijtgen, trouwde met Dirk, Dirksz Dol [16245E]. Dirk, is geboren omstreeks 1630.
Kind van Marijtgen, en Dirk,:
16096reijnerdoldoopreg.28jan1653.jpg
10 16096ReijnerDoldoopreg.28jan1653
1 Reijner Dol [16096E] (afb. 10), geboren in 1653 [bron: DTB Enkhuizen, fol. 71v, inv. 6]. Bij de geboorteaangifte van Reijner was de volgende getuige aanwezig: Warner, Reijnersz. Engelenburg (geb. ±1635) [zie IV-d] [oom moederszijde]. Hij is gedoopt op 28-01-1653 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Reijner: Zie Doopreg.

Doop Reijner, 28-01-1653
Doopdatum: 28-01-1653
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Reijner
Vader: Dirk Dirksz Dol
Moeder: Marijtgen Reijnersen
Getuige: Warnar Reijnersz Engelenburg
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 71v
IV-d Warner, Reijnersz. Engelenburg [13597E] is geboren omstreeks 1635, zoon van Reijner Engelenburg [14939E] (zie III-b).
Notitie bij Warner,: Voornaam ook Warnar
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Reijner Dol (geb. 1653) [zie IV-c,1]    [oom moederszijde]
Warner, trouwde met Geesje Maartens [13598E]. Geesje is geboren omstreeks 1635.
Kinderen van Warner, en Geesje:
16094marijtjenengelenburgdtb23-8-1654enkhuizen.jpg
11 16094marijtjenengelenburgDTB23-8-1654Enkhuizen
1 Marijtjen Engelenburg [16094E] (afb. 11), geboren in 1654 [bron: DTB Enkhuizen, folio 81, inv.. 6]. Zij is gedoopt op 23-08-1654 in Enkhuizen.
Notitie bij de geboorte van Marijtjen: Doop Marijtjen, 23-08-1654
Doopdatum: 23-08-1654
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Marijtjen
Vader: Warnar Reijnersz Engelenburg
Moeder: Geesjen Maertensen
Getuige: de vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 81
Religie:
Gereformeerd
13609maartenengelenburgdoopenkhuizengereformeerd27mrt1657.jpg
12 13609maartenengelenburgdoopenkhuizengereformeerd27mrt1657
2 Maarten, Warnerse Engelenburg [13609E] (afb. 12), geboren in 1657. Hij is gedoopt op 27-03-1657 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Maarten,: Zie doopreg.

Doop Maarten, 27-03-1657
Doopdatum: 27-03-1657
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Maarten
Vader: Warnar Reijnersz Engelenburg
Moeder: Geesje Maartens
Getuige: Vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 102v
Religie:
Gereformeerd
13607maertenengelenburghdoopenkhuizengereformeerd18aug1659.jpg
13 13607maertenengelenburghdoopenkhuizengereformeerd18aug1659
3 Maerten, Warnerse Engelenburgh [13607E] (afb. 13), geboren in 1659. Hij is gedoopt op 17-08-1659 in Enkhuizen.
Notitie bij de geboorte van Maerten,: Zie doopreg.

Doop Maerten, 17-08-1659
Doopdatum: 17-08-1659
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Maerten
Vader: Warner Reijndersz Engelenburgh
Moeder: Geesjen Maertens
Getuige: Vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 121
Religie:
Gereformeerd
13601maritjeengelenburghdoopenkhuizennh31mrt1661.jpg
14 13601maritjeengelenburghdoopenkhuizenNH31mrt1661
4 Maritje, Warnersdr. Engelenburgh [13601E] (afb. 14), geboren in 1661. Zij is gedoopt op 31-03-1661 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Maritje,: Zie doopreg.

Doop Maritje, 31-03-1661
Doopdatum: 31-03-1661
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Maritje
Vader: Warner Reijnersz Engelenburg
Moeder: Geesje Maartens
Getuige: Vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 134v
Religie:
Gereformeerd
13599marijtjeengelenburghdoopnhenkhuizen2dec1663.jpg
15 13599marijtjeengelenburghdoopNHEnkhuizen2dec1663
5 Marijtje, Warnersdr. Engelenburgh [13599E] (afb. 15), geboren in 1663. Zij is gedoopt op 02-12-1663 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Marijtje,: Zie doopreg.

Doop Marijtje, 02-12-1663
Doopdatum: 02-12-1663
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Marijtje
Vader: Warner Reijnerssen Engelenburgh
Moeder: Geesje Maartens
Getuige: Gerritje Maartens
+Vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer:
1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 154v
Religie:
Gereformeerd
9425meijnoutjeslucasdrengelenburgdoopenkhuizen17dec1653.jpg 9425meijnoutjeslucasdrengelenburg_hendricksfranszstralentrouw20mei1674enkhuizen.jpg 9426hendrick_hendricksvanstralenzegel.jpg
16 9425meijnoutjeslucasdrengelenburgdoopenkhuizen17dec1653
17 9425meijnoutjeslucasdrengelenburg hendricksfranszstralentrouw20mei1674enkhuizen
18 9426Hendrick hendricksvanstralenzegel
V-a Meijnoutjes, Lucasdr Engelenburg [9425E] (afb. 16 en 17) is geboren in 1653, dochter van Lucas, Jansz Engelenburg [80117E] (zie IV-a) en Meijntien Pieters [9354E]. Zij is gedoopt op 17-12-1653 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Meijnoutjes,: Zie doopreg.
Meijnoutjes, is overleden in 1682, 28 of 29 jaar oud. Zij is begraven op 02-11-1682.
Notitie bij Meijnoutjes,: Naam ook Engelberghs

Ned. Leeuw 1971, pag. 247 en 1978 pag. 358 (correctie op 1971)

Sybrecht Jansdr. van Loosen, ‘geb. airaa 1651 (<zie
hierb~o~ven lbij IIIa, 1 ), begr. 30 okt. 1711 (Wk 460
2; ,glraf van EingeIenburg en Van Stralen), tr. (‘ondentr.
,,voor ‘de;sen ,getrlout, op ,de Z,uyderhaven" ) 6
febr. 1684 (Burge’mr. trouwbaek) Hendrick van
Stralen, boekdrukher te Enkhuizen (zie n’otaris P.
Agrioola, 30 nov, 1#695), voogd van het Nieuwe Ar,me
Weeshuis sedert 1689, begr. 8 mei 1706 (Wk. 460
Z)l zn. van Hendrick Hendricksz, van Stralen e n
Annetje Jansdr., en weduwnaar van (tr. 20 mei 1674)
Meynoutjes Lucasdr. Engelenburg (ged. 17 ‘dec. 1653,
get. Meynu Reyners, beglr. 2 nov. 1682, Wk 460 2,
nalstlende twee jonlg overleden dach~ters: Hiltjen en
Aafien van Stralen
Meijnoutjes, trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 20-05-1674 in Enkhuizen (NH) met Hendricks Fransz Stralen [9426E] (afb. 18), 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Meijnoutjes, en Hendricks: Zie trouwreg.

Huwelijksafkondiging Hendrick van Stralen en Meijnuvtjen Engelenburgh, 05-05-1674
Datum huwelijksafkondiging: 05-05-1674
Plaats huwelijksafkondiging: Enkhuizen
Datum huwelijk: 20-05-1674
Plaats wettig huwelijk: Enkhuizen
Bruidegom: Hendrick van Stralen
Bruid: Meijnuvtjen Engelenburgh
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 49
Folio: 106
Hendricks is geboren in 1651, zoon van Frans, Hendricks van Stralen [9428E] en Aeltje Ottesdr [9429E]. Hij is gedoopt op 28-02-1651. Hendricks is overleden in 1706, 54 of 55 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1706. Hendricks trouwde later op 06-02-1684 in Enkhuizen (NH) met Sybrecht, Jansdr. Loosen [9427E] (1651-1711).
Notitie bij Hendricks: Ned. leeuw, 1971, pag. 247
Sybrecht Jansdr. van Loosen. geb. circa 1651, begr. 30 okt. 1711 (Wk 460
Z: graf van Engelenburg en Van Stralen), tr. (on- 1
dertr. ..voor desen getrout. op de Zuyderhaven") 6
febr. 1684 (Burgemr. trouwboek) Hendrick van
Stralen, boekdrukker te Enkhuizen (zie notaris P.
Agricola. 30 nov. 1695). voogd van het Nieuwe Arme
Weeshuis sedert 1689. begr. 8 mei 1706 (Wk. 460
Z ) , zn. van Hendrick Hendricksz. van Stralen en
Annetje jansdr.. en weduwnaar van (tr. 20 mei 1674)
Meijnoutjes Lucasdr. Engelenburg (ged. 17 dec. 1653. 1
get. Meynu Reyners, begr. 2 nov. 1682, Wk 460 Z,
nalatende twee jong overleden dochters: fliltjen en
Aafien van Stralen).
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendricksz. van Stralen, ged. 15 dec. 1684
(get. Margarita Vis ( = Margareta Vis geb. Simé (Ila.
3, d)), nicht van zijn grootmoeder van moederszijde),
t jong.
b. Frans Hendricksz. van Stralen, ged. 17 maart
1686 (get. Jantien Harmans en Maritje Jacobs), tr.
Maria Mossel, waaruit kinderen.
c. Hcndrick Hendricksz. van Stralen, ged. 7 okt.
1687 (get. Digna van Loosen (Ila. 3) en Margareta 1
Vis), tr. 23 juli 1713 Elizabet Pietcrsdr. Ris. (Zie de
Parenteel in Jaarboek Centr. Bureau Genealogie, jrg.
1970 onder no. 1038, hun kinderen onder no. 1241).

Ned. leeuw 1978, pag. 358
Het Enkhuizer geslacht Van Loosen.
(jrg. 1971, kol. 238-290, 302-324))
Aanvulling betreffende het geslacht Van Stralen, vermeld
in jrg. 1971, hol,. 247. Bij de A\dd#anlda sen ~oo~rri~genda blet,reffende
olns artikel ,,Het Enkhuizer geslacht Van LooNsen” (De
Ned. Leeuw 1971, kol. 324) werd toegezegd terug te komen
op de onjuist opgegeven ouders van Hendrik van Stralen:
Hendrick Fransz van Stralen (tr. le 1674 Meynoutjen
Engelenburg; tr. 2e 1684 Syybrecht van Loosen) is, in tegenstelling
tot het vermelde in Ned. Patriciaat 1957, pag. 115, een
zoon van Frans van Stralen en Aalfje Offesdr, over w e l k
echtpaar hieronder nadere gegevens vo’lgen.
,,Schipper” Frans Hendricksz van Stralen, wonende int.
Molenpad, tr. Stadhuis (ondertr. 29 mei 1649 Aelfje Offes,
wonende op die Suyderhavendyck, ged. 14 jan. 1620 (get.
Griet Jans). b’ear. 31 ian. 1656 (Zk 54 Cruvscamer: araf
eigendom
bekend).
r, ” I I v
van Jan Auckesz van Wysant, familie relatie on-
Haar ouders zijn Otto Jansx van Groeni%qen en (tr.
25 ja,n. 1615 ,,wÖnende by die Nieuwehaven”) Pietermoer
Dirckdr. ..op die Brestraat”. uit welk huwelijk
twee dochters werden geboren:
a. Geertje Ottes, ged. ‘7 mei 1617 (get. Griet Jans),
overl. voor april 1656; tr. Harmen Wibrantsx. waaruit
Dirk, ged. 13 aug. 1645 (get. Jannetje Dirks);
b. (bovengenoemde) AeZtje Ottes, overl. jan. 1656;
tr. Frans Hendriksx van Stralen.
Na de dood van zijn vrouw treft Frans Hendricksz van
Stralen , +,reysvaerdich leggende om als schipper ten dienste
der oostindixhe compagnie na Indien te vaeren”, 22 april
1656 een o’vereenkommst met Pietermo’er Dirksdr. ,,schoonmoeder
van hem Frans Hendricksz van Stralen” om zijn
zoontje Hendrick Fransz te ,,onderhouden in tost en cleederen”
(nomt. C. Tjallis).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Fransz van Sfralen, ged. 28 febr. 1651 (get.
Jannetje Dircks), -t jong.
2. (de in de aanhef vermelde) Hendrick Fransz van
Sfralen, ged. 18 febr. 1653 (get. idem).
Gezien het voo’rgaande moet de mededeling in het Ned.
Patriciaat, alwaar in jaargang 1957, blz. 115, het echtpaar
Hendrick Hendriksz van Sfralen en Annefje Jansdr. als
ouders van bovengeno’emde Hendrick van Sfralen wordt
vermeld, o’p een vergmsing berusten.
Uit dat echtpaar (ondertr. 29 april 1651) werd in de jaren
1652 tot 1664 een zevental kinderen geboren waarvan géén
als Hendrick is gedooipt. Hun twee voor 1656 geboren zoons
stierven jong; een eventueel na 1664 geboren zoon kan niet
in aanmerking komen aangezien het eerste huwelijk van
Hendrik van Stralen (reeds,) in het jaar 1674 werd voltrokken.
MAURICE M. DEWOLF en M ARIAN WATTS DIEWOLF
Beroepen:
Boekdrukker te Enkhuizen
Voogd van het nieuwe arme weeshuis sind 1689
8011frederickengelenburgdoopenkhuizennh17mrt1662.jpg 80115pag.7.jpg 8011frederickengelenburg_reijnsjepietersdejonghondertrouwenkhuizennh14sept1686_trouw29sept.jpg 80115frederickengelenburg_reijnsjepietersdejonghhuwenkhuizen29sept1686.jpg 8011frederickengelenburg_jannetjejacobstrouwenkhuizennhondertruw16jan1700_trouw31jan.jpg 80115frederickengelenburg_jannetjejacobshuwelijk30jan1700enkhuizen.jpg
19 8011frederickengelenburgdoopenkhuizenNH17mrt1662
20 80115Pag.7
21 8011frederickengelenburg reijnsjepietersdejonghondertrouwenkhuizenNH14sept1686#trouw29sept
22 80115frederickengelenburg reijnsjepietersdejonghhuwenkhuizen29sept1686
23 8011frederickengelenburg jannetjejacobstrouwenkhuizenNHondertruw16jan1700#trouw31jan
24 80115frederickengelenburg jannetjejacobshuwelijk30jan1700enkhuizen
80115frederickengelenburgbegraaf9febr1704enkhuizennh.jpg
25 80115frederickengelenburgbegraaf9febr1704enkhuizenNH
V-b Frederick, Lucasz Engelenburg [80115E] (afb. 19 t/m 25) is geboren in 1662 in Enkhuizen (NH), zoon van Lucas, Jansz Engelenburg [80117E] (zie IV-a) en Jantje, Freerkcx Pouwelsen [80135E]. Bij de geboorteaangifte van Frederick, waren de volgende getuigen aanwezig: Lucas, Jansz Engelenburg (geb. ±1620) [zie IV-a] [vader] en Hilletjen, freerkcx Pouwelsen (geb. ±1630). Hij is gedoopt op 17-03-1662 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Frederick,: Zie doopreg.

Doop Frederick, 17-03-1662
Doopdatum: 17-03-1662
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Frederick
Vader: Lucas Engelenburch
Moeder: Jannetjen Freekx
Getuige: Vader
+Hilletjen Freekx
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 6
Folio: 142v
Frederick, is overleden op 09-02-1704 in Enkhuizen (NH), 41 of 42 jaar oud. Hij is begraven op 13-02-1704 in Enkhuizen (NH) [bron: DTB enkhuizen, 79,inv. 9 Begraafboek Westerkerk en Zuiderkerk 1698-1716].
Notitie bij overlijden van Frederick,: Zie begraafreg.

Impost op begraven Frederik Engelenburg, 13-02-1704
Datum impost: 13-02-1704
Plaats impost: Enkhuizen
Datum begraven: 13-02-1704
Overledene: Frederik Engelenburg
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 98
Folio: 5
Ned. Leeuw 1944, pag. 143 e.v.
Inventaris der doop-, trouw- en begraafboeken enz. in Noord-Holland, no. 187: grafboek der beide kerken te Enkhuizen in dato 18/9 Febr. 1704. Over de juiste beteekenis der beide data kon men mij niet inlichten.
Vermoedelijk is de oudste die van het begraven, de jongste die van de betaling der kosten.

Ned. Leeuw 1944, pag. 143 e.v.De boedel van Frederik Engelenburg is te vinden in de Oude Rechterliike
en Weesk&merarchievw in Noord-Holland, (invent. no. 5064, omslag 201).

0p 12 Febr. 1704 (3 dagen na het overlijden van Frederick) worden te Enkhuizen Hendrik van Stralen en dr. Michael Schaap(vermoedelijk een halfbroer van Frederik Engelenburg ) tot voogden gesteld.( Register van aanstelling van voogden. (Inventaris der oud-,rechterlijke en weeskamerarchieven archieven in NoordHolland, invent. no. 5029) over de vaderlijke goederen van Lucas en Jacob Engelenburg, minderjarige kinderen van wijlen Frederick Engelenburg, geprocreërd bij Reijnsje Pieters en Jannetje Jacobs respective.
Notitie bij Frederick,: Frederick was een neef van echtgenote Jannetje Jacobs

Zie tekst over deze Fredrik op pag. 7 uit het boekje van Frans, Vredenrijk Engelenburg en hieronder het commentaal van Mr. Haga

(Ned. leeuw 1944, vanaf pag. 143) Mr. haga
Frederick Engelenburg, chirurgijn,( Inventaris der doop-, trouw- en begraafboeken enz. in Noord-Holland,no. 187: grafboek der beide kerken te Enkhuizen in dato 18/9 Febr.17 04. Over de juiste beteekenis der beide data kon men mij niet inlichten. Vermoedelijk is de oudste die van het begraven, de jongste die van de betaling) der kosten), gedoopt Enkhuizen 17 Maart 1662, overleden aldaar (volgens de genealogie 6) Febr. 1704 ), huwde voor burgemeesters van Enkhuizen 29 Sept. 1686 (ondertr. Herv. Kerk 14 Sept) Reynsje Pieters de Jongh, ged. Enkhuizen 13 Oct. 1658,overleden (volgens de genealogie) 6 Mei 1698, dochter van Pieter Theunisz en Aafjen Pieters.
Hij huwt te Enkhuizen (2e huw.)31 Januari 1700 Jantje Jacobs, (volgens de genealogie dochter v. Jan Jacobs en Lysbeth Pouwels).

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Fredrik Engelenburg (derde geslag) is ongeveer in 1655 geboren en op 6 Februarie 1704 te Vollenhove overleden. Hy het op 28 September 1686 in die huwelik getree met Rijnsje, dogter van Pieter de Jong. Eers agt jaar na hulle troue is hulle enigste seun, Lucas, na sy oupa vernoem, gebore. Rijnsje het op 40-jarige leeftyd gesterf toe haar seun vier jaar oud was. Heel gou het Fredrik Engelenburg besluit om weer te trou,veral om ’n sorg vir sy jong seuntjie te hê. Hy het toe met Jannetje Jacobs, ’n dogter van sy tante Lijsbeth, getrou. In 1704 het Fredrik Engelenburg gesterf. Lucas was slegs tien jaar oud. Jannetjie het deurgaans goed vir haar stiefseun gesorg en na die dood van sy vader het sy daarin geslaag om hom sy opvoeding te laat voortsit.
Beroep:
Chirurgijn
Religie:
Gereformeerd
Frederick,:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-09-1686 in Enkhuizen (NH) met Reijnsje, Pieters (Rijnsje) de Jongh [80116E], 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 14-09-1686 in Enkhuizen, Herv. Kerk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Frederick, en Rijnsje: Zie trouwreg. (zie tekst bij geboorte)

Huwelijk Fredrick Engelenburgh en Reijnsjen de Jongh, 29-09-1686
Huwelijksdatum: 29-09-1686
Huwelijksplaats: Enkhuizen
Plaats wettig huwelijk: Enkhuizen
Bruidegom: Fredrick Engelenburgh
Bruid: Reijnsjen de Jongh
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 63
Folio: 34


Bijzonderheden:

Huwelijk voltrokken ten huize van de bruid.
Getrouwd ten overstaan van de Heren Burgemeesteren door een secretaris van Enkhuizen
Rijnsje is geboren in 1658 in Enkhuizen (NH), dochter van Pieter, Theunisz. de Jong [80136E] en Aafjen Pieters [9357E]. Zij is gedoopt op 13-10-1658 in Enkhuizen (NH). Rijnsje is overleden op 06-05-1698 in Enkhuizen (NH), 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Rijnsje: Zie tekst bij echtgenoot Frederik
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 31-01-1700 in Enkhuizen (NH) met Jannetje (Jantje) Jacobs [80119E], ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 16-01-1700 in Enkhuizen (NH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Frederick, en Jantje: Zie trouwreg., afkondiging

Huwelijk Hendrik Engelenburgh en Jantjen Jacobs, 31-01-1700
Huwelijksdatum: 31-01-1700
Huwelijksplaats: Enkhuizen
Plaats wettig huwelijk: Enkhuizen
Bruidegom: Hendrik Engelenburgh
Bruid: Jantjen Jacobs
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 63
Folio: 78
Jantje is geboren omstreeks 1660, dochter van Jan Jacobs [9358E] en Lijsbeth Pouwels [9359E].
Notitie bij Jantje: Jannetje was een dochter van de tante van Frederik en dus een nicht van haar echtgenoot Frederick.

Zie tekst bij echtgenoot Frederik
Kinderen van Frederick, en Rijnsje:
13593lucasengelenburgdoopenkhuizen24oct1687nh.jpg
26 13593lucasengelenburgdoopenkhuizen24oct1687NH
1 Lucas, Fredericks Engelenburg [13593E] (afb. 26), geboren in 1687 in Enkhuizen (NH). Hij is gedoopt op 24-10-1687 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Lucas,: Zie doopreg.

Doop Lucas, 24-10-1687
Doopdatum: 24-10-1687
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Lucas
Vader: Fredrick Engelenb.
Moeder: Reijnsjen Pieters
Getuige: Vader
Jannetjen Fredricks
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 7
Folio: 125
Lucas, is overleden vóór 1694, ten hoogste 7 jaar oud.
Religie:
Gereformeerd
Getuige bij:
geboorteaangifte Berendina, Lucia Engelenburg (1775-1835) [zie VIII-a]    [oudoom vaderszijde]
2 Lucas, Fredericks Engelenburg [41110E], geboren in 1694 in Enkhuizen (NH). Volgt VI.
Kinderen van Frederick, en Jantje:
9360jacobengelenburgdoopenkhuizennh25febr1701.jpg 9360jacobfredericksengelenburgdtbenkhuizen25mei1701.jpg 9360jacobengelenburgbegraaf30april1729enkhuizen.jpg
27 9360jacobengelenburgdoopenkhuizenNH25mei1701
28 9360jacobfredericksengelenburgDTBEnkhuizen25mei1701
29 9360jacobengelenburgbegraaf30april1729enkhuizen
3 Jacob, Fredericks Engelenburg [9360E] (afb. 27 t/m 29), geboren in 1701 in Enkhuizen (NH) [bron: DTB Enkhuizen, folio 101, inv. 8]. Hij is gedoopt op 25-05-1701 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Jacob,: Zie doopreg.

Doop Jacob, 25-05-1701
Doopdatum: 25-05-1701
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Jacob
Vader: Frederik Engelenburg
Moeder: Jantje Jacobs
Getuige: Treintje Eyberts
vader
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer:
1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 8
Folio: 101
Jacob, is overleden op 24-04-1729 in Enkhuizen (NH), 27 of 28 jaar oud. Hij is begraven op 29-04-1729.
Notitie bij overlijden van Jacob,: Zie grafboek der beide kerken te Enkhuizen in dato 2 Mei/30April 1729. (Inventaris der doop-, trouw- en begraafboeken in Noord-Holland, no. 187)

Zie begraafreg.

Impost op begraven Jacob Engelenburg, 29-04-1729
Datum impost: 29-04-1729
Plaats impost: Enkhuizen
Overledene: Jacob Engelenburg
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 100
Folio: 59


Status:

Deze bron is niet gecontroleerd op juistheid en volledigheid.


Bijzonderheden:

Bedrag impost: f. 6.-; dubbel
Notitie bij Jacob,: Zie tekst bij halfbroer Lucas

0p 12 Febr. 1704 worden te Enkhuizen Hendrik van Stralen en dr. Michael Schaap(vermoedelijk een halfbroer van Frederik Engelenburg ) tot voogden gesteld .( Register van aanstelling van voogden. (Inventaris der oud-,rechterlijke en weeskamerarchieven archieven in NoordHolland, invent. no. 5029) over de vaderlijke goederen van Lucas en Jacob Engelenburg, minderjarige kinderen van wijlen Frederick Engelenburg, geprocreërd bij Reijnsje Pieters en Jannetje Jacobs respective.
Op 11 Dec. 1708 kwalificeeren de weesmeesters der stad Enkhuizen de voogden over Jacob Engelenburg, om voor rekening van hun pupil drie losrentebrieven te mogen verkoopen en de penningen, daarvan komende, wederom uit te stellen ten lijve van voornoemde pupil. (Memoriaal van weesmeesters. (Inventaris alsvoren no. 4999). Zie ook archief van gedep. Staten van het Noorderkwarticr, lijfrenten Enkhuizen, 15 Dec. 1708, waar Jacob Engelenburg staat ingeschreven met een hoofdsom van f 1000 en een lijfrente van f DO.- met de aantekening ,afgeschreven 1729).
Religie:
Gereformeerd
9361ongedooptkindvanfrederickengelenburgbegraafenkhuizen16nov1703.jpg
30 9361ongedooptkindvanfrederickengelenburgbegraafenkhuizen16nov1703
4 NN Engelenburg [9361E] (afb. 30), geboren in 04-1703 in Enkhuizen (NH). NN is overleden op 11-11-1703 in Enkhuizen (NH), 7 maanden oud.
Notitie bij overlijden van NN: Zie grafboek der beide kerken te Enkhuizen in dato 16/11 April 1703. (Inventaris der doop-, trouw- en begraafboeken in Noord-Holland).

Zie begraafreg.
Notitie bij NN: Zie tekst bij halfbroer Lucas
9362maritjeengelenburgdoopenkhuizen7oct1704nh.jpg
31 9362maritjeengelenburgdoopenkhuizen7oct1704NH
5 Maritje, Fredericksdr. Engelenburg [9362E] (afb. 31), geboren in 1704 [bron: DTB Enkhuizen, folio 186, inv. 8]. Zij is gedoopt op 07-10-1704 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Maritje,: Zie doopreg.
Zij is 8 maanden na het overlijden van haar vader Frederick geboren.

Doop Maritje, 07-10-1704
Doopdatum: 07-10-1704
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Maritje
Vader: Frederik Engelenburg
Moeder: Jantje Jacobs
Getuige: Aeltje Jacobs
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 8
Folio: 176
Notitie bij overlijden van Maritje,: Vermoedelijk vroeg gestorven.
Notitie bij Maritje,: Zie tekst bij halfbroer Lucas
Religie:
Gereformeerd
41110lucasengelenburgdoopenkhuizennh19sept1694.jpg 41110lucasengelenburggezinnr234volkstelling1748vollenhove.jpg 41110lucasengelenburgpag.9__1_.jpg 41110lucasengelenburgpag.9__2_.jpg 41110lucasengelenburgpag.9__3_.jpg 41110lucasengelenburgpag12.jpg
32 41110lucasengelenburgdoopenkhuizenNH19sept1694
33 41110LucasEngelenburggezinnr234volkstelling1748vollenhove
34 41110lucasengelenburgpag.9 (1)
35 41110lucasengelenburgpag.9 (2)
36 41110lucasengelenburgpag.9 (3)
37 41110lucasengelenburgpag12
41110derollecate.jpg
38 41110DeRollecate
VI Lucas, Fredericks Engelenburg [41110E] (afb. 32 t/m 38) is geboren in 1694 in Enkhuizen (NH), zoon van Frederick, Lucasz Engelenburg [80115E] (zie V-b) en Reijnsje, Pieters (Rijnsje) de Jongh [80116E]. Hij is gedoopt op 19-09-1694 in Enkhuizen (NH).
Notitie bij de geboorte van Lucas,: Zie doopreg.

Doop: Lucas
Doopdatum: 19-09-1694
Doopplaats: Enkhuizen
Dopeling: Lucas
Vader: Frederick Engelenburgh
Moeder: Reinsje de Jongh
Getuige: Vader
Pietertje Freeks
Kerkelijke Gezindte: Gereformeerd
Toegangsnummer: 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen
Inventarisnummer: 7
Folio: 176
Lucas, is overleden op 23-01-1779 in Vollenhove (Ov.), 84 of 85 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1727     Burgerschap Vollenhove
vanaf 1743     Huize Rollecate, Buiten de muren van Vollenhove (De Rollecate lag even buiten de stad, tegenover de Turfsteeg, aan de weg die langs Tweenijenhuizen afboog naar De Krieger en zo richting Zwolle. De havezate zelf is afgebroken in 1821. Het landgoed er omheen bleef vrijwel intact tot de uitbreiding van Vollenhove in de jaren 1960 - 1970.)
vanaf 1748     Huis Eckelenboom op de hoek van de Bischopstraat en Bentstraat, Vollenhove (Ov.) (Zie afbeelding bij de Volkstelling 1748)
Beroepen:
van voor 1727     Legatie-secretaris en amanuensis te Hamburg
van 1729 tot 1775     Burgemeester en Schepen van Vollenhoven
van 1744 tot 1752     Rentmeester der Geestelijke Goederen (in casu die van het voormalige klooster Clarenberg)
Religie:
Gereformeerd
Lucas, trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 03-06-1726 in Vollenhove (Ov.) met Berendina (Jonkvrouwe) Morre [80114E], minstens 14 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lucas, en Berendina: Zie tekst over Lucas Engelenburg (41110) in het boekwerkje van FV Engelenburg op pag. 9, 10 en 11
Pag. 8 en pag. 9 van het genoemde boekwerkje behandelen een relaas over het plaatsje Vollenhove.

Lucas was een vurig aanhanger van de Oranje groepering.

Commentaar van Mr. Haga, Ned. Leeuw pag. 143 e.v. op de tekst van FV Engelenburg.
Lucas Engelenburg, gedoopt Enkhuizen 24 Oct. 1687, verkrijgt 20 Oct. 1727 de burgerschap van Vollenhove, burgemeester en schepen aldaar 1729-1775, plaatsverv. rentymeester der Clarenbergsche goederen 1744-1751, overluid te Vollenhove 23 Januari 1779, huwt (volgens de genealogie 3 Juni 1726) Berendina sorre, overluid te Vollenhove 18 April 1760.
Ook in deze generatie komen talrijke ontjuisheden in de gedrukte genealogie voor. Lucas Engelenburg is niet 19 Sept. 1694 te Vollenhove geboren, zooals wij boven zagen, en niet in Juni maar in Januari 1779 overleden en is dus ruim 91 jaar geworden. Zijn huwelijk met Berendina Morre is niet te Enkhuizen gesloten in de jaren 1723-1728, vermoedelijk te Vollenhove, waar de trouwboeken over de jaren 1687-1790 echter ontbreken.
Evenmin word de doop van Berendina te Vollenhove tusschen 1682 en 1709 gevonden, ofschoon een familie Morre wel in die jaren in de Herv. doopboeken van Vollenhove voorkomt. In het bij 1683 beginnende katholieke doop- en trouwboek van Vollenhove komt een adellijke familie Morrhe voor, maar ook daarin wordt haar doop niet vermeld, meld, evenmin als haar huwelijk.
Lucas is vóór zijn vestiging in Vollenhove vermoedelijk legatie-secretaris en ,,amanuensis” van het legatiegebouw in Hamburg geweest. In een brief uit Hamburg van 1 Juni 1725 (Rijksarchief in Overijssell, aanwinst 1922. De brief, gericht aan ,,Edelmogende Heren”, behoort waarschijnlijk thuis in het archief van de Gedeputeerden van het Noorderkwartier (N:H.) meldt hij het overlijden van zijn chef, den resident Jan van den Bosch en door de Staten-Generaal wordt hij daarna provisioneel belast, diens werk blz. 420, 453 en 816). De ondertekening nu van dezen brief van 1 Juni 1725 vertoont groote overeenkomst met die van den Vollenhoofse burgemeester bij de afhooring der rekeningen van de Clarenbergsche goederen), zoodat wij tot de identiteit van beide personen meenen te mogen belsuiten. (Inventaris van het oud-arrchief der stad Vollenlrove, no. 487 en vlg. (Verslagen omtrent ‘s Rijks oude Archieven 1922, tleel 11).
Kort daarop, in 1727, vestigt hij zich te Vollenhove en op 13 Sept. 1728 wordt hem door het stadsbestuur gezamenlijk met Isaaq de la Planq mitsgaders Hendrik Morre, Lambert van der Meulenhert en Evert Pingel voor den tijd van 25 jaren octrooi verleend tot het zetten van een taanketel, ongepreaejudicieerd het recht van iederen visscher, zijn netten zelf te mogen tanen.
In het kohier van den 1OOOsten penning van 1733 staat Lucas Engelenburg op slechts f 5 0 0 aangeslagen; in 1757 op f 1350.
Volgens de genealogie zou Lucas de Havezathe Rollecate, even buiten Vollenhove gelegen, als huurder hebben bewoond, doch dit kan hoogstens in het laatste decennium van zijn leven zijn geweest. In 1748 bewoonde het gezin nog een huis in de Bisschopstraat blijkens de in Augustus van dat jaar opgemaaktelijst van huisgezinnen en en ook in 1767 woonde hij nog in de stad. Zijn zoon Vredenrijk Jan Engelenburg woonde echter blijkens de doopakten van zijne kinderen in 1781 en 1782 op de Rollecate en ook in 1795 woonde hij nog daar, maar volgens de genealogie (blz. 17) vertrok hij met zijn gezin in 1802 naar Kampen.

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Lucas Engelenburg (vierde geslag) is op 19 September 1694 in Vollenhove gebore en op 23 Junie 1779 op 85-jarige ouderdom oorlede. Hy het op 3 Junie 1726 op 32-jarige ouderdom met Berendina von Morre, ’n verteenwoordiger uit die ou Overijselse familie Morre, getrou.
Berendina se vader, Johan Morre en al sy wettige nakomelinge is op 18 Augustus 1718 deur Keiser Karel VI (1685-1740) tot die adelstand verhef. Die egpaar, Lucas en Berendina, het twee dogters en een seun gehad. Lucas Engelenburg was hardwerkend en vooruitstrewend en
vir baie jare burgemeester van Vollenhove. Hy het tot die Gereformeerde godsdiens behoort en was ’n vurige aanhanger van die Oranje-groepering.

Die Orangisme was ’n politieke stroming in die Verenigde Nederlandse Republiek (1581-1795) wat die koninklike huis van Oranje gesteun het. Stadhouers is altyd deur die regerende prins aangewys en uit die adelklas benoem. Die Orangisme het in dié periode polities teenoor die staatsgesindes (republikeine) en die demokrate standpunt ingeneem. Die demokrate en die staatsgesindes het in die tweede helfte
van die 18de eeu al hoe meer hulle kragte saamgesnoer, hoewel hulle nie oor alles eensgesind was nie. Die nuwe beweging wat tot stand gekom het, het bekend ges aan as die Patriotte. Die Nederlandse politieke toneel is nou oorheers deur die stryd tussen die Huis van Oranje wat voorstanders was van ’n monargistiese stelsel en die Patriotte wat die landsbestuur in beheer van die volk wou plaas.
Toe die Huis van Oranje en sy ondersteuners sterk begin optree teen die Patriotte, het duisende na Frankryk gevlug. Die Franse Revolusie het op 14 Julie 1789 uitgebreek en in 1793 het Frankryk Nederland binne geval. Met die hulp van die Franse het die Patriotte tydelik beheer van Nederland oorgeneem. Met Napoleon Bonaparte se neerlaag by Leipzig in 1813 het die posisie van Nederland verander en het die Huis van Oranje weer in beheer van die land gekom. Die Orangisme ná 1813 van die Frans-bevryde Nederland het verskil van dié tydens die
Republiek van die Verenigde Nederlande, in dié opsig dat die staatkundige posisie van die Oranje-dinastie ná 1813 grondwetlik vasgelê is. Die regent-stadhouers van weleer het toe verdwyn.

Die Engelenburgwapen wat op verskeie voorwerpe in die Engelenburghuis in Pretoria te sien is, is reeds in 1761 deur Lucas Engelenburg in ’n seël gebruik. Dit bestaan uit ’n enkele toring met ’n engel waarvan die hande laag uitgesprei is.
Volgens Elsevier se ensiklopedie vir heraldiek word engelfigure in die wapenkunde voorgestel as ’n vrouefiguur met vlerke. Die uitsondering is die aartsengel Michael wat op die Engelenburg familiewapen voorkom.

Die egpaar Lucas en Berendina het in 1743 huis Rollecate betrek wat hulle van die familie Van Isselmuden gehuur het. Huis Rollecate was buite die stadsmure van Vollenhove geleë. Talle lede van die Engelenburg-familie sou hier gebore en groot word. Die feit dat die Engelenburgs buite die stadsmure gewoon het, dui daarop dat hulle geen bedryf of beroep in die stad beoefen het nie, maar hoofsaaklik as landbouers werksaam was. Hulle het so ’n mate van welvaart bereik dat hulle nie nodig gehad het om hulle oor geld of oor die aankoop van daaglikse lewensmiddele te bekommer nie en kon dus hulle tyd aan ander sake bestee. Die Engelenburg-familie het enkele eeue in Vollenhove gewoon, waarvan die laaste ongeveer 60 jaar in huis Rollecate voor hulle in 1802 die stad verlaat het.

Op 2 juli 1744 staat in het register van de jaarlijkse inkomsten van het Clooster Clarenberch 1695 - 1754 geboekt: verschenen maart 1743, ontvangen van burgemeester Lucas Engelenburg. In hetzelfde register komen ook voor de jaarlijkse uitgangen ten voordele van het Eccolesiastieke Rentambt van Vollenhove: de heer van de Rollecate uit zijn kamp bij de Clarenberg tegenover de Rollecate, 1 mudde gerst.
Burgemeester Lucas Engelenburg heeft vermoedelijk de Rollecate als huurder bewoond. Zijn zoon Vredenrijk Jan woonde blijkens doopakten zijner kinderen in 1781 en 1782 en ook in 1795 als huurder op de Rollecate, maar in 1802 vertrok hij met zijn gezin naar Kampen.
Berendina is geboren vóór 1712, dochter van Johan Morre [80120E]. Zij is gedoopt in Ned. Ger. Kerk Enkhuizen. Berendina is overleden in Vollenhove (Ov.).
Notitie bij Berendina: Zij was van adel (zie verhaal bij Lucas)
Stamt uit oude Overijsselse familie.

Ned. leeuw 1944, pag. 156
Volgens de genealogie was zij een dochter van Johan Morre,,ambtman in Rijssen”, die in 1718 door keizer Kale1 VI in den adelstand zou zijn verheven blijkens een in het bezit der familie zijnde adelsbrief, waarvan het hoofd in de genealogie is afgedrukt. Eenig bewijs van het bestaan van dezen Johan Morre heb ik niet gevonden en voorloopig moet ook achter deze afstamming een vraagteeken worden gezet. Wel vindt men ook in Rijssen Morre’s , maar dit waren ,,kleine luyden" en een emet den Vollenhoofschen burgemeestcr lijkt niet erg waarschijnlijk. Daarentegen vindt men de Morre’s langs de geheele Zuiderzeekust van Vollenhove tot, Elburg en lijkt haar herkomst uit die streken aannemelijk.
Adres:
vanaf 1748     Bisschopsstraat, Vollenhove (Ov.)   [bron: Volkstelling ]
Kinderen van Lucas, en Berendina:
1 Alida (Vrouwe) Engelenburg [42600E], geboren op 04-03-1727 in Vollenhove (Ov.). Volgt VII-a.
8046reijnsjeengelenburgdoopvollendhove26jan1729nh.jpg
39 8046reijnsjeengelenburgdoopvollendhove26jan1729NH
2 Reijnsje Engelenburg [8046E] (afb. 39), geboren in 1729 in Vollenhove (Ov.) [bron: 480/95]. Zij is gedoopt op 26-01-1729 in Vollenhove (Ov.), NG kerk Vollehove.
Notitie bij de geboorte van Reijnsje: Zie doopreg.
Reijnsje is overleden op 01-12-1805 in Vollenhove (Ov.), 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Reijnsje: Voornaam ook Rejusje

Ziet tekst van FV Engelenburg bij haar zuster Alida

De in de genealogie vermelde geboortedata der drie kinderen uit het echtpaar Engelenburg en Morre komen evenmin overeen met de officiele gegevens. De doop van de oudste dochter werd nergens gevonden. De tweede dochter is niet jong gestorven maar bereikte den leeftijd van 76 jaar.

2/Reynsje Engelenburg, ged. Vollenhove 26 Januari 1729, overluid aldaar 1 December 1805, ongehuwd.
Reijnsje bleef ongehuwd.
Adres:
vanaf 1748     Bisschopsstraat, Vollenhove (Ov.) (woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 234) met haar beide ouders, een broer en een zus in de Bisschopsstraat.)
Getuige bij:
geboorteaangifte Frans, Thomas Engelenburg (1777-1850) [zie VIII-b]    [tante vaderszijde]
geboorteaangifte Berendina, Lucia Engelenburg (1775-1835) [zie VIII-a]    [tante vaderszijde]
3 Vredenrijk, Jan (Jan) Engelenburg [41100E], geboren in 1731 in Vollenhove (Ov.). Volgt VII-b.
42600alidaengelenburg_georgevanhaarlemtrouw6dec1757bredagrotekerknh.jpg 42600alidaengelenburg_abdiasvelingiustrouw21juli1778bergenopzoom.jpg 42600alidaengelenburgoverl.jpg 42600alidaengelenburgbegraafberlicum10juli1795.jpg 106395abdiasvelingius.jpg
40 42600alidaengelenburg georgevanHaarlemtrouw6dec1757BredaGroteKerkNH
41 42600alidaengelenburg#abdiasvelingiustrouw21juli1778bergenopzoom
42 42600alidaengelenburgoverl
43 42600alidaengelenburgbegraafberlicum10juli1795
44 106395abdiasvelingius
VII-a Alida (Vrouwe) Engelenburg [42600E] (afb. 37, 40, 41, 42 en 43) is geboren op 04-03-1727 in Vollenhove (Ov.), dochter van Lucas, Fredericks Engelenburg [41110E] (zie VI) en Berendina (Jonkvrouwe) Morre [80114E].
Notitie bij de geboorte van Alida: Het is waarschijnlijk dat zij in Hamburg is geboren, aangezien haar vader Lucas in die tijd daar werkzaam was.

Mr. Haga
De in de genealogie vermelde geboortedata der drie kinderen uit het echtpaar Engelenburg en Morre komen evenmin overeen met de officiele gegevens. De doop van de oudste dochter werd nergens gevonden. De tweede dochter is niet jong gestorven maar bereikte den leeftijd van 76 jaar.
Alida is overleden op 10-07-1795 in Berlicum, Huis ter Aa, 68 jaar oud [bron: Berlicum, arch, 1428, reg. 11, p.133v].
Notitie bij overlijden van Alida: Zie overl.adv., begraafreg.

Zie testament 7-10-1797 geopend 17-10-1797 N3501 Den Bosch
Zie Testamenten Den Bosch: N3246 f 57 dd 23-10-1758 huw met ec vN3370 f 316 dd 17-8-1778 huw met a eN3505 d d 10-4-1792 erfdeling op 30-5-1804 geopend op verzoek testatrice 19-10-1803
Notitie bij Alida: Naam ook Engelenberg
Attestatie Den Bosch.

Zie tekst over Lucas Nakroost (41110) in het boekwerkje van FV Engelenburg op pag. 12

Zie ook Ned. Leeuw 1944, pag. 146
1/Alida Engelenburg, geb. 4 Maart 1727 en overleden 11 Juli 1795 (genealogie blz. 12), huwde als wed. van kapitein George van Haarlem op 11 Augustus 1778 met Abdias Velingius geb. te Groningen 21 Augustus 1721, overleden 15 October 1803 op het huist ter Aa te Berlicum (N.-Br.), predikant, in 1749 professor aan de latijnsche school te ‘s-Hertogenbosch in de Joodsche oudheden en kerkgeschiedenis en in 1757
in de Grieksche taal. Later keerde hij weer tot het predikambt terug. Haar beide huwelijken waren kinderloos.
Adres:
vanaf 1748     Bisschopsstraat, Vollenhove (Ov.) (woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 234) met haar beide ouders, een broer en een zus in de Bisschopsstraat.)
Religie:
Ned. Hervormd
Getuige bij:
geboorteaangifte Abdia, Alida Engelenburg (1779-1782) [zie VII-b,3]    [tante vaderszijde]
Alida:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1757 in Breda (NB) [bron: reg. 44, pag.185] met George van Haarlem [9363E], ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en George: Zie trouwreg. Alida en Georg
George is geboren omstreeks 1725 in Dordrecht (ZH). George is overleden op 18-01-1776, ongeveer 51 jaar oud.
Beroepen:
Kapitein bij de kavallerie
van voor 1757     Cornet onder het Regiment van de heer Generaal Majoor van Masson
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 21-07-1778 in Bergen op Zoom (NB) [bron: reg. 37] met Abdias Velingius [106395E] (afb. 44), 56 jaar oud, nadat zij op 21-07-1778 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in NG kerk Berlicum. Abdias is geboren op 21-08-1721 in Groningen (Gr), zoon van Wilhelmus Velingius [11418E] en Margaretha Loens [11419E]. Abdias is overleden op 15-10-1803 in Berlicum (NB), 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abdias: Overleden op Huis ter Aa

Op 10 november 1803 wordt aangifte gedaan van het versterf van hun zwager Velingius, waarvan Vredenrijk Jan zijn
zuster Reijnsje Engelenburg tezamen voor 2/7 erfgenamen zijn, terwijl de resterende 5/7 komen aan de kinderen van
des overleden broeder.
Abdias is weduwnaar van Elisabeth, Chistina, Johanna Visch [106393E] (geb. ±1740), met wie hij trouwde vóór 1777.
Notitie bij Abdias: Naam ook Belingius
Voornaam ook Aldia

Professor in de Theologie en Philosofy
Beroepen:
Professor aan de latijnse school te Den Bosch in joodsche oudheden en kerkgeschiedenis
vanaf 1744     Proponent te Leiden
vanaf 1749     Predikant te Benthuizen, Den Bosch, Kleef, Bergen op Zoom, Leiden
vanaf 1757     Professor in de Griekse taal
vanaf 1794     Honoris causa gepromoveerd tot doctor in de godsgeleerdheid,Leiden
Getuige bij:
geboorteaangifte Abdia, Alida Engelenburg (1779-1782) [zie VII-b,3]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
41100vredenrijkjanengelenburgenmariacatharinaalbertinavanbraam.jpg 41100vredenrijkkanengelenburgdoopvollenhove22juli1731nh.jpg 41100vredenrijkjanengelenburg__1_.jpg 41100vredenrijkjanengelenburg__2_.jpg 41100janvredenrijkengelenburg_mariacatharinaalbertinavanbraamondertrouw20sept1774adam.jpg 41100vredenrijkjanengelenburg.jpg
45 41100vredenrijkjanengelenburgenmariacatharinaalbertinavanbraam
46 41100vredenrijkkanengelenburgdoopvollenhove22juli1731NH
47 41100vredenrijkjanengelenburg (1)
48 41100vredenrijkjanengelenburg (2)
49 41100janvredenrijkengelenburg mariacatharinaalbertinavanbraamondertrouw20sept1774adam
50 41100vredenrijkjanengelenburg
41100kerkstraat12hattem.jpg 106405mariacatharinaalbertinavanbraam.jpg 106405fam.braamvervolg.jpg 106405mariacatharinaalbertinabraamoverl1.jpg 106405mariacatharinaalbertinavanbraamoverl1.jpg 106405mariacatharinaalbertinavanbraamoverl.jpg
51 41100kerkstraat12hattem
52 106405mariacatharinaalbertinavanbraam
53 106405fam.braamvervolg
54 106405mariacatharinaalbertinabraamoverl1
55 106405mariacatharinaalbertinavanbraamoverl1
56 106405mariacatharinaalbertinavanbraamoverl
VII-b Vredenrijk, Jan (Jan) Engelenburg [41100E] (afb. 45 t/m 51) is geboren in 1731 in Vollenhove (Ov.), zoon van Lucas, Fredericks Engelenburg [41110E] (zie VI) en Berendina (Jonkvrouwe) Morre [80114E]. Hij is gedoopt op 22-07-1731 in Vollenhove (Ov.), NG kerk Vollenhove.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zie doopreg.
Jan is overleden op 30-06-1806 in Kampen (Ov), 74 of 75 jaar oud (oorzaak: Bijkomende Slijm-beroerte). Hij is begraven op 03-07-1806 in Kampen in de Bovenkerk.
Notitie bij overlijden van Jan: Zie overl.adv.
Bij overlijden in 1806 leefden er dus nog 3 kinderen

Op 10 Nov. 1803 wordt aangifte gedaan van het versterf van hun zwager Velingius, waarvan Vredenrijk Jan en zijn zuster Reijnsje Engelenburg tezamen voor 2/7 erfgenamen zijn, terwijl de resterende 5/7 komen aan de kinderen van des overleclenen broeder. (Extracten 50stc penning schoutambt Vollenhare (alsvoren portef.
no. 3496d).
Notitie bij Jan: Naam ook Engelenburg
Voornaam ook Frederik, Jan

Inschrijving volkstelling
Registratieplaats: Bisschopsstraate, Stad Vollenhove
Datum: 1748
Huisgezin: De heer burgemeester Lucas Engelenburg envrouw Berendina Morre
Kinderen boven 10 jaar: Alida,Rejusje en Frederyk Jan
Plaats: Bisschopsstraate, Stad Vollenhove
Toegangsnummer: 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges
Inventarisnummer: 2196b

Zie tekst over Lucas Nakroost (41110) in het boekwerkje van FV Engelenburg op pag. 13 en 14

Vredenrijk, Jan Engelenburg, ged. Vollenhove 22 Juli 1731, burgemeester van Vollenhove vanaf 1776 en rentmeester der Clarenbergsche goederen van 1767-1801, overleden te Kampen 30 Juni 1806, begraven in de Bovenkerk aldaar 3 Juli 1806, huwde (zie de genealogie blz. 14) 11 October 1774 Maria Catharina Albertina van Braam, geb. te Werkhoven 25 Augustus 1746, overl. te Leiden 12 Mei 1834, dochter v. Frans Thomas van Braam schout van Werkhoven en Everarda Catharina van Nimwegen.

De familie Engelenburg speelde een belangrijke rol in het bestuurlijke leven van Vollenhove. Zij bewoonde de havezate Rollecate en leden er van traden o.a. op als rentmeester over de Vollenhoofse goederen van de families Van Isselmuden en Van Dedem.
Frederik Jan - ook wel Vredenrijk Jan genoemd -, zoon van oud-burgemeester Lucas, wordt in 1774 eigenaar van het huis. Ook hij is burgemeester van Vollenhove gedurende twee periodes. Hij overlijdt in 1806 in Kampen.
Begin negentiende eeuw vindt er iets plaats wat niet helemaal duidelijk is. Het pand wordt door Frederik Jan Engelenburg als onderpand gebruikt voor een schuld aan de kinderen van Coenraad Kater en Geertrui Maaskamp. Vermeld wordt dat het pand aan de heer Van Coeverden zal worden overgedragen.
Het huis zal met Allerheiligen worden overgedragen. Daarna zullen Engelenburg en echtgenote het door hen van J.J.W. van Coeverden aangekochte huis aan de Stadtsplaats (=Kerkplein) ten onderpand stellen.
Dit transport van het woonhuis door het echtpaar Engelenburg aan het echtpaar van Coeverden geschiedt op 15 november 1802. Van Coeverden en Engelenburg wisselen blijkbaar van woning! Waarom dit gebeurt is niet helemaal duidelijk.
De historicus Mooijweer concludeert uit onderzochte akten: ’Van Coeverden verwierf in 1802 het huis dat ten oosten direct grensde aan het perceel dat hij in 1809 kocht. Het lijkt waarschijnlijk dat hij de twee percelen samenvoegde tot het huidige pand en dit voorzag van een gezamenlijke gevel aan de straatzijde. Als deze aanname juist is, dan moet de huidige voorgevel dateren uit deze tijd, dus rond 1810. Dit lijkt aardig overeen te komen met de stijl van de gevel."

Zie ook Ned. Leeuw 1935, pag. 381 e.v.
Engelenburg-van Braam. (LIII, 284). Volgens de genealogie Engelenburg, waarvan exemplaren in de Kon.Bibliotheek en in het Rijksarchief in Overijssel berusten,was Vredenrijk (niet Frederik) Jan Engelenburg 18 Juli 1729 te Vollenhove geboren en 30 Juni 1806 te Kampen overleden, terwijl hij 11 Oct. 1774 met Maria Catharina van Braam huwde, die 26 Augustus 1746 te Werkhoven was geboren als dochter van Frans Thomas van Braam, schout aldaar en Everarda Catharina van Nimwegen. Zij overleed te Leiden 12 Mei 1834. V. J. Engelenburg was burgemeester en rentmeester der geestelijke goederen der stad Vollenhove en zoon van Lucas Engelenburg, burgemeester van Vollenhove en Berendina Morre. Intusschen bleek mij, dat zijn geboortedatum onjuist moet zijn, daar zijn naam niet in het doopboek in de maand Juli 1729 voorkomt, daarentegen werd wel op 22 Juli 1731 een zoon Frederik Jan gedoopt.
Ook hier zal een verschrijving voor Vredenrijk hebben plaats gehad, terwijl het in 1729 geboren kind jong gestorven zal zijn. De genealogie, die met vele portretten, wapens en afbeeldingen is voorzien, geeft als wapen der familie Engelenburg: op een zilveren veld een roode toren, waarop een uitkomende roode engel, wapenspreuk: ns se vend.

Op 25 Dec. 1801 verkoopen J. J. TT. van Coeverden en zijn Vrouw H.C. B. van Ermel aan Vredenrijk Jan Engelenburg en zijn vrouw M. C. A. van Braam hun woonhuis, staande aan de stadsplaatse voor .f 1000, terwijl op denzelfden dag laatstgenoemden aan eerstgenoemden verkoopen hun woonhuis, staande aan de Kerkstraat, voor f 700 . (Extracten 50ste penning stad Vollmlhove (Rijksarchief Overijssel,
portef. no. 3380d).

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Lucas en Berendina het, soos reeds genoem, drie kinders gehad. Die derde kind was Vredenrijk Jan Engelenburg (vyfde geslag). Hier die jongste kind is op 18 Julie 1729 gebore. Hy het burgemeester van Vollenhove geword en het ywerig –aan die Oranje-kant – aan die politiek van die dag deelgeneem. Vredenrijk het virbaie jare ongehuud gebly en eers ’n paar weke ná sy vader se 80ste verjaardag ishy, op aandrang van sy ou vader, in die eg verbind. Die Engelenburgs het hulle vrouens gewoonlik uit heel onverwagse oorde gehaal en die huwelike was meestalv errassings. Hulle het egter nooit vir geld getrou nie, aldus Frans Engelenburg.Die leuse van die familiewapen was juis: Ne se vend (Nie te koop nie). Dievrygesel Vredenrijk is op 11 Oktober 1774 op 45-jarige ouderdom met die 28-jarige Maria Catharina Albertina van Braam getroud.18 Vredenrijk Jan het indieselfde jaar eienaar geword van die huis te Kerkstraat 12, Vollenhove en het diehuis besit tot 1802. Die egpaar Engelenburg-Van Braam het vyf kinders gehad.

Die politieke toestande wat aan die einde van die 18de eeu geheers het en die gelyktydige verval deur swak ekonomiese toestande het ’n invloed gehad op die besluit van die Engelenburg-familie om hulle elders te vestig ten spyte van bande met Vollenhove en sy inwoners. Hulle het die voorvaderlike stad in 1802 permanent verlaat en na Kampen verhuis. Voor sy vertrek uit Vollenhove het Vredenrijk Jan Engelenburg menigmaal buite Overijsel rondgereis. Dit is juis die tydperk waarin moderne toerisme ’n aanvang geneem het.19 Vier jaar ná die familie Vollenhove verlaat het, is Vredenrijk Jan op 77-jarige ouderdom oorlede.

Op 25 Dec. 1801 verkoopen J. J. TT. van Coevevden en zijn vrouw H. C. B. van Ermel aan Vredenrijk Jan Engelenburg
en zijn vrouw M. C. A. v an Braam hun woonhuis, staande aan de stadsplaatse voor.f 1000, terwijl op denzelfden dag laatstgenoemden aan eerstgenoemden verkoopen hun woonhuis, staande aan de Kerkstraat, voor f 700).

Op 10 november 1803 wordt aangifte gedaan van het versterf van hun zwager Velingius, waarvan Vredenrijk Jan zijn
zuster Reijnsje Engelenburg tezamen voor 2/7 erfgenamen zijn, terwijl de resterende 5/7 komen aan de kinderen van
des overleden broeder.
Adressen:
Kerkstraat 12, Vollenhove (Ov.)
vanaf 1748     Bisschopsstraat, Vollenhove (Ov.) (, woonde in 1748 (bron: volkstelling stad Vollenhove in 1748 - nr. 234) met zijn beide ouders en twee zussen in de Bisschopsstraat.)
van 1774 tot 1802     Eigenaar van Kerkstraat 12, Vollenhove (Ov.) (De familie Engelenburg speelde een belangrijke rol in het bestuurlijke leven van Vollenhove. Zij bewoonde de havezate Rollecate en leden er van traden o.a. op als rentmeester over de Vollenhoofse goederen van de families Van Isselmuden en Van Dedem.)
van 1781 tot na 1795     Huize Rollencate, Vollenhove (Ov.)
vanaf 1795     (Hij woonde in 1795 (bron: volkstelling Schoutampt van Vollenhove, 1795 - nr. L070) met tien andere gezinsleden in het Ca[r]spel de Leeuwte [op de Rollecate].)
vanaf 1802     Kampen (Ov) (Zie verhaal. In 1802 definitief Vollenhove verlaten en vertrokken naar Kampen)
Beroepen:
vanaf 1775     Rentmeester Gestedelijke goederen der stad Vollenhoven
tot 1779     Burgermeester van de geestelijkheid Vollenhove
Religie:
Gereformeerd
Jan trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 11-10-1774 in Amsterdam (NH) [bron: DTB 619, 453] met Maria, Catharina, Albertina van Braam [106405E] (afb. 52 t/m 56), 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 20-09-1774 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria,: Zie ondertrouwreg.

inschrijvingsdatum:20-09-1774
naam bruidegom:Engelenburg, Frederik Jan
naam bruid:[van] Braam, Maria Catharine Albertina
bronverwijzing:DTB 619, p.453
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de KERK.
Maria, is geboren in 1746 in Werkhoven (Ut), dochter van Frans, Thomas van Braam [8016E] en Everharda, Catharina van Nimwegen [8959E]. Zij is gedoopt op 25-08-1746 in Werkhoven (Ut). Maria, is overleden op 12-05-1834 in Leiden (ZH), 87 of 88 jaar oud [bron: Akte 423]. Zij is begraven in De Oldhorst, Grafkelder, Hattem (Ov).
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.akte, adv.
Notitie bij Maria,: Zie gegevens bij echtgenoot Vredenrijk Jan
Zie over de fam. Braam eveneens pag. 14 over de familiegeschiedenis van tak.
Hier wordt het vervolg (pag. 15) afgebeeld.
Adressen:
van 1806 tot 1824     de Oldhorst (Bij haar zoon Frans Thomas, totdat deze zijn 2e huw. in 1824 sloot)
van 1824 tot 1834     Leiden (ZH) (Bij haar dochter Berendina)
Religie:
Gereformeerd
Kinderen van Jan en Maria,:
1 Berendina, Lucia Engelenburg [8045E], geboren op 28-12-1775 in Vollenhove (Ov.). Volgt VIII-a.
2 Frans, Thomas Engelenburg [80121E], geboren op 15-07-1777 in Vollenhoven (Ov.). Volgt VIII-b.
8044abdiaalidaengelenburgdoopvollendhove8sept1779.jpg
57 8044abdiaalidaengelenburgdoopvollendhove8sept1779
3 Abdia, Alida Engelenburg [8044E] (afb. 57), geboren op 03-09-1779 in Vollenhove (Ov.). Bij de geboorteaangifte van Abdia, waren de volgende getuigen aanwezig: Abdias Velingius (1721-1803) [zie VII-a] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Alida (Vrouwe) Engelenburg (1727-1795) [zie VII-a] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 08-09-1779 in Vollenhove (Ov.), NG kerk Vollehove.
Notitie bij de geboorte van Abdia,: Zie doopreg.
Abdia, is overleden op 09-03-1782 in Vollenhove (Ov.), 2 jaar oud.
Notitie bij Abdia,: Zie tekst uit het boekje van FV Engelenburg bij haar oudste zuster Berendina, pag. 16 en 17
Adres:
vanaf 1779     Huize Rollecate (geboorteadres)
Religie:
Ned. Gereformeerd
4 Lucas, Frederik Engelenburg [36500E], geboren op 23-04-1781 in Vollenhove, Huize de Rollecate (Gld). Volgt VIII-c.
8048frederikjanengelenburgdoopvollenhove10nov1782nh.jpg
58 8048frederikjanengelenburgdoopvollenhove10nov1782NH
5 Frederik, Jan Engelenburg [8048E] (afb. 58), geboren op 07-11-1782 in Huize de Rollecate (Gld). Hij is gedoopt op 10-11-1782 in Vollenhove (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Frederik,: Zie doopreg.
Frederik, is overleden op 08-04-1789 in Vollenhove (Ov.), 6 jaar oud.
Notitie bij Frederik,: Zie tekst uit het boekje van FV Engelenburg bij zijn oudste zuster Berendina, pag. 16 en 17
Adres:
vanaf 1782     Huize Rollecate (geboorteadres)
Religie:
Ned. Gereformeerd
8045berendinaluciaengelenburg1774_1835.jpg 8045berendinaengelenburgdoop10jan1776vollenhovenh.jpg 8045berendinaluciaengelenburgenhaarbroersenzusters__1_.jpg 8045berendinaluciaengelenburgenhaarbroersenzusters__2_.jpg 8045berendinaluciavanengelenburg_dirkmullermassisondertrouw11sept1794.jpg 8045berendinaluciaengelenburg_dirkgerritsmullerondertrouw4septtrouw25sept.1794vollenhove.jpg
59 8045BerendinaLuciaEngelenburg1774#1835
60 8045berendinaengelenburgdoop10jan1776vollenhoveNH
61 8045berendinaluciaengelenburgenhaarbroersenzusters (1)
62 8045berendinaluciaengelenburgenhaarbroersenzusters (2)
63 8045berendinaluciavanengelenburg dirkmullermassisondertrouw11sept1794
64 8045berendinaluciaengelenburg dirkgerritsmullerondertrouw4septtrouw25sept.1794vollenhove
8045berendinaluciaengelenburgoverl.jpg 8047dirkmullermassisoverl.jpg 8047.jpg
65 8045berendinaluciaengelenburgoverl
66 8047dirkmullermassisoverl
67 8047
VIII-a Berendina, Lucia Engelenburg [8045E] (afb. 59 t/m 65) is geboren op 28-12-1775 in Vollenhove (Ov.), dochter van Vredenrijk, Jan (Jan) Engelenburg [41100E] (zie VII-b) en Maria, Catharina, Albertina van Braam [106405E]. Bij de geboorteaangifte van Berendina, waren de volgende getuigen aanwezig: Lucas, Fredericks Engelenburg (1687-vóór 1694) [zie V-b,1] [oudoom vaderszijde] en Reijnsje Engelenburg (1729-1805) [zie VI,2] [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 10-01-1776 in Vollenhove (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Berendina,: Zie doopreg.
De doop is door "enige onpasselijkheden"van de vader pas op 10 januari 1776 uitgevoerd.
Berendina, is overleden op 28-03-1835 in Leiden (ZH), 59 jaar oud. Zij is begraven in De Oldhorst, Grafkelder, Hattem (Ov).
Notitie bij overlijden van Berendina,: Zie overl.adv
Notitie bij Berendina,: Zie tekst over het nakroost van Vredenrijk, Jan Engelenburg (41100)en Maria van Braam in het boekwerkje van FV Engelenburg op pag. 16 en 17

Zij deed op 28-03-1792 als 16-jarige voor Ds. Proper belijdenis (N.G.) te Vollenhove.
Op 26-09-1794 verhuisde zij met attestatie van Vollenhove naar Leiden (bron: lidmatenregister Vollenhove ).

Datum: 15-07-1811
Aktebenoemingen: schuldbekentenis
Notaris: Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte: huis met twee tuinen, stal en koetshuis
Akteplaats: Kampen
Aktenummer: 0122
Schuldenaar: Lucas Engelenburg

0122 Het echtpaar D. Muller Massis en B.L. Engelenburg verstrekt aan het echtpaar L. Engelenburg en E. van Staveren een lening van ƒ 3000 met als onderpand een huis in de Oudestraat, hoek Lutherse Steeg met twee tuinen, stal en koetshuis, achter de Nieuwe muur, wijk 3 nr. 58
Schuldeiser: Dirk Muller Massis
Toegangsnummer: 00124 Notarieel Archief Kampen
Inventarisnummer: I-560a

Het echtpaar heeft aan Lucas Engelenberg en Elisabeth van Staveren hypotheek verstrekt. Deze is 27-7-1812 geroyeerd. Zie bij Lucas.
Adressen:
van 1775 tot 1802     Huize Rollecate (geboorteadres)
vanaf 1802     Kampen (Ov)
van 1820 tot 1835     Leiden (ZH)
Beroep:
Raadt vroedschap, oud schepen en secr. weeskamer
Religie:
Ned. Gereformeerd
Berendina, trouwde, 18 jaar oud, op 25-09-1794 in Vollenhove (Ov.) met Dirk, Gerrits Muller Massis [8047E] (afb. 66 en 67), 37 of 38 jaar oud, nadat zij op 04-09-1794 in Vollenhove (Ov.) in ondertrouw zijn gegaan. De scheiding werd uitgesproken na 1794 in Leiden (ZH).
Notitie bij het huwelijk van Berendina, en Dirk,: Zie trouwreg.

Notitie huwelijk: Hij te Den Bosch en zij te Vollenhove.

Getuigen bruidegom: - Getuigen bruid: - Johannes Nihot geeft attestatie voor bruidegom overgelevert. Titel bruidegom: de Heer en bruid: Juff. Attestatie gegeven om tot Vollenhoven te trouwen
Dirk, is geboren in 1756 in Den Bosch (NB), zoon van Gerard, Wilhlem Muller [8960E] en Hester, Theodora (Vrouwe) Luif, Massis [8961E]. Dirk, is overleden op 18-09-1828 in Leiden (ZH), 71 of 72 jaar oud [bron: Akte 684].
Notitie bij overlijden van Dirk,: Zie overl.akte, adv.
Notitie bij Dirk,: Meester in de Rechten
In 1784 heeft hij de achternaam van zijn moeder (Massis) bij de zijne gevoegd.

Zie tekst bij Berendina pag. 16 van boekje FV Enbgelenburg
Beroepen:
Secretaris van de weeskamer
Wethouder van de stad Leiden
Kind van Berendina, en Dirk,:
10257nnmassisgeb.jpg
68 10257nnmassisgeb
1 NN Massis [10257E] (afb. 68), geboren op 08-09-1810 in Kampen (Ov).
80121fransthomasengelenburg.jpg 80121fransthomasengelenburgdoopvollenhove16juli1777nh.jpg 80121fransthomasengelenburginfo.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.18.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.19.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.20.jpg
69 80121fransthomasengelenburg
70 80121fransthomasengelenburgdoopvollenhove16juli1777NH
71 80121FransThomasEngelenburginfo
72 80121fransthomasengelenburgPag.18
73 80121fransthomasengelenburgPag.19
74 80121fransthomasengelenburgPag.20
80121fransthomasengelenburgpag.21.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.22.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.23.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.24.jpg 80121fransthomasengelenburgpag.25.jpg 80121fransthomasengelenburg_ephraimedelasabloniereondertrouw.jpg
75 80121fransthomasengelenburgPag.21
76 80121fransthomasengelenburgPag.22
77 80121fransthomasengelenburgPag.23
78 80121fransthomasengelenburgPag.24
79 80121fransthomasengelenburgpag.25
80 80121fransthomasengelenburg ephraimedelasabloniereondertrouw
80121fransthomasengelenberg_ephraimebertajohannadelasablonieretrouw.jpg 80121fransthomasengelenburg_luciamariawesterlohuw.jpg 80121fransthomasengelenburg_lucawesterlohuwadv.jpg 80121fransthomasengelenburg_johannamoojenhuw.jpg 80121oldebroek_oldhorst_2004_asp.jpg 80121fransthomasengelenburgoldhorst.jpg
81 80121fransthomasengelenberg ephraimebertajohannadelasablonieretrouw
82 80121fransthomasengelenburg luciamariawesterlohuw
83 80121fransthomasengelenburg lucawesterlohuwadv
84 80121fransthomasengelenburg johannamoojenhuw
85 80121Oldebroek Oldhorst 2004 asp
86 80121fransthomasengelenburgoldhorst
80121fransthomasengelenburgoverleadv.jpg 80121franstohomasengelenburgboedel.jpg 80121degrafkelder.jpg 80122eefjesabloniere.jpg 80122ephraimedelasablonieremetfamilie.jpg 80122eefjesabloniereoverl.jpg
87 80121fransthomasengelenburgoverleadv
88 80121franstohomasengelenburgboedel
89 80121DeGrafkelder
90 80122eefjesabloniere
91 80122Ephraimedelasablonieremetfamilie
92 80122eefjesabloniereoverl
80122eefjedelasabloniereoverlned.jpg 80122eefjesabloniereoverl1.jpg 80125luciamariawesterlooverl.jpg 8012luciamariawesterlooverl.jpg 80126johannagerritsmooienoverl.jpg
93 80122eefjedelasabloniereoverlned
94 80122eefjesabloniereoverl1
95 80125luciamariawesterlooverl
96 8012luciamariawesterlooverl
97 80126johannagerritsmooienoverl
VIII-b Frans, Thomas Engelenburg [80121E] (afb. 69 t/m 89) is geboren op 15-07-1777 in Vollenhoven (Ov.) [bron: Vollenhoven 484.32], zoon van Vredenrijk, Jan (Jan) Engelenburg [41100E] (zie VII-b) en Maria, Catharina, Albertina van Braam [106405E]. Bij de geboorteaangifte van Frans, waren de volgende getuigen aanwezig: Frans, Thomas van Braam (geb. ±1710) [grootvader moederszijde] en Reijnsje Engelenburg (1729-1805) [zie VI,2] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 16-07-1777 in Vollenhoven (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Frans,: Zie doopreg.
Frans, is overleden op 28-05-1850 in Oldebroek (Gld), De Oldhorst, 72 jaar oud [bron: Hattem, 0207, reg. 3439, akte 44].
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overl.adv.

Zie hier de pag. 44 van het boekje van FV Engelenburg over de grafkelder
Notitie bij Frans,: Zie tekst uit het boekje van FV Engelenburg bij zijn oudste zuster Berendina, pag. 16 en 17
Zie alhier de tekst uit het boekje van FV Engelenburg over Frans Thomas Engelenburg en zijn echtgenotes, de pag. 18,19,20,
21,22,23,24 en 25

Hij deed op 24-02-1794 als 16-jarige belijdenis voor Ds. Proper te Vollenhove.
Hij is op 01-11-1806 vertrokken met attestatie naar Campen (bron: lidmatenregister Vollenhove).

2948 G.Nieuwenkamp verkoopt voor ƒ 12000 aan F.T.Engelenburg een boerenerf in Zalk met wijlen haar echtgenoot meer dan 30 jaar in langdurig en ongestoord bezit geweest en middels akte van scheiding d.d. 3 juni 1837 toe- en aanbedeeld.

Datum: 03-06-1837
Aktebenoemingen: transport van onroerend goed
Notaris: Rambonnet, Francois
Object in akte: boerenerf: huis, schuur, bergen en 25 bunder bouw-, hooi en weilanden
Akteplaats: Kampen
Aktenummer: 2948
Koper: Frans Thomas Engelenburg
Verkoopster: Geesje Nieuwenkamp
Toegangsnummer: 00124 Notarieel Archief Kampen
Inventarisnummer: I-553b

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Die tweede kind en oudste seun van Vredenrijk Jan en Maria was Frans Thomas Engelenburg (sesde geslag). Hy is op 15 Julie 1777 gebore en was die
oupagrootjie van Frans Engelenburg.Op 18 Oktober 1805, op 28-jarige leeftyd, het hy met die aantreklike 34-jarige weduwee en moeder van vyf kinders,
Ephraime Bertha Johanna de la Sablonière of ’Eefje’ soos sy genoem is, getrou. Saam het hulle vyf kinders gehad. Hulle het mekaar reeds lank geken en FransT homas was met haar enigste broer bevriend. Ephraime het tot die Franse adel behoort en het met haar tweede eggenoot op haar landgoed ’De Oldhorst’, byOldebroek in die provinsie Gelderland gaan woon. Haar eerste eggenoot was Daniel Jannette Walen. Sy was aan luukshede gewoond en haar veel jonger tweede eggenoot Frans Thomas wat heeltemal onder haar bekoring was, het Kort ná sy tweede vrou se dood in 1848 het die landheer Frans Thomas vir ’n derde keer getrou, naamlik met Johanna Moojen wat in 1813 te Oldebroek gebore is. Twee jaar later, op 29 Mei 1850, het Frans Thomas Engelenburg op ’De Oldhorst’ gesterf. By die verdeling van die nalatenskap het die landgoed in 1852 die besit van die enigste lewende kind, Maria Catherina Albertina Everarda Engelenburg, geword. Sy het die landgoed in 1858 aan H.A. Wittewaall van Stoetwegen, burgemeester van Kampen, verkoop. Dit het daarna agtereenvolgens in besit gekom van die families Nobel (in 1868), C.L. van Beijma (1913), graaf René F.W. van Bylandt (1920) en graaf Frederik E.L. van Bylandt (1933). In 1954 het dit die eiendom geword van barones Van Tuyl van Serooskerken –gravin van Limburg Stirum. Ná haar dood is die eiendom aan enkele beleggers verkoop. In 1976 het dit in besit gekom van die here Gommers en Ruyten. Die huidige eienaar, meneer Jan B. Kaiser, het die eiendom in 1982 gekoop. Nie groot teenstand teen haar spandabelrigheid gebied nie. Hulle huwelik was baie gelukkig en het sewe jaar geduur waarna Ephraime, kort na die geboorte van haar tiende kind op 41-jarige ouderdom oorlede is. Ephraime se vader, Stephen Hendrik, is in 1714 in Nijmegen, Nederland gebore. Die De la Sablonières was lank voor die Franse Revolusie in Nederland woonagtig.

Die herehuis op die landgoed ’De Oldhorst’ is in 1751 gebou. Sy hoofingang kyk suid sodat dit die grootste deel van die dag son kry. ’Horst’ beteken "hooggeleë gebied wat ruig met kreupelhout begroei is". Dit beteken ook nes of vesting met bome en struike daaromheen - dus ’n beveiligde stuk grond. ’De Oldhorst’ was in geheel 112 morge (95,9 hektaar) groot.23 Benewens die herehuis was daar ook twee boerehuise, saai- en weilande, tuine, vywers, ingels, bome en houtgewasse.
Met die dood van Ephraime op 30 Desember 1812 en met die finalisering van haar boedel het geblyk dat sy nagenoeg eweveel skuld as bates gehad het. Dit het Frans Thomas jare van nougesette administrasie gekos om, in belang van die tien kinders, ’n stewige boedel op te bou. Met haar dood het ’De Oldhorst’-landgoed die vyf kinders uit haar eerste huwelik toegeval. Frans Thomas het die landgoed in 1820 by die kinders vir ƒ34 000 oorgeneem.

Frans Thomas het die landgoed voortreflik bestuur. Hy het ’n goeie oog vir besigheid gehad en het sy grondbesit met verdere aankope vermeerder. Hy was "wethouder van de gemeente Oldebroek" en van 1831 af, tot met sy dood in 1850, was hy lid van die provinsiale raad van Gelderland. Hy was ook een van die finansiers van die belangrike nuwe hoofweg tussen Amersfoort en Zwolle.

Ná die dood van Ephraime het Frans Thomas se moeder, Maria Engelenburg-Van Braam, die huishouding behartig. Die gesin het in daardie stadium uit vier
voorkinders uit die Walen-huwelik en vyf eie kinders bestaan. Teen 1823 was a ldie Walen-kinders getroud. Drie van die Engelenburg-kinders het nog in die huis gewoon. Die oorblywende twee meisies en ’n sieklike seuntjie was al wat ’n bietjiel ewe in die huis gebring het. Dit het die 47-jarige Frans Thomas laat besluit om te hertrou. Hy het in 1824 met die weduwee Lucia Maria Luyken-Westerlo, toe 49 jaar oud, getrou. Die huwelik het 24 jaar geduur tot sy op 12 Mei 1848 op ’De Oldhorst’ gesterf het.

Terwyl Frans Thomas met Lucia getroud was, het hy in 1833 ’n ruim, gemesselde familiegrafkelder laat bou. Dit is gebou op ’n sanderige hoogte op ’n kort afstand, suid van ’De Oldhorst’. Dit is so gebou dat vloede wat van tyd tot tyd die laer gebied geteister het, nie die struktuur van die kelder benadeel nie. Die grafkelder is op ’n langwerpige strook boombegroeide terrein, omring deur ’n lae baksteenmuur met ’n ysterhek, gebou. In die middel is ’n groot plat steen sigbaar waarop die volgende woorde ingegraveer is: "Rustplaats der familie Engelenburg". Telkens wanneer van die grafkelder gebruik gemaak is, moes die ingang oopgebreek en daarna weer toegemessel word. In die grafkelder is die stoflike oorskot van 11 familielede geplaas. Van 1833 tot 1850 is nege lede van die familie in die grafkelder geplaas. Die grafkelder het daarna vir 70 jaar verseël gebly, waarna Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg (1836-1920), vader van Frans Engelenburg (onderwerp van dié studie), in 1920 daar neergelê is. Drie jaar"wethouder van de gemeente Oldebroek" en van 1831 af, tot met sy dood in 1850, was hy lid van die provinsiale raad van Gelderland. Ná die dood van Ephraime het Frans Thomas se moeder, Maria Engelenburg-
Braam, die huishouding behartig. Die gesin het in daardie stadium uit vier voorkinders uit die Walen-huwelik en vyf eie kinders bestaan.

Oldhorst en Vollenhof
door Hendrik van Boven
http://home.lijbrandt.nl/l.j.hvanboven/arenlezen.htm#oldhorst

Deze landgoederen zijn oorspronkelijk zeer waarschijnlijk ??n geweest en al heel oud, er moet nog een koopacte bestaan uit 1612. Misschien is het eerst een soort "Spijker" geweest, en de landerijen samen waren veel groter dan tegenwoordig. In 1751 is het buitenhuis gebouwd in opdracht van A.K.Brouwer, die de Oldhorst in 1766 weer verkocht aan A.P. Lemker uit Breda en in 1799 is het uit de nalatenschap van mej. H.H.Lemker van Breda verkocht aan mr. Dani?l Jannette Walen, wiens wed. in 1803 hertrouwde met Frans Thomas Engelenburg.
De Engelenburgs kwamen van de havezate "Rollecate" bij Vollenhove en in die rumoerige tijden was het in die streken niet erg veilig voor oranjegezinden, wat de Engelenburgs waren, reden waarom ze naar Kampen verhuisden. Frank Thomas werd voor 200 gulden zelfs "grootburger" van Kampen. Ze huwden met families Von Morre, met Van Braam, en later nog met de familie "De la Sabloni?re", welke tot de franse adel behoorde.
Ephraimede la Sabloni?re, meestal "Eefje" genoemd, geboren in 1771, huwde in 1789 met reeds genoemde Mr D.J.Walen, die in 1765 te Dordrecht was geboren en in 1800 te Kampen overleed. Op 5 sept. 1798 kochten zij op een openbare verkoping het landgoed "De Oldhorst" onder Oldebroek, uit de boedel van wijlen Helena Hendrika Lemker. In juni 1795 werd de Oldhorst aan de nieuwe eigenaars overgedagen en na het overlijden van Mr D.J.Walen, en het hertrouwen van diens weduwe met F.T.Engelenberg, deden deze in 1810 het pand vergroten. Uit deze tijd stamd ook de, in engelse stijl aangelegde tuin met waterpartijen en grot. De toren is misschien gebouwd in het midden der vorige eeuw.
In 1820 kocht Engelenburg de Oldhorst van de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. Hij overleed in 1850. Het landgoed was 112 morgen (HA) groot en bestond uit 2 boerderijen, gebouwen, tuin, bomen, veel houtgewas, vijvers, enz.
"Eefje" kreeg van haar eerste man, die in Kampen overleden was, dit landgoed, en trouwde in 1805 met F.T. Engelenberg, die toen 18 jaar was en schonk hem in een 7 jarig gelukkig huwelijk 5 kinderen. Frans had toen de zorg voor 10 kinderen, waarvan de eerste 5 de Oldhorst erfden, hetwelk hij van die kinderen kocht voor f 34.000.--. Op 47 jarige leeftijd trouwde hij in 1824 met een 49 jarige weduwe Lucia, Maria Westerlo en heeft 24 jaar op Oldhorst met haar geleefd. Zij overleed in 1848. Niet lang na de dood van zijn vrouw trouwde hij voor de derde maal, nu metJohanna Mooien, die in 1813 geboren was. Hij overleed 28.5.1850 op de Oldhorst.
Hij was wethouder in Oldebroek en sinds 1831 lid van de provinciale staten van Gelderland en medefinancier van de nieuwe straatweg van Amersfoort naar Zwolle. Hij kocht veel wei- en hooiland in de omgeving.
De Oldhorst ging over naar een dochter van Frans, maar deze kwam er niet wonen. De buitenplaats is namens haar met de landerijen verkocht.
De Oldhorst is na Engelenburg in bezit gekomen van de fam. Nobel die burgemeester was van onze gemeente; zijn erfgename, een dochter trouwde met eene Van Pallandt. Later woonde er weer een burgemeester, Jhr F.F.F.Z. van Asch van Wijck. Na diens dood werd alles verkocht, van Vollenhof werd eigenaar Jhr Hora Siccama en van Oldhorst Beyma toe Kingma, van wien het overging naar Graaf Van Bylandt en na diens dood naar zijn vrouw, die zelf gravin van Limburg Stirum was. Deze laatste trouwde weer met Baron Tuyl van Serooskerke, die er niet bleef wonen, waardoor er veel verwaarloosd werd. Het is nog wel eens bewoond geweest door verschillende groepen van mensen. Na het overlijden van de baron kwam De Oldhorst in bezit van de heren Ruyters en Gommers, die in de 2 jaar, dat ze er woonden (wonen?) het pand weer in bewoonbare staat hebben gebracht.
Sinds oktober 1982 is het koetshuis en het Noorderbos eigendom van Mw. Cora de Vries en het overige deel eigendom en J.B. Kaiser.
Volgens overlevering is er een onderaardse gang van Oldhorst naar Wittenstein, waarvan, naar gezegd wordt, in de jaren ’50 de ingang gevonden schijnt (deels overgenomen uit "de Broeklanden" juli 1983,3e jaargang no 3).
Tot mijn spijt heb ik van andere landgoederen geen gegevens.
Adressen:
vanaf 1777     Huize Rollecate (geboorteadres)
van 1801 tot 1804     Campen
vanaf 1805     Landgoed De Oldhorst, Oldebroek (Gld) (95,9 hectare)
vanaf 1820     Landgoed De Oldhorst, Oldebroek (Gld) (In 1820 kocht Frans dit onroerend goed uit de boedel van zijn overleden echtgentoe Ephraime en van haar kinderen uit haar 1e huwelijk)
Beroepen:
Grondeigenaar
Wethouder van de gemeente Oldebroek
van 1788 tot 24-03-1792     Cadet in ’t infanterie regiment van Volkier Rudolf Baron Bentinck, onder Kol. Komdt van Raesfeld
van 1831 tot 1850     Lid van de provinciale Staten Gelderland
Functie:
(Frans Thomas Engelenburg
geboren: 15-07-1777 te Vollenhove
overleden: 28-05-1850 te Oldebroek

bron voor de persoonsgegevens
Nederland’s Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten (’s-Gravenhage 1910-) 43 (1957) 117.
functies in bovenlokale instellingen
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 03-07-1821 - 01-07-1833
namens: Heerde/Barneveld [Elspeet], landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 10-10-1833 - 1850
namens: Heerde/Barneveld [Elspeet], landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
De op 1-6-1833 gekozen Van Zuylen van Nievelt van den Brielert bedankte.)
Religie:
Ned. Hervormd
Vermeld:
Medefinancier van de nieuwe straatweg van Amersfoort naar Zwolle
Frans,:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-09-1804 in Oldebroek (Gld)D e Oldhorst [bron: OLdebroek 1280/] met Ephraime, Bertha, Johanna (Eefje) de la Sabloniére [80122E] (afb. 90 t/m 94), 33 jaar oud, nadat zij op 28-08-1804 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Eefje: Zie ondertrouwadv, trouwreg.

16 Sept. zijn hier in den Echt bevestigd: Frans Thomas Engelenburg, J.M. geboren onder Vollenhove en wonende te Campen met Ephraima Barta Johanna de la Sabloniere, weduwe Daniel Janette Waalen, geboren in den Colonie de Berbice, wonende te Campen, thans te Oldebroek. Op attest van den Scholt J. de Hen, d.d. 16 Sept. h.a. dat dezelve op den 28 Aug. 1804 alhier voor de wet zijn ondertrouwd, waar van de 3 Zondags Proclamatiën alhier, als mede te Campen zijn ergaan.
Eefje is geboren op 09-02-1771 in Colonie de Berbice, Ned. Guiana, dochter van Steven, Hendrik de la Sabloniére [80124E] en Beata, Louisa Schultz [11413E].
Notitie bij de geboorte van Eefje: Berbice was een Nederlandse kolonie, aan de noordkust van Zuid-Amerika, in de 17e en 18e eeuw gelegen aan de Rio (rivier) Berbice, met als hoofdstad Nieuw-Amsterdam, het huidige New Amsterdam. De kolonie Berbice was een onderdeel van Nederlands-Guiana.
Eefje is overleden op 30-12-1812 in Oldebroek (Gld), 41 jaar oud [bron: 0207, reg. 3442, akte 35].
Notitie bij overlijden van Eefje: Zie overl akte, .adv.(frans en ned. talig)
Eefje is weduwe van Daniel, Jannette Walen [80123E] (1766-1800), met wie zij trouwde op 02-08-1789 in Oldebroek (Gld).
Notitie bij Eefje: Zie voor een uitvoerig onderzoek naar het geslacht Sabloniere; Ned. Leeuw 1923, pag. 66 e.v.

Zij was bij het huwelijk met Frans al moeder van 5 kinderen.
Zij behoorde tot de Franse Adel

Oldhorst en Vollenhof
Uit Aren lezen op de akker van Oldebroek’s verleden van Hendrik van Boven

Deze landgoederen zijn oorspronkelijk zeer waarschijnlijk ��n geweest en al heel oud, er moet nog een koopacte bestaan uit 1612. Misschien is het eerst een soort "Spijker" geweest, en de landerijen samen waren veel groter dan tegenwoordig. In 1751 is het buitenhuis gebouwd in opdracht van A.K.Brouwer, die de Oldhorst in 1766 weer verkocht aan A.P. Lemker uit Breda en in 1799 is het uit de nalatenschap van mej. H.H.Lemker van Breda verkocht aan mr. Dani�l Jannette Walen, wiens wed. in 1803 hertrouwde met Frans Thomas Engelenburg.
De Engelenburgs kwamen van de havezate "Rollecate" bij Vollenhove en in die rumoerige tijden was het in die streken niet erg veilig voor oranjegezinden, wat de Engelenburgs waren, reden waarom ze naar Kampen verhuisden. Frank Thomas werd voor 200 gulden zelfs "grootburger" van Kampen. Ze huwden met families Von Morre, met Van Braam, en later nog met de familie "De la Sabloni�re", welke tot de franse adel behoorde.
Ephraimede la Sabloni�re, meestal "Eefje" genoemd, geboren in 1771, huwde in 1789 met reeds genoemde Mr D.J.Walen, die in 1765 te Dordrecht was geboren en in 1800 te Kampen overleed. Op 5 sept. 1798 kochten zij op een openbare verkoping het landgoed "De Oldhorst" onder Oldebroek, uit de boedel van wijlen Helena Hendrika Lemker. In juni 1795 werd de Oldhorst aan de nieuwe eigenaars overgedagen en na het overlijden van Mr D.J.Walen, en het hertrouwen van diens weduwe met F.T.Engelenberg, deden deze in 1810 het pand vergroten. Uit deze tijd stamd ook de, in engelse stijl aangelegde tuin met waterpartijen en grot. De toren is misschien gebouwd in het midden der vorige eeuw.
In 1820 kocht Engelenburg de Oldhorst van de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. Hij overleed in 1850. Het landgoed was 112 morgen (HA) groot en bestond uit 2 boerderijen, gebouwen, tuin, bomen, veel houtgewas, vijvers, enz.
"Eefje" kreeg van haar eerste man, die in Kampen overleden was, dit landgoed, en trouwde in 1805 met F.T. Engelenberg, die toen 18 jaar was en schonk hem in een 7 jarig gelukkig huwelijk 5 kinderen. Frans had toen de zorg voor 10 kinderen, waarvan de eerste 5 de Oldhorst erfden, hetwelk hij van die kinderen kocht voor f 34.000.--. Op 47 jarige leeftijd trouwde hij in 1824 met een 49 jarige weduwe Lucia, Maria Westerlo en heeft 24 jaar op Oldhorst met haar geleefd. Zij overleed in 1848. Niet lang na de dood van zijn vrouw trouwde hij voor de derde maal, nu metJohanna Mooien, die in 1813 geboren was. Hij overleed 28.5.1850 op de Oldhorst.
Hij was wethouder in Oldebroek en sinds 1831 lid van de provinciale staten van Gelderland en medefinancier van de nieuwe straatweg van Amersfoort naar Zwolle. Hij kocht veel wei- en hooiland in de omgeving.
De Oldhorst ging over naar een dochter van Frans, maar deze kwam er niet wonen. De buitenplaats is namens haar met de landerijen verkocht.
De Oldhorst is na Engelenburg in bezit gekomen van de fam. Nobel die burgemeester was van onze gemeente; zijn erfgename, een dochter trouwde met eene Van Pallandt. Later woonde er weer een burgemeester, Jhr F.F.F.Z. van Asch van Wijck. Na diens dood werd alles verkocht, van Vollenhof werd eigenaar Jhr Hora Siccama en van Oldhorst Beyma toe Kingma, van wien het overging naar Graaf Van Bylandt en na diens dood naar zijn vrouw, die zelf gravin van Limburg Stirum was. Deze laatste trouwde weer met Baron Tuyl van Serooskerke, die er niet bleef wonen, waardoor er veel verwaarloosd werd. Het is nog wel eens bewoond geweest door verschillende groepen van mensen. Na het overlijden van de baron kwam De Oldhorst in bezit van de heren Ruyters en Gommers, die in de 2 jaar, dat ze er woonden (wonen?) het pand weer in bewoonbare staat hebben gebracht.
Sinds oktober 1982 is het koetshuis en het Noorderbos eigendom van Mw. Cora de Vries en het overige deel eigendom en J.B. Kaiser.
Volgens overlevering is er een onderaardse gang van Oldhorst naar Wittenstein, waarvan, naar gezegd wordt, in de jaren ’50 de ingang gevonden schijnt (deels overgenomen uit "de Broeklanden" juli 1983,3e jaargang no 3).
Tot mijn spijt heb ik van andere landgoederen geen gegevens.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-11-1824 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 5, fol. 59v] met Lucia, Maria, Gerhardusen Westerlo [80125E] (afb. 95 en 96), 47 of 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Lucia,: Zie huw.akte
Lucia, is geboren in 1776 in Amsterdam (NH), dochter van Gerhardus, Hermanus Westerlo [8345E] en Agnes Park [8346E]. Zij is gedoopt op 29-09-1776 in Amsterdam (NH). Lucia, is overleden op 12-05-1848 in Oldebroek (Gld), De Oldhorst, 71 of 72 jaar oud [bron: Akte 37].
Notitie bij overlijden van Lucia,: Zie overl.adv., akte
Lucia, is weduwe van Hendrik, Herman Luijken [8344E] (±1775-vóór 1824), met wie zij trouwde in 12-1804 in Amsterdam (NH).
Beroep:
Rentmeester
(3) trouwde, 72 jaar oud, op 22-11-1849 in Elburg (Gld) met Johanna, Gerrits Moojen [80126E] (afb. 97), 35 of 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Johanna,: Zie huw.adv. Frans en Johanna
Johanna, is geboren in 1813 in Oldebroek (Gld), dochter van Gerrit, Hendrik Moojen [15687E] en Aaltje Rikkers [15688E]. Johanna, is overleden op 24-03-1885 in Arnhem (Gld), 71 of 72 jaar oud [bron: akte 237].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie overl.akte
Johanna, trouwde later na 1850 met Huuibert, Willem, Coenraad de Jong [11425E] (geb. ±1810).
Kinderen van Frans, en Eefje:
1 Vredenrijk, Jan Engelenburg [37110E], geboren op 09-08-1806 in Wezep, Landgoed de Oldhorst (Gld). Volgt IX-a.
8333louishenriengelenburg.jpg 8333louishenriengelenburgoverl.jpg 8333louishenriengelenburgoverl1.jpg
98 8333louishenriengelenburg
99 8333louishenriengelenburgoverl
100 8333louishenriengelenburgoverl1
2 Louis, Henri (Lodewijk, Hendrik) Engelenburg [8333E] (afb. 98 t/m 100), geboren op 27-09-1807 in Oldebroek, Huize Oldhorst.
Notitie bij de geboorte van Louis,: Zie geb.adv.
Louis, is overleden op 09-02-1833 in Oldebroek Huize Oldhorst, 25 jaar oud [bron: 0207, reg. 3441, akte 9].
Notitie bij overlijden van Louis,: Zie overl.adv, akte
Notitie bij Louis,: Zij hele leven van gebrekkige gezondheid.

Zie Nakomelingen Engelenburg-De la Sabloniere, laatste stuk pag. 25 bij vader Frans, Thomas Engelenburg.
Zie ook de pag. 26, 27 en 28 over de nakomelingen bij broer Vredenrijk, Jan Engelenburg.
Beroep:
Statenlid
3 Maria, Catharina, Albertina, Everhardina (Cato) Engelenburg [80127E], geboren op 25-10-1809 in Oldebroek, Oldhorst. Volgt IX-b.
8014jacobusjohanneschristianusengelenburggeb.jpg 8014jacobusjohanneschristionusengelenburggeb.jpg 8014jacobsjohanneschristoffelengelenburgoverl.jpg 8014jacobusjohanneschristoffelengelenburgoverl.jpg
101 8014jacobusjohanneschristianusengelenburggeb
102 8014jacobusjohanneschristionusengelenburggeb
103 8014jacobsjohanneschristoffelengelenburgoverl
104 8014jacobusjohanneschristoffelengelenburgoverl
4 Jacobus, Johannes, Christoffel Engelenburg [8014E] (afb. 101 t/m 104), geboren op 18-05-1811 in Oldebroek (Gld) (Oldhorst) [bron: Doopindex Oldebroek 1278/pag.37/5, akte 7 (Doornspijk)]. Hij is gedoopt op 18-05-1811 in Oldebroek (Gld).
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Zie geb.akte, adv.
Jacobus, is overleden op 08-02-1821 in Oldebroek (Gld), 9 jaar oud [bron: Akte 6].
Notitie bij overlijden van Jacobus,: Zie overl.akte
Notitie bij Jacobus,: Zie Nakomelingen Engelenburg-De la Sabloniere, laatste stuk pag. 25 bij vader Frans, Thomas Engelenburg.
Zie ook de pag. 26, 27 en 28 over de nakomelingen bij broer Vredenrijk, Jan Engelenburg.
Religie:
Ned. Hervormd
8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb1.jpg 8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb2.jpg 8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb.jpg 8332ephraimeengelburggebned.jpg 8332ephraimebarthajohannaengelenburgoverl.jpg 8332ephraimabarthajohannaengelenburgoverl.jpg
105 8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb1
106 8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb2
107 8332ephraimabarthajohannaengelenburggeb
108 8332ephraimeengelburggebned
109 8332ephraimebarthajohannaengelenburgoverl
110 8332ephraimabarthajohannaengelenburgoverl
5 Ephraima, Bartha, Johanna Engelenburg [8332E] (afb. 105 t/m 110), geboren op 13-10-1812 in Oldebroek, Huize Oldhorst [bron: Akte 42].
Notitie bij de geboorte van Ephraima,: Zie geb.adv. (2 talig), akte (2 pag.)
Ephraima, is overleden op 03-03-1839 in Amsterdam (NH), 26 jaar oud [bron: 0207, reg. 3440, akte 21].
Notitie bij overlijden van Ephraima,: Zie overl.akte, adv.

Overleden ten huize van haar half-broer J.P. Jannette Walen.
Notitie bij Ephraima,: Zij was van zwak gestel en later een voortdurend patiente.

Zie Nakomelingen Engelenburg-De la Sabloniere, laatste stuk pag. 25 bij vader Frans, Thomas Engelenburg.
Zie ook de pag. 26, 27 en 28 over de nakomelingen bij broer Vredenrijk, Jan Engelenburg.
Ephraima, bleef ongehuwd.
36500lucasfrederikengelenburg.jpg 36500lucasfrederikengelenburgdoopvollenhove25april1781nh.jpg 36500lucasengelenburg_elisabethvanstaverenondertrouw.jpg 36500lucasfrederikengelenburgpag.40.jpg 36500lucasfrederikengelenburgpag.41.jpg 36500lucasfrederikengelenburgpag.42.jpg
111 36500lucasfrederikengelenburg
112 36500lucasfrederikengelenburgdoopvollenhove25april1781NH
113 36500lucasengelenburg elisabethvanstaverenondertrouw
114 36500lucasfrederikengelenburgPag.40
115 36500lucasfrederikengelenburgPag.41
116 36500lucasfrederikengelenburgPag.42
36500lucasfrederikengelenburgpag.43.jpg 36500lucasengelenburgoverl.jpg 105761elisabethvanstaverenoverl.jpg
117 36500lucasfrederikengelenburgPag.43
118 36500lucasengelenburgoverl
119 105761elisabethvanstaverenoverl
VIII-c Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (afb. 111 t/m 118) is geboren op 23-04-1781 in Vollenhove, Huize de Rollecate (Gld), zoon van Vredenrijk, Jan (Jan) Engelenburg [41100E] (zie VII-b) en Maria, Catharina, Albertina van Braam [106405E]. Hij is gedoopt op 25-04-1781 in Vollenhove (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Lucas,: Zie doopreg.
Lucas, is overleden op 10-05-1846 in Kampen (Ov), 65 jaar oud [bron: Akte 136].
Notitie bij overlijden van Lucas,: Zie overl.adv
Notitie bij Lucas,: Naam ook Engelenburg
Is in 1803 in de regtsgeleerdheid gepromoveerd te Leiden
Meester in de Rechten

Zie tekst uit het boekje van FV Engelenburg bij zijn oudste zuster Berendina, pag. 16 en 17 en alhier pag.40, 41, 42 en 43 over henzelf en de kinderen.

0032 Het echtpaar A. de Nijs en M. Fullings heeft op 28 april 1811 verkocht voor ƒ 6000 aan het echtpaar L. Engelenberg en E. van Staveren een huis, aan de Oudestraat, hoek Luthersesteeg met twee tuinen, stal en koetshuis, uitkomende Achter de Nieuwe Muur, wijk 1 nr. 58 en een huis op nr. 63 en een huisje naast de paardenstal van het eerste huis, wijk 1 nr. 57.

Datum:27-04-1811
Aktebenoemingen: transport van onroerend goed
Notaris: Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:huis met twee tuinen, stal en koetshuis en huisje naast de paardenstal van het eerste huis.
Akteplaats:Kampen
Aktenummer:0032
Verkoper: Adriaan de Nijs
Koper:Lucas Engelenberg
Toegangsnummer: 00124 Notarieel Archief Kampen
Inventarisnummer: I-560a

0151 De schuldeisers verklaren hun toestemming te verlenen aan het beeindigen van een hypotheekinschrijving groot f.3000.- ten laste van Lucas Engelenburg en diens echtgenote Elisabeth van Staveren te Kampen. De akte is in het frans gesteld.
Datum: 27-07-1812
Aktebenoemingen: royement
Notaris: Rambonnet, Francois
Akteplaats: Kampen
Aktenummer: 0151
schuldeiseres:Berendina Lucia Engelenberg
Schuldeiser:Dirk Muller Massis
Toegangsnummer: 00124 Notarieel Archief Kampen
Inventarisnummer: I-539
laatste wijziging 15-03-2014
Adressen:
vanaf 1781     Huize Rollecate (geboorteadres)
van na 1807     Kampen
van na 1810     Deventer (Ov)
Beroep:
Inspecteur van de directe belastingen te Deventer
Religie:
Ned. Gereformeerd
Lucas, trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1807 in Rotterdam, Huize Schoonderlo met Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E] (afb. 119), 20 jaar oud, nadat zij op 01-05-1807 in Werklust onder Schoonderloo in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lucas, en Elisabeth: Zie Ondertrouwadv.
Elisabeth is geboren op 14-04-1787 in Rotterdam (ZH), dochter van Theodorus, Eldertus van Staveren [10901E] en Johanna, Elisabeth van der Kloot [10902E]. Elisabeth is overleden op 24-12-1839 in Deventer (Ov), 52 jaar oud [bron: Akte 511].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Zie overl.adv.
Kinderen van Lucas, en Elisabeth:
1 Maria, Catharina, Albertina (Cato) Engelenburg [10256E], geboren op 29-03-1808 in Kampen (Ov). Volgt IX-c.
10253nnengelenburggeb.jpg 10253teengelenubrgoverl.jpg
120 10253nnengelenburggeb
121 10253teengelenubrgoverl
2 Theodora, Oldertina Engelenburg [10253E] (afb. 120 en 121), geboren op 08-04-1809 in Kampen (Ov).
Notitie bij de geboorte van Theodora,: Zie geb. adv.
Theodora, is overleden op 07-11-1883 in Den Haag (ZH), 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theodora,: Zie overl.adv.
Notitie bij Theodora,: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.40
Theodora, bleef ongehuwd.
10283berendinaluciaengelenburgdoopkampen27jan1811.jpg 10283berendinaluciaengelenburgoverl.jpg
122 10283berendinaluciaengelenburgdoopkampen27jan1811
123 10283berendinaluciaengelenburgoverl
3 Berendina, Lucia Engelenburg [10283E] (afb. 122 en 123), geboren op 26-12-1810 in Kampen (Ov). Zij is gedoopt op 27-01-1811 in Kampen (Ov).
Notitie bij de geboorte van Berendina,: Zie doopreg.

Naam kind Engelenburg, Berendina Lucia
Geslacht Dochter
Vader Engelenburg, Lucas
Moeder Staveren, Elisabeth van
Soort gebeurtenis Doop
Registrerende instantie KERK
Datum 27-01-1811
Locatie Gereformeerde Kerk te Kampen (onbekend welke het is)
Overige informatie Geb. 27 dec 1810
DTB-nummer 317
Folio-nummer 086
Berendina, is overleden op 23-05-1858 in Kampen (Ov), 47 jaar oud [bron: Akte 210].
Notitie bij overlijden van Berendina,: Zie overl.adv.
Notitie bij Berendina,: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.40
Religie:
Gereformeerd
10264frederikjanengelenburgoverl2.jpg
124 10264frederikjanengelenburgoverl2
4 Frederik, Jan Engelenburg [10264E] (afb. 124), geboren op 30-01-1813. Frederik, is overleden op 06-03-1833 in Soerabaja (Ned. Ind.), 20 jaar oud (oorzaak: Ongesteldheid van slechts 3 dagen,).
Notitie bij overlijden van Frederik,: Zie overl.adv.

Overleden op Zr.Ms Korvet de Heldin op de hoogte van fort Oranje, niet verre van Soerabaja
Notitie bij Frederik,: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.40
Beroep:
Adelborst der 1e klasse, in dienst der Nederlanden, aan boord van Zr.Ms Korvet de Heldin
5 Frans, Thomas Engelenburg [80129E], geboren op 01-02-1814 in Kampen (Ov). Volgt IX-d.
6 Johannes Engelenburg [36510E], geboren op 10-04-1816 in Deldenerbroek (Ov), Huize Bakkenhage. Volgt IX-e.
7 Alexander Engelenburg [10225E], geboren op 01-05-1817 in Deventer (Ov). Volgt IX-f.
10254nnengelenburggeb.jpg 10254rijnhardengelenburgoverl.jpg
125 10254nnengelenburggeb
126 10254rijnhardengelenburgoverl
8 Rijnhard Engelenburg [10254E] (afb. 125 en 126), geboren op 02-05-1819 in Deventer (Ov).
Notitie bij de geboorte van Rijnhard: Zie geb.adv.
Rijnhard is overleden op 30-10-1837 in Deventer (Ov), 18 jaar oud [bron: Akte 463].
Notitie bij overlijden van Rijnhard: Zie overl.adv.
Notitie bij Rijnhard: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 42
9 Everharda, Catharina Engelenburg [10255E], geboren op 28-04-1821 in Deventer (Ov). Volgt IX-g.
10261nnengelenburggeb.jpg 10261luciaclaraengelenburgoverl.jpg
127 10261nnengelenburggeb
128 10261luciaclaraengelenburgoverl
10 Lucia, Clara Engelenburg [10261E] (afb. 127 en 128), geboren op 29-10-1822 in Deventer (Ov) [bron: Akte 411].
Notitie bij de geboorte van Lucia,: Zie geb.adv.
Lucia, is overleden op 18-10-1847 in Kampen (Ov), 24 jaar oud [bron: Akte 221].
Notitie bij overlijden van Lucia,: Zie overl.adv.
Notitie bij Lucia,: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
10262nnengelenburggeb.jpg 10262johanneseldertusoverl.jpg
129 10262nnengelenburggeb
130 10262johanneseldertusoverl
11 Johannes, Eldertus Engelenburg [10262E] (afb. 129 en 130), geboren op 01-07-1824 in Deventer (Ov). Johannes, is overleden op 29-09-1870 in Muntok (Ned. Indie), 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie overl.adv.
Notitie bij Johannes,: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
Johannes, bleef ongehuwd.
Beroep:
Commies ontvanger te Muntok (Ned. indie)
10263nnengelenburggeb.jpg
131 10263nnengelenburggeb
12 Gerharda, Cornelia Engelenburg [10263E] (afb. 131), geboren op 08-11-1825 in Deventer (Ov). Gerharda, is overleden op 04-04-1832 in Deventer (Ov), 6 jaar oud [bron: Akte 123].
Notitie bij Gerharda,: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
10265nnengelenburggeb.jpg 10265willemfrederikengelenburgoverl.jpg 10265willemfrederikengelenburgoverl1.jpg
132 10265nnengelenburggeb
133 10265willemfrederikengelenburgoverl
134 10265willemfrederikengelenburgoverl1
13 Willem, Frederik Engelenburg [10265E] (afb. 132 t/m 134), geboren op 09-12-1827 in Deventer (Ov).
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie geb.adv.
Willem, is overleden op 12-05-1851 in Aan boord van schip, 23 jaar oud (oorzaak: Longtering en bloedspanningen) [bron: Akte 367 Arnhem].
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.akte, adv.

Op schip overleden
Notitie bij Willem,: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
Beroep:
Rijksklerk
10266nnengelenburggeb.jpg
135 10266nnengelenburggeb
14 Cornelia, Johanna, Elisabeth Engelenburg [10266E] (afb. 135), geboren op 07-05-1833 in Deventer (Ov).
Notitie bij de geboorte van Cornelia,: Zie geb.adv.
Cornelia, is overleden op 21-01-1922 in Den Haag (ZH), 88 jaar oud.
Notitie bij Cornelia,: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
Cornelia, bleef ongehuwd.
37110vredenrjkjanengelenburg_catharinachristinavandelden.jpg 37110vredenrijkjanengelenburg_catharianvandeldenhuwadv.jpg 37110vredenrijkjanengelenburg_catharinachristinavandeldenhuw.jpg 37110vredenrijkjanengelenburgpag.26.jpg 37110vredenrijkjanengelenburgpag.27.jpg 37110vredenrijkjanengelenburgpag.28.jpg
136 37110vredenrjkjanengelenburg catharinachristinavandelden
137 37110vredenrijkjanengelenburg catharianvandeldenhuwadv
138 37110vredenrijkjanengelenburg catharinachristinavandeldenhuw
139 37110vredenrijkjanengelenburgPag.26
140 37110vredenrijkjanengelenburgPag.27
141 37110vredenrijkjanengelenburgPag.28
37110vredenrijkjanengelenburgoverl.jpg 106344catharinavandelden_hendrikvanloghemhuwadv.jpg 106344christinavandeldenoverl.jpg
142 37110Vredenrijkjanengelenburgoverl
143 106344catharinavandelden#hendrikvanloghemhuwadv
144 106344christinavandeldenoverl
IX-a Vredenrijk, Jan Engelenburg [37110E] (afb. 136 t/m 142) is geboren op 09-08-1806 in Wezep, Landgoed de Oldhorst (Gld), zoon van Frans, Thomas Engelenburg [80121E] (zie VIII-b) en Ephraime, Bertha, Johanna (Eefje) de la Sabloniére [80122E]. Vredenrijk, is overleden op 12-05-1836 in Olst (Ov), 29 jaar oud (oorzaak: Longontsteking, na bij het schaatsen door het ijs te zijn gezakt.) [bron: Akte 29].
Notitie bij overlijden van Vredenrijk,: Hij overleed 4 dagen na de geboorte van zijn zoon.

Overledene:Vredenrijk Jan Engelenburg
Geslacht:Man
Geboorteplaats:niet vermeld
Leeftijd:29
Beroep:openbaar notaris
Relatie:Catharina Christina van Delden
Relatiesoort:Partner
Gebeurtenis:Overlijden
Datum:donderdag 12 mei 1836
Gebeurtenisplaats:Olst
Documenttype:BS Overlijden
rfgoedinstelling:Historisch Centrum OverijsselHistorisch Centrum Overijssel
Plaats instelling:Zwolle
Collectiegebied:OverijsselArchief:0123
Registratienummer:10151
Aktenummer:29
Registratiedatum:13 mei 1836
Akteplaats:Olst
Opmerking:ouders niet vermeld
Notitie bij Vredenrijk,: Naam ook Engelenburg
Van 1818 tot 1823 in Hattem naar school gegaan.
Meester in de rechten

Zie Nakomelingen Engelenburg-De la Sabloniere, laatste stuk pag. 25 bij vader Frans, Thomas Engelenburg.
Zie ook de pag. 26, 27 en 28 over de nakomelingen.

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Die oudste kind van Frans Thomas (1777-1850) en Ephraime Bertha Johanna de la Sabloniére (1771-1812) was Vredenrijk Jan (1806-1836).33 Hy was lid van die sewende geslag en oupa van Frans Engelenburg. Vredenrijk Jan is op 9 Augustus 1806 in die huis op ’De Oldhorst’ gebore en het van 1818 tot 1823 in Hattem skool gegaan. Na die voltooiing van sy skoolloopbaan was hy vir ’n aantal jare notaris in Zutfen, Wageningen, Lunteren (Gelderland) en Olst (Overijsel). Op 22 Junie 1835 het hy in die huwelik getree met die 19-jarige Catharina Christina van Delden (gebore in Deventer op 13 Augustus 1816 en aldaar oorlede op 24 Januarie 1856).
Sy was aan menige ou Deventerse, Zwolse en ander Overijselse families verwant en het in haar omgewing bekend gestaan as ’gouden Chrisje’. In 1836 het die 30-jarige Vredenrijk Jan gaan ysskaats en per ongeluk deur die ys gesak. Hy het ’n swaar verkoue opgedoen waarvan hy nooit herstel het nie en het as gevolg daarvan op 12 Mei 1836 in sy huis in Olst gesterf, vier dae ná die geboorte van sy enigste kind, Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg. Sy vroeë dood was vir die familie ’n swaar slag. Sy stoflike oorskot is in die familiegrafkelder te ruste gelê.

Vredenrijk Jan het sy vrou aan huis van sy oom Lucas Engelenburg, destydse inspekteur van direkte belasting in Deventer, ontmoet. Hierdie oom het ’n seun, Frans Thomas (1814-1868), gehad wat kort na die tragiese sterfgeval van sy neef Vredenrijk Jan offisier geword het. Die jong offisier, toe nouliks 23 jaar oud, het aan die einde van 1836 met indiskresie die 20-jarige Christina Engelenburg, wat nouliks ses maande weduwee was, met ’n huweliksaansoek verras. Die jong weduwee was onsteld hieroor en het toe besluit om alle bande met die Engelenburg-familie te verbreek, ten onregte daarvan overtuig dat die Engelenburgs die oorhaastige daad van die jong Frans aangemoedig het. Die ou heer, Frans Thomas van ’De Oldhorst’, het probeer om die families weer bymekaar te bring, maar sy ietwat strengbewoorde briewe het die situasie net vererger. ’n Totale breuk was die eindresultaat van ’n verbitterde korrespondensie tussen die twee partye. Christina het met haar kind in haar geboortedorp Deventer gaan woon. Sy is kort daarna met Hendrik van Loghem getroud. Bogenoemde verwydering verklaar hoe hierdie vertakking van die Engelenburgs uit die Engelenburg-milieu losgeraak het en hoe die konneksies met ’De Oldhorst’ vir hulle verlore gegaan het.
Beroepen:
van 1823 tot 1828     Notaris,Zutphen
vanaf 1828     Notaris Wageningen, Lunteren en Olst
Onbekend:
van 1818 tot 1823     Naar school te Hattem
Vredenrijk, trouwde, 28 jaar oud, op 20-06-1835 in Deventer (Ov) [bron: akte 84] met Catharina, Christina (Christina) van Delden [106344E] (afb. 143 en 144), 18 jaar oud, nadat zij op 12-05-1835 in Olst (Ov) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Vredenrijk, en Christina: Zie huw. adv., akte ( in huw.akte staat vermeld: geboren te Kampen)

Bruidegom:Vredenrijk Jan Engelenburg
Geboorteplaats:Kampen
Geboortedatum:zaterdag 9 augustus 1806
Beroep:notaris
Vader bruidegom:Frans Thomas Engelenburg
Beroep:grondeigenaar
Moeder bruidegom:Ephraëmina Barthe Jeanne de la Sablonière
Bruid:Catharina Christina van Delden
Geboorteplaats:Deventer
Geboortedatum:dinsdag 13 augustus 1816
Vader bruid:Albertus van Delden
Moeder bruid:Maria Elisabeth Wolfsen
Beroep:Grondeigenaresse
Gebeurtenis:HuwelijkDatum:zaterdag 20 juni 1835
Gebeurtenisplaats:DeventerDocumenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Historisch Centrum OverijsselHistorisch Centrum Overijssel
Plaats instelling:ZwolleCollectiegebied:OverijsselArchief:0123Registratienummer:2699Aktenummer:84Registratiedatum:20 juni 1835
Akteplaats:Deventer
Christina is geboren op 13-08-1816 in Deventer (Ov), dochter van Albertus van Delden [10956E] en Maria, Elisabeth Wolfsen [10957E]. Christina is overleden op 24-01-1859 in Deventer (Ov), 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christina: Zie overl.adv.
Christina trouwde later op 14-03-1839 in Deventer (Ov) met Hendrik van Loghem [106339E] (1808-1881).
Notitie bij Christina: Bijnaam Gouden Chrisje

Zie over de fam. van Delden pag. 27/28 bij haar echtgenoot Vredenrijk, Jan Engelenburg van het boekwerkje van FV engelenburg.
Kind van Vredenrijk, en Christina:
1 Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E], geboren op 08-05-1836 in Olst/Groesbeek (Ov). Volgt X-a.
80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg_cornelismarievandergoes.jpg 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg_cornelisvandergoeshuw.jpg 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg_cornelismarievandergoeshuw1.jpg 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg_cornelismarievandergoeshuw2.jpg 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenberg_cornelisvandergoes25jrhuw.jpg 8012mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburgoverl.jpg
145 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg cornelismarievandergoes
146 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg cornelisvandergoeshuw
147 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg cornelismarievandergoeshuw1
148 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburg cornelismarievandergoeshuw2
149 80127mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenberg cornelisvandergoes25jrhuw
150 8012mariacatharinaalbertinaeverhardinaengelenburgoverl
8024cornelismarievandergoesoverl.jpg
151 8024cornelismarievandergoesoverl
IX-b Maria, Catharina, Albertina, Everhardina (Cato) Engelenburg [80127E] (afb. 145 t/m 150) is geboren op 25-10-1809 in Oldebroek, Oldhorst, dochter van Frans, Thomas Engelenburg [80121E] (zie VIII-b) en Ephraime, Bertha, Johanna (Eefje) de la Sabloniére [80122E]. Cato is overleden op 14-02-1884 in Beek bij Nijmegen, 74 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1884 in Ubbergen bij Nijmegen.
Notitie bij Cato: Naam ook Engelenburch

Zie Nakomelingen Engelenburg-De la Sabloniere, laatste stuk pag. 25 bij vader Frans, Thomas Engelenburg.
Zie ook de pag. 26, 27 en 28 over de nakomelingen bij broer Vredenrijk, Jan Engelenburg.
Cato trouwde, 34 jaar oud, op 07-06-1844 in Oldebroek (Gld), Oldhorst [bron: 0207, reg. 3471, akte 18] met Cornelis, Marie van der Goes [8024E] (afb. 151), 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cato en Cornelis,: Zie huw. akte (2 pag.), 25 jr. huw.adv.
Cornelis, is geboren op 07-09-1805 in Ravestein (NB), zoon van Franc(s)iskus van der Goes [8330E] en Louise Bouman [8331E]. Cornelis, is overleden op 26-12-1892 in Beek (L), 87 jaar oud [bron: Akte 67].
Notitie bij overlijden van Cornelis,: Zie overl.adv., akte
Notitie bij Cornelis,: Meester in de Rechten
Beroepen:
Burgermeester van Beek
Notaris te Asten, later Beek gem. Ubbergen
Kind van Cato en Cornelis,:
10280levenlozedochtergoes.jpg
152 10280levenlozedochtergoes
1 Levenloze dochter van der Goes [10280E] (afb. 152), geboren op 03-05-1852 in Beek bij Nijmegen.
Notitie bij de geboorte van Levenloze: Zie geb./overl.adv.
Levenloze is overleden op 03-05-1852 in Beek bij Nijmegen, geen dag oud.
10256nnengelenburggeb.jpg 10256mariacatharinaalbertinaengelenburgoverl.jpg
153 10256nnengelenburggeb
154 10256mariacatharinaalbertinaengelenburgoverl
IX-c Maria, Catharina, Albertina (Cato) Engelenburg [10256E] (afb. 153 en 154) is geboren op 29-03-1808 in Kampen (Ov), dochter van Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (zie VIII-c) en Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E].
Notitie bij de geboorte van Cato: Zie geb.adv.
Cato is overleden op 31-07-1837 in Deventer (Ov), 29 jaar oud (oorzaak: Na een slepende ziekte) [bron: Akte 347].
Notitie bij overlijden van Cato: Zie overl.adv.
Notitie bij Cato: Zie bij haar vader over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 42
Cato begon een relatie met Marinus (Marnix) Loeve [105198E]. Marnix is geboren op 14-01-1967 in Krimpen a/d/ IJssel (ZH). Marnix trouwde later op 05-09-1990 in Ouderkerk aan de IJssel (ZH) met Maria, Birgitta, Sylvia (Mirjam) Engelenberg [1636E] (geb. 1966).
80129fransthomasengelenburg.jpg 80129fransthomasengelenburg1830kadet.jpg 80129fransthomasengelenburgoverl.jpg 80129fransthomasengelenburgover.jpg 10286mariapraetoriusbevreg.jpg 10286mariepraetoriusoverladv.jpg
155 80129fransthomasengelenburg
156 80129fransthomasengelenburg1830kadet
157 80129fransthomasengelenburgoverl
158 80129fransthomasengelenburgover
159 10286mariapraetoriusbevreg
160 10286mariepraetoriusoverladv
10286mapraetorius_10395frederikengelenburg_10290dorotheaengelenburggrafzerk.jpg
161 10286mapraetorius#10395frederikengelenburg#10290dorotheaengelenburggrafzerk
IX-d Frans, Thomas Engelenburg [80129E] (afb. 155 t/m 158) is geboren op 01-02-1814 in Kampen (Ov), zoon van Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (zie VIII-c) en Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E]. Frans, is overleden op 30-12-1868 in Breda (NB), 54 jaar oud [bron: Akte 392].
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overl.adv., akte
Notitie bij Frans,: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.40, 41

Hij was het die, pas als officier uit de Mil. Akademie gekomen, in 1836 de weduwe van z’n neef Vredenrijk, Jan (in leven notaris te Olst) tevergeefs met ’n hwelijksaanzoek naderde en daardoor oorzaak werd van de verwijdering tussen de Engelenburgfamilie en de Van Deldens met hun talrijke Deventerse aanhang,

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Vredenrijk Jan het sy vrou aan huis van sy oom Lucas Engelenburg, destydse inspekteur van direkte belasting in Deventer, ontmoet. Hierdie oom het ’n seun, Frans Thomas (1814-1868), gehad wat kort na die tragiese sterfgeval van sy neef Vredenrijk Jan offisier geword het. Die jong offisier, toe nouliks 23 jaar oud, het aan die einde van 1836 met indiskresie die 20-jarige Christina Engelenburg, wat nouliks ses maande weduwee was, met ’n huweliksaansoek verras. Die jong weduwee was onsteld hieroor en het toe besluit om alle bande met die Engelenburg-familie te verbreek, ten onregte daarvan oortuig dat die Engelenburgs die oorhaastige daad van die jong Frans aangemoedig het. Die ou heer, Frans Thomas van ’De Oldhorst’, het probeer om die families weer bymekaar te bring, maar sy ietwat strengbewoorde briewe het die situasie net vererger. ’n Totale breuk was die eindresultaat van ’n verbitterde korrespondensie tussen die twee partye. Christina het met haar kind in haar geboortedorp Deventer gaan woon. Sy is kort daarna met Hendrik van Loghem getroud. Bogenoemde verwydering verklaar hoe hierdie vertakking van die Engelenburgs uit die Engelenburg-milieu losgeraak het en hoe die konneksies met ’De Oldhorst’ vir hulle verlore gegaan het.
Beroepen:
Luit.Kolonel van het O.I. leger
vanaf 1830     Kadet (militair) opleiding Breda
Onderscheiding:
Ridder in de Militaire Willemsorde
Frans, trouwde, 36 jaar oud, op 01-08-1850 in Semarang, Salatiga (Indonesia) met Maria, A. (Marie) Praetorius [10286E] (afb. 159 t/m 161), 23 jaar oud. Marie is geboren op 08-02-1827 in Bodjonggoro(Java, Ned. Indie), dochter van Christiaan, Frederik, Eduard Praetorius [11438E]. Marie is overleden op 06-02-1910 in Den Haag (ZH), 82 jaar oud. Zij is begraven in Breda (NB), Begr.pl. Haagveld.
Notitie bij overlijden van Marie: Zie overl.adv., grafzerk
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Frans, en Marie:
10395frederikjanengelenburg.jpg 10395frederikjanengelenburgoverl.jpg 10395frederikjanengelenburgoverlakte.jpg
162 10395frederikjanengelenburg
163 10395frederikjanengelenburgoverl
164 10395frederikjanengelenburgoverlakte
1 Frederik, Jan Engelenburg [10395E] (afb. 162 t/m 164), geboren op 10-06-1851 in Djockjakarta (Java, Ned. Indie). Frederik, is overleden op 11-05-1903 in Breda (NB), 51 jaar oud [bron: Akte 217, Breda]. Hij is begraven in Breda (NB), Begr.pl. Haagveld.
Notitie bij overlijden van Frederik,: Zie overl.adv.,akte en grafzerk bij zijn moeder
Notitie bij Frederik,: Zie bij zijn grootvader 36500 Lucas Engelenburg over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41
Frederik, bleef ongehuwd.
Beroepen:
Luit. der Infanterie van het 6e reg.3e batt. 2e comp.
tot 1903     Majoor 6e reg. infant.te Breda
2 Maria, Elisabeth Engelenburg [11439E], geboren op 01-07-1852 in Semarang,Salatiga (Indie). Maria, is overleden op 11-03-1853 in Semarang,Salatiga (Indie), 8 maanden oud.
Notitie bij Maria,: Zie bij haar grootvader 36500 Lucas Engelenburg over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41
10290dorotheaberendianluciaengelenburgoverl.jpg 10290dorothea_berendianluciaengelenburgover.jpg
165 10290Dorotheaberendianluciaengelenburgoverl
166 10290dorothea berendianluciaengelenburgover
3 Dorothea, Berendina, Lucia Engelenburg [10290E] (afb. 165 en 166), geboren op 25-05-1855 in Fort Willem, Salatiga (Java, Ned. indie). Dorothea, is overleden op 23-02-1876 in Breda (NB), 20 jaar oud [bron: Akte 068]. Zij is begraven in Breda (NB), Begr.pl. Haagveld.
Notitie bij overlijden van Dorothea,: Zie overl.akte, adv.,akte en grafzerk bij haar moeder
Notitie bij Dorothea,: Zie bij haar grootvader 36500 Lucas Engelenburg over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41
Religie:
Ned. Hervormd
10285nnengelenburggeb.jpg 10285laurencehortencemathildeengelenburgoverl.jpg 10285laurencehortensemathildeengelenburgover.jpg
167 10285nnEngelenburggeb
168 10285laurencehortencemathildeengelenburgoverl
169 10285laurencehortensemathildeengelenburgover
4 Laurence, Hortense, Mathilde Engelenburg [10285E] (afb. 167 t/m 169), geboren op 14-08-1856 in Kampen (Ov) [bron: Akte 250].
Notitie bij de geboorte van Laurence,: Vader door afwezigheid verhinderd zelf de aangifte te doen.
Laurence, is overleden op 30-12-1929 in Den Haag (ZH), 73 jaar oud. Zij is begraven in Princenhage, begr.pl. Zuilen.
Notitie bij overlijden van Laurence,: Zie overl.adv.(2x)
Notitie bij Laurence,: Zie bij haar grootvader 36500 Lucas Engelenburg over haar tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41
Laurence, bleef ongehuwd.
5 Lucas, Christiaan, Frederik, Eduard Engelenburg [10394E], geboren op 15-04-1858 in Batavia (Java, Ned. Indie). Volgt X-b.
36510.jpg 36510johannesengelenburg_euphraimasteinbuchhuw.jpg 36510johannesengelenburg_euphramiasteinbuchhuw.jpg 36510johannesengelenburgfaill.jpg 80070euphraimasteinbuchoverl.jpg
170 36510
171 36510johannesengelenburg euphraimasteinbuchhuw
172 36510johannesengelenburg euphramiasteinbuchhuw
173 36510johannesengelenburgfaill
174 80070euphraimasteinbuchoverl
IX-e Johannes Engelenburg [36510E] (afb. 170 t/m 173) is geboren op 10-04-1816 in Deldenerbroek (Ov), Huize Bakkenhage, zoon van Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (zie VIII-c) en Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Zie Geboorteadv.
Johannes is overleden in Oost Indie.
Notitie bij Johannes: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41, 42

Faillissement in 1861
Beroep:
Assuradeur
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 08-10-1846 in Amersfoort (Ut) [bron: Akte 42] met Euphraïma, Helena, Jacoba Steinbuch [80070E] (afb. 174), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Euphraïma,: Zie huw.akte, adv.

Bruidegom:Johannes Engelenburg
Relatiesoort:Bruidegom
Geslacht:Man
Geboorteplaats:Deldenerbroek
Leeftijd:30
Vader bruidegom:Lucas Engelenburg
Geslacht:Man
Moeder bruidegom:Elisabeth van Staveren
Geslacht:Vrouw
Bruid:Ephraïma Helena J. Steinbuch
Relatiesoort:Bruid
Geslacht:Vrouw
Geboorteplaats:’s-Hertogenbosch
Leeftijd:25
Vader bruid:Willem Jacob Steinbuch
Geslacht:Man
Moeder bruid:Bartha Johanna J.J. Walen
Geslacht:Vrouw
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 8 oktober 1846
Documenttype:BS Huwelijk
Erfgoedinstelling:Archief EemlandArchief Eemland
Plaats instelling:Amersfoort
Collectiegebied:Utrecht
Archief:Archief
Registratienummer:42
Registratiedatum:1846
Euphraïma, is geboren op 31-08-1821 in Den Bosch (NB), dochter van Willem, Jacob Steinbuch [80071E] en Bartha, Johanna, Juliana, Jannette Walen [80072E]. Euphraïma, is overleden op 21-04-1868 in Soerabaja (Ned. Ind.), 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Euphraïma,: Zie overl.adv.
Notitie bij Euphraïma,: Kleindochter van Ephraime B.J.Engelenburg (geboren de la Sabloniere)
Kinderen van Johannes en Euphraïma,:
8996elizabethengelenburggeb.jpg 8996elizabethengelenburgoverl.jpg 8996elizabethengelenburg.jpg
175 8996elizabethengelenburggeb
176 8996Elizabethengelenburgoverl
177 8996elizabethengelenburg
1 Elizabeth Engelenburg [8996E] (afb. 175 t/m 177), geboren op 23-08-1847 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Zie geb.adv.
Elizabeth is overleden op 17-08-1848 in Amersfoort (Ut), 11 maanden oud [bron: Akte 230].
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Zie overl.akte, adv.
10267nnengelenburggeb.jpg 10267willeminajacobajulianaengelenburgoverl.jpg
178 10267nnengelenburggeb
179 10267willeminajacobajulianaengelenburgoverl
2 Willemina, Jacoba, Juliana Engelenburg [10267E] (afb. 178 en 179), geboren op 04-03-1849 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Willemina,: Zie geb.adv.
Willemina, is overleden op 07-10-1854 in Amsterdam (NH), 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina,: Zie overl.adv.
10275nnengelenburggeb.jpg 10275nnengelenburgoverl.jpg
180 10275nnengelenburggeb
181 10275nnengelenburgoverl
3 NN Engelenburg [10275E] (afb. 180 en 181), geboren op 19-10-1850 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van NN: Zie geb.adv.
NN is overleden op 23-10-1850 in Amsterdam (NH), 4 dagen oud.
Notitie bij overlijden van NN: Zie overl.adv.
10277elisabethluciaengelenburgoverl.jpg 10277nnengelenburggeb.jpg
182 10277elisabethluciaengelenburgoverl
183 10277nnengelenburggeb
4 Elisabeth, Lucia Engelenburg [10277E] (afb. 182 en 183), geboren op 20-12-1851 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Elisabeth,: Zie geb.adv.
Elisabeth, is overleden op 26-03-1853 in Amsterdam (NH), 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth,: Zie overl.adv.
5 Lucia, Berendina Engelenburg [11008E], geboren op 19-06-1853 in Amsterdam (NH). Volgt X-c.
6 Wilhelmina, Jacoba, Juliana Engelenburg [10282E], geboren op 30-11-1854 in Amsterdam (NH). Volgt X-d.
7 Bartha, Jeanne, Juliana, Elisabeth Engelenburg [10279E], geboren op 23-02-1856 in Amsterdam (NH). Volgt X-e.
8 Willem, Jacob Engelenburg [10276E], geboren op 07-02-1858 in Amsterdam (NH). Volgt X-f.
10278nnengelenburgoverl.jpg
184 10278nnengelenburgoverl
9 Everharda, Catharina Engelenburg [10278E] (afb. 184), geboren in 1859. Everharda, is overleden op 10-02-1861 in Amsterdam (NH), 1 of 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Everharda,: Zie overl.adv.
10284nnengelenburggeb.jpg 10284nnengelenburgoverl.jpg
185 10284nnengelenburggeb
186 10284nnengelenburgoverl
10 NN Engelenburg [10284E] (afb. 185 en 186), geboren op 19-12-1860 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van NN: Zie geb.adv.
NN is overleden op 23-02-1861 in Amsterdam (NH), 2 maanden oud.
Notitie bij overlijden van NN: Zie overl.adv.
10225alexanderengelenburggeb.jpg 10225alexanderengelenburg_francoiserambonnethuw.jpg 10225alexanderengelenburg_amemullerhuw.jpg 10225alexanderengelenburgoverl.jpg 10225alexanderengelenburggrafzerk.jpg 10226francoiserambonnetoverl.jpg
187 10225alexanderengelenburggeb
188 10225alexanderengelenburg francoiserambonnethuw
189 10225alexanderengelenburg amemullerhuw
190 10225alexanderengelenburgoverl
191 10225alexanderengelenburggrafzerk
192 10226francoiserambonnetoverl
10289agnethamariaelisabethmulleroverladv.jpg
193 10289agnethamariaelisabethmulleroverladv
IX-f Alexander Engelenburg [10225E] (afb. 187 t/m 191) is geboren op 01-05-1817 in Deventer (Ov), zoon van Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (zie VIII-c) en Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E].
Notitie bij de geboorte van Alexander: Zie geb.adv.
Alexander is overleden op 20-07-1877 in Sleen (Dr), 60 jaar oud [bron: Akte 52]. Hij is begraven in Sleen, Alg. Begraafpl.
Notitie bij overlijden van Alexander: Zie overl.adv., grafzerk
Notitie bij Alexander: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 42
Beroep:
Rijksontvanger der Belastingen
Alexander:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28-08-1845 in Kampen (Ov) [bron: Akte 63] met Francoise Rambonnet [10226E] (afb. 192), 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Alexander en Francoise: Zie huw.adv.
Francoise is geboren op 02-10-1820 in Eemnes (Ut), dochter van Jean, Jacques Rambonnet [10228E] en Saram, Magdalena (Sara) van Loenen [10229E]. Francoise is overleden op 13-03-1868 in Prinsenhage (Breda), 47 jaar oud [bron: Akte 33].
Notitie bij overlijden van Francoise: Zie overl.adv.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 06-01-1869 in Den Haag (ZH) met Agnetha, Maria, Elisabeth (Marie) Muller [10289E] (afb. 193), ongeveer 44 jaar oud. Marie is geboren omstreeks 1825. Marie is overleden op 01-05-1875 in Twello (Ov), ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marie: Zie overl.adv.
Marie is weduwe van Chr. Fles [10398E] (±1834-vóór 1869).
Kind van Alexander en Francoise:
1 Lucas Engelenburg [9151E], geboren op 08-06-1846 in Stedum (Gr.). Volgt X-g.
10255nnengelenburggeb.jpg 10444benjaminfrederikmatthesoverl.jpg
194 10255nnengelenburggeb
195 10444benjaminfrederikmatthesoverl
IX-g Everharda, Catharina Engelenburg [10255E] (afb. 194) is geboren op 28-04-1821 in Deventer (Ov), dochter van Lucas, Frederik Engelenburg [36500E] (zie VIII-c) en Elisabeth (Vrouwe) van Staveren [105761E].
Notitie bij de geboorte van Everharda,: Zie geb.adv
Everharda, is overleden op 10-03-1855 in Maros, Celebes (Ned. Indie), 33 jaar oud.
Notitie bij Everharda,: Zie bij zijn vader over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag. 43
Everharda, trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1848 in Kampen (Ov) [bron: Akte 41] met Benjamin, Frederik Matthes [10444E] (afb. 195), 30 jaar oud. Benjamin, is geboren op 16-01-1818 in Amsterdam (NH), zoon van Hendrik, Justus Matthes [10445E] en Wilhelmina, Maria, Elisabeth Hoijer [10446E]. Benjamin, is overleden op 09-10-1908 in Nijmegen (Gld), 90 jaar oud [bron: Akte 0818].
Notitie bij overlijden van Benjamin,: Zie overl.adv., akte
Notitie bij Benjamin,: Doctor in de godgeleerdheid
Beroep:
Predikant
Kind van Everharda, en Benjamin,:
1 Hendrik, Justus Matthes [22534E], geboren op 25-12-1853 in Macassar. Volgt X-h.
37100fransthomasvredenrijkengelenburg.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburg_1.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburggeb.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburgpag.31.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburgpag.32.jpg 37100gedicht1840.jpg
196 37100fransthomasvredenrijkengelenburg
197 37100FransThomasVredenrijkEngelenburg#1
198 37100fransthomasvredenrijkengelenburggeb
199 37100fransthomasvredenrijkengelenburgPag.31
200 37100fransthomasvredenrijkengelenburgPag.32
201 37100Gedicht1840
37100fransthomasvredenrijkengelenburg_annakoopmanshuw.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburg_annamariakoopmanshuw.jpg 37100fransthomasvredenrijkengelenburg_annamariakoopmanshuw2.jpg 37100fransthomasvrederijkengelenburg_goudavermandelhuw.jpg 37100fransthomasvrederijkengelenburgoverl.jpg 37100vredenrijkengelenburgh.jpeg
202 37100fransthomasvredenrijkengelenburg annakoopmanshuw
203 37100fransthomasvredenrijkengelenburg annamariakoopmanshuw
204 37100fransthomasvredenrijkengelenburg annamariakoopmanshuw2
205 37100fransthomasvrederijkengelenburg goudavermandelhuw
206 37100fransthomasvrederijkengelenburgoverl
207 37100VredenrijkEngelenburgh
37100fransthomasvredenrijkengelenburgoverl.jpg 37100fransvrederrijkreisjelangsderijn1850__1_.jpg 37100fransvrederrijkreisjelangsderijn1850__2_.jpg 37100fransvrederrijkreisjelangsderijn1850__3_.jpg 37100fransvrederrijkreisjelangsderijn1850__5_.jpg 37100fransvredenrijkengelenburgreishamburg_elterefeld1850_1852_1_.jpg
208 37100fransthomasvredenrijkengelenburgoverl
209 37100FransVrederrijkReisjelangsdeRijn1850 (1)
210 37100FransVrederrijkReisjelangsdeRijn1850 (2)
211 37100FransVrederrijkReisjelangsdeRijn1850 (3)
212 37100FransVrederrijkReisjelangsdeRijn1850 (5)
213 37100FransVredenrijkEngelenburgReishamburg#Elterefeld1850#1852(1)
37100reisnaarhamburg15aug1852fvengelenburg__2_.jpg 37100reisnaarhamburgfvengelenburg_3_.jpg 37100reisnaarhamburgfvengelenburg_4_.jpg 37100reisnaarhamburgfvengelenburg_5_.jpg 37100fvengelenburgjournallogerenoom13mei1851.jpg 37100_dagboekfvengelenburg1857_31mrt_6oct__1_.jpg
214 37100ReisnaarHamburg15aug1852FVengelenburg (2)
215 37100ReisnaarHamburgFVEngelenburg(3)
216 37100ReisnaarHamburgFVEngelenburg(4)
217 37100ReisnaarHamburgFVEngelenburg(5)
218 37100FVEngelenburgJournallogerenOom13mei1851
219 37100#DagboekFVEngelenburg1857#31mrt#6oct (1)
37100_dagboekfvengelenburg1857_31mrt_6oct__2__-_kopie.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_1_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_2_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_3_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_4_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_5_.jpg
220 37100#DagboekFVEngelenburg1857#31mrt#6oct (2) - kopie
221 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(1)
222 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(2)
223 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(3)
224 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(4)
225 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(5)
37100fvengelenburgdagboek1857_1863_6_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_8_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_9_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_10_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_11_.jpg 37100fvengelenburgdagboek1857_1863_12_.jpg
226 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(6)
227 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(8)
228 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(9)
229 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(10)
230 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(11)
231 37100FVEngelenburgDagboek1857#1863(12)
1858_37100bootreiskeulen_bonn_1__1_.jpg 1858_37100bootreiskeulen_bonn_1__2_.jpg 1858_37100bootreiskeulen_bonn_1__3_.jpg 1858_37100bootreiskeulen_bonn_1__4_.jpg 1858_37100bootreiskeulen_bonn_5.jpg 37100fvengelenburgjuni.jpg
232 1858#37100BootreisKeulen#Bonn#1 (1)
233 1858#37100BootreisKeulen#Bonn#1 (2)
234 1858#37100BootreisKeulen#Bonn#1 (3)
235 1858#37100BootreisKeulen#Bonn#1 (4)
236 1858#37100BootreisKeulen#Bonn#5
237 37100FVEngelenburgjuni
37100zwolle_kampenfvengelenburg23_24_25juli__1_.jpg 106342annamariakoopmans.jpg 37140fransvredenrijkengelenberg_106342annamariakoopmansca.1875.jpg 106342annamariakoopmanspag.33.jpg 106342koopmanspag.35.jpg 106342koopmanspag.36.jpg
238 37100Zwolle#KampenFVengelenburg23#24#25juli (1)
239 106342annamariakoopmans
240 37140FransVredenrijkEngelenberg#106342AnnaMariaKoopmansca.1875
241 106342annamariakoopmansPag.33
242 106342KoopmansPag.35
243 106342KoopmansPag.36
106342koopmanspag.37.jpg 106342annamariakoopmansoverl.jpg 106341christinajohannavosbevreg.jpg 106343goudawilleminacatharinavermandelgeb.jpg 106343gondawilleminacatharinavermandeloverl.jpg 106343goudawilleminacatharinavermandeloverl.jpg
244 106342KoopmansPag.37
245 106342annamariakoopmansoverl
246 106341Christinajohannavosbevreg
247 106343goudawilleminacatharinavermandelgeb
248 106343gondawilleminacatharinavermandeloverl
249 106343goudawilleminacatharinavermandeloverl
X-a Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E] (afb. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 233, 234, 235, 236, 237 en 238) is geboren op 08-05-1836 in Olst/Groesbeek (Ov), zoon van Vredenrijk, Jan Engelenburg [37110E] (zie IX-a) en Catharina, Christina (Christina) van Delden [106344E].
Notitie bij de geboorte van Frans,: Zie geb.adv.

Hij is geboren in 1836, het jaar dat zijn vader overleed. Hij is dan ook opgevoed door zijn moeder en stiefvader (Hendrik van Lochem)
Frans, is overleden op 19-02-1920 in Apeldoorn (Gld), 83 jaar oud [bron: Akte 11047].
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overlijdensakte, adv.

Overledene:Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg
Beroep:zonder beroep:Christina Johanna VosVader:Vredenrijk Jan EngelenburgBeroep:geen beroep vermeldMoeder:Catharina Christina van Delden
Beroep:geen beroep vermeld
Relatie:Gonda Wilhelmina Catharina Vermandel
Gebeurtenis:OverlijdenDatum:donderdag 19 februari 1920
Gebeurtenisplaats:Apeldoorn
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Gelders ArchiefGelders
ArchiefPlaats instelling:Arnhem
Collectiegebied:GelderlandArchief:0207
Registratienummer:7975
Registratiedatum:21 februari 1920
Akteplaats:Apeldoorn
Notitie bij Frans,: Zie boekje van FV Engelenburg pag. 30, 31
Opleiding: Meester in de Rechten (heeft in Leiden gestudeerd)
Gepromoveerd 4 februari 1860
Zie REISVERSLAG Reisje langs de Rijn (17 juli 1850)4 pag.
Zie REISVERSLAG Reisj Hamburg(1852) 5 pag.
Zie DAGBOEKLogerenOomK(1851#13mei ) 1 pag.
Zie DAGBOEK(1857)31mrt#6okt#2 pag.
Zie DAGBOEK (1857#1863) 12 pag.
Zie REISVERSLAG Bootreis Keulen, Bonn e.a.(1858) 5 pag.
Zie REISVERSLAG Zwolle#Kampen(Juni, Juli) 2 pag.


Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Frans Thomas Vredenrijk (agtste geslag) is op 8 Mei 1836 in Olst gebore en was die toekomstige vader van Frans Vredenrijk Engelenburg wat hom in Suid-Afrika sou vestig. Frans Thomas Vredenrijk is in Deventer deur sy stiefvader Hendrik van Loghem volgens die toenmalige tradisies van daardie stad opgevoed.Sy stiefvader was ’n advokaat in Deventer en waarskynlik as gevolg van dié se invloed het hy ná skool in Leiden gaan studeer. Sy oupa se broer, Lucas, wie se seun die familiebreuk veroorsaak het, het wel in 1803 in die regsgeleerdheid gepromoveer, maar is oorlede toe Frans Thomas Vredenrijk nog ’n kind was. Dit is dus meer waarskynlik dat dit sy stiefvader was wat hom aangemoedig het om in die regte te studeer. Hy het op 4 Februarie 1860 in die regte gepromoveer. Terwyl hy nog student was, is sy moeder, Christina, oorlede. Hy was toe 20 jaar oud en die enigste oorlewende verteenwoordiger van sy oupa Engelenburg se familietak.
Frans Thomas Vredenrijk het, as gevolg van die familiebreuk, waarskynlik min kontak met die Lucas-tak gehad. Die breuk het vir meer as een en ’n kwart eeu voortgeduur en die twee familie-takke het al verder van mekaar verwyder geraak.
Eers in 1968 het ’n lid van die Lucas-tak38 en ’n lid van die Frans Thomas-tak, mekaar in De Witte in Den Haag ontmoet en staande mekaar die hand van vrede geskud. Die vete wat oor 132 jaar gestrek het, is by dié geleentheid amptelik tot die verlede verklaar. Kort nadat Frans Thomas Vredenrijk gepromoveer het, het hy op 16 Junie 1860 in die huwelik getree met Anna Maria Koopmans wie se familie toe in Amsterdam gevestig was. Die jong egpaar het Arnhem as woonplek gekies wat in daardie dae
’n gewilde woonarea geword het en meer aantreklik skyn te gewees het as Deventer waar die jong mevrou Engelenburg totaal vreemd was. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg het sy loopbaan as advokaat begin. Anna Maria Koopmans se voorgeslagte was van die provinsie Friesland, Nederland afkomstig.
Die Koopmans-familie het geen openbare poste beklee nie, maar onder die verteenwoordigers van die geslag was sakelui en teoloë. Anna Maria is in Maastricht, waar haar vader toe predikant was, op 5 Maart 1835 gebore. Sy het op 14 Junie 1912 in Prinsenhagen gesterf en is in s’Gravenhage (Den Haag) begrawe.
Uit die huwelik tussen Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg en Anna Maria Koopmans is drie seuns (negende geslag) gebore. Die seuns was Cornelis Mari (1861-1947), Frans Vredenrijk (1863-1938) en Wilhelm (1865-1923). Dit is hierdie middelste kind, Frans Vredenrijk, op wie dié studie fokus.
Adressen:
vanaf 1860     Arnhem (Gld)
vanaf 1868     (huidig 2017: Villa Maartenshof, Rijksstraatweg 48, Ubbergen), Ubbergen bij Nijmegen
vanaf 1875     Arnhem (Gld)
tot 1920     Apeldoorn (Gld)
Beroepen:
Advocaat te Nijmegen en Amsterdam
van 1869 tot 1874     Burgermeester van de grensgemeenschap Groesbeek
Frans,:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1860 in Ubbergen bij Nijmegen [bron: Akte 15] met Anna, Maria Koopmans [106342E] (afb. 239 t/m 245), 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 14-04-1887 in Arnhem [bron: rechtbank (zie huw. akte)].
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Anna,: Zie huw.akte (2 pag.), adv. Frans en Anna
Anna, is geboren op 05-03-1835 in Maastricht (L), dochter van Dirk Koopmans [80104E] en Johanna Broes [80105E]. Anna, is overleden op 14-06-1912 in Princenhage (NB), 77 jaar oud. Zij is begraven in Eik-en-Duinen, Den Haag.
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.akte
Anna, trouwde later op 07-04-1888 met William, Archibald, Joseph de Menton Bake [106340E] (±1835-1909).
Notitie bij Anna,: Zie Wikipedia (Frans Engelenburg) over het Koopmanshuis van haar zuster Marie Koopmans-Wet.

Zie pag. 32 van het boekwerkje van FV Engelenburg bij haar echtgenoot Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg
Vervolg pag. 33 alhier.

Zie ook verder over de fam.Broes en Koopmans de pag. 35,36 en 37
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 19-01-1888 in Heusden (NB) [bron: Akte 1] met Christina, Johanna Vos [106341E] (afb. 246), 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1902 in Nijmegen (Gld).
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Christina,: Ned. Leeuw, 1888, pag. 102
19 jan. 1888 te Heusden. Mr. F. T. Vredenrijk Engelenburg met Christine J. Vos.

Regionaal Archief Nijmegen te Nijmegen, Notariële archieven
Notaris W.E. Hijink Nijmegen, Nijmegen, archief 449, inventaris­num­mer 6, 20 mei 1897, aktenummer 942
Christina, is geboren op 13-07-1863 in Rotterdam (ZH), dochter van Gerrit Vos [10895E] en Maria, Christina Scheffer [10896E]. Christina, is overleden op 19-05-1903 in Veen-Heusden (NB), 39 jaar oud [bron: akte 8].
(3) trouwde, 71 jaar oud, op 04-09-1907 in Den Haag [bron: Akte 1615] met Gouda, Willemina, Catharina Vermandel [106343E] (afb. 247 t/m 249), 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Gouda,: Zie huw.akte Frans en Gouda
Gouda, is geboren op 21-05-1856 om 14:00 in Deventer (Ov) [bron: Akte 190], dochter van Coenraad, Hendrik Vermandel [10437E] en Gouda, Everarda (Frijda) van Raab van Canstein [10438E].
Notitie bij de geboorte van Gouda,: Zie Geb.Akte
Gouda, is overleden op 13-01-1926 in Oosterbeek (Renkum) Gld), 69 jaar oud [bron: Akte 4].
Notitie bij overlijden van Gouda,: Zie overl.adv., akte

Gelders Archief
Overlijdensakte Overlijden Gonda Willemina Catharina Vermandel, 13-01-1926
Aktenummer: 4
Aktedatum: 14-01-1926
Akteplaats: Renkum
Overlijdensdatum: 13-01-1926
Overlijdensplaats: Oosterbeek (Renkum)
Overledene: Gonda Willemina Catharina Vermandel
Leeftijd: 69 Jaar
Doopplaats: Deventer
Beroep: zonder beroep
Weduwe van: Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg
Moeder: Gonda Everarda van Raab van Canstein
Beroep: geen beroep vermeld
Vader: Coenraad Henderik Vermandel
Beroep: geen beroep vermeld
Aktesoort: N
Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand Gelderland
Notitie bij Gouda,: Voornaam ook Gonda
Adres:
van voor 1907     Deventer (Ov)
Kinderen van Frans, en Anna,:
1 Cornelis, Mari Engelenburg [37120E], geboren op 06-07-1861 in Arnhem (Gld). Volgt XI-a.
2 Frans, Vredenrijk Engelenburg [37140E], geboren op 17-03-1863 in Arnhem (Gld). Volgt XI-b.
3 Wilhelm,Vredenrijk (Willem) Engelenburg [37130E], geboren op 30-12-1865 in Arnhem (Gld). Volgt XI-c.
Kind van Frans, en Christina,:
4 Frits, Vredenrijk Engelenburg [37150E], geboren op 24-06-1890 in Apeldoorn (Gld). Volgt XI-d.
10394lucaschristiaanfeengelenburg_johannadeliahuw.jpg 10394lucaschristiaanfrederikeduardengelenbug_johannajacobadeliascheiding__1_.jpg 10394lucaschristiaanfrederikeduardengelenbug_johannajacobadeliascheiding__2_.jpg 10394lucascfeengelenburgoverl.jpg 10442johannajacobadeliaoverl.jpg
250 10394LucaschristiaanFEengelenburg johannadeliahuw
251 10394lucaschristiaanfrederikeduardengelenbug johannajacobadeliascheiding (1)
252 10394lucaschristiaanfrederikeduardengelenbug johannajacobadeliascheiding (2)
253 10394lucasCFEEngelenburgoverl
254 10442johannajacobadeliaoverl
X-b Lucas, Christiaan, Frederik, Eduard Engelenburg [10394E] (afb. 250 t/m 253) is geboren op 15-04-1858 in Batavia (Java, Ned. Indie), zoon van Frans, Thomas Engelenburg [80129E] (zie IX-d) en Maria, A. (Marie) Praetorius [10286E]. Lucas, is overleden op 01-03-1924 in Menton (Fr), 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucas,: Zie overl.adv.
Notitie bij Lucas,: Zie bij zijn grootvader 36500 Lucas Engelenburg over zijn tekst in het boekje van FV Engelenburg pag.41

Civiel Ingenieur, gepromoveerd

Engelenburg, Lucas Christiaan Frederik Eduard (roepnaam: Eduard; Batavia NOI 15 apr. 1858 - Menton, Frankrijk 1 mrt. 1924), ingenieur, meteoroloog. Werkte, na zijn opleiding aan de PS in Delft, van 1887 tot 1893 bij het KNMI, het laatste jaar als directeur. Was daarna werkzaam bij de Algemene Dienst van RWS in Den Haag. Schreef een aantal artikelen over meteorologie, getijden en zeestromingen w.o. De getijen langs de Nederlandsche kust (1889), Bijdragen tot de hydrographie en morphographie der zuidelijke zeegaten en riviermondingen in Nederland (1890), Over den invloed van windrichting en luchtdrukking op den zeespiegel (1891) en Hyetographie van Nederland (met E. van Rijckevorsel; 1892). Ref.: F.V. Engelenburg Engelenburg, geschiedenis van de familie voor z’n jongere verwanten verteld (1925), TWG 1996 p4. (vdt173)
Lucas, trouwde, 32 jaar oud, op 12-06-1890 in Arnhem (Gld) met Johanna, Jacoba (Anna) Delia [10442E] (afb. 254), 28 of 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-12-1910 (Vonnis arr. rechtbank Arnhem 24-10-1910) [bron: Akte 452].
Notitie bij het huwelijk van Lucas, en Anna: Zie huw.adv.
Anna is geboren in 1861 in Den Haag (ZH). Anna is overleden op 18-02-1928 in Oberstdorf (Dld), 66 of 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: Zie overl.adv.
Kinderen van Lucas, en Anna:
1 Frans, Thomas Engelenburg [10441E], geboren op 25-05-1892 in Utrecht (Ut). Volgt XI-e.
2 Anna, Jacoba (Annie) Engelenburg [10453E], geboren op 15-01-1896 in Den Haag (ZH). Volgt XI-f.
11008luciaengelenburggeb.jpg 11008luciaberendinavanengelenburgoveradv.jpg
255 11008luciaengelenburggeb
256 11008luciaberendinavanengelenburgoveradv
X-c Lucia, Berendina Engelenburg [11008E] (afb. 255 en 256) is geboren op 19-06-1853 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes Engelenburg [36510E] (zie IX-e) en Euphraïma, Helena, Jacoba Steinbuch [80070E]. Lucia, is overleden op 03-03-1931 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucia,: Zie overl.adv.
Notitie bij Lucia,: Info van Loes Thorig (email: loes.thorig@hotmail.com)
Mijn schoonfamilie is verwant aan Engelenburg > van Wijk > Thörig. Lucia Berendina was de grootmoeder van mijn schoonmoeder ( zij is in 1908 geboren, maar inmiddels overleden, evenals haar zoon, waarmee ik was getrouwd).
Deze gegevens komen uit het boekje Ned. Patriciaat dl. 43 (Genealogie Engelenburg)

Een exemplaar is aanwezig in het Archief Overijssel.
Lucia, trouwde, 18 jaar oud, op 06-07-1871 in Besoeki (Ned. Ind.) met Cornelis van Wijk [11009E], 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-03-1843 in Gouda (ZH), zoon van Dirk van Wijk [15852E] en Maria, Helena Vink [15853E]. Cornelis is overleden op 19-01-1912 in Bandoeng (Ned. Ind.), 68 jaar oud.
Beroep:
Opz. 1e klas Waterstaat in Ned. Indie
Kind van Lucia, en Cornelis:
1 Cornelia Engelenburg [11010E], geboren in 1884 in Tassikmalaja (Java, Ned. Indie).
10282nnengelenburggeb.jpg
257 10282NNEngelenburggeb
X-d Wilhelmina, Jacoba, Juliana Engelenburg [10282E] (afb. 257) is geboren op 30-11-1854 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes Engelenburg [36510E] (zie IX-e) en Euphraïma, Helena, Jacoba Steinbuch [80070E].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina,: Geb. datum ook 20 nov.
Wilhelmina, is overleden op 03-04-1922 in Soerabaja (Ned. Ind.), 67 jaar oud. Wilhelmina,:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 27-12-1873 in Besoeki (Ned. Ind.) met Johan, George Sleebos [15854E], ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken vóór 1883. Johan, is geboren omstreeks 1852.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 06-01-1883 in Soerabaja (Ned. Ind.) met Hendrik, Frederik Klein [15855E], ongeveer 28 jaar oud. Hendrik, is geboren omstreeks 1855. Hendrik, is overleden vóór 1902, ten hoogste 47 jaar oud.
Beroep:
Zaakwaarnemer
10279nnengelenburggeb.jpg
258 10279nnengelenburggeb
X-e Bartha, Jeanne, Juliana, Elisabeth Engelenburg [10279E] (afb. 258) is geboren op 23-02-1856 in Amsterdam (NH), dochter van Johannes Engelenburg [36510E] (zie IX-e) en Euphraïma, Helena, Jacoba Steinbuch [80070E].
Notitie bij de geboorte van Bartha,: Zie geb.adv.
Bartha, is overleden op 07-11-1930 in Pasoeroean (Ned. indie), 74 jaar oud [bron: Akte 13 www.roosjeroos.nl].
Notitie bij Bartha,: Naam ook Bertha
Bartha, trouwde, 17 jaar oud, op 24-02-1873 in Besoeki (Ned. Ind.) met Ernst Zell [15856E], 35 jaar oud. Ernst is geboren op 21-09-1837 in HannoverE. Ernst is overleden op 19-08-1890 in Pasoeroean (Ned. indie), 52 jaar oud.
Beroep:
Lichtopz. 2e klas
10276willem_jacob_engelenburg.png.jpg 10276willemjacobengelenburggebakte.jpg 10276nnengelenburggeb.jpg 10276willemjacoboverl.png.jpg 15857geertrudejosephinemüller.jpg 15857geertrudejosephinamüllergebdatum.jpg
259 10276willem,jacob engelenburg.png
260 10276willemjacobengelenburggebakte
261 10276nnengelenburggeb
262 10276willemjacoboverl.png
263 15857GeertrudeJosephineMüller
264 15857geertrudejosephinamüllergebdatum
X-f Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (afb. 259 t/m 262) is geboren op 07-02-1858 in Amsterdam (NH) [bron: reg. 1.157], zoon van Johannes Engelenburg [36510E] (zie IX-e) en Euphraïma, Helena, Jacoba Steinbuch [80070E].
Notitie bij de geboorte van Willem,: Zie geb.adv., akte
Willem, is overleden op 04-01-1904 in Soerabaja (Ned. Ind.), 45 jaar oud. Hij is begraven in Begr.pl. Peneleh Soerabaja (Ned. Ind).
Notitie bij overlijden van Willem,: Zie overl.adv. van 19 jan. 1904, Soerabaijasch handelsblad
Beroep:
Adm. SF de Maas, Besoeki
Willem, trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1886 in Magelang, Java, Tengah (Ned. Ind.) met Geertrude, Josephine Müller [15857E] (afb. 263 en 264), 15 jaar oud. Geertrude, is geboren op 12-12-1870 in Magelang, Java, Tengah (Ned. Ind.), dochter van Felicien, Joseph Müller [15858E] en Pauline, Charlotte Klein [15859E]. Geertrude, is overleden op 07-03-1934 in Malang, Pasuruan, Oost Java (Ned. Ind.), 63 jaar oud. Geertrude, trouwde later op 21-11-1906 in Pasuruan, Java, N.O. Indie (Indonesie) [bron: bron nr. 11 -Ruud de Ruiter] met Henri, Caspar, Cornelis ter Morshuijsen Eigenman [19694E] (1876-1919).
Notitie bij Geertrude,: Informatie van een kleinkind uit Australie van Ruud de Ruiter.
Kinderen van Willem, en Geertrude,:
1 Johannes, Feliciën Engelenburg [10469E], geboren op 03-08-1887 in Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie). Volgt XI-g.
2 Charles, Jules Engelenburg [35000E], geboren op 01-10-1891 in Paiton,Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie). Volgt XI-h.
3 Jacoba, Josephine Engelenburg [10337E], geboren op 15-05-1893 in Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie). Volgt XI-i.
4 Henny, Franciska Engelenburg [19695E], geboren op 22-01-1897 in Probolinggo (Ned. Ind.). Volgt XI-j.
5 Swiebertus, Victor, Henry (Bertus) Engelenburg [19696E], geboren op 05-12-1900 in Bandung, Regency, Java Barat (Ned. ind.). Volgt XI-k.
9151lucasengelenburggebakte.jpg 9151lucasengelenburggeb.jpg 9151lucasengelenburg_mariavanderlelijhuw.jpg 9151lucasengelenburg_mariacoenradinavanderlelijhuw.jpg 9151lukasengelenburgoverl.jpg 9151lucasengelenburggrafzerk.jpg
265 9151lucasengelenburggebakte
266 9151lucasengelenburggeb
267 9151lucasengelenburg mariavanderlelijhuw
268 9151lucasengelenburg mariacoenradinavanderlelijhuw
269 9151lukasengelenburgoverl
270 9151lucasengelenburggrafzerk
9152mariacoenradinavanderlelijoverl.jpg
271 9152mariacoenradinavanderlelijoverl
X-g Lucas Engelenburg [9151E] (afb. 265 t/m 270) is geboren op 08-06-1846 in Stedum (Gr.) [bron: Akte 22], zoon van Alexander Engelenburg [10225E] (zie IX-f) en Francoise Rambonnet [10226E].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Zie geb.akte, adv.
Lucas is overleden op 03-06-1898 in Zuidwolde (Dr), 51 jaar oud [bron: Akte 34].
Notitie bij overlijden van Lucas: Zie overl.adv.Kerkenbosch (Zuidwolde)
Zie grafzerk
Beroepen:
Burgemeester van Sleen en daarna Zuidwolde
Verveener
Lucas trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1872 in Maassluis (ZH) [bron: akte 23] met Maria, Coenradina van der Lelij [9152E] (afb. 271), 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lucas en Maria,: Zie huw.adv.
Maria, is geboren op 19-10-1851 in Maassluis (ZH) [bron: Akte 106], dochter van Hendrik van der Lelij [10252E] en Anna, Maria Steur [10227E].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Naam ook Lelij
Maria, is overleden op 01-03-1940 in Den Haag (ZH), 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria,: Zie overl.adv.
Zie grafzerk bij echtgenoot
Kinderen van Lucas en Maria,:
10237francoiseengelenburg.jpg 10237francoiseengelenburggebakte.jpg 10237francoiseengelenburgoverl.jpg
272 10237francoiseengelenburg
273 10237francoiseengelenburggebakte
274 10237francoiseengelenburgoverl
1 Francoise Engelenburg [10237E] (afb. 272 t/m 274), geboren op 30-08-1873 in Hoogeveen (Dr) [bron: Akte 262].
Notitie bij de geboorte van Francoise: Zie geb.adv., akte
Francoise is overleden op 14-11-1941 in Den Haag (ZH), 68 jaar oud. Zij is begraven op 17-11-1941 in Den Haag, Begr.pl Oud Eik en Duinen.
Notitie bij overlijden van Francoise: Zie overl.adv.
9153hendrikengelenburggeb.jpg 9153hendrikengelenburggebakte.jpg 9153hendrikengelenburgoverl_.jpg
275 9153hendrikengelenburggeb
276 9153hendrikengelenburggebakte
277 9153hendrikengelenburgoverl
2 Hendrik Engelenburg [9153E] (afb. 275 t/m 277), geboren op 04-11-1874 in Hoogeveen (Dr) [bron: Akte 345].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Zie geb.adv.akte

Noord (gem. Hoogeveen)
Hendrik is overleden op 09-12-1895 in Kampen (Ov), 21 jaar oud [bron: akte 81].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Zie overl.adv.
Beroep:
Sergeant bij het Instructie-Bataljon te Kampen
10466annamariaengelenburggrafzerk.jpg
278 10466annamariaengelenburggrafzerk
3 Anna, Maria Engelenburg [10466E] (afb. 278), geboren op 29-01-1876 in Veenoord (Sleen) (Dr). Anna, is overleden op 16-02-1877 in Sleen (Dr), 1 jaar oud [bron: akte 8]. Zij is begraven in Sleen, Alg. Begraafpl.
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie Grafzerk
15029alexanderengelenburggeb.jpg 15029alexanderengelenburgoverl.jpg
279 15029alexanderengelenburggeb
280 15029alexanderengelenburgoverl
4 Alexander Engelenburg [15029E] (afb. 279 en 280), geboren op 15-02-1877 in Sleen (Dr) [bron: Akte 16].
Notitie bij de geboorte van Alexander: Zie Geb.Akte
Alexander is overleden op 24-07-1895 in Zuidwolde (Dr), 18 jaar oud [bron: Akte 658].
Notitie bij overlijden van Alexander: Zie overl.akte ( in het hospitaal overleden)
Beroep:
Korporaal der Infanterie
15994annamariaengelenburggeb.jpg 10287nnengelenburggeb.jpg 10287nnengelenburgoverl.jpg 10287annamariaengelenburggrafzerk.jpg
281 15994annamariaengelenburggeb
282 10287nnengelenburggeb
283 10287nnengelenburgoverl
284 10287annamariaengelenburggrafzerk
5 Anna, Maria Engelenburg [15994E] (afb. 281 t/m 284), geboren op 25-12-1878 in Veenoord (Sleen) (Dr) [bron: Akte 109].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie geb.adv., akte
Anna, is overleden op 16-02-1880 in Sleen (Dr), 1 jaar oud [bron: Akte 14]. Zij is begraven in 1880 in Sleen, Alg. Begraafpl.
Notitie bij overlijden van Anna,: Zie overl.adv., grafzerk
10311e.jpg 10311jeanjacquesengelenburggeb.jpg
285 10311E
286 10311jeanjacquesengelenburggeb
6 Jean, Jacques Engelenburg [10311E] (afb. 285 en 286), geboren op 15-12-1880 in Sleen (Dr) [bron: Akte 93].
Notitie bij de geboorte van Jean,: Zie Geb.Akte
Jean, is overleden op 07-11-1956 in Groningen (Gr), 75 jaar oud [bron: Akte 1578].
Notitie bij overlijden van Jean,: Zie overl.adv.
Notitie bij Jean,: Dr.
Beroep:
Burgermeester van Anlo
7 Jacobus, Kornelis Engelenburg [10288E], geboren op 04-10-1883 in Veenoord (Sleen) (Dr). Volgt XI-l.
22534henrikjustusmatthes_angenitaversteeghhuw.jpg 22534hendrikjustusmatthesoveerl.jpg 22535angenitaversteeghgeb.jpg
287 22534HenrikJustusmatthes#angenitaversteeghhuw
288 22534hendrikjustusmatthesoveerl
289 22535angenitaversteeghgeb
X-h Hendrik, Justus Matthes [22534E] (afb. 287 en 288) is geboren op 25-12-1853 in Macassar, zoon van Benjamin, Frederik Matthes [10444E] en Everharda, Catharina Engelenburg [10255E] (zie IX-g). Hendrik, is overleden op 22-10-1939 in Nijmegen (Gld), 85 jaar oud [bron: Akte 793]. Hij is gecremeerd op 26-10-1939 in Driehuis-Westerveld.
Notitie bij overlijden van Hendrik,: Zie overl.adv.
Beroep:
Militair, 1e Luitenant der Infanterie
Hendrik, trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1888 in Nijmegen (Gld) [bron: Akte 104] met Angenita, Hendrica Versteegh [22535E] (afb. 289), 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik, en Angenita,: Zie huw.alte
Angenita, is geboren op 25-07-1864 in Wadenoijen, (Drumpt) (Gld), dochter van Dirk, Cornelis Versteegh [22589E] en Wilhelmina, Angenita Crijnen [22590E].
Notitie bij de geboorte van Angenita,: Zie geb.adv.
Angenita, is overleden op 13-08-1934 in Driebergen-Rijsenburg, 70 jaar oud [bron: Akte 77 en 579 (overleden in andere gemeente)]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 77.
Kinderen van Hendrik, en Angenita,:
1 W.A.Matthes Matthes [22538E], geboren omstreeks 1890. W.A.Matthes is overleden na 1939, minstens 49 jaar oud.
22537nitymatthesoverl.jpg
290 22537nitymatthesoverl
2 Nity Matthes [22537E] (afb. 290), geboren omstreeks 1893 in Malang (Ned. Ind.). Nity is overleden op 27-03-1961 in Utrecht, ongeveer 68 jaar oud. Zij is gecremeerd in Dieren (Ov).
Notitie bij overlijden van Nity: Zie Grafzerk, overl.adv
Familiegraf Nity Matthes, broer en ouders in Nijmegen aan de postweg begraafplaats Rustoor.
Notitie bij Nity: Tientallen advertenties over optreden als violiste.
(Digitaal Nijmegen)
Beroep:
Violiste
22536benjaminfrederikhendrikjustusmatthesoverl.jpg
291 22536BenjaminFrederikHendrikJustusmatthesoverl
3 Benjamin Frederik, Hendrik, Justus Matthes [22536U] (afb. 291), geboren in 1894. Benjamin is overleden op 22-08-1918 in Nijmegen (Gld), 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 720. Hij is begraven op 26-08-1918.
Notitie bij overlijden van Benjamin: Zie overl.adv., grafzerk bij Nitty
Notitie bij Benjamin: Chem.Cand.
37120cornelismariengelenburggeb1.jpg 37120cornelismariengelenburggeb.jpg 37120cornelismariengelenburg_jacominaversprillehuwakte.jpg 3712cornelismariengelenburgoverl.jpg 37120cornelismarioverl.jpg 8883jacominajohannawilodverspilleoverl.jpg
292 37120cornelismariengelenburggeb1
293 37120cornelismariengelenburggeb
294 37120cornelismariengelenburg#jacominaversprillehuwakte
295 3712cornelismariengelenburgoverl
296 37120cornelismarioverl
297 8883jacominajohannawilodverspilleoverl
XI-a Cornelis, Mari Engelenburg [37120E] (afb. 292 t/m 296) is geboren op 06-07-1861 om 07:30 in Arnhem (Gld) [bron: akte 478], zoon van Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E] (zie X-a) en Anna, Maria Koopmans [106342E].
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Zie geb.akte, adv.
Cornelis, is overleden op 03-05-1947 in Breda (NB), 85 jaar oud [bron: Akte 222A]. Hij is begraven op 07-05-1947 in Ginneken, begr.pl. Bieberg.
Notitie bij overlijden van Cornelis,: Zie overl.adv., akte
Notitie bij Cornelis,: Zie boekwerkje van broer FV Engelenburg pag. 37,38 en 39 bij FV Engelenburg.

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Die besoek aan Suid-Afrika in 1920 van Engelenburg se oudste broer se twee seuns, Frans en Willem (toe onderskeidelik 24- en 22-jaar oud), uit Nederland, het Engelenburg aangespoor om die geskiedenis van die Engelenburgfamilie vir sy jong naasbestaandes op te teken.
Beroep:
Directeur van het postkantoor, Schoonhoven.
Getuige bij:
22-05-1918     huwelijk Frits, Vredenrijk Engelenburg (1890-1978) en Louise, Bertha Junkers (geb. 1894) [zie XI-d]    [broer bruidegom]   [bron: Akte 559]
Cornelis, trouwde, 39 jaar oud, op 05-09-1900 in Havelte (Dr) [bron: Akte 22] met Jacomina, Johanna Wilod-Versprille [8883E] (afb. 297), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis, en Jacomina,: Zie huw.akte
Jacomina, is geboren op 10-09-1878 in Thesinge (Ten Boer), dochter van Jacob, Marinus Wilod-Verspille [11169E] en Maria, Dorotohea van Dura [11170E]. Jacomina, is overleden op 12-01-1972 in Etten-Leur (NB), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacomina,: Zie overl.adv.
Notitie bij Jacomina,: Naam ook Versprille
Religie:
Ned Hervormd
Kinderen van Cornelis, en Jacomina,:
1 Frans, Willem, Marie, Pietro Engelenburg [10173E], geboren op 09-08-1901 in Brielle (ZH) [bron: Akte 58].
2 Willem van Engelenburg [8835E], geboren op 21-01-1903 in Ede (Gld). Volgt XII-a.
3 Anna, Maria, Dorothea, Emily Engelenburg [10702E], geboren op 07-02-1908 in Breda (NB). Volgt XII-b.
37140fransvredenrijkengelenburg.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgopjongeleeftijd.jpg 37140fvengelenburglondonokt1918.jpg 37140fransvredenrjkengelenburg.jpg 37140fransvredenrijkengelenburg_4.jpg 37140fransvredenrijkengelenburg_3.jpg
298 37140fransvredenrijkengelenburg
299 37140FransVredenrijkengelenburgopjongeleeftijd (foto uit 1893)
300 37140FVEngelenburgLondonokt1918
301 37140FransVredenrjkEngelenburg
302 37140FransVredenrijkEngelenburg#4
303 37140FransVredenrijkEngelenburg#3
37140fransvredenrijkengelenburg_2.jpg 37140reëlingskomitee_vir_die_begrafnis_van_pres_paul_kruger_op_16_desember_1904_in_pretoria.jpg 37140fransvredenrijkengelenburg_1.jpg 37140fransvredenrijkengelenburg_5.jpg 37140fransvredemrijkengelenburgtuin.jpg 37140fransvredenrijkengelenburg_10.jpg
304 37140FransVredenrijkEngelenburg#2
305 37140Reëlingskomitee vir die begrafnis van pres Paul Kruger op 16 Desember 1904 in Pretoria
306 37140fransvredenrijkengelenburg#1
307 37140FransVredenrijkEngelenburg#5
308 37140FransVredemrijkEngelenburgtuin
309 37140FransVredenrijkEngelenburg#10
37140fransvredemriijkengelenburgtuinfoto2.jpg 37140huisfransvredenrijkengelenburg.jpg 37140huisfransvredenrijkengelenburgachterkant.jpg 37140framsvredemrijkengelenburghuis.jpg 37140juisvanfransvredenrijkvanengelenburg.jpg 37140fransvanege_emburg_4.jpg
310 37140FransVredemriijkEngelenburgtuinfoto2
311 37140huisfransvredenrijkengelenburg
312 37140huisfransvredenrijkengelenburgachterkant
313 37140FramsVredemrijkEngelenburghuis
314 37140juisvanfransvredenrijkvanengelenburg
315 37140fransvanEge;emburg#4
37140fransvredenrijkengelenburg__.jpg 37140interieurfoto__1_.jpg 37140interieur_4.jpg 37140interieur_1.jpg 37140interieur_2.jpg 37140interieurfoto_5.jpg
316 37140FransVredenrijkEngelenburg##
317 37140Interieurfoto (1)
318 37140interieur#4
319 37140Interieur#1
320 37140interieur#2
321 37140Interieurfoto#5
37140interieur_3.jpg 37140interieurfoto_6.jpg 37140porceleynkast.jpg interieur_5.jpg 37140inerieur_museum.jpg 37140interieurfoto7.jpg
322 37140Interieur#3
323 37140interieurfoto#6
324 37140Porceleynkast
325 interieur#5
326 37140Inerieur#museum
327 37140Interieurfoto7
37140interieurfoto8.jpg 37140interieurfoto9.jpg 37140fransvredenrijkengelenburggeb1.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgmseumpretoria-0__1_.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgmseumpretoria-0__2_.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgmseumpretoria-0__3_.jpg
328 37140interieurfoto8
329 37140interieurfoto9
330 37140fransvredenrijkengelenburggeb1
331 37140FransVredenrijkEngelenburgmseumPretoria-0 (1)
332 37140FransVredenrijkEngelenburgmseumPretoria-0 (2)
333 37140FransVredenrijkEngelenburgmseumPretoria-0 (3)
37140fransvredenrijkengelenburgpag.37.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgpag.38.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgpag.39.jpg 37140fransvredenrijkengelenburggeb.jpg 37140engelenburg_soos_uitgebeeld_in_spotprent_deur_boonzaaier_in_die_burger.jpg 37140fransvredenrijkengelenburggroepsfoto.jpg
334 37140FransVredenrijkEngelenburgPag.37
335 37140FransVredenrijkEngelenburgPag.38
336 37140FransVredenrijkEngelenburgPag.39
337 37140fransvredenrijkengelenburggeb
338 37140Engelenburg soos uitgebeeld in spotprent deur Boonzaaier in Die Burger
339 37140fransvredenrijkengelenburggroepsfoto
37140fransvredenrijkengelenburg_lorrainehallidayhuwadv.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgoverl.jpg 37104fransvredenrijkengelenburg_overnalatenschapstaat.jpg 37140fransvredenrijkengelenburgbrief1923.jpg 37140personenbijfoto.jpg
340 37140fransvredenrijkEngelenburg#lorraineHallidayhuwadv
341 37140fransvredenrijkengelenburgoverl
342 37104FransVredenrijkEngelenburg#overnalatenschapStaat
343 37140FransVredenrijkEngelenburgbrief1923
344 37140personenbijfoto
XI-b Frans, Vredenrijk Engelenburg [37140E] (afb. 298, 240, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 en 344) is geboren op 17-03-1863 om 08:30 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 223], zoon van Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E] (zie X-a) en Anna, Maria Koopmans [106342E].
Notitie bij de geboorte van Frans,: Zie geb.akte, adv.
Frans, is overleden op 21-08-1938 in Pretoria (Zuid Afrika), 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overl. adv.

Hij vermaakte zijn huis met inboedel aan de Zuid-Afrikaanse regering die het vervolgens schonk aan de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenschp en Kuns te Pretoria.
Notitie bij Frans,: Zie boekje van deze FV Engelenburg pag. 37, 38 en 39 over zijn 3 broers.
Mr. in de rechten, op 5 juli 1887 te Leiden in de rechtsgeleerdheid gepromoveerd.

Zie ontvangen brief van 31 aug. 1923 van zijn vriend Marcellus Emants

Hij schreef in 1925, Pretoria een familiegeschiedenis van zijn familie Engelenburg (zie pag. met wapen). Het boek van 48 pag. is in mijn bezit - ook in PDF).

Mr. Haga uitte nogal wat kritiek op de door FV Engelenburg gestelde feiten.
Zie ook bij Lucas. Jansz. Engelenburg code 80117E
Zie ook Wikipedia Frans Engelenburg

Personen groepsfoto (zie afb.)
’n Aantal van die stigterslede van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Bloemfontein in Julie 1909. Agter: prof. N.J. Brümmer, adv. N.J. de Wet (later minister van justisie), adv. E.G. Jansen, ds. J.D. Kestell, Gustav Preller, genl. J.B.M. Hertzog, dr. Frans Engelenburg, Jan F.E. Cilliers, prof. A. Francken, ad. F.S. Malan. Middel: prof. G. Knothe, oudpres. M.T. Steyn, ds. D.S. Botha. Voor: dr. D.F. Malan, ds. H.D. van Broekhuizen, dr. N.M. Hoogenhout, J.S.M. Rabie.

In Pretoria staat het Engelenburghuis van de ,,Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns". In het Engelenburghuis, de zetel der Akademie, hangen schilderijen van de familie die vroeger in de Rollecate te Vollenhove hebben gehangen, alsmede vele andere kostbare schatten.

Frans Vredenrijk Engelenburg was de man, die zijn huis met inboedel vermaakte aan de Zuid-Afrikaanse regering die het vervolgens schonk aan de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, waarvan hij een tijdlang voorzitter was. Engelenburg overleed op 21 augustus 1938. In de door hem samengestelde geschiedenis van het geslacht Engelenburg geeft hij de volgende bijzonderheden over zichzelf.
Als het negende geslacht van de uit Vollenhove stammende van Engelenburgs wordt vermeld Frans Vredenrijk Engelenburg, genoemd naar zijn vader, te Apeldoorn in 1920 overleden. De zoon F. V. Engelenburg werd te Arnhem op 17 maart 1863 geboren en is op 5 juli 1887 te Leiden in de rechtsgeleerdheid gepromoveerd, was in 1889 advocaat en journalist te Den Haag en is in datzelfde jaar geëmigreerd naar Zuid-Afrika, waar hij werd benoemd tot hoofdredacteur van ,,De Volkstem". Hij is lid geweest van de Transvaalse Raad van Onderwijs en heeft deel uitgemaakt onder generaal Louis Botha ten behoeve van de Unie van Zuid-Afrika, van de Britse delegatie ter Vredesconferentie te Parijs in 1919. Tijdens zijn deelname aan de veldtocht, gedurende de Anglo-Boerenoorlog, was hij tegenwoordig bij het beleg van Ladysmith en bij de veldslag van Colenso. Op 2 juni 1924 trouwde hij te Johannesburg, Transvaal, met Lorraine Halliday, geboren te Londen op 22-8-1883.

Huis Frans Vredenrijk Engelenburg (zie afb.)
Hier die huis teen Meintjeskop in Pretoria het dr. Engelenburg in 1903 laat bou en in sy testament bemaak aan die regering. Dit huisves nou die SA Akademie en ’n kosbare kunsversameling en sy hoofkantoor nadat die Akademie die huis bekom het. Op dieselfde terrein is twee kantoorgeboue op grond wat die Akademie verkoop het namate sy bedrywighede afgeskaal.

Uit: Biografie van die taalstrijder FV Engelenburg, door Linda, Eugene Brink
Engelenburg het uit ’n welgestelde Nederlandse familie gekom. Sy vader was Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg en sy moeder Anna Maria Koopmans. Hy behaal sy doktorsgraad in die regte in 1889 met lof aan die Universiteit van Leiden, waarna hy hom as advokaat vestig in Den Haag. Hy was ’n ruk lank ’n medewerker van die Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage in Den Haag asook talle ander Europese koerante. Hy besoek die Kaap in 1889 as gas van sy aangetroude tante Marie Koopmans-De Wet, wat vir hom ’n voorstellingsbrief aan pres. Paul Kruger gee. Hulle het die eerste keer in 1881 ontmoet toe sy haar eerste reis na Europa onderneem het en het gou heg bevriend geraak omdat albei in kuns belanggestel het.
Engelenburg het op sy eerste besoek aan die Kaap besluit om hom as advokaat in Transvaal te vestig, maar word dieselfde jaar nog redakteur van De Volksstem teen ’n vergoeding van £25 per jaar.[2] Hy sou later ’n tyd lank mede-eienaar van die koerant word.
In deze biografie staat een interessant stuk over 10 generaties Engelenburg en het levensverhaal van de zoon Frans, die door de scheiding van zijn ouders besloot naar Afrika te verdwijnen, mede onder invloed van de vrouw van een broer van zijn moeder (Johan Christoffel Koopmans).

Biografie van die taalstryder F.V. Engelenburg tot met die stigting van die S.A. Akademie in 1909 /deur Linda Eugene Brink
In Nederland, soos in baie ander lande, was dit die gebruik om aan ’n huis, veral waarin ’n bedryf beoefen is, ’n naam te gee. Die naam "de Engelenburg" was aan die begin van die 16de eeu gesog. In die boekewêreld in Amsterdam was die naam veral gewild, want ’n paar drukkers het die geboue waarin hulle hul besigheid bedryf het "Ingleborch", "Engleburch" of "Enghelenburgh" genoem. Dit is waarskynlik dat ook te Vollenhove in die provinsie Overijsel, bakermat van die Engelenburgfamilie, ’n huis gestaan het wat as Engelenburg bekend was. Die stad Vollenhove, wat op 12 Julie 1354 stadsregte verkry het,5 was teen die einde van die middeleeue ’n welvarende hawestad aan die ooskus van die toenmalige Suidersee. Die plaaslike ou Latynse skool wat destyds bestaan het, lewer ook bewys dat Vollenhove eenmaal ’n sentrum van beskawing in dié land moes gewees het.

Frans Vredenrijk Engelenburg was deel van die negende geslag van die Engelenburg-familie. Hy was die enigste lid van die familie, met uitsondering van sy moeder se broer, Johan Koopmans, wat hom permanent in Suid-Afrika kom vestig het. In hierdie hoofstuk word die kinderjare van Engelenburg ondersoek om vas te stel watter gebeurtenisse in sy jong lewe moontlik ’n invloed kon gehad het op sy besluit om hom later jare in Suid-Afrika te vestig. Engelenburg se ouers het groot waarde geheg aan ’n goeie opvoeding en skoolonderrig. ’n Ondersoek na Engelenburg se daaglikse doen en late as jongeling, asook sy skoolprestasies, kan lig werp op die mate waarin die intellektuele fondament sy latere lewe beïnvloed het.

Jeugdjare Frans Vredenrijk Engelenburg is op Dinsdag, 17 Maart 1863 om halfnege in die woonhuis van sy ouers, advokaat Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg en Anna Maria Koopmans, in die stad Arnhem, provinsie Gelderland, Nederland, gebore.
Die baba se 27-jarige vader het die geboorte die volgende dag, 18 Maart geregistreer. As getuies het die 38-jarige Simon Ham, ’n gepensioneerde militêre man en die 35-jarige Gerrit Wiggers, ’n timmerman van beroep, geteken. Die babaseuntjie het ’n ouer broer, Cornelis Mari, gehad.
In 1868, drie jaar ná die geboorte van die derde seun, Wilhelm, het die Engelenburg-gesin Arnhem verlaat en na Ubbergen by Nijmegen verhuis vanwaar hulle ’n pragtige uitsig gehad het op die Waalvlakte, "de Ooi". Die kinders se vader was in dié dae burgemeester van die grensgemeenskap Groesbeek, maar het verlof verkry om in Ubbergen te bly woon. Hy het dan ook altyd te perd tussen die dorp en sy plaas gery. Groesbeek was ’n verwaarloosde grensgemeenskap waar taamlike armoede geheers het. Onder sy vyf-jarige burgermeesterskap is die grondpaaie na Kranenburg, Weiler en die Kleefse Rijkswald in gruispaaie omskep. Dit is ook op die Waalvlakte waar die Engelenburg-seuns leer predy het.
2 Jare later sou Frans Engelenburg se perdryvernuf hom in Suid-Afrika goed te pas kom. In dié opsig het hy ’n voorsprong gehad bo baie Nederlanders wat hullein in die Transvaal gaan vestig het. Die meeste van sy landgenote kon nie perdry nie.

Die Engelenburg-kinders was gedurende hulle laerskooljare in Nijmegen op skool. Soos reeds vermeld, het die kinders se ouers baie waarde geheg aan goeie skoolopleiding en in 1875 het die familie ter wille van die skoolgaande seuns na Arnhem teruggekeer. Sedert daardie tyd het Frans Thomas Vredenrijk nie meer sy beroep beoefen nie. Hy het baie sorg en tyd bestee aan die administrasie van sy landerye by Oldebroek en Kamperveen. Dit het voortdurend toesig vereis. Dit is duidelik dat Frans Engelenburg sy vader soms na dié se uitgebreide boerderybedrywighede vergesel het. Daarvan getuig die sketse in sy sketsboek wat hy as 13- tot 18-jarige gemaak het. Hy het heelwat sketse gemaak van objekte wat tipies op ’n plaas te vind is, byvoorbeeld verskillende soorte kruiwaens, ’n vierwielwa, asook plaasskure en afdakke waarin en waaronder hooi geberg is.Daar is ook ’n skets van ’n tweewielwaentjie wat deur een perd getrek kan
Sy vader se boerdery het vir die seun ’n stewige agtergrond gegee oor hoe landbousake in die praktyk werk en in sy latere lewe kon hy voornemende boere in die Transvaal deur middel van sy koerant van goeie raad bedien. Hy het reeds as jongmens geleer dat boerdery geld kan genereer en dat dit ’n gemeenskap selfstandig kan maak.
In 1877 het die 14-jarige Frans Engelenburg sy hoërskoolloopbaan by die Stedelijk Gymnasium Arnhem begin. Die skool was in daardie stadium gehuisves in twee solderkamers in die ou Stadswaag op die Markplein.
Die Stadswaag het ’n interessante geskiedenis wat handel oor die heksejag en wrede terregstellings van vroue en mans in die 16de en 17de eeu dwarsoor Europa.
Na twee eeue is hier die praktyk teen die 1750’s gestaak. Die laaste mense wat vir heksery aangekla en tereggestel is, was in die 1780’s in Pole.
Teen daardie tyd was dit ook nie meer in Nederland ’n gebruik nie. Trouens, op die markplein in Arnhem staan ’n monument, opgerig tussen 1761 en 1768, ter herinnering aan hierdie gruwel wat hom vir meer as 200 jaar afgespeel het. Die gebou was ’n mengsel van neo-Klassieke en Barokstyl en het bekend gestaan as die Stadswaag of weegskaal na aanleiding van die weeg van ’hekse’. Is hulle te lig bevind volgens die proporsie van hulle liggaamsbou, is hulle tot hekse verdoem en meestal verbrand.
Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is die ou Stadswaag met die Slag van Arnhem in 1944 geheel en al verwoes. Dit was egter een van die weinige geboue in Arnhem wat ná die oorlog gerekonstrueer is. In 1960 is dit herbou. Al die oorspronklike werk het in die oorlog verlore gegaan, alleen die oorspronklike weeginstrument, die "waag" het gespaar gebly en het dan ook ’n prominente plek in die nuwe gebou gekry. In 1997 is die Stadswaag se grondverdieping as ’n restaurant ingerig.

Die jaar wat Engelenburg ingeskryf het, het die Stedelijk Gymnasium Arnhem ’n treurige laagtepunt van sy bestaan deurgemaak.

Brink, Linda Eugene

Ned. leeuw 1941, pag. 382
In de inleiding van zijn aardig en interessant boekje zegt
Dr. Engelenburg: „Ik heb mij nooit bezig gehouden met stelselmatige
napluizing der familie-annalen; heb anderen evenmin
met genealogie geplaagd. Hebben mij niet, na vertrek uit
Nederland, 36 jaar geleden, t i jd en gelegenheid voor navorsing
ontbroken? W a t in de volgende bladzijden gegeven wordt, is
uitsluitend afkomstig uit de verzameling van brieven, akten,
aanteekeningen en andere geschriften, die ik menigmaal
met heel wat toewijding en overleg bijeen heb weten te
krijgen en te houden".

Het is zeker zeer te betreuren, dat wijlen Dr. Engelenburg
zijn toewijding blijkbaar niet heeft geschonken aan nauwkeurige
toetsing zijner gegevens, evenmin als aan zorgvuldige
correctie zijner publicatie. H i j zou dan zijn lezers minder „met
genealogie hebben geplaagd".
Beroepen:
Lid geweest onder Generaal Louis Botha ten behoeve van de Unie van Zuid-Afrika, van Britsen delegatie ter Vredesconferente te Parijs in 1919.
Lid van de Transvaalse Raad van Onderwijs
Voorzitter (2x) van de Zuid-Afrikaanse Akademie van Wetenschap en Kunst
van 1889 tot 1924     Hoofdredacteur van "De Volksstem"(Zuid Afrika)
vanaf 1889     Advocaat en journalist te Den Haag
Vermeld:
(Tijdens zijn deelname aan de veldtocht, gedurende de Anglo-Boerenoorlog, was hij tegenwoordig bij het beleg van Ladysmith en bij de veldslag van Colenso.)
Onbekend:
Historie van de familie Engelenburg uit Vollenhove in museum te Pretoria (SA).
Frans, trouwde, 61 jaar oud, op 02-06-1924 in Johannesburg Transvaal met Lorraine, Amalia, Marguerite, Bernice (Lorraine) Halliday [8039E], 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans, en Lorraine: Zie huw.adv.
Lorraine is geboren op 22-08-1883 in London (UK), dochter van Peter, William Halliday [11432E] en Mary Brady [11433E]. Lorraine is overleden op 20-01-1932, 48 jaar oud.
Notitie bij Lorraine: In huwelijksadvertentie: L.A.M. Cox geb. Halliday
Kinderen van Frans, en Lorraine:
1 Frans Engelenberg [8051E], geboren in 1896.
2 Willem Engelenberg [8052E], geboren in 1900.
37130willemengelenburggeb.jpg 37130wilhelmengelenburgvrederijkgeb.jpg 37130willemengelenburg_alicelongdenhuw.jpg 37130willemengelenburgoverl.jpg 37130wilhelmvredenrijkengelenburgover.jpg
345 37130willemengelenburggeb
346 37130WilhelmEngelenburgVrederijkgeb
347 37130willemengelenburg alicelongdenhuw
348 37130willemengelenburgoverl
349 37130wilhelmvredenrijkengelenburgover
XI-c Wilhelm,Vredenrijk (Willem) Engelenburg [37130E] (afb. 345 t/m 349) is geboren op 30-12-1865 in Arnhem (Gld) [bron: Akte 1 (0207, 74)], zoon van Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E] (zie X-a) en Anna, Maria Koopmans [106342E]. Hij is gedoopt in Zwolle (Ov).
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie geb.adv., akte
Willem is overleden op 11-01-1923 in Zwolle (Ov), 57 jaar oud [bron: Akte 21/akte 8, overleden in andere gemeente]. Hij is gecremeerd op 15-01-1923 in Driehuizen.
Notitie bij overlijden van Willem: Zie overl.adv., akte
Notitie bij Willem: Werktuigkundig Ingenieur (gepromoveerd te Delft)

Zie boekwerkje van broer FV Engelenburg pag. 37,38 en 39 bij FV Engelenburg.
Beroep:
Werktuigbouwkundig ingenieur
Willem trouwde, 34 jaar oud, op 21-02-1900 in Londen (UK) met Alice, Emily Longden [15030E], 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Kensington, St. Philip.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Alice,: Zie huw.adv.

Op 14 juni 1900 is de huwelijksakte ingeschreven in het bijregister, Soerabaja (Ned. indie)
Alice, is geboren op 30-08-1866 in Charlottetouwn, Dominica, West Indie, dochter van James, Robert (Sir) Longden [11434E] en Alice, Emily Berridge [11435E]. Alice, is overleden op 13-03-1944 in Burnham-on-Sea, Somerset (UK), 77 jaar oud.
37150.fritsvredenrijkengelenburghgeb.jpg 37150geboorteextractengelenburg_erfenisafhandeling_recentst_testament__003.jpg 37150frits_vredenrijkengelenburg_louisejunkershuw.jpg 37150briefaanfrvredemrijkengelenburg1941.jpg 37150briefaanfr.vredenrijkengelenburg1960.jpg 37150fritsvredenrijkengelenburg_louisejunkershuw.jpg
350 37150.FritsVredenrijkEngelenburghgeb
351 37150geboorteextractEngelenburg erfenisafhandeling recentst testament 003
352 37150frits,vredenrijkengelenburg louisejunkershuw
353 37150BriefaanFrVredemrijkEngelenburg1941
354 37150BriefaanFr.VredenrijkEngelenburg1960
355 37150fritsvredenrijkengelenburg louisejunkershuw
37150fritsvredenrijkengelenburg.png 3715fritsvredenrijkengelenburgoverladv.jpg 37150engelenburgverklaringvanerfrecht.jpg 37150engelenburg__erfenisafhandeling__recentst_testament__eerder_huwelijkscontract_000.jpg 37150volmachtengelenburg_erfenisafhandeling_recentst_testament__001.jpg 37150volmachtengelenburg_erfenisafhandeling_recentst_testament__002.jpg
356 37150fritsvredenrijkengelenburg
357 3715fritsvredenrijkengelenburgoverladv
358 37150EngelenburgVerklaringvanErfrecht
359 37150Engelenburg erfenisafhandeling, recentst testament, eerder huwelijkscontract 000
360 37150VolmachtEngelenburg erfenisafhandeling recentst testament 001
361 37150VolmachtEngelenburg erfenisafhandeling recentst testament 002
37150engelenburgtestament.jpg 10367djoekehiltjepitoverl.jpg
362 37150EngelenburgTestament
363 10367djoekehiltjepitoverl
XI-d Frits, Vredenrijk Engelenburg [37150E] (afb. 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 246, 357, 358, 359, 360, 361 en 362) is geboren op 24-06-1890 in Apeldoorn (Gld) [bron: Akte 312], zoon van Frans, Thomas Vredenrijk Engelenburg [37100E] (zie X-a) en Christina, Johanna Vos [106341E]. Frits, is overleden op 04-12-1978 in Den Haag (ZH), 88 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frits,: Zie overl.adv. en Verklaring van Erfrecht
Notitie bij Frits,: Zie boekwerkje van broer FV Engelenburg pag. 37,38 en 39 bij FV Engelenburg.
Beroepen:
Journalist
Opzichter van een tabaksplantage
Frits,:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1918 in Den Haag (ZH) [bron: Akte 559] met Louise, Bertha Junkers [10418E], 23 of 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frits, en Louise, was de volgende getuige aanwezig: Cornelis, Mari Engelenburg (1861-1947) [zie XI-a] [broer bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op 21-07-1928 in Den Haag (ZH) [bron: Burgerlijke Stand Huwelijken 1928, ’s-Gravenhage, aktenummer 316].
Notitie bij het huwelijk van Frits, en Louise,: Zie huw.akte, adv.
Louise, is geboren in 1894 in Crefeld (Dld), dochter van Friedrich, Wilhelm Junkers [10419E] en Hedwig, Louise Jörgens [10420E]. Louise, trouwde voorheen met Gustav, Ernst Biermann [10421E] (±1890-vóór 1918). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vóór 1918.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 1928 met Djoeke, Hiltje Pit [10367E] (afb. 363), minstens 10 jaar oud. Djoeke, is geboren in 1918. Djoeke, is overleden op 26-11-1993 in Voorschoten (ZH), 74 of 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 30-11-1993 in Den Haag, Nieuw Eijkenduin.
Notitie bij overlijden van Djoeke,: Zie overl.adv.
Kinderen van Frits, en Louise,:
1 Hedwig, Christina, Vredenrijk Engelenburg [11436E], geboren op 16-08-1919 in Naarden (NH). Volgt XII-c.
2 Maria, Mathilde Engelenburg [11437E], geboren op 31-10-1920 in Darmstadt, Starkenburg, Hessen (Dld). Volgt XII-d.
Kind van Frits, en Djoeke,:
3 Hedwig, Christina, Vredenrijk Engelenburg [25794E], geboren omstreeks 1940. Volgt XII-e.
10441fransthomasengelenburggeb.jpg 10441fransthomasvanengelenburggebakte.jpg 10441fransthomasengelenburgoverl.jpg
364 10441fransthomasengelenburggeb
365 10441fransthomasvanengelenburggebakte
366 10441fransthomasengelenburgoverl
XI-e Frans, Thomas Engelenburg [10441E] (afb. 364 t/m 366) is geboren op 25-05-1892 in Utrecht (Ut) [bron: Utrecht, 481,reg.137, akte 1291], zoon van Lucas, Christiaan, Frederik, Eduard Engelenburg [10394E] (zie X-b) en Johanna, Jacoba (Anna) Delia [10442E].
Notitie bij de geboorte van Frans,: Zie Geb.Akte
Frans, is overleden op 25-05-1938 in Oberstdorf (Dld), 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overl.adv.
Frans, trouwde met Bertha, Barbara Leijendecker [15034E]. Bertha, is geboren omstreeks 1895 in Dusseldorf (Dld).
10453annajacobav.jpg 10453anniejengelenburg_willirietzschhuw.jpg 10450ewillirietzschoverl.jpg
367 10453annajacobav
368 10453anniejengelenburg willirietzschhuw
369 10450Ewillirietzschoverl
XI-f Anna, Jacoba (Annie) Engelenburg [10453E] (afb. 367 en 368) is geboren op 15-01-1896 in Den Haag (ZH), dochter van Lucas, Christiaan, Frederik, Eduard Engelenburg [10394E] (zie X-b) en Johanna, Jacoba (Anna) Delia [10442E].
Notitie bij de geboorte van Annie: Zie geb.adv.
Notitie bij Annie: Dr. Ing.
Annie trouwde, 30 jaar oud, op 29-11-1926 in Scheveningen (ZH) met Willi, E. L. S. (Willi) Rietzsch [10450E] (afb. 369), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annie en Willi: Zie huw.adv. (bij volmacht)
Willi is geboren in 1893, zoon van NN Rietzsch [10452E] en Elisabeth Tüllmann [10451E]. Willi is overleden op 04-12-1926 in Scheveningen (ZH), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willi: Zie overl.adv.
10469felicienengelenburg.jpg 10469verlovingfelicien_paulina.jpg 10469johannesfelicienengelenburg_nnbentgrafzerk.jpg
370 10469felicienengelenburg
371 10469verlovingfelicien#paulina
372 10469johannesfelicienengelenburg#nnbentgrafzerk
XI-g Johannes, Feliciën Engelenburg [10469E] (afb. 370 t/m 372) is geboren op 03-08-1887 in Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie), zoon van Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (zie X-f) en Geertrude, Josephine Müller [15857E]. Johannes, is overleden op 03-03-1966 in Dodewaard (Gld), 78 jaar oud. Hij is begraven in Dodewaard, Alg.Begr.pl..
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie Grafzerk
Notitie bij Johannes,: Zie verlovingsadv. Johannes en Paulina

In het verhaal over de moorden van de kinderen van zoon Lothar wordt Opa Engelenburg genoemd.
Dat is dus deze persoon (de vader van Lothar)
Johannes, trouwde, 20 jaar oud, op 15-01-1908 in Pasoeroean (Ned. indie) met Johanna, Francina, Paulina (Annie) Fransz [14347E], 22 jaar oud. Annie is geboren op 22-07-1885 in Batavia (Java, Ned. Indie), dochter van Catharinus, Gijsbert, George, Rinus Fransz [14355E] en Antonetta, Paulina, Louisa van Eekhout [14348E]. Annie is overleden op 29-10-1945, 60 jaar oud.
Notitie bij Annie: Verloving 4-4-1907
Kinderen van Johannes, en Annie:
1 Lothar Engelenburg [15851E], geboren op 02-10-1908. Volgt XII-f.
2 Willem, Jacob (Willem) Engelenburg [10625E], geboren op 08-12-1910 in Pasoeroean (Ned. indie). Volgt XII-g.
3 Rene, Gaston Engelenburg [24955E], geboren op 28-07-1927 in Tjepoe, Ned. Indie. Rene, is overleden in Soerabaja (Ned. Ind.) [bron: Akte 139 www.roosjeroos.nl/zoeken].
35000famengelenburgbanjuwangi.png 35010lilyengelenburgoverladv.png.jpg
373 35000FamEngelenburgBanjuwangi
374 35010lilyengelenburgoverladv.png
XI-h Charles, Jules Engelenburg [35000E] (afb. 373 en 374) is geboren op 01-10-1891 in Paiton,Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie) [bron: http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm], zoon van Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (zie X-f) en Geertrude, Josephine Müller [15857E]. Charles, is overleden op 18-05-1944 in Malang, Java, Timor (Ned. Ind.), 52 jaar oud [bron: http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm akte 65].
Notitie bij overlijden van Charles,: Zie overl.adv.
Notitie bij Charles,: Het jonge gezinnetje! De familie Engelenburg te Banjoewangi, den 6den October ’19. neg.: 629/19.
De baby: Leni. Zittend op de grond: Lily. Daarboven: Engeline. Naast haar op de leuning: Joy. en de Vader Charles en moeder Maria, Elisabeth, Johanna Henriette Joppart.


Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen - afkomstig uit de collectie van het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI) / donated by the Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI)

https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/nationaal-museum-van-wereldculturen/TM-33000425
Adres:
Banjoewangi (Ned. Ind.)
Charles, trouwde, 20 jaar oud, op 04-04-1912 in Pasoeroean, Java, Timor (Ned. Ind.) [bron: http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm] met Maria, Elisabeth, Johanna, Henriette Joppart [104698E], 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Charles, en Maria,: Mijn wijlen oma Leni Engelenburg kwam uit Banjoewangi/Banyuwangi Java en wij vermoeden dat zij de baby is op deze foto. Kunt u mij vertellen of dat mogelijk is? Zij is uiteindelijk met mijn opa (van Geenen) getrouwd en gaan wonen in Rotterdam.
Maria, is geboren op 29-04-1882 in Rad Jamandala (Indonesie), dochter van Ferdinand, Joseph, Joppart Joppart [25944E] en Tjoe, Kat Nio [25945E].
Kinderen van Charles, en Maria,:
1 Joy, Orlanda Engelenburg [25959E], geboren op 18-03-1913 in Pasoeroean (Ned. indie) [bron: Burg.stand ned. indie www.roosjeroos.nl/zoekscherm]. Joy, is overleden op 15-12-2006, 93 jaar oud. Hij is begraven in Forest Lawn Memorial Park (Cyress)California.
Notitie bij Joy,: Is naar Amerika gegaan
10449engelineeleonoreengelenburgoverl.jpg
375 10449engelineeleonoreengelenburgoverl
2 Engeline, Eleonore Engelenburg [10449E] (afb. 375), geboren op 08-03-1914 in Pasoeroean (Ned. indie). Engeline, is overleden op 25-11-1925 in Soerabaja (Ned. Ind.), 11 jaar oud [bron: http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm akte 236].
Notitie bij overlijden van Engeline,: Zie overl.adv.
35010.jpg
376 35010
3 Lily Engelenberg [35010E] (afb. 374 en 376), geboren op 26-03-1917 in Batavia (Java), Ned. Indie) [bron: http://www.roosjeroos.nl/Zoekscherm]. Lily is overleden op 04-01-1922 in Banjoewangi (Ned. Ind.), 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lily: Zie Overlijdensadv.
4 Magdalena, Hermine (Leni) Engelenburg [25928E], geboren op 22-04-1919 in Banjoewangi (Ned. Ind.). Volgt XII-h.
10337jacobajosephineengelenburgoverl.jpg
377 10337jacobajosephineengelenburgoverl
XI-i Jacoba, Josephine Engelenburg [10337E] (afb. 377) is geboren op 15-05-1893 in Kraksaan (Probolinggo, Oost Java, Ned. Indie), dochter van Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (zie X-f) en Geertrude, Josephine Müller [15857E]. Jacoba, is overleden op 13-12-1973 in Den Haag (ZH), 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacoba,: Zie overl.adv.
Jacoba, trouwde, 26 jaar oud, op 14-02-1920 in Bandoeng, Regency, Java Barat (Ned. ind.) met Frederik, Willem, Engelbert Wolterbeek Muller [10338E], ongeveer 30 jaar oud. Frederik, is geboren omstreeks 1890. Frederik, is overleden vóór 1973, ten hoogste 83 jaar oud.
XI-j Henny, Franciska Engelenburg [19695E] is geboren op 22-01-1897 in Probolinggo (Ned. Ind.), dochter van Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (zie X-f) en Geertrude, Josephine Müller [15857E]. Henny, is overleden op 16-02-1929 in Surabaya, Java, Timor (Ned. Ind.), 32 jaar oud. Henny, trouwde, 32 jaar oud, op 16-02-1929 in Soerabaia, Java, Timor (Indonesie) [bron: Akte 37 www.roosjeroos.nl] met Paul, Charles Veen [19991E], 29 jaar oud. Paul, is geboren op 01-04-1899 in Haarlem (NH).
19696swiebertusengelenburgbrichatrdsondetrouw.png.jpg
378 19696swiebertusengelenburgBrichatrdsondetrouw.png
XI-k Swiebertus, Victor, Henry (Bertus) Engelenburg [19696E] (afb. 378) is geboren op 05-12-1900 in Bandung, Regency, Java Barat (Ned. ind.), zoon van Willem, Jacob Engelenburg [10276E] (zie X-f) en Geertrude, Josephine Müller [15857E]. Bertus trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1925 in Batavia (Java), Ned. Indie) met Betsy Richards [19699E], ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 13-05-1925 in Weltevreden (Batavia, Ned. Ind.) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Bertus en Betsy: Zie Ondertrouwadv.
Betsy is geboren omstreeks 1900.
10288evagerhardapfeiffer-jacobuskornelisengelenburg-lucasengelenburg.jpg 10288jacobuskornelisengelenburggeb.jpg 10288nnengelenburggeb.jpg 10288jacobuskornelisengelenburg_evapfeifferhuw.jpg 10288jacobuskornelisengelenburg_evagerhardapfeifferhuw.jpg 10288jacobuskornelisengelenburg.jpg
379 10288evagerhardapfeiffer-jacobuskornelisengelenburg-lucasengelenburg
380 10288jacobuskornelisengelenburggeb
381 10288nnengelenburggeb
382 10288jacobuskornelisengelenburg evapfeifferhuw
383 10288jacobuskornelisengelenburg evagerhardapfeifferhuw
384 10288jacobuskornelisengelenburg
10403evagerardapfeiffergeb.jpg
385 10403evagerardapfeiffergeb
XI-l Jacobus, Kornelis Engelenburg [10288E] (afb. 379 t/m 384) is geboren op 04-10-1883 in Veenoord (Sleen) (Dr) [bron: Akte 64], zoon van Lucas Engelenburg [9151E] (zie X-g) en Maria, Coenradina van der Lelij [9152E].
Notitie bij de geboorte van Jacobus,: Zie geb.adv., akte
Jacobus, is overleden op 02-03-1938 in Den Haag (ZH), 54 jaar oud. Hij is begraven op 05-03-1938 in Den Haag, Alg. Begraafplaats, Oud Eik en Duinen.
Notitie bij overlijden van Jacobus,: Zie overl.adv.
Beroepen:
Kassier
Oprichter en directeur van de Haagse Incasseeringsbank
Jacobus, trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1910 in Groningen (Gr) [bron: Akte 276] met Eva, Gerharda Pfeiffer [10403E] (afb. 385), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus, en Eva,: Zie huw.adv., akte
Eva, is geboren op 09-09-1882 in Groningen (Gr), dochter van Gerhardus, Harmannus Pfeiffer [10404E] en Tjabbina, Diederika Deelman [10405E].
Notitie bij de geboorte van Eva,: Zie Geb.Akte
Eva, is overleden op 12-11-1971 in Den Haag (ZH), 89 jaar oud.
Kind van Jacobus, en Eva,:
1 Lucas Engelenburg [9522E], geboren op 06-04-1911 in Winschoten (Gr). Volgt XII-i.
8835willemvanengelenburg.jpg 8835willenengelenburggezinskaartrdam.jpg 8835willemengelenburgoverl.jpg 8835willemengelenburggrafzerk.jpg
386 8835willemvanengelenburg
387 8835willenengelenburggezinskaartrdam
388 8835willemengelenburgoverl
389 8835willemengelenburggrafzerk
XII-a Willem van Engelenburg [8835E] (afb. 386 t/m 389) is geboren op 21-01-1903 in Ede (Gld) [bron: Akte 51], zoon van Cornelis, Mari Engelenburg [37120E] (zie XI-a) en Jacomina, Johanna Wilod-Versprille [8883E].
Notitie bij de geboorte van Willem: Zie Geb.Akte
Willem is overleden op 08-01-1982, 78 jaar oud. Hij is begraven in Breda, Begr.pl. De Bieberg.
Notitie bij overlijden van Willem: Zie Grafzerk
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 21-06-1930 in Rijswijk (ZH) met Catharina, Maria (Ineke) Deijs [104670E], 32 jaar oud. Ineke is geboren op 01-08-1897 in Texel (NH). Ineke is overleden op 27-12-1989, 92 jaar oud.
10702annamariadorotheaemilyengelenburggeb.jpg 10702annamariadorotheaemilyengelenburgarchkrt.jpg
390 10702annamariadorotheaemilyengelenburggeb
391 10702annamariadorotheaemilyengelenburgarchkrt
XII-b Anna, Maria, Dorothea, Emily Engelenburg [10702E] (afb. 390 en 391) is geboren op 07-02-1908 in Breda (NB) [bron: Akte 077], dochter van Cornelis, Mari Engelenburg [37120E] (zie XI-a) en Jacomina, Johanna Wilod-Versprille [8883E].
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geb.Akte
Notitie bij Anna,: Zie Arch.krt A’dam
Beroep:
Pianiste
Anna, trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1931 in De Bilt (Ut) [bron: Akte 29] met Evert Cornelis [10703E], 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 04-10-1951 in Amsterdam (NH). Evert is geboren op 02-12-1908 in Amsterdam (NH), zoon van Evert Cornelis [10704E] en Hilda Whitley [10705E].
XII-c Hedwig, Christina, Vredenrijk Engelenburg [11436E] is geboren op 16-08-1919 in Naarden (NH), dochter van Frits, Vredenrijk Engelenburg [37150E] (zie XI-d) en Louise, Bertha Junkers [10418E]. Hedwig, is overleden. Hedwig, bleef kinderloos. Hedwig, trouwde met NN NN [25917E].
Notitie bij het huwelijk van Hedwig, en NN: Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren (Zie verklaring van erfrecht bij vader)
NN is geboren omstreeks 1915.
XII-d Maria, Mathilde Engelenburg [11437E] is geboren op 31-10-1920 in Darmstadt, Starkenburg, Hessen (Dld), dochter van Frits, Vredenrijk Engelenburg [37150E] (zie XI-d) en Louise, Bertha Junkers [10418E]. Maria, is overleden op 22-12-1956 in Kornwerderzand (Fr.), 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria,: Burgerlijke Stand Wonseradeel - Tresoar, Deel: 3095, Periode: 1956, Wonseradeel, archief 30-42, inventaris­num­mer 3095, 24 december 1956, Overlijdensregister 1956, aktenummer 81
Notitie bij Maria,: Uit dit huwelijk is een dochter geboren (zie verklaring van erfrecht bij vader)
Maria, trouwde met Gwendo, Carolus Nuyten [25793E]. Gwendo, is geboren omstreeks 1920. Gwendo, is overleden.
XII-e Hedwig, Christina, Vredenrijk Engelenburg [25794E] is geboren omstreeks 1940, dochter van Frits, Vredenrijk Engelenburg [37150E] (zie XI-d) en Djoeke, Hiltje Pit [10367E]. Hedwig, trouwde met NN van Son [25795E]. NN is geboren omstreeks 1940.
15851gezinengelenburg.jpg 15851lotharengelenburg.png.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__1_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__2_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__3_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__4_.jpg
392 15851GezinEngelenburg
393 15851lotharengelenburg.png
394 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (1)
395 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (2)
396 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (3)
397 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (4)
15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__5_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__6_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__7_.jpg 15851engelenburgbersiapdodentochtdoordebergen-0__8_.jpg 10470mientjedequillettes.jpg 10470mientjeengelenburgdequilletesmet_gezin.jpg
398 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (5)
399 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (6)
400 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (7)
401 15851EngelenburgBersiapDodentochtdoordebergen-0 (8)
402 10470MientjedeQuillettes
403 10470MientjeEngelenburgdeQuilletesmet gezin
img_4069.jpg 10470mientjee.a.ca.1940.jpg 10470mientjequillettes.jpg
404 IMG 4069
405 10470Mientjee.a.ca.1940
406 10470MientjeQuillettes
XII-f Lothar Engelenburg [15851E] (afb. 392 t/m 401) is geboren op 02-10-1908, zoon van Johannes, Feliciën Engelenburg [10469E] (zie XI-g) en Johanna, Francina, Paulina (Annie) Fransz [14347E]. Lothar is overleden op 01-12-1944, 36 jaar oud.
Notitie bij Lothar: De kinderen, met uitzondering van de oudste dochterRoos, zijn allen vermoord op 29 oktober 1945 tijdens de Bersiap in Ngadireso (Indonesie).

ZIE DE 8 PAGINA’S OVER DE "DODENTOCHT IN DE BERGEN" VAN DEZE FAMILIE EN KINDEREN.

GA NAAR: https://www.youtube.com/watch?v=TAPwzzzVScY&t=8s
voor een verslag van de fam. Engelenburg in Ngadireso en de Bersiap.

GA NAAR: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=__s9fPl8j6k&feature=youtu.be
Memorial Song by Michiel Eduard for those who lost their lives during and just after World War II in the Dutch Indies. Kembang Kuning, Surabaya Indonesi

LEES OOK VOOR REVIEWS ETC.
https://javapost.nl/2016/10/12/moorden-en-martelingen-verdoezelen-was-gewoon-beleid/ ).
Lothar trouwde met Pauline, Henriette (Mientje (Miene)) de Quillettes [10470E] (afb. 402 t/m 406).
Notitie bij het huwelijk van Lothar en Mientje (Miene): Eva van Geenen in 2019 over de 7 kinderen:
Het zijn achternichtjes en neefjes van mijn oma (zij was een volle nicht van hun vader) en ze woonden allemaal niet ver bij elkaar vandaan.

ZIE DE 8 PAGINA’S OVER DE "DODENTOCHT IN DE BERGEN" VAN DEZE FAMILIE EN KINDEREN.

GA NAAR: https://www.youtube.com/watch?v=TAPwzzzVScY&t=8s
voor een verslag van de fam. Engelenburg in Ngadireso en de Bersiap.

GA NAAR: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=__s9fPl8j6k&feature=youtu.be
Memorial Song by Michiel Eduard for those who lost their lives during and just after World War II in the Dutch Indies. Kembang Kuning, Surabaya Indonesi

LEES OOK VOOR REVIEWS ETC.
https://javapost.nl/2016/10/12/moorden-en-martelingen-verdoezelen-was-gewoon-beleid/ ).
Mientje (Miene) is geboren op 11-05-1917 in Pati (Indonesie). Mientje (Miene) is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mientje (Miene): Zie grafkruis
Notitie bij Mientje (Miene): Zie over de moordpartij tijdens de Bersiap in Indonesie bij haar echtgenoot.
Kinderen van Lothar en Mientje (Miene):
1 Roos Engelenburg [25930E], geboren in 1932. Volgt XIII-a.
25960benitaengelenburg.jpg
407 25960BenitaEngelenburg
2 Benita Engelenburg [25960E] (afb. 407), geboren op 19-02-1933.
Notitie bij de geboorte van Benita: Tweeling met Evelien
Benita is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 12 jaar oud. Hij of zij is begraven in Ned.Ereveld Kebang Kuning, Java.
Notitie bij overlijden van Benita: Zie grafkruis
Notitie bij Benita: Zie ook foto’s bij vader en moeder
Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij haar vader Lothar
25934evelineengelenburg.jpg
408 25934EvelineEngelenburg
3 Eveline Engelenburg [25934E] (afb. 408), geboren op 19-02-1933.
Notitie bij de geboorte van Eveline: Tweeling met Benita
Eveline is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 12 jaar oud. Zij is begraven in Ned.Ereveld Kebang Kuning, Java.
Notitie bij overlijden van Eveline: Zie grafkruis
Notitie bij Eveline: Zie ook foto’s bij vader en moeder
Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij haar vader Lothar
25935johnengelenburg.jpg
409 25935JohnEngelenburg
4 Johannes (John) Engelenburg [25935E] (afb. 409), geboren op 15-08-1934 in Malang (Ned. Ind.). John is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 11 jaar oud.
Notitie bij overlijden van John: Zie grafkruis
Notitie bij John: Zie ook foto’s bij vader en moeder

Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bijnergen" zie bij vader Lothar
25932richardengelenburg.jpg
410 25932RichardEngelenburg
5 Wilhelmina (Willy) Engelenburg [25933E] (afb. 410), geboren in 03-1937 in Malang (Ned. Ind.). Willy is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 8 jaar oud. Zij is begraven in Ned.Ereveld Kebang Kuning, Java.
Notitie bij overlijden van Willy: Zie grafkruis
Notitie bij Willy: Zie ook foto’s bij vader en moeder
Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij haar vader Lothar
6 Richard Engelenburg [25932E] (afb. 410), geboren op 24-07-1939 in East Java, Indonesie. Richard is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 6 jaar oud. Hij is begraven in Ned.Ereveld Kebang Kuning, Java.
Notitie bij overlijden van Richard: Zie grafkruis
Notitie bij Richard: Zie ook foto’s bij vader en moeder
Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij zijn vader Lothar
25931ireneengeenburg.jpg
411 25931IreneEngeenburg
7 Irene Engelenburg [25931E] (afb. 411), geboren op 19-12-1940 in East Java, Indonesie. Irene is overleden op 29-10-1945 in Ngadireso (Indonesie), 4 jaar oud. Zij is begraven in Ned.Ereveld Kebang Kuning, Java.
Notitie bij overlijden van Irene: Zie grafkruis
Notitie bij Irene: Zie ook foto’s bij vader en moeder
Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij haar vader Lothar
10625willemjacob1910.png.jpg 10625willemjacobengelenburggeb8-12-1910.jpg 10625w.j.engelenburggrafzerk.jpg
412 10625willemjacob1910.png
413 10625willemjacobengelenburggeb8-12-1910
414 10625w.j.engelenburggrafzerk
XII-g Willem, Jacob (Willem) Engelenburg [10625E] (afb. 412 t/m 414) is geboren op 08-12-1910 in Pasoeroean (Ned. indie), zoon van Johannes, Feliciën Engelenburg [10469E] (zie XI-g) en Johanna, Francina, Paulina (Annie) Fransz [14347E]. Willem is overleden op 10-08-1971, 60 jaar oud. Hij is begraven in Maasniel.
Notitie bij overlijden van Willem: Zie Grafzerk
Notitie bij Willem: Zie afb. over Japanse interering
Adres:
Belleweg 28, Batavia (Java, Ned. Indie)
Opleiding:
Sergeant 1w kl. Batt. Inf.nr. 105710, Batavia
Willem trouwde met Ida, Albertina van Dijk [10626E]. Ida, is geboren op 12-09-1918 in Tjibatu (Ned. Indie). Ida, is overleden op 29-12-2000 in Roermond (L), 82 jaar oud [bron: open arch.].
Kinderen van Willem en Ida,:
1 Martha Engelenburg [19895E], geboren op 19-03-1939 in Soerabaja (Ned. Ind.). Volgt XIII-b.
2 Yvonne, Sylvia Engelenburg [25941E], geboren in 1940 in Indonesie. Volgt XIII-c.
25928kwartierleniengelenbur.jpg
415 25928KwartierLeniEngelenbur
XII-h Magdalena, Hermine (Leni) Engelenburg [25928E] (afb. 415) is geboren op 22-04-1919 in Banjoewangi (Ned. Ind.), dochter van Charles, Jules Engelenburg [35000E] (zie XI-h) en Maria, Elisabeth, Johanna, Henriette Joppart [104698E]. Leni is overleden.
Notitie bij Leni: Mijn wijlen oma Leni Engelenburg kwam uit Banjoewangi/Banyuwangi Java en wij vermoeden dat zij de baby is op deze foto(zie bij vader). Kunt u mij vertellen of dat mogelijk is? Zij is uiteindelijk met mijn opa (van Geenen) getrouwd en gaan wonen in Rotterdam.
Leni trouwde met NN van Geenen [25929E]. NN is geboren omstreeks 1918.
Kind van Leni en NN:
1 NN van Geenen [25937E], geboren omstreeks 1941. Volgt XIII-d.
9522nnengelenburggeb.jpg 9522lucasengelenburggeb.jpg 9522lucasengelenburgoverl.jpg 9523roelofjeeverdinaannacaspers.jpg
416 9522nnengelenburggeb
417 9522lucasengelenburggeb
418 9522lucasengelenburgoverl
419 9523Roelofjeeverdinaannacaspers
XII-i Lucas Engelenburg [9522E] (afb. 416 t/m 418) is geboren op 06-04-1911 in Winschoten (Gr) [bron: Akte 75], zoon van Jacobus, Kornelis Engelenburg [10288E] (zie XI-l) en Eva, Gerharda Pfeiffer [10403E].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Zie geb.adv,.akte
Lucas is overleden op 27-07-1992 in Leiderdorp (ZH), 81 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1992 in Leiden, Crem.Rhijnhof.
Notitie bij overlijden van Lucas: Zie overl.adv.
Beroep:
Gastechnicus
Lucas trouwde, 28 jaar oud, op 26-04-1939 in Den Haag (ZH) met Roelofje, Everdina, Anna Caspers [9523E] (afb. 419), 25 jaar oud. Roelofje, is geboren op 20-05-1913 in Semarang (Indonesia).
Kinderen van Lucas en Roelofje,:
1 Elsa, Eveline Engelenburg [9524E], geboren omstreeks 1935. Volgt XIII-e.
2 Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E], geboren op 27-08-1941 in Den Haag (ZH). Volgt XIII-f.
25930roosengelenburgca.1960.jpg 25930roosengelenburg_zoonharry.jpg
420 25930RoosEngelenburgca.1960
421 25930RoosEngelenburg#zoonHarry
XIII-a Roos Engelenburg [25930E] (afb. 420 en 421) is geboren in 1932, dochter van Lothar Engelenburg [15851E] (zie XII-f) en Pauline, Henriette (Mientje (Miene)) de Quillettes [10470E].
Notitie bij Roos: Zie ook foto’s bij vader en moeder

Voor het volledige verhaal van "De Dodentocht in de bergen" zie bij haar vader Lothar

Verhaal opgeschreven door Roos Engelenburg
Wat er op de 29e oktober 1945 zich heeft afgespeeld ben ik te weten gekomen door het verhaal van ons kindermeisje die ik in 1991 in Ngadireso hebt ontmoet.
Mijn moeder was op het moment dat de kinderen werden vermoord niet aanwezig. Ze was met ons kindermeisje de potten en pannen aan het wassen bij de bron (een goed kwartier lopen van ons huis).
Toen ze terug kwam zag ze wat er gebeurd was. Ons kindermeisje is heel hard weg gerend en heeft zich een week schuil gehouden.
Daarna hebben ze mijn moeder vermoord.
Van mensen in ons dorp heb ik vernomen dat een van de moordenaars zich later van het leven heeft beroofd.
Enkele kilometers verder bij ons vandaan woonde een vrouw die wij Oma Deuning noemden.
Zij is door haar pleegzoon vermoord."
Adres:
Toempang (bij Malang), Indonesie
Kind van Roos uit onbekende relatie:
1 Harry NN [25956E], geboren omstreeks 1955.
19895mathageertruidaengelenburg1_000026.jpg
422 19895Mathageertruidaengelenburg1 000026
XIII-b Martha Engelenburg [19895E] (afb. 422) is geboren op 19-03-1939 in Soerabaja (Ned. Ind.), dochter van Willem, Jacob (Willem) Engelenburg [10625E] (zie XII-g) en Ida, Albertina van Dijk [10626E]. Martha is overleden op 12-08-2015 in Roermond (L), 76 jaar oud.
Notitie bij Martha: Zie CBG lijst
Martha trouwde, 26 jaar oud, op 24-07-1965 in Roermond (L) met Everthardus Bakarbessy [19911E], 26 jaar oud. Everthardus is geboren op 24-07-1939 in Bandung, Regency, Java Barat (Ned. ind.).
XIII-c Yvonne, Sylvia Engelenburg [25941E] is geboren in 1940 in Indonesie, dochter van Willem, Jacob (Willem) Engelenburg [10625E] (zie XII-g) en Ida, Albertina van Dijk [10626E]. Yvonne, is overleden in Roermond (L). Yvonne, trouwde in Oosterhout (NB) met NN NN [25942E].
XIII-d NN van Geenen [25937E] is geboren omstreeks 1941, zoon van NN van Geenen [25929E] en Magdalena, Hermine (Leni) Engelenburg [25928E] (zie XII-h).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Eva van Geenen [25938E], geboren omstreeks 1965.
Notitie bij Eva: Eva van Geenen <evavangeenen@me.com>
1 jun. 2019 13:07 (22 uur geleden)

Ik schrijf u naar aanleiding van de foto en de gegevens die ik vond op uw website (http://beltzer.nl/maakaldfaercd/nederlands/7192.htm) . Mijn wijlen oma Leni Engelenburg kwam uit Banjoewangi/Banyuwangi Java en wij vermoeden dat zij de baby is op deze foto. Kunt u mij vertellen of dat mogelijk is? Zij is uiteindelijk met mijn opa (van Geenen) getrouwd en gaan wonen in Rotterdam. Ik ben erg benieuwd of dit werkelijk een foto is van mijn oma. Er staan vier kinderen op deze foto, maar er worden maar twee kinderen genoemd, dat begrijp ik niet helemaal, weet u hier meer over?

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,

Eva van Geenen
XIII-e Elsa, Eveline Engelenburg [9524E] is geboren omstreeks 1935, dochter van Lucas Engelenburg [9522E] (zie XII-i) en Roelofje, Everdina, Anna Caspers [9523E]. Elsa, trouwde met Leender, Gerhardus Krol [9525E]. Leender, is geboren omstreeks 1935.
10415fransvredenrijkengelenburg1_000029.jpg 10415fransvredenrijkengelenburg2_000030.jpg 10415fransvredernrijkengelenburgoverl.jpg
423 10415FransVredenrijkengelenburg1 000029
424 10415FransVredenrijkengelenburg2 000030
425 10415fransvredernrijkengelenburgoverl
XIII-f Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E] (afb. 423 t/m 425) is geboren op 27-08-1941 in Den Haag (ZH), zoon van Lucas Engelenburg [9522E] (zie XII-i) en Roelofje, Everdina, Anna Caspers [9523E]. Frans, is overleden op 04-09-2015 in Den Haag (ZH), 74 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-2015 in Crm. Ockenburg, Den Haag (ZH).
Notitie bij overlijden van Frans,: Zie overl.adv.
Notitie bij Frans,: Zie CBG lijst
Frans,:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1966 in Oldenzaal (Ov) met Agnes, Maria Reef [19909E], 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 12-06-1989 in Oldenzaal (Ov). Agnes, is geboren op 10-01-1944 in Oldenzaal (Ov).
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1989 met Th.M. Hoogeveen [10416E], minstens 54 jaar oud. Th.M. is geboren omstreeks 1935.
Kinderen van Frans, en Agnes,:
1 Thera Engelenburg [24316E], geboren omstreeks 1967.
2 Mark, Vredenrijk Engelenburg [10291E], geboren op 03-02-1968 in Delft (ZH). Volgt XIV-a.
3 Sabien, Elizabeth Engelenburg [19910E], geboren op 03-02-1970 in Zoetermeer (ZH). Volgt XIV-b.
4 Els Engelenburg [24319E], geboren omstreeks 1972. Volgt XIV-c.
5 Pom Engelenburg [24321E], geboren omstreeks 1973. Volgt XIV-d.
6 Lyke Engelenburg [24323E], geboren omstreeks 1975.
10291markvredenrijkengelenburg.jpg
426 10291markvredenrijkengelenburg
XIV-a Mark, Vredenrijk Engelenburg [10291E] (afb. 426) is geboren op 03-02-1968 in Delft (ZH), zoon van Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E] (zie XIII-f) en Agnes, Maria Reef [19909E]. Mark, trouwde met Claudia NN [24315E]. Claudia is geboren omstreeks 1970.
Kinderen van Mark, en Claudia:
1 Loek Engelenburg [24317E], geboren omstreeks 1995.
2 Guido Engelenburg [24318E], geboren omstreeks 1996.
XIV-b Sabien, Elizabeth Engelenburg [19910E] is geboren op 03-02-1970 in Zoetermeer (ZH), dochter van Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E] (zie XIII-f) en Agnes, Maria Reef [19909E]. Sabien, trouwde met Jan NN [24324E]. Jan is geboren omstreeks 1970.
XIV-c Els Engelenburg [24319E] is geboren omstreeks 1972, dochter van Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E] (zie XIII-f) en Agnes, Maria Reef [19909E]. Els trouwde met Leendert NN [24320E]. Leendert is geboren omstreeks 2000.
XIV-d Pom Engelenburg [24321E] is geboren omstreeks 1973, zoon van Frans, Vredenrijk Engelenburg [10415E] (zie XIII-f) en Agnes, Maria Reef [19909E]. Pom trouwde met Vera NN [24322E]. Vera is geboren omstreeks 2001.

Index (279 personen)

Bakarbessy, Everthardus (*24-07-1939) [Partner van XIII-b]  XIII-b
Berridge, Alice, Emily (*13-03-1846, †06-05-1910) [Schoonmoeder van XI-c]  XI-c
Biermann, Gustav, Ernst (*±1890, †<1918)  XI-d
Bouman, Louise (*±1790) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Braam, Frans, Thomas van (*±1710) [Schoonvader van VII-b]  VII-b; VIII-b
Braam, Maria, Catharina, Albertina van (*1746, †12-05-1834) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Braar, Brecht, Jacobs (*±1600) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Brady, Mary (*1852, †1903) [Schoonmoeder van XI-b]  XI-b
Broes, Johanna (*19-10-1792, †02-11-1868) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Caspers, Roelofje, Everdina, Anna (*20-05-1913) [Partner van XII-i]  XII-i; XIII-e; XIII-f
Cornelis, Evert (*±1880) [Schoonvader van XII-b]  XII-b
Cornelis, Evert (*02-12-1908) [Partner van XII-b]  XII-b
Crijnen, Wilhelmina, Angenita (*±1820) [Schoonmoeder van X-h]  X-h
Deelman, Tjabbina, Diederika (*±1855) [Schoonmoeder van XI-l]  XI-l
Deijs, Catharina, Maria (Ineke) (*01-08-1897, †27-12-1989) [Partner van XII-a]  XII-a
Delden, Albertus van (*30-12-1791, †1819) [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Delden, Catharina, Christina (Christina) van (*13-08-1816, †24-01-1859) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a
Delia, Johanna, Jacoba (Anna) (*1861, †18-02-1928) [Partner van X-b]  X-b; XI-e; XI-f
Dijk, Ida, Albertina van (*12-09-1918, †29-12-2000) [Partner van XII-g]  XII-g; XIII-b; XIII-c
Dirks, Meijnoutje (*±1630) [Partner van IV-b]  IV-b
Dol, Dirk, Dirksz (*±1630) [Partner van IV-c]  IV-c
Dol, Reijner (*1653) [Zoon van IV-c]  IV-c,1; IV-d
Dura, Maria, Dorotohea van (*09-08-1850) [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Eekhout, Antonetta, Paulina, Louisa van (*1860, †1947) [Schoonmoeder van XI-g]  XI-g
Engelenberg, Frans (*1896) [Zoon van XI-b]  XI-b,1
Engelenberg, Lily (*26-03-1917, †04-01-1922) [Dochter van XI-h]  XI-h,3
Engelenberg, Maria, Birgitta, Sylvia (Mirjam) (*14-07-1966)  IX-c
Engelenberg, Willem (*1900) [Zoon van XI-b]  XI-b,2
Engelenburg, Abdia, Alida (*03-09-1779, †09-03-1782) [Dochter van VII-b]  VII-a; VII-a; VII-b,3
Engelenburg, Alexander (*01-05-1817, †20-07-1877) [Nummer IX-f]  IX-f; X-g
Engelenburg, Alexander (*15-02-1877, †24-07-1895) [Zoon van X-g]  X-g,4
Engelenburg, Alida (Vrouwe) (*04-03-1727, †10-07-1795) [Nummer VII-a]  VII-a; VII-b,3
Engelenburg, Anna, Jacoba (Annie) (*15-01-1896) [Nummer XI-f]  XI-f
Engelenburg, Anna, Maria (*29-01-1876, †16-02-1877) [Dochter van X-g]  X-g,3
Engelenburg, Anna, Maria (*25-12-1878, †16-02-1880) [Dochter van X-g]  X-g,5
Engelenburg, Anna, Maria, Dorothea, Emily (*07-02-1908) [Nummer XII-b]  XII-b
Engelenburg, Bartha, Jeanne, Juliana, Elisabeth (*23-02-1856, †07-11-1930) [Nummer X-e]  X-e
Engelenburg, Benita (*19-02-1933, †29-10-1945) [Kind van XII-f]  XII-f,2
Engelenburg, Berendina, Lucia (*28-12-1775, †28-03-1835) [Nummer VIII-a]  V-b,1; VI,2; VIII-a
Engelenburg, Berendina, Lucia (*26-12-1810, †23-05-1858) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,3
Engelenburg, Charles, Jules (*01-10-1891, †18-05-1944) [Nummer XI-h]  XI-h; XII-h
Engelenburg, Cornelia (*1884) [Dochter van X-c]  X-c,1
Engelenburg, Cornelia, Johanna, Elisabeth (*07-05-1833, †21-01-1922) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,14
Engelenburg, Cornelis, Mari (*06-07-1861, †03-05-1947) [Nummer XI-a]  XI-a; XI-d; XII-a; XII-b
Engelenburg, Dorothea, Berendina, Lucia (*25-05-1855, †23-02-1876) [Dochter van IX-d]  IX-d,3
Engelenburg, Elisabeth, Lucia (*20-12-1851, †26-03-1853) [Dochter van IX-e]  IX-e,4
Engelenburg, Elizabeth (*23-08-1847, †17-08-1848) [Dochter van IX-e]  IX-e,1
Engelenburg, Els (*±1972) [Nummer XIV-c]  XIV-c
Engelenburg, Elsa, Eveline (*±1935) [Nummer XIII-e]  XIII-e
Engelenburg, Engeline, Eleonore (*08-03-1914, †25-11-1925) [Dochter van XI-h]  XI-h,2
Engelenburg, Ephraima, Bartha, Johanna (*13-10-1812, †03-03-1839) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,5
Engelenburg, Eveline (*19-02-1933, †29-10-1945) [Dochter van XII-f]  XII-f,3
Engelenburg, Everharda, Catharina (*28-04-1821, †10-03-1855) [Nummer IX-g]  IX-g; X-h
Engelenburg, Everharda, Catharina (*1859, †10-02-1861) [Dochter van IX-e]  IX-e,9
Engelenburg, Francoise (*30-08-1873, †14-11-1941) [Dochter van X-g]  X-g,1
Engelenburg, Frans, Thomas (*15-07-1777, †28-05-1850) [Nummer VIII-b]  VI,2; VIII-b; IX-a; IX-b
Engelenburg, Frans, Thomas (*01-02-1814, †30-12-1868) [Nummer IX-d]  IX-d; X-b
Engelenburg, Frans, Thomas (*25-05-1892, †25-05-1938) [Nummer XI-e]  XI-e
Engelenburg, Frans, Thomas Vredenrijk (*08-05-1836, †19-02-1920) [Nummer X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c; XI-d
Engelenburg, Frans, Vredenrijk (*17-03-1863, †21-08-1938) [Nummer XI-b]  XI-b
Engelenburg, Frans, Vredenrijk (*27-08-1941, †04-09-2015) [Nummer XIII-f]  XIII-f; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d
Engelenburg, Frans, Willem, Marie, Pietro (*09-08-1901) [Zoon van XI-a]  XI-a,1
Engelenburg, Frederick, Lucasz (*1662, †09-02-1704) [Nummer V-b]  IV-a; V-b; VI
Engelenburg, Frederik, Jan (*07-11-1782, †08-04-1789) [Zoon van VII-b]  VII-b,5
Engelenburg, Frederik, Jan (*30-01-1813, †06-03-1833) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,4
Engelenburg, Frederik, Jan (*10-06-1851, †11-05-1903) [Zoon van IX-d]  IX-d,1
Engelenburg, Frerijckx (*±1550) [Nummer II]  II; III-a; III-b
Engelenburg, Frits, Vredenrijk (*24-06-1890, †04-12-1978) [Nummer XI-d]  XI-a; XI-d; XII-c; XII-d; XII-e
Engelenburg, Gerharda, Cornelia (*08-11-1825, †04-04-1832) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,12
Engelenburg, Guido (*±1996) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,2
Engelenburg, Hedwig, Christina, Vredenrijk (*16-08-1919) [Nummer XII-c]  XII-c
Engelenburg, Hedwig, Christina, Vredenrijk (*±1940) [Nummer XII-e]  XII-e
Engelenburg, Hendrik (*04-11-1874, †09-12-1895) [Zoon van X-g]  X-g,2
Engelenburg, Henny, Franciska (*22-01-1897, †16-02-1929) [Nummer XI-j]  XI-j
Engelenburg, Irene (*19-12-1940, †29-10-1945) [Dochter van XII-f]  XII-f,7
Engelenburg, Jacob, Fredericks (*1701, †24-04-1729) [Zoon van V-b]  V-b,3
Engelenburg, Jacoba, Josephine (*15-05-1893, †13-12-1973) [Nummer XI-i]  XI-i
Engelenburg, Jacobus, Johannes, Christoffel (*18-05-1811, †08-02-1821) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,4
Engelenburg, Jacobus, Kornelis (*04-10-1883, †02-03-1938) [Nummer XI-l]  XI-l; XII-i
Engelenburg, Jean, Jacques (*15-12-1880, †07-11-1956) [Zoon van X-g]  X-g,6
Engelenburg, Johan, Frerijckx (Jan) (*±1580) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b
Engelenburg, Johannes (*10-04-1816) [Nummer IX-e]  IX-e; X-c; X-d; X-e; X-f
Engelenburg, Johannes (John) (*15-08-1934, †29-10-1945) [Zoon van XII-f]  XII-f,4
Engelenburg, Johannes, Eldertus (*01-07-1824, †29-09-1870) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,11
Engelenburg, Johannes, Feliciën (*03-08-1887, †03-03-1966) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-f; XII-g
Engelenburg, Joy, Orlanda (*18-03-1913, †15-12-2006) [Zoon van XI-h]  XI-h,1
Engelenburg, Laurence, Hortense, Mathilde (*14-08-1856, †30-12-1929) [Dochter van IX-d]  IX-d,4
Engelenburg, Loek (*±1995) [Zoon van XIV-a]  XIV-a,1
Engelenburg, Lothar (*02-10-1908, †01-12-1944) [Nummer XII-f]  XII-f; XIII-a
Engelenburg, Louis, Henri (Lodewijk, Hendrik) (*27-09-1807, †09-02-1833) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,2
Engelenburg, Lucas (*08-06-1846, †03-06-1898) [Nummer X-g]  X-g; XI-l
Engelenburg, Lucas (*06-04-1911, †27-07-1992) [Nummer XII-i]  XII-i; XIII-e; XIII-f
Engelenburg, Lucas, Christiaan, Frederik, Eduard (*15-04-1858, †01-03-1924) [Nummer X-b]  X-b; XI-e; XI-f
Engelenburg, Lucas, Fredericks (*1687, †<1694) [Zoon van V-b]  V-b,1; VIII-a
Engelenburg, Lucas, Fredericks (*1694, †23-01-1779) [Nummer VI]  VI; VII-a; VII-b
Engelenburg, Lucas, Frederik (*23-04-1781, †10-05-1846) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g
Engelenburg, Lucas, Jansz (*±1620) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-b
Engelenburg, Lucia, Berendina (*19-06-1853, †03-03-1931) [Nummer X-c]  X-c
Engelenburg, Lucia, Clara (*29-10-1822, †18-10-1847) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,10
Engelenburg, Lyke (*±1975) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,6
Engelenburg, Maarten, Warnerse (*1657) [Zoon van IV-d]  IV-d,2
Engelenburg, Magdalena, Hermine (Leni) (*22-04-1919) [Nummer XII-h]  XII-h; XIII-d
Engelenburg, Maria, Catharina, Albertina, Everhardina (Cato) (*25-10-1809, †14-02-1884) [Nummer IX-b]  IX-b
Engelenburg, Maria, Catharina, Albertina (Cato) (*29-03-1808, †31-07-1837) [Nummer IX-c]  IX-c
Engelenburg, Maria, Elisabeth (*01-07-1852, †11-03-1853) [Dochter van IX-d]  IX-d,2
Engelenburg, Maria, Mathilde (*31-10-1920, †22-12-1956) [Nummer XII-d]  XII-d
Engelenburg, Marijtgen, Reijnersen (*±1633) [Nummer IV-c]  IV-c
Engelenburg, Marijtjen (*1654) [Dochter van IV-d]  IV-d,1
Engelenburg, Maritje, Fredericksdr. (*1704) [Dochter van V-b]  V-b,5
Engelenburg, Mark, Vredenrijk (*03-02-1968) [Nummer XIV-a]  XIV-a
Engelenburg, Martha (*19-03-1939, †12-08-2015) [Nummer XIII-b]  XIII-b
Engelenburg, Meijnoutjes, Lucasdr (*1653, †1682) [Nummer V-a]  V-a
Engelenburg, NN (*?-04-1703, †11-11-1703) [Kind van V-b]  V-b,4
Engelenburg, NN (*19-10-1850, †23-10-1850) [Zoon van IX-e]  IX-e,3
Engelenburg, NN (*19-12-1860, †23-02-1861) [Zoon van IX-e]  IX-e,10
Engelenburg, Pom (*±1973) [Nummer XIV-d]  XIV-d
Engelenburg, Reijner (*±1605) [Nummer III-b]  III-b; IV-c; IV-d
Engelenburg, Reijnsje (*1729, †01-12-1805) [Dochter van VI]  VI,2; VIII-a; VIII-b
Engelenburg, Rene, Gaston (*28-07-1927) [Zoon van XI-g]  XI-g,3
Engelenburg, Richard (*24-07-1939, †29-10-1945) [Zoon van XII-f]  XII-f,6
Engelenburg, Rijnhard (*02-05-1819, †30-10-1837) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,8
Engelenburg, Roos (*1932) [Nummer XIII-a]  XIII-a
Engelenburg, Sabien, Elizabeth (*03-02-1970) [Nummer XIV-b]  XIV-b
Engelenburg, Swiebertus, Victor, Henry (Bertus) (*05-12-1900) [Nummer XI-k]  XI-k
Engelenburg, Theodora, Oldertina (*08-04-1809, †07-11-1883) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,2
Engelenburg, Thera (*±1967) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,1
Engelenburg, Vader (*1530) [Nummer I]  I; II
Engelenburg, Vredenrijk, Jan (Jan) (*1731, †30-06-1806) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Engelenburg, Vredenrijk, Jan (*09-08-1806, †12-05-1836) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a
Engelenburg, Warner, Reijnersz. (*±1635) [Nummer IV-d]  IV-c,1; IV-d
Engelenburg, Wilhelm,Vredenrijk (Willem) (*30-12-1865, †11-01-1923) [Nummer XI-c]  XI-c
Engelenburg, Wilhelmina (Willy) (*?-03-1937, †29-10-1945) [Dochter van XII-f]  XII-f,5
Engelenburg, Wilhelmina, Jacoba, Juliana (*30-11-1854, †03-04-1922) [Nummer X-d]  X-d
Engelenburg, Willem van (*21-01-1903, †08-01-1982) [Nummer XII-a]  XII-a
Engelenburg, Willem, Frederik (*09-12-1827, †12-05-1851) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,13
Engelenburg, Willem, Jacob (*07-02-1858, †04-01-1904) [Nummer X-f]  X-f; XI-g; XI-h; XI-i; XI-j; XI-k
Engelenburg, Willem, Jacob (Willem) (*08-12-1910, †10-08-1971) [Nummer XII-g]  XII-g; XIII-b; XIII-c
Engelenburg, Willemina, Jacoba, Juliana (*04-03-1849, †07-10-1854) [Dochter van IX-e]  IX-e,2
Engelenburg, Yvonne, Sylvia (*1940) [Nummer XIII-c]  XIII-c
Engelenburgh, Antien (*1659) [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Engelenburgh, Antje (*1661) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Engelenburgh, Jan, Jansen (*±1630) [Nummer IV-b]  IV-b
Engelenburgh, Maerten, Warnerse (*1659) [Zoon van IV-d]  IV-d,3
Engelenburgh, Marijtje, Warnersdr. (*1663) [Dochter van IV-d]  IV-d,5
Engelenburgh, Maritje, Warnersdr. (*1661) [Dochter van IV-d]  IV-d,4
Fles, Chr. (*±1834, †<1869)  IX-f
Fransz, Catharinus, Gijsbert, George, Rinus (*1847, †1920) [Schoonvader van XI-g]  XI-g
Fransz, Johanna, Francina, Paulina (Annie) (*22-07-1885, †29-10-1945) [Partner van XI-g]  XI-g; XII-f; XII-g
Geenen, Eva van (*±1965) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,1
Geenen, NN van (*±1918) [Partner van XII-h]  XII-h; XIII-d
Geenen, NN van (*±1941) [Nummer XIII-d]  XIII-d
Goes, Cornelis, Marie van der (*07-09-1805, †26-12-1892) [Partner van IX-b]  IX-b
Goes, Franc(s)iskus van der (*±1790) [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Goes, Levenloze dochter van der (*03-05-1852, †03-05-1852) [Dochter van IX-b]  IX-b,1
Haarlem, George van (*±1725, †18-01-1776) [Partner van VII-a]  VII-a
Halliday, Lorraine, Amalia, Marguerite, Bernice (Lorraine) (*22-08-1883, †20-01-1932) [Partner van XI-b]  XI-b
Halliday, Peter, William (*1856, †1910) [Schoonvader van XI-b]  XI-b
Hendriks, Aefjen (*±1630) [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-b] [Getuige bij geboorteaangifte van dochter van IV-b]  IV-b,1; IV-b,2
Hoijer, Wilhelmina, Maria, Elisabeth (*±1790) [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Hoogeveen, Th.M. (*±1935) [Partner van XIII-f]  XIII-f
Jacobs, Jan (*±1620) [Schoonvader van V-b]  V-b
Jacobs, Jannetje (Jantje) (*±1660) [Partner van V-b]  V-b
Jong, Huuibert, Willem, Coenraad de (*±1810)  VIII-b
Jong, Pieter, Theunisz. de (*±1620) [Schoonvader van V-b]  V-b
Jongh, Reijnsje, Pieters (Rijnsje) de (*1658, †06-05-1698) [Partner van V-b]  V-b; VI
Joppart, Ferdinand, Joseph, Joppart (*01-11-1848) [Schoonvader van XI-h]  XI-h
Joppart, Maria, Elisabeth, Johanna, Henriette (*29-04-1882) [Partner van XI-h]  XI-h; XII-h
Jörgens, Hedwig, Louise (*±1865) [Schoonmoeder van XI-d]  XI-d
Junkers, Friedrich, Wilhelm (*±1865) [Schoonvader van XI-d]  XI-d
Junkers, Louise, Bertha (*1894) [Partner van XI-d]  XI-a; XI-d; XII-c; XII-d
Klein, Hendrik, Frederik (*±1855, †<1902) [Partner van X-d]  X-d
Klein, Pauline, Charlotte (*±1840) [Schoonmoeder van X-f]  X-f
Kloot, Johanna, Elisabeth van der (*±1762) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Koopmans, Anna, Maria (*05-03-1835, †14-06-1912) [Partner van X-a]  X-a; XI-a; XI-b; XI-c
Koopmans, Dirk (*11-10-1782, †23-07-1849) [Schoonvader van X-a]  X-a
Krol, Leender, Gerhardus (*±1935) [Partner van XIII-e]  XIII-e
Leijendecker, Bertha, Barbara (*±1895) [Partner van XI-e]  XI-e
Lelij, Hendrik van der (*±1820) [Schoonvader van X-g]  X-g
Lelij, Maria, Coenradina van der (*19-10-1851, †01-03-1940) [Partner van X-g]  X-g; XI-l
Loenen, Saram, Magdalena (Sara) van (*±1790) [Schoonmoeder van IX-f]  IX-f
Loens, Margaretha (*±1690) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Loeve, Marinus (Marnix) (*14-01-1967) [Partner van IX-c]  IX-c
Loghem, Hendrik van (*07-05-1808, †01-12-1881)  IX-a
Longden, Alice, Emily (*30-08-1866, †13-03-1944) [Partner van XI-c]  XI-c
Longden, James, Robert (Sir) (*07-07-1827, †04-10-1891) [Schoonvader van XI-c]  XI-c
Loosen, Sybrecht, Jansdr. (*1651, †1711)  V-a
Luif, Massis, Hester, Theodora (Vrouwe) (*±1725) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Luijken, Hendrik, Herman (*±1775, †<1824)  VIII-b
Maartens, Geesje (*±1635) [Partner van IV-d]  IV-d
Massis, NN (*08-09-1810) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,1
Matthes, Benjamin Frederik, Hendrik, Justus (*1894, †22-08-1918) [Zoon van X-h]  X-h,3
Matthes, Benjamin, Frederik (*16-01-1818, †09-10-1908) [Partner van IX-g]  IX-g; X-h
Matthes, Hendrik, Justus (*1781, †28-02-1854) [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Matthes, Hendrik, Justus (*25-12-1853, †22-10-1939) [Nummer X-h]  X-h
Matthes, Nity (*±1893, †27-03-1961) [Dochter van X-h]  X-h,2
Matthes, W.A.Matthes (*±1890, †>1939) [Zoon van X-h]  X-h,1
Menton Bake, William, Archibald, Joseph de (*±1835, †19-09-1909)  X-a
Moojen, Gerrit, Hendrik (*±1785) [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Moojen, Johanna, Gerrits (*1813, †24-03-1885) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Morre, Berendina (Jonkvrouwe) (*<1712) [Partner van VI]  VI; VII-a; VII-b
Morre, Johan (*±1670) [Schoonvader van VI]  VI
Morshuijsen Eigenman, Henri, Caspar, Cornelis ter (*06-11-1876, †07-01-1919)  X-f
Muller, Agnetha, Maria, Elisabeth (Marie) (*±1825, †01-05-1875) [Partner van IX-f]  IX-f
Müller, Felicien, Joseph (*±1840) [Schoonvader van X-f]  X-f
Müller, Geertrude, Josephine (*12-12-1870, †07-03-1934) [Partner van X-f]  X-f; XI-g; XI-h; XI-i; XI-j; XI-k
Muller, Gerard, Wilhlem (*±1725) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Muller Massis, Dirk, Gerrits (*1756, †18-09-1828) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Nimwegen, Everharda, Catharina van (*±1710) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Nio, Tjoe, Kat (*±1850) [Schoonmoeder van XI-h]  XI-h
NN, Arentgen (Arentje) (*±1585) [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b
NN, Claudia (*±1970) [Partner van XIV-a]  XIV-a
NN, Harry (*±1955) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,1
NN, Jan (*±1970) [Partner van XIV-b]  XIV-b
NN, Leendert (*±2000) [Partner van XIV-c]  XIV-c
NN, NN [Partner van XIII-c]  XIII-c
NN, NN (*±1915) [Partner van XII-c]  XII-c
NN, Vera (*±2001) [Partner van XIV-d]  XIV-d
Nuyten, Gwendo, Carolus (*±1920) [Partner van XII-d]  XII-d
Ottesdr, Aeltje (*1620, []31-01-1656) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Park, Agnes (*±1750) [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
Pfeiffer, Eva, Gerharda (*09-09-1882, †12-11-1971) [Partner van XI-l]  XI-l; XII-i
Pfeiffer, Gerhardus, Harmannus (*±1855) [Schoonvader van XI-l]  XI-l
Pieters, Aafjen (*±1620) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Pieters, Meijntien (*±1620, †<1661) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a
Pit, Djoeke, Hiltje (*1918, †26-11-1993) [Partner van XI-d]  XI-d; XII-e
Pouwels, Lijsbeth (*±1620) [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Pouwels, NN (*±1585)  III-a
Pouwelsen, Frederijck (*±1600) [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Pouwelsen, Hilletjen, freerkcx (*±1630) [Getuige bij geboorteaangifte van V-b]  V-b
Pouwelsen, Jantje, Freerkcx (*1631) [Partner van IV-a]  IV-a; V-b
Praetorius, Christiaan, Frederik, Eduard (*±1790) [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Praetorius, Maria, A. (Marie) (*08-02-1827, †06-02-1910) [Partner van IX-d]  IX-d; X-b
Quillettes, Pauline, Henriette (Mientje (Miene)) de (*11-05-1917, †29-10-1945) [Partner van XII-f]  XII-f; XIII-a
Raab van Canstein, Gouda, Everarda (Frijda) van (*±1825) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Rambonnet, Francoise (*02-10-1820, †13-03-1868) [Partner van IX-f]  IX-f; X-g
Rambonnet, Jean, Jacques (*±1790) [Schoonvader van IX-f]  IX-f
Reef, Agnes, Maria (*10-01-1944) [Partner van XIII-f]  XIII-f; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d
Richards, Betsy (*±1900) [Partner van XI-k]  XI-k
Rietzsch, NN (*±1865) [Schoonvader van XI-f]  XI-f
Rietzsch, Willi, E. L. S. (Willi) (*1893, †04-12-1926) [Partner van XI-f]  XI-f
Rikkers, Aaltje (*±1785) [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
Sabloniére, Ephraime, Bertha, Johanna (Eefje) de la (*09-02-1771, †30-12-1812) [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-a; IX-b
Sabloniére, Steven, Hendrik de la (*10-09-1714, †17-07-1773) [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Schaep, Hartog, Machielse (*±1630)  IV-a
Scheffer, Maria, Christina (*±1830) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Schultz, Beata, Louisa (*27-08-1724, †1779) [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
Sleebos, Johan, George (*±1852) [Partner van X-d]  X-d
Son, NN van (*±1940) [Partner van XII-e]  XII-e
Staveren, Elisabeth (Vrouwe) van (*14-04-1787, †24-12-1839) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g
Staveren, Theodorus, Eldertus van (*1760) [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Steinbuch, Euphraïma, Helena, Jacoba (*31-08-1821, †21-04-1868) [Partner van IX-e]  IX-e; X-c; X-d; X-e; X-f
Steinbuch, Willem, Jacob (*±1790, †1849) [Schoonvader van IX-e]  IX-e
Steur, Anna, Maria (*±1820) [Schoonmoeder van X-g]  X-g
Stralen, Frans, Hendricks van (*±1615) [Schoonvader van V-a]  V-a
Stralen, Hendricks Fransz (*1651, †1706) [Partner van V-a]  V-a
Tüllmann, Elisabeth (*1865, †16-04-1956) [Schoonmoeder van XI-f]  XI-f
Veen, Paul, Charles (*01-04-1899) [Partner van XI-j]  XI-j
Velingius, Abdias (*21-08-1721, †15-10-1803) [Partner van VII-a]  VII-a; VII-b,3
Velingius, Wilhelmus (*±1690) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Vermandel, Coenraad, Hendrik (*±1825) [Schoonvader van X-a]  X-a
Vermandel, Gouda, Willemina, Catharina (*21-05-1856, †13-01-1926) [Partner van X-a]  X-a
Versteegh, Angenita, Hendrica (*25-07-1864, †13-08-1934) [Partner van X-h]  X-h
Versteegh, Dirk, Cornelis (*±1820, †11-07-1875) [Schoonvader van X-h]  X-h
Vink, Maria, Helena (*±1815) [Schoonmoeder van X-c]  X-c
Visch, Elisabeth, Chistina, Johanna (*±1740)  VII-a
Vos, Christina, Johanna (*13-07-1863, †19-05-1903) [Partner van X-a]  X-a; XI-d
Vos, Gerrit (*±1830) [Schoonvader van X-a]  X-a
Walen, Bartha, Johanna, Juliana, Jannette (*±1790) [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e
Walen, Daniel, Jannette (*12-01-1766, †19-01-1800)  VIII-b
Westerlo, Gerhardus, Hermanus (*±1750) [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Westerlo, Lucia, Maria, Gerhardusen (*1776, †12-05-1848) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Whitley, Hilda (*±1880) [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
Wijk, Cornelis van (*25-03-1843, †19-01-1912) [Partner van X-c]  X-c
Wijk, Dirk van (*±1815) [Schoonvader van X-c]  X-c
Wilod-Verspille, Jacob, Marinus (*20-11-1850) [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Wilod-Versprille, Jacomina, Johanna (*10-09-1878, †12-01-1972) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a; XII-b
Wolfsen, Maria, Elisabeth (*19-10-1792, †10-02-1843) [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Wolterbeek Muller, Frederik, Willem, Engelbert (*±1890, †<1973) [Partner van XI-i]  XI-i
Zell, Ernst (*21-09-1837, †19-08-1890) [Partner van X-e]  X-e
Gegenereerd met Aldfaer-versie 7.2 op 29-06-2019 15:15:50 door A.E.M. Beltzer