Parenteel van Jan Krommendam

Generatie I

I   Jan Krommendam [107732E] is geboren in 1585 in IJpelo (Ov) [bron: 488/15 Rsn].
Notitie bij de geboorte van Jan: 09-02-1738 Garrit Jan Krommendam Leene Notter
Jan is overleden na 1655 in IJpelo (Ov), minstens 70 jaar oud.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:
1 Geseken, Jansen Krommendam [23867E], geboren omstreeks 1620 in IJpelo (Ov). Volgt II-a.
2 Geseken, Berendsen Krommendam [23988E], geboren omstreeks 1620 in Enterbroek (Ov.). Volgt II-b.
3 Herman, Janssens Krommendam [107733E], geboren omstreeks 1625 in IJpelo (Ov) (Gem. Wierden). Volgt II-c.
Notitie bij Jan: Achternaam ook Krummendam, Crommendam

Met dank aan de gevonden extra informatie gevonden op:
https://gw.geneanet.org/steggink?n=krommendam&oc=&p=joannes
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-lukas-van-der-wal/#
https://gw.geneanet.org/hstroink?n=krommendam&oc=&p=herman+jansens
genealogie Warner op ’t Ezendam.
http://www.tenhove.com/genealogie/ge_paren2.php?indi=1849
en anderen.

Geschiedenis[bewerken] Wikipedia
Rijssen en zijn oudste geschiedenis[bewerken]
De oudste vermelding van Rijssen is in de goederenlijst van de graaf van Dale (1188), waarin de parrochia Risnen wordt genoemd. De huidige protestantse Schildkerk, toen Sint-Dionysiuskerk, vormde het centrum van dit kerspel Risnen. De wording van dorp tot stad vond plaats doordat Otto van Holland, bisschop van Utrecht, onenigheid had met zijn leenman, de burggraaf van Goor. Deze werd in zijn burcht Goor te machtig. De bisschop wilde deze macht breken en verleende aan het dorp Rijssen reeds op 5 mei 1243 stadsrechten. Deze rechten hielden in dat de stad Rijssen twee jaarmarkten mocht houden en twee weekmarkten. De stad kreeg ook het recht om zich te verdedigen, wat Rijssen deed door het aanleggen van wallen en grachten. Namen als Walstraat en Huttenwal herinneren hieraan. Het stadsrecht van Rijssen appelleert aan het stadsrecht van Deventer. Net als Deventer trad Rijssen omstreeks 1350 toe tot de Hanze.
De stad bezat ook het recht van een Hoge Bank, dat wil zeggen de hoge rechtbank voor het richterambt Kedingen dat tot aan de Franse tijd heeft bestaan. Hierover zijn meerdere disputen gehouden tussen de stad Goor en de stad Rijssen, om te besluiten wie dit recht mocht bezitten. Rijssen bestuurde het recht over de zogenaamde Rijssense Kwartieren: Hoge Hexel, Wierden, Rectum, Ypelo, Enter, Notter, Zuna en Elsen. Rijssen had drie stadspoorten: de Molenpoort, de Elsenerpoort en de Haarpoort. ’s Avonds werd de avondklok geluid ten teken dat de poorten werden gesloten, een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden. De toegang naar het zuiden werd extra bewaakt door de Holtentoren (houten toren) op de Koerbelt. Een verdere verdediging was niet nodig omdat de stad aan de andere zijden was omringd door waterrijke en moerassige gebieden.
Stadsbestuur[bewerken]
Rijssen had een stadsbestuur en zes burgemeesters. Deze waren tegelijkertijd schepen en raad. Het college van burgemeesters koos zijn maandschepenen. De schepenen vormden voor vier maanden van het jaar een vast koppel. Als de periode verstreken was, kwam het volgende koppel aan de beurt. Het taakbeleid van de schepenen in Rijssen was zeer veelzijdig. Ze hielden zich ook bezig met de oneigenlijke rechtspraak. Dat hield het opmaken en registreren van akten in. Bijzonder is dat de schepenen van Rijssen zich gedroegen als markerichters en gewaarden. Ondanks dat Rijssen een stad was, is er naast de stad ook sprake van de marke Rijssen; dat is dat deel dat buiten het stadswigbold ligt.
De stad Rijssen was later na de 18e eeuw onderverdeeld in zes kwartieren van samen 12 rotten. De rotten of wijken in Rijssen bestonden grotendeels uit de oudste straten. Daarvoor was ze alleen onderverdeeld in rotten. De nu nog bekende rotten zijn: Het Schild, Haarstraat, Elsenerstraat, Bouwstraat, Walstraat, Rozengaarde, Grotestraat, Boomkamp, Huttenwal. Het gebied rondom Rijssen werd markegrond genoemd. Langzaam werd dit door de stad opgeslokt en ging dit tot het buitenrot behoren. In de 18e eeuw bestond Rijssen uit twaalf rotten en één buitenrot. Het buitenrot telde voor de verkiezing niet mee. Dit had te maken met dat het markegrond was en buiten het stadswigbold viel. In elk kwartier mocht de bevolking twee mensen kiezen voor de keur. In totaal waren er derhalve twaalf mensen van wie er uiteindelijk zes overbleven; die zes vormden de Rijssense regering.
Reformatie[bewerken]
De resolutie van 1598, die ervoor moest zorgen dat de reformatie doorgang kon vinden, bleek weinig uit te halen. Van 1601 tot 1628 probeerde de classis van Deventer grote druk uit te oefenen om de reformatie door te zetten. De tijd was de katholieken goedgezind; doordat Spinola op 1 augustus 1605 Oldenzaal veroverde, werd heel Twente weer katholiek. De magistraat van Rijssen luisterde niet naar de classis van Deventer en ook de oude pastoor Rutgerus Braemcamp oefende na afzetting het priesterambt weer uit en celebreerde nog soms de katholieke mis voor de gelovigen. De classis verbood alle soorten van zogenaamde paapse afgoderij. De grotendeels nog katholiekgezinde bevolking die ook op bedevaart ging naar het Heilige Bloedhuis in de Martinuskerk (Markelo) waar een reliek van het Heilige Bloed werd bewaard, werd onder druk op straffe van grote geldboetes gedwongen om niet deel te nemen aan deze "paapse" (rooms-katholieke) gewoonten. De periode na pastoor Braemcamp bleef woelig en Rijssen bleef voor de classis van Deventer een stad met een tegendraadse bevolking die aanvankelijk niet luisterde naar de orthodox-calvinistische protestantse classis. In latere jaren zou echter het protestantisme in Rijssen meer en meer de boventoon gaan voeren; het thans zo kenmerkende uiterst protestantse en bevindelijk-gereformeerde karakter der stad Rijssen vinden echter hun oorsprong pas in de 18e en 19e eeuw.
Plundering en oorlog[bewerken]
De oudste bekende plundering is die van 1497 door Hendrik V van Wisch, een bannerheer van kasteel Wisch uit het Hertogdom Gelre. De stad was weerloos en kon niet voorkomen dat ze werd geplunderd. In 1510 wilde Karel van Gelre Rijssen plunderen. Deze plundering kon door het afdragen van een afkoopsom door het stadsregering worden voorkomen. In 1517 probeerde Karel van Gelre nog een keer tot plundering over te gaan. In de periode 1580-84 ondervond Rijssen de meeste hinder van de Tachtigjarige Oorlog. Doordat Deventer in Staatse handen en Oldenzaal in Spaanse handen bleef, kwam het op de grens tussen deze gebieden tot schermutselingen. Rijssen werd in 1583 in brand gezet. In 1584 kwamen Engelse en Duitse huurlingen, die officieel in dienst waren van het Staatse leger, naar de stad. Zij gijzelden inwoners van de stad en met dreigementen persten ze de bevolking 2100 Carolus gulden af. De toenmalige bisschop van Münster, Bernhard von Galen, ook wel "Bommen Berend" genaamd, plunderde de stad Rijssen tweemaal; de eerste keer direct na de jaarwisseling in 1666, de tweede keer volgde in 1672.
Industriële periode[bewerken]
In 1750 werd aan de Regge de huidige Pelmolen Ter Horst (olie- en pelmolen) gebouwd door de Rijssense familie Ter Horst. In de 19e eeuw ging de opkomst van de textielindustrie in Twente aan Rijssen niet voorbij. De Koninklijke Jutespinnerijen en -weverijen van Ter Horst & Co bepaalden meer dan 125 jaar de economie van de Reggestad. Naast de jute-industrie bezat Rijssen een aantal steenbakkerijen. De laatste steenfabriek is in 2007 gesloten. In 1888 werd Rijssen ontsloten door de spoorlijn Deventer - Almelo en kreeg een stationsgebouw, Station Rijssen. In 1924 eindigde de scheepvaart van zompen op de Regge.
In de nacht van 25 op 26 maart 1945 werd Rijssen door een ramp getroffen. Ds. Lamain van de gereformeerde gemeente zou die avond vanaf de kansel gezegd hebben dat er iets ernstigs zou gaan gebeuren. ’Er zijn mensen in de kerk voor wie het de laatste keer is dat ze er zijn geweest’. Enkele uren later werden deze woorden bewaarheid. Een V1 stortte neer waarbij 9 mensen om het leven kwamen. Een uit Duitsland terugkerend Engels vliegtuig gooide een bom op de plaats van de vlammenzee, waardoor nog meer slachtoffers vielen. In totaal kwamen bij deze ramp 23 mensen om het leven.[2]
Na de teloorgang van de jute-industrie in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontstond in Rijssen een bloeiende bouwnijverheid en transportsector. In 2001 werd de gemeente Rijssen samengevoegd met de Sallandse gemeente Holten. De stad behoort tot de regio Twente en wordt wel de Poort van Twente genoemd.

Generatie II

II-a   Geseken, Jansen Krommendam [23867E] is geboren omstreeks 1620 in IJpelo (Ov) dochter van Jan Krommendam [107732E] (zie I).
Geseken, trouwde met Jan, Warner op het Ezendam [23868E], ongeveer 54 jaar oud, op 13-06-1674 in Rijssen (Ov.).


Notitie bij het huwelijk van Geseken, en Jan,: 19 april 1647 :
Huwelijkstoestemming (met Jan Warner op het Ezendam) - Rijssen
Bronnen: genealogie Warner op ’t Ezendam
13 juni 1647 :
Huwelijk (met Jan Warner op het Ezendam) - Rijssen
Bronnen: genealogie Warner op ’t Ezendam
Jan, is geboren omstreeks 1620 in Enterbroek (Ov.).
II-b   Geseken, Berendsen Krommendam [23988E] is geboren omstreeks 1620 in Enterbroek (Ov.) zoon van Jan Krommendam [107732E] (zie I).
Geseken, is overleden na 1663, minstens 43 jaar oud. Geseken, trouwde met Jan op het Felner [23869E], ongeveer 32 jaar oud, op 06-11-1642 in Rijssen (Ov.).


Notitie bij het huwelijk van Geseken, en Jan: Huwelijk: trouwboek Nederduits Gereformeerde Kerk Rijssen
Jan is geboren omstreeks 1610 in Enterbroek (Ov.).
Jan is overleden na 1663, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Uit de huwelijk zijn 4 kinderen met de achternaam Felner bekend.
II-c   Herman, Janssens Krommendam [107733E] is geboren omstreeks 1625 in IJpelo (Ov) (Gem. Wierden) zoon van Jan Krommendam [107732E] (zie I).
Herman, is overleden in 1672 in IJpelo (Ov), ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman,: 1669 wordt ook genoemd
Herman, trouwde met Fenneken, Lucassen van Albergen [107734E], ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1655 in Rijssen (Ov.).
Fenneken, is geboren omstreeks 1630 in Albergen (Ov), dochter van Lucas van Albergen [107775E].
Kinderen van Herman, en Fenneken,:
1 Berentien Krommendam [107776E], geboren in 1656 in Rijssen (Ov.) [bron: DTB 484/23]. Zij is gedoopt op 27-04-1656 in Rijssen (Ov.).
Religie:
Gereformeerd
2 Gerrit, Hermsen Krommendam [23854E], geboren in 1658 [bron: DTB 484/27]. Hij is gedoopt op 21-02-1658 in Rijssen (Ov.).
3 Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E], geboren in 1660 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt III-a.
4 Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E], geboren in 1661 in Rijssen (Ov.). Volgt III-b.
5 Maria Krommendam [23855E], geboren in 1669 [bron: DTB 484/48]. Zij is gedoopt op 25-07-1669 in Rijssen (Ov.).

Generatie III

III-a   Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E] is geboren in 1660 in IJpelo (Wierden) (Ov) [bron: 484/27] zoon van Herman, Janssens Krommendam [107733E] (zie II-c) en Fenneken, Lucassen van Albergen [107734E]. Hij is gedoopt op 03-06-1661 in Rijssen (Ov.).
Gerrit, begon een relatie met Berend(t)ien NN [107736E].
Berend(t)ien is geboren omstreeks 1661.
Berend(t)ien trouwde later omstreeks 1661 met Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (geb. 1661), zie III-b.

Kind van Gerrit, en Berend(t)ien:
1 Albert Krommendam [107778E], geboren in 1691 in Rijssen (Ov.). Volgt IV-a.
III-b   Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] is geboren in 1661 in Rijssen (Ov.) zoon van Herman, Janssens Krommendam [107733E] (zie II-c) en Fenneken, Lucassen van Albergen [107734E]. Hij is gedoopt op 03-06-1661 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Garrit: Gedoopt ook 21 februari 1658 Rijssen
Garrit trouwde met Berend(t)ien NN [107736E], ongeveer een jaar oud, omstreeks 1661.
Berend(t)ien is geboren omstreeks 1661.
Berend(t)ien (1) begon eerder een relatie met Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E] (geb. 1660), zie III-a.

Kinderen van Garrit en Berend(t)ien:
1 Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E], geboren in 1686 in IJpelo (Ov). Volgt IV-b.
2 Geesken Krommendam [107780E], geboren in 1689 in Rijssen (Ov.) [bron: DTB/487/64]. Zij is gedoopt op 15-12-1689 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij overlijden van Geesken: Achternaam ook: Op ’t Krommendam
Religie:
Gereformeerd
3 Berendjen, Jansens (Berntjen) Krommendam [107727E], geboren in 1696 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt IV-c.
4 Fenneken Krommendam [107781E], geboren in 1697 in IJpelo (Ov). Volgt IV-d.
5 Lambert Krommendam [107658E], geboren in 1701 in IJpelo (Ov). Volgt IV-e.
6 Jan, Garritsz Krommendam [107782E], geboren in 1702 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt IV-f.
7 Jenneken Krommendam [23866E], geboren in 1704 in IJpelo (Ov). Zij is gedoopt op 29-06-1704 in Rijssen (Ov.).
8 Jan Krommendam [107783E], geboren in 1706 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt IV-g.
Notitie bij Garrit: Er zijn 2 Gerrit Hermsen Krommendam geboren: 1658 en 1661. Het is niet geheel zeker welke van de 2 met Berendien is getrouwd. Het ligt voor de hand dat dat de Gerrit van 1661 is en dat de Gerrit van 1658 vroeg is overleden.

Generatie IV

IV-a   Albert Krommendam [107778E] is geboren in 1691 in Rijssen (Ov.) zoon van Gerrit, Albertsen, Langerer Krommendam [107777E] (zie III-a) en Berend(t)ien NN [107736E]. Hij is gedoopt op 06-12-1691 in Rijssen (Ov.).
Albert trouwde met Geesken, Jansen Exo [23889E], 41 of 42 jaar oud, op 10-07-1718 in Rijssen (Ov.).
Geesken, is geboren in 1676. Zij is gedoopt op 28-05-1676 in Rijssen (Ov.).
IV-b   Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] is geboren in 1686 in IJpelo (Ov) zoon van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Hij is gedoopt op 05-09-1686 in IJpelo (Ov).
Harm trouwde met Geesken Bartelink [23887E], ongeveer 37 jaar oud, op 08-02-1722 in Rijssen (Ov.).
Geesken is geboren omstreeks 1685.
Geesken is weduwe van Hendrik Banies (K(C)rommendam) [23879E] (geb. ±1692).

Notitie bij Geesken: Naam ook Bartelinck
Kinderen van Harm en Geesken:
1 Berent Krommendam [23856E], geboren omstreeks 1706 in IJpelo (Ov). Volgt V-a.
2 Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E], geboren in 1710. Volgt V-b.
3 Maria Krommendam [23863E], geboren in 1713 in IJpelo (Ov). Zij is gedoopt op 14-03-1713 in Rijssen (Ov.).
4 Fenneke Krommendam [23864E], geboren vóór 1722 in IJpelo (Ov). Volgt V-c.
5 Harmen, Hendriksen Krommendam [23880E], geboren in 1724 in IJpelo (Ov). Volgt V-d.
6 Lambertus (Lammert) Krommendam [23847E], geboren in 1727. Volgt V-e.
7 Gerardus Krommendam [23882E], geboren in 1730 in IJpelo (Ov). Hij is gedoopt op 19-03-1730 in Rijssen (Ov.).
IV-c   Berendjen, Jansens (Berntjen) Krommendam [107727E] is geboren in 1696 in IJpelo (Wierden) (Ov) dochter van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Zij is gedoopt op 12-01-1696 in Rijssen (Ov.).
Berntjen trouwde met Jan Sletenhaar (Op de Gloeur) [107728E].
Jan is geboren in 1690 in Zuna (Ov.), zoon van Jan Slettenhaar [107731E]. Hij is gedoopt op 02-11-1690 in Rijssen (Ov.).
Jan is overleden in 1780, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Berntjen en Jan:
1 Jan Sletenhaar [107729E], geboren in 1719 in Zuna (Ov.). Volgt V-f.
Notitie bij Berntjen: Naam ook Crommendam
IV-d   Fenneken Krommendam [107781E] is geboren in 1697 in IJpelo (Ov) dochter van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Zij is gedoopt op 28-08-1697 in Rijssen (Ov.).
Fenneken trouwde met Gart Garritsen [23888E], ongeveer 30 jaar oud, op 29-07-1730.
Gart is geboren omstreeks 1700.
IV-e   Lambert Krommendam [107658E] is geboren in 1701 in IJpelo (Ov) zoon van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Hij is gedoopt op 16-01-1701 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Lambert: Geboren op plaatsje Crommendam in Elsenerbroek
Lambert trouwde met Harmine ten Bronninkreef [107659E], ongeveer 25 jaar oud, op 17-06-1724 in Rijssen (Ov.).
Harmine is geboren omstreeks 1699 in Kerspel (Goor) (Ov), dochter van Jan ten Bronninkreef [107660E] en Geertien van de Greffe [107661E].
IV-f   Jan, Garritsz Krommendam [107782E] is geboren in 1702 in IJpelo (Wierden) (Ov) zoon van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Hij is gedoopt op 17-12-1702 in IJpelo (Wierden) (Ov).
(1) Jan, trouwde met Leene Gijsbert [24044E], ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1725.
Leene is geboren omstreeks 1704.
Leene (1) begon eerder een relatie met NN Kuninks [24045E] (geb. ±1700).

Leene is overleden vóór 1747, ten hoogste 43 jaar oud.
(2) Jan, trouwde met Fenneke Claassen [24046E] op 29-10-1748 in Rijssen (Ov.).
Kind van Jan, en Leene:
1 Garrit, Jan (Jan) Krommendam [23898E], geboren in 1738 in Notter (Ov). Volgt V-g.
Notitie bij Jan,: CROMMENDAM, j.m., z.v. Garrit CROMMENDAM en Berendine N.N. en Leene GIJSBERT,
wed. KUNINKS, beijde wonende op den Huize Grimberg. In deze periode worden te
Rijssen 9 kinderen gedoopt. Leene overlijdt en Jan Garritz KROMMENDAM hertrouwt
Rijssen 29-10-1748 Fenneken CLAASEN. Of er uit dit huwelijk kinderen geboren
zijn is nog niet bekend.
T. van Megen-Krommedam, Wijchen
IV-g   Jan Krommendam [107783E] is geboren in 1706 in IJpelo (Wierden) (Ov) zoon van Gerrit, Hermsen (Garrit) Krommendam [107735E] (zie III-b) en Berend(t)ien NN [107736E]. Hij is gedoopt op 15-04-1706 in Rijssen (Ov.).
Jan trouwde met Janna Kattelaar [117180E], ongeveer 16 jaar oud, op 19-02-1735 in Rijssen (Ov.).
Janna is geboren omstreeks 1719.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Fenneken Krommendam [107439E], geboren in 1741 in Markelo (Ov). Volgt V-h.
2 Berendina (Diene) Krommendam [107768E], geboren in 1757 in Wierden (Ov). Volgt V-i.

Generatie V

V-a   Berent Krommendam [23856E] is geboren omstreeks 1706 in IJpelo (Ov) zoon van Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] (zie IV-b) en Geesken Bartelink [23887E].
Berent trouwde met Berendina Binnenveld [23857E], ongeveer 25 jaar oud, in 1736 in Delden (Ov).
Berendina is geboren omstreeks 1711 in Deldenbroek (Ov).
V-b   Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E] is geboren in 1710 [bron: DTB 501/028] zoon van Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] (zie IV-b) en Geesken Bartelink [23887E]. Hij is gedoopt op 12-09-1710 in IJpelo (Ov).
Adres:
Deldener Broek, gem. Delden, Ambt (Ov)
Beroep:
Landbouwer
Religie:
RK
(1) Jan trouwde met Euphemina, Fenneken (Fenneken) Annink [23853E], 37 of 38 jaar oud, in 1738 in Borne (Ov.).


Notitie bij het huwelijk van Jan en Fenneken: Huwelijk (met Joannes Jan Krommendam) - Borne
Zij hebben op 6 april een attestatie ontvangen om in Borne te trouwen
Bronnen: DTB/Wdn635/85
Fenneken is geboren in 1700 in Beckum.
Fenneken is overleden na 1738, minstens 38 jaar oud.
(2) Jan trouwde met Wilhelma Freriksen [23858E], ongeveer 25 jaar oud, op 22-04-1748 in Borne (Ov.) [bron: DTB 056/80].
Wilhelma is geboren omstreeks 1723.
(3) Jan trouwde met Joanna, Gerritsen (Jenne) Ramakers [7687E], ongeveer 31 jaar oud, op 08-05-1757 in Enter (Ov).


Notitie bij het huwelijk van Jan en Jenne: In het trouwboek staat vermeld: "zijnde afgekondigt den 24 april, den 1 & 8 april & op dato getrouwt". Waarschijnlijk is de tweede "april" fout, en moet dit "mei" zijn.
Bronnen: DTB/Wdn635/107
Jenne is geboren omstreeks 1726.
Beroep:
Landbouwster
Kind van Jan en Wilhelma:
1 Gerardus Krommendam [23985E], geboren in 1753. Hij is gedoopt op 29-07-1753 in Delden (Ov).
Religie:
RK
Kinderen van Jan en Jenne:
2 Johannes, Hermanus Krommendam [23986E], geboren in 1757. Hij is gedoopt op 27-07-1757 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij Johannes,: Tweelig met Gerharda
Religie:
RK
3 Gerharda, Berendina (Dyne) Krommendam [23859E], geboren op 27-07-1757 in Rijssen (Ov.). Volgt VI-a.
4 Gerarda Krommendam [23861E], geboren in 1759 [bron: DTB 501/006]. Zij is gedoopt op 30-01-1759 in Enter (Ov).
Religie:
RK
5 Hermannus Krommendam [23987E], geboren in 1761 [bron: DTB501/014]. Hij is gedoopt op 21-05-1761 in Rijssen (Ov.).
Religie:
RK
6 Hermanus (Harm) Krommendam [107458E], geboren in 1763 in Enterbroek (Ov.). Volgt VI-b.
7 Hermannus Krommendam [23862E], geboren in 1766 in Enterbroek (Ov.). Hij is gedoopt op 28-09-1766 in Rijssen (Ov.).
V-c   Fenneke Krommendam [23864E] is geboren vóór 1722 in IJpelo (Ov) dochter van Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] (zie IV-b) en Geesken Bartelink [23887E].
Fenneke trouwde met Jan van het Stokkeler [23865E].
Jan is geboren vóór 1722.
V-d   Harmen, Hendriksen Krommendam [23880E] is geboren in 1724 in IJpelo (Ov) zoon van Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] (zie IV-b) en Geesken Bartelink [23887E]. Hij is gedoopt op 31-03-1724 in Rijssen (Ov.).
Religie:
Ned. Hervormd
Harmen, trouwde met Geertje Helmisch ten Kattelaar [23911E], 11 jaar oud, op 16-06-1753 in Rijssen (Ov.).
Geertje is geboren op 04-03-1742 in Enter (Ov), dochter van Jeronimus Helmisch ten Kattelaar [23915E] en Hendrina te Morsche [23916E].
Geertje trouwde later op 04-06-1761 in Enter (Ov) met Hendrik, Hermanessen ten Dam [23912E] (geb. 1740).

Kind van Harmen, en Geertje:
1 Gesina van den Krommendam [24047E], geboren omstreeks 1755. Volgt VI-c.
23847lammertkrommendam_geeskennollentrouw.jpg
1 23847LammertKrommendam#geeskennollentrouw
V-e   Lambertus (Lammert) Krommendam [23847E] (afb. 1) is geboren in 1727 zoon van Hermen (Harm) Krommendam (Banies) [107779E] (zie IV-b) en Geesken Bartelink [23887E]. Hij is gedoopt op 16-02-1727 in Rijssen (Ov.).
Lammert trouwde met Geesken Nollen [23848E], ongeveer 39 jaar oud, op 02-12-1769 in Wierden (Ov).
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-01-1770.
Geesken is geboren omstreeks 1730, dochter van Hendrik Nollen [23979E].
Geesken trouwde later op 13-05-1787 in Wierden (Ov) met Derk Tabbers [24049E] (geb. ±1735).

Notitie bij Lammert: Zie trouwreg.

Den 2 dec. Lammert Krommendam, jongeman, nagelaten soon van Hendrik Krommendam, woonagtig aan t Leijersweert onder Enter, en Geese Nollen, nagelaten jongedogter van Hendrik Nollen onder Wierden, cop. den 7 jan
V-f   Jan Sletenhaar [107729E] is geboren in 1719 in Zuna (Ov.) zoon van Jan Sletenhaar (Op de Gloeur) [107728E] en Berendjen, Jansens (Berntjen) Krommendam [107727E] (zie IV-c). Hij is gedoopt op 09-04-1719 in Rijssen (Ov.).
Jan trouwde met Maria, Jansen Hagendoorn Bolmeijer [107730E], 25 of 26 jaar oud, op 16-05-1751 in Enter (Ov).
Maria, is geboren in 1725 in Enter (Ov). Zij is gedoopt op 02-12-1725 in Rijssen (Ov.).
23898jankrommendam_berendinacrooshooptrouw19jan1789wierden.jpg
2 23898jankrommendam#berendinacrooshooptrouw19jan1789wierden
V-g   Garrit, Jan (Jan) Krommendam [23898E] (afb. 2) is geboren in 1738 in Notter (Ov) zoon van Jan, Garritsz Krommendam [107782E] (zie IV-f) en Leene Gijsbert [24044E]. Hij is gedoopt op 09-02-1738 in Rijssen (Ov.).
Jan is overleden in IJpelo (Ov).
Beroep:
Timmerman
(1) Jan trouwde met Hendrika (Maria) Woolderink [23899E], 21 jaar oud, op 01-03-1769 in Delden (Ov).
Maria is geboren in 12-1747 in Rectum (Wierden), dochter van Gerrit Woolderink [23900E] en Janna Sanderink [23901E]. Zij is gedoopt op 11-12-1747.
Maria is overleden vóór 1789 in IJpelo (Ov), ten hoogste 42 jaar oud.
(2) Jan trouwde met Berendina Crooshoop [23902E], ongeveer 49 jaar oud, op 19-01-1789 in Wierden (Ov), nadat zij op 03-01-1789 in Wierden (Ov) in ondertrouw zijn gegaan.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-01-1789.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Berendina: [1789] Transcriptie trouwreg. Wierden
Den 3 jan.
Jan Krommendam, weduwnaar van Maria Woolderink in Ipelo, met
Berendina Crooshoop, weduwe van Berendt Koelen onder Wierden, demi (?) den 19 jan.
Berendina is geboren omstreeks 1740 in Borne (Ov.).
Berendina is weduwe van Berend Koelen [23903E] (geb. ±1740), met wie zij trouwde op 22-08-1762 in Wierden (Ov).

Kind van Jan en Maria:
1 Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E], geboren in 1773 in Wierden (Ov). Volgt VI-d.
Notitie bij Jan: Transcriptie Doopboek Rijssen
09-02-1738 Kind:Garrit (Jansz) van Jan Garritsz Krommendamen Leene Gijsbert Notter
V-h   Fenneken Krommendam [107439E] is geboren in 1741 in Markelo (Ov) dochter van Jan Krommendam [107783E] (zie IV-g) en Janna Kattelaar [117180E].
Fenneken is overleden op 19-06-1823 in Azelo (Ov), 81 of 82 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gemeente Delden, Ambt, 123, inv. 2282 akte 49].
(1) Fenneken trouwde met Wolter Plasman [120670E], ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1758.
Wolter is geboren omstreeks 1740.
(2) Fenneken trouwde met Wolter, Jan (Jannes) ten Zenkeldam [107440E], ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1783.
Jannes is geboren omstreeks 1740.
Jannes is overleden vóór 1823, ten hoogste 83 jaar oud.
Kind van Fenneken en Wolter:
1 Lammert Plasman [120671E], geboren in 1759. Volgt VI-e.
Kinderen van Fenneken en Jannes:
2 Arent Krommendam [107487E], geboren in 1784 in Goor (Ov). Volgt VI-f.
3 Albert ten Zenkeldam [117186E], geboren in 1786 in Markelo (Ov).
Albert is overleden op 15-02-1860 in Azelo (Ov), 73 of 74 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2286, akte 12].
Beroep:
Landbouwer
V-i   Berendina (Diene) Krommendam [107768E] is geboren in 1757 in Wierden (Ov) dochter van Jan Krommendam [107783E] (zie IV-g) en Janna Kattelaar [117180E].
Diene is overleden op 14-01-1832 in Deldenerbroek (Ov), 74 of 75 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2283, akte 5].
Beroep:
Boerwerkster
(1) Diene trouwde met Stephanus (Steven) Overbeek [107769E], 29 of 30 jaar oud, op 27-08-1786 in Delden (Ov) [bron: bron: GIT/TB/72226].
Steven is geboren in 1756 in Zeddam (Gld).
Steven is overleden vóór 1795, ten hoogste 39 jaar oud.
(2) Diene trouwde met Gerrit Huisstede [109389E], ongeveer 34 jaar oud, op 26-12-1794 in Zeldam [bron: (bron: GIT/TB/72227)].
Gerrit is geboren omstreeks 1760.
Kinderen van Diene en Steven:
1 Jenne Overbeek [107772E], geboren in 1786 in Delden Ambt (Ov). Volgt VI-g.
2 Ruelf Overbeek [107770E], geboren in 1787 in Zeddam (Gld). Hij is gedoopt op 23-05-1787 in Delden (Ov).
3 Johannes Overbeek [107771E], geboren in 1788 in Zeddam (Gld). Hij is gedoopt op 18-08-1788 in Delden (Ov).
4 Maria Overbeek [107774E], geboren in 1792 in Zeddam (Gld). Zij is gedoopt op 19-02-1792 in Delden (Ov).

Generatie VI

VI-a   Gerharda, Berendina (Dyne) Krommendam [23859E] is geboren op 27-07-1757 in Rijssen (Ov.) dochter van Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E] (zie V-b) en Joanna, Gerritsen (Jenne) Ramakers [7687E].
Dyne is overleden op 14-01-1832 in Deldenerbroek (Ov), 74 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster
Religie:
RK
Dyne trouwde met Stephanes (Steven) Overbeek [23860E], 32 of 33 jaar oud, op 27-08-1786 in Delden (Ov) [bron: DTB 95].
Steven is geboren in 1753. Hij is gedoopt op 22-06-1753 in Goor (Ov).
Steven is overleden vóór 1795, ten hoogste 42 jaar oud.
107458hermanuskrommendamoverlijden.jpg
3 107458hermanuskrommendamoverlijden
VI-b   Hermanus (Harm) Krommendam [107458E] (afb. 3) is geboren in 1763 in Enterbroek (Ov.) zoon van Joannes, Hermsen (Jan) Krommendam [120673E] (zie V-b) en Joanna, Gerritsen (Jenne) Ramakers [7687E]. Hij is gedoopt op 04-04-1763 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Harm: Hier wordt als moeder van Hermanus ook genoemd: Jenneke Pluimers geb . ca.1730
Harm is overleden op 18-11-1840 om 15:00 in Elsen (Markelo) (Ov.), 76 of 77 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Markelo,123, 9289, akte 58].
Notitie bij overlijden van Harm: Zie Overlijdensakte
Adres:
tot 1840     Groningerende Buivelstrop 29, Elsen (Markelo) (Ov.)
Beroepen:
Klompenmaker
Landbouwer
Tapper
Harm trouwde met Gezina Nijland [107459E], 21 jaar oud, op 09-06-1793 in Deldener Broek, gem. Delden, Ambt (Ov).
Gezina is geboren op 26-01-1772 in Enter (Ov), dochter van Albert Nijland [23890E] en Euphemina, Venneken, Vos Pierik [23891E].
Gezina is overleden op 10-01-1830 in Enter (Ov), 57 jaar oud.
Notitie bij Gezina: Voornaam ok Gesiena
Naam ook Nienlang, Ni(e)land, Niehuis
Naam ook Gezina Burgers
Beroep:
Landbouwster
Kinderen van Harm en Gezina:
1 Adelbertus Krommendam [107511E], geboren in 1796 in Elsen (Ov.). Volgt VII-a.
2 Bernardus, Johannes Krommendam [105168E], geboren in 1799 in Rijssen, Arrond.Almelo (Ov.). Volgt VII-b.
107495jannakrommendamoverl.jpg
4 107495jannakrommendamoverl
3 Janna Krommendam [107495E] (afb. 4), geboren in 1808 in Enter (Wierden) (Ov).
Janna is overleden op 09-01-1831 in Enter (Wierden) (Ov), 22 of 23 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Wierden, akte 5 en 71].
Notitie bij overlijden van Janna: Zie overl.akte
Janna bleef ongehuwd.
Beroepen:
Dienstmeid
Landbouwster
4 Geradiena Krommendam [107508E], geboren in 1812 in Rijssen (Ov.). Volgt VII-c.
23492berendjankrommendamgeb.jpg 23492berendjankrommendamgeb2.jpg
5 23492berendjankrommendamgeb6 23492berendjankrommendamgeb2
5 Berend, Jan Krommendam [23492E] (afb. 5 en 6), geboren op 14-07-1814 in Enter, Rijssen (Ov) [bron: Akte 56].
Notitie bij de geboorte van Berend,: Zie Geb.Akte
Notitie bij Berend,: Zie Geb.Akte
Notitie bij Harm: Naam ook Crommendam
VI-c   Gesina van den Krommendam [24047E] is geboren omstreeks 1755 dochter van Harmen, Hendriksen Krommendam [23880E] (zie V-d) en Geertje Helmisch ten Kattelaar [23911E].
Gesina trouwde met Engbert, Jansen Geert [24048E], ongeveer 28 jaar oud, op 06-01-1781 in Wierden (Ov).
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-12-1780.

Notitie bij het huwelijk van Gesina en Engbert,: Transcriptie Trouwboek Wierden 1774-1791
Den 9 december
Engbert Jansen, jonkman van Geert uijt Rectum onder Rijssen, met
Gesina van den Krommendam, nagelaten jongedogter van Harmen van den Krommendam,
woonagtig onder Wierden, dim. den 6 jan 1781.
Engbert, is geboren omstreeks 1753 in Ectum.
107466harmenkrommendamoverl.jpg 107464hendrinahondebrinkdoopborne19juli1769.jpg
7 107466harmenkrommendamoverl8 107464hendrinahondebrinkdoopBorne19juli1769
VI-d   Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (afb. 7 en 7) is geboren in 1773 in Wierden (Ov) zoon van Garrit, Jan (Jan) Krommendam [23898E] (zie V-g) en Hendrika (Maria) Woolderink [23899E].
Harmen, Herm is overleden op 15-01-1845 in Wierden (Ov), 71 of 72 jaar oud [bron: akte 8].
Notitie bij overlijden van Harmen, Herm: Zie overl.akte
Beroep:
Landbouwer
Harmen, Herm trouwde met Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E] (afb. 8).
Hendrina is geboren in 1769 in Borne (Ov.), dochter van Hendrik Hondebrink [23896E] en Janna Mulhof [23897E]. Zij is gedoopt op 19-07-1769 in Borne (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Hendrina: Zie doopreg.
Hendrina is overleden op 01-01-1843 in IJpelo (Ov), 73 of 74 jaar oud [bron: Akte 1].
Notitie bij Hendrina: Voornaam ook Hen(d)rica, Achternaam ook Bokdam
Beroep:
Landbouwster
Kinderen van Harmen, Herm en Hendrina:
1 Johannes (Jannes) Krommendam [107470E], geboren in 1794 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt VII-d.
2 Hendrik Krommendam [23893E], geboren in 1796 in Wierden (Ov). Volgt VII-e.
3 Maria Krommendam [107465E], geboren op 06-01-1798 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt VII-f.
23895gerritjankrommendamover_-_kopie.jpg
9 23895Gerritjankrommendamover - kopie
4 Gerrit, Jan Krommendam [23895E] (afb. 9), geboren in 1802 in Wierden (Ov).
Gerrit, is overleden op 28-03-1837 in IJpelo (Ov), 34 of 35 jaar oud [bron: Akte 36].
Notitie bij overlijden van Gerrit,: Zie overl.akte
Gerrit, bleef ongehuwd.
5 Bernardina Krommendam [107750E], geboren in 1805 in Wierden (Ov). Volgt VII-g.
6 Gertrudis Krommendam [107491E], geboren in 1810 in Wierden (Ov). Volgt VII-h.
VI-e   Lammert Plasman [120671E] is geboren in 1759 zoon van Wolter Plasman [120670E] en Fenneken Krommendam [107439E] (zie V-h).
Lammert is overleden op 11-10-1834 in Elsen (Markelo) (Ov.), 74 of 75 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 9288, akte 41].
Beroep:
Landbouwer
Lammert trouwde met Jenneken van de Maat [120672E].
Jenneken is geboren omstreeks 1760.
Jenneken is overleden vóór 1834, ten hoogste 74 jaar oud.
VI-f   Arent Krommendam [107487E] is geboren in 1784 in Goor (Ov) zoon van Wolter, Jan (Jannes) ten Zenkeldam [107440E] en Fenneken Krommendam [107439E] (zie V-h).
Arent is overleden op 04-08-1864 in Azelo (Ov), 79 of 80 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem. Delden, Ambt,123, 2286 akte 43].
Beroep:
Landbouwer
Arent trouwde met Garridina (Dina) Montena [107488E], 24 of 25 jaar oud, op 06-03-1813 in Rijssen (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 11019, akte 10].


Notitie bij het huwelijk van Arent en Dina: Naam ook Montena
Dina is geboren in 1788 in Markelo (Ov), dochter van Jan Montena [117188E] en Berendina Nieuwhuis [107444E].
Dina is overleden op 02-03-1864 in Azelo (Ov), 75 of 76 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2286, akte14].
Notitie bij Dina: Voornaam ook Berendina
Beroep:
Landbouwster/Spinster
Kinderen van Arent en Dina:
1 Janna Krommendam [107485E], geboren op 10-09-1813 in Elsenerbroek, Rijssen (Ov.). Volgt VII-i.
2 Berend Krommendam [107526E], geboren op 25-02-1815 in Rijssen (Ov.). Volgt VII-j.
3 Jan Krommendam [23493E], geboren op 25-02-1815 in Elsen, Rijsen (Ov) [bron: Akte 20].
Notitie bij Arent: Geboorteplaats ook Elsenerbroek

Naam ook Arent Zenkeldam
VI-g   Jenne Overbeek [107772E] is geboren in 1786 in Delden Ambt (Ov) dochter van Stephanus (Steven) Overbeek [107769E] en Berendina (Diene) Krommendam [107768E] (zie V-i). Zij is gedoopt op 24-09-1789 in Delden (Ov).
Jenne is overleden op 07-10-1857 in Bornerbroek ()v), 70 of 71 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 1646, 103].
Notitie bij overlijden van Jenne: Overlijden ook Deldenerbroek
Beroepen:
Landbouwster
Landbouwster
Jenne trouwde met Gerrit, Jan Roetgerink [107773E], 23 of 24 jaar oud, op 25-07-1808 in Delden (Ov).
Gerrit, is geboren in 1784 in Zeddam (Gld). Hij is gedoopt op 29-07-1784 in Delden (Ov).
Gerrit, is overleden op 24-04-1838 in Deldenerbroek (Ov), 53 of 54 jaar oud.

Generatie VII

VII-a   Adelbertus Krommendam [107511E] is geboren in 1796 in Elsen (Ov.) zoon van Hermanus (Harm) Krommendam [107458E] (zie VI-b) en Gezina Nijland [107459E].
Adelbertus is overleden op 18-01-1848 in Goor (Ov), 51 of 52 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 4801, akte 4].
Beroep:
Marskramer
Adelbertus trouwde met Matha Zijthoff [107517E], 37 of 38 jaar oud, op 08-02-1840 in Goor (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.04659, akte 1].
Matha is geboren in 1802 in Delden (Ov), dochter van Johannes Zijthoff [107518E] en Maria Zijthoff [107520E].
Matha is overleden op 21-05-1866 in Goor (Ov), 63 of 64 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123,4803, akt 25].
Beroep:
Daghuurster
Kind van Adelbertus en Matha:
117184hermannuskrommendamover.jpg
10 117184hermannuskrommendamover
1 Hermannus Krommendam [117184E] (afb. 10), geboren op 10-02-1844 [bron: Akte 14].
Hermannus is overleden op 02-03-1853 in Goor (Ov), 9 jaar oud [bron: Akte 9].
Notitie bij overlijden van Hermannus: Zie overl.akte
105168.jpg 105168bernarduskrommendamoverlijden.jpg
11 10516812 105168bernarduskrommendamoverlijden
VII-b   Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (afb. 11 en 12) is geboren in 1799 in Rijssen, Arrond.Almelo (Ov.) zoon van Hermanus (Harm) Krommendam [107458E] (zie VI-b) en Gezina Nijland [107459E].
Bernardus, is overleden op 03-02-1868 om 06:00 in Amsterdam (NH), 68 of 69 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/126v].
Notitie bij overlijden van Bernardus,: Zie overlijdensakte
Bij overlijden in 1868 wordt opgegeven: leeftijd 66 jaar.
Adressen:
vanaf 1836     Lange Niezer 12, kanton 2, Amsterdam (NH)
vanaf 1839     Lange Niezel 2, Amsterdam (NH)
tot 1868     Westerstraat 20, Amsterdam (NH)
Beroep:
Kleermaker
Bernardus, trouwde met Gertrudis Mertens [105220E], 26 of 27 jaar oud, op 17-03-1824 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 1, fol. 61].


Notitie bij het huwelijk van Bernardus, en Gertrudis: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte

Bij huwelijk in 1824 wordt opgegeven door Bernardus: 25 jaar.
Gertrudis is geboren in 1797 in Zutphen (Gld) [bron: RBS Zutphen inv. 1906, Doopb. kath. Gem. 1750-1799, fol 221], dochter van Arnoldus Martens [101208E] en Gertrudis Duffels [101209E]. Zij is gedoopt op 22-09-1797 in Zutphen (Gld).
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Ook RBS Zutphen, inv. 1907 RK Doopboek 1755-1800, 22 sept 1797 fol.3
Gertrudis is overleden vóór 1854, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Bernardus, en Gertrudis:
101788gerardusjohanneskrommendammilitie.jpg
13 101788gerardusjohanneskrommendammilitie
1 Gerardus, Johannes Krommendam [101788EG] (afb. 13), geboren op 05-07-1824 in Amsterdam (NH).
Gerardus, is overleden op 03-09-1883 in Amsterdam (NH), 59 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam].
Notitie bij Gerardus,: Zie Militiedocument
Beroep:
Kleermaker
Getuige bij:
geboorteaangifte Hendricus, Gerardus, Maria Krommendam (1878-1879) [zie VIII-e,1]    [oom vaderszijde]
2 Johanna, Christina Krommendam [108447GE], geboren op 05-05-1826 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-a.
3 Maria, Hermina Krommendam [107627E], geboren op 22-10-1829 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-b.
4 Johannes Krommendam [103514EG], geboren op 11-02-1831 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-c.
5 Gerharda, Hermina Krommendam [100462E], geboren op 10-04-1833 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-d.
6 Bernardus, Johannes Krommendam [108055E], geboren op 06-05-1835 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-118v].
Bernardus, is overleden op 06-07-1835 om 05:00 in Amsterdam (NH), 2 maanden oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 5/77v]. Bernardus, bleef ongehuwd.
7 Karel, Johannes Krommendam [105170E], geboren op 30-06-1836 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-e.
8 Johanna, Gerarda Krommendam [108054E], geboren op 05-05-1839 in Amsterdam (NH). Volgt VIII-f.
9 Bernardus, Johannes Krommendam [108056E], geboren op 11-05-1841 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-170V].
Bernardus, is overleden op 02-11-1856 om 01:00 in Amsterdam (NH), 15 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, 5/198]. Bernardus, bleef ongehuwd.
107508gerridinakrommenda_egbertuspierikhuwakte.jpg
14 107508gerridinakrommenda#egbertuspierikhuwakte
VII-c   Geradiena Krommendam [107508E] (afb. 14) is geboren in 1812 in Rijssen (Ov.) dochter van Hermanus (Harm) Krommendam [107458E] (zie VI-b) en Gezina Nijland [107459E].
Geradiena is overleden op 02-06-1885 in Wierden (Ov), 72 of 73 jaar oud [bron: Wierden 1885, akte 80].
Beroep:
Landbouwster
Geradiena trouwde met Egbertus Pierik [107512E], 31 of 32 jaar oud, op 03-08-1843 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13332, akte 23].


Notitie bij het huwelijk van Geradiena en Egbertus: Zie huw.akte
Egbertus is geboren in 1811 in IJpelo (Wierden) (Ov), zoon van Jan Pierik [107472E] en Janna Dreijerink [107473E].
Egbertus is weduwnaar van Aleida Ekkerink [107506E] (±1815-vóór 1843).

Egbertus is overleden op 05-11-1886 in Wierden (Ov), 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 123.
Notitie bij Egbertus: Naam ook Perik
Beroepen:
Klompenmaker
Landbouwer
Kinderen van Geradiena en Egbertus:
1 Aleida, Johanna Pierik [107568E], geboren in 1844 in Wierden (Ov). Volgt VIII-g.
2 Geziena Pierik [107576E], geboren in 1848 in Wierden (Ov). Volgt VIII-h.
3 Johannes Pierik [107585E], geboren in 1850 in Wierden (Ov). Volgt VIII-i.
107470johanneskrommendamdoopextract.jpg 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum_1.jpg 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum_2.jpg 107471jannapierrikrechtelijkstukgeboortedatum_3.jpg
15 107470johanneskrommendamdoopextract16 107471JannaPierikrechtelijkstukgeboortedatum#117 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum#218 107471JannaPierrikrechtelijkstukgeboortedatum#3
107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum_4.jpg 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum_6.jpg 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum_8.jpg 107471jannapierikgratis.jpg
19 107471JannaPierikrechtelijkstukgeboortedatum#420 107471jannaPierikrechtelijkstukgeboortedatum#621 107471jannapierikrechtelijkstukgeboortedatum#822 107471jannapierikgratis
VII-d   Johannes (Jannes) Krommendam [107470E] (afb. 15) is geboren in 1794 in IJpelo (Wierden) (Ov) zoon van Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (zie VI-d) en Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E]. Hij is gedoopt op 24-10-1794.
Notitie bij de geboorte van Jannes: Zie doopextract
Jannes is overleden op 26-12-1856 in IJpelo (Ov), 61 of 62 jaar oud [bron: Akte 143].
Beroep:
Boerwerker
Jannes trouwde met Janna Pierik [107471E] (afb. 16 t/m 22), 34 jaar oud, op 15-09-1826 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 13331, akte 22].
Janna is geboren in 04-1792 in Enterbroek (Ov.), dochter van Jan Pierik [107472E] en Janna Dreijerink [107473E]. Zij is gedoopt in 1792 in Enter (Ov).
Notitie bij Janna: Naam ook Jenneken Perik
Religie:
RK
Kinderen van Jannes en Janna:
1 Johanna, Hendrika Krommendam [107561E], geboren in 1828 in IJpelo (Ov). Volgt VIII-j.
23998jannakrommendamoverl.jpg
23 23998Jannakrommendamoverl
2 Janna Krommendam [23998E] (afb. 23), geboren in 1829 in IJpelo (Ov).
Janna is overleden op 22-06-1831 in IJpelo (Ov), 1 of 2 jaar oud [bron: Akte 71].
Notitie bij overlijden van Janna: Zie overl.akte
3 Hendrikus Krommendam [107551E], geboren in 1831 in IJpelo (Wierden) (Ov). Volgt VIII-k.
VII-e   Hendrik Krommendam [23893E] is geboren in 1796 in Wierden (Ov) zoon van Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (zie VI-d) en Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E].
Hendrik is overleden op 23-02-1864 in Wierden (Ov), 67 of 68 jaar oud [bron: akte 8]. Hendrik trouwde met Guurtje, Teunis De Wind Astuling [23894E], ongeveer 22 jaar oud, op 02-04-1820 in Wierden (Ov).
Guurtje, is geboren omstreeks 1798.
Guurtje, is overleden op 10-12-1855 in Wierden (Ov), ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Guurtje,:
1 Antje Krommendam [23993E], geboren op 09-11-1820 in Wierden (Ov). Volgt VIII-l.
2 Manus, Hermanus (Harmen a Stuling) Krommendam [23908E], geboren op 04-08-1823 in Wierden (Ov). Volgt VIII-m.
107465mariakrommendamdoopextract.jpg 107465mariakrommendam_albertustendamhuwakte.jpg 107465mariakrommendamoverl.jpg 107467adelbertusvandamgeb.extract.jpg
24 107465mariakrommendamdoopextract25 107465mariakrommendam#albertustendamhuwakte26 107465mariakrommendamoverl27 107467AdelbertusvanDamgeb.extract
107467albertustendammilixtie.jpg
28 107467AlbertustenDamMilixtie
VII-f   Maria Krommendam [107465E] (afb. 24 t/m 26) is geboren op 06-01-1798 in IJpelo (Wierden) (Ov) dochter van Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (zie VI-d) en Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E].
Notitie bij de geboorte van Maria: Zie doopextract
Maria is overleden op 10-07-1854 in Wierden (Ov), 56 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Wierden, akte 88].
Notitie bij overlijden van Maria: Zie overl.akte
Beroep:
Huiswerkster
Maria trouwde met Albertus (Albert) ten Dam [107467E] (afb. 27 en 28), 29 of 30 jaar oud, op 16-05-1823 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13331, akte 9].


Notitie bij het huwelijk van Maria en Albert: Zie huw.akte
Albert is geboren in 1793 in Enter (Ov), zoon van Gerardus (Gerrit) ten Dam [107468E] en Hendrina Dreijerink (Bokdam) [23846E]. Hij is gedoopt op 11-01-1793 in Rijssen (Ov.).
Notitie bij de geboorte van Albert: Zie geb.extract
Albert is overleden op 28-03-1833 in Rijssen (Ov.), 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Albert: Zie Militiedoc. Geen opkomstverplichting

Kenmerken:
Lengte: 1 El, 5 p, 9, 6
Aangezigt ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen blauw
Neus dik
Mond klein
Kin rond
Beroepen:
Klompenmaker
Landbouwer
Religie:
RK
Kind van Maria en Albert:
1 Gerhardus ten Dam [107540E], geboren in 1824 in Bornebroek (Ov). Volgt VIII-n.
107750bernardinakrommendam_jozefterbraakhuw.jpg 107750bernardinacrommendamoveerl.jpg
29 107750bernardinakrommendam jozefterbraakhuw30 107750bernardinacrommendamoveerl
VII-g   Bernardina Krommendam [107750E] (afb. 29 en 30) is geboren in 1805 in Wierden (Ov) dochter van Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (zie VI-d) en Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E].
Bernardina is overleden op 29-07-1863 in Rijssen (Ov.), 57 of 58 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Rijssen, 123, 11204, akte 54].
Notitie bij overlijden van Bernardina: Zie overl.akte
Bernardina trouwde met Jozef ter Braak [107751E], 46 of 47 jaar oud, op 18-05-1838 in Rijssen (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.11021, atke 7].


Notitie bij het huwelijk van Bernardina en Jozef: Zie Huwelijksakte
Jozef is geboren in 1791 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Egbert ter Braak [107752E] en Miene ter Braak [107753E].
Jozef is weduwnaar van Maria Spakkers [7844E] (±1795-vóór 1838).

Jozef is overleden in 1863, 71 of 72 jaar oud.
Beroep:
Wever
Kinderen van Bernardina en Jozef:
1 Maria ter Braak [121059E], geboren in 04-1841.
Maria is overleden op 12-05-1841 in Rijssen (Ov.), 1 maand oud [bron: Historisch Archief Overijssel, 123, 11202, akte 16].
2 Hendrikus ter Braak [121060E], geboren op 07-08-1842 in Rijssen (Ov.) [bron: Akte 52].
Hendrikus is overleden op 23-06-1845 in Rijssen (Ov.), 2 jaar oud [bron: Historisch Archief Overijssel, 123, 11202, akte 34].
Notitie bij Bernardina: Naam ook Crommendam
107491gertrudiskrommenda_christopherrutenfranshuwakte.jpg
31 107491gertrudiskrommenda#christopherrutenfranshuwakte
VII-h   Gertrudis Krommendam [107491E] (afb. 31) is geboren in 1810 in Wierden (Ov) dochter van Hermannus (Harmen, Herm) Krommendam [107466E] (zie VI-d) en Hendrina (Hendrika, Henrica) Hondebrink [107464E].
Gertrudis is overleden op 09-01-1890 in Zeldam (Ov0, 79 of 80 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Delden, Ambt, 123, 2288, akte 3]. Gertrudis trouwde met Christopher, Theodor Rutenfrans [107492E], 26 of 27 jaar oud, op 30-12-1839 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 13332, akte 46].


Notitie bij het huwelijk van Gertrudis en Christopher,: Zie huw.akte
Christopher, is geboren in 1812 in Hazewinkel (Ov), zoon van Frans Ruitenfrans [107493E] en Gertrud Schobernd [107494E].
Christopher, is overleden vóór 1890, ten hoogste 78 jaar oud.
Beroep:
Wever
Kinderen van Gertrudis en Christopher,:
1 Gerritdina Ruitenfrans [107572E], geboren op 27-08-1840 in Rijssen (Ov.). Volgt VIII-o.
2 Hermanus Ruitenfrans [107527E], geboren in 1846 in Wierden (Ov). Volgt VIII-p.
3 Hendrikus Ruitenfrans [107581E], geboren in 1849 in Wierden (Ov). Volgt VIII-q.
107485jannakrommendamgeb.jpg
32 107485jannakrommendamgeb
VII-i   Janna Krommendam [107485E] (afb. 32) is geboren op 10-09-1813 in Elsenerbroek, Rijssen (Ov.) [bron: akte 87] dochter van Arent Krommendam [107487E] (zie VI-f) en Garridina (Dina) Montena [107488E].
Notitie bij de geboorte van Janna: Zie Geb.Akte
Janna is overleden in 1841 in Delden, Ambt (Ov), 27 of 28 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Delden, Ambt,123, 2284 akte 2916-5-].
Beroep:
Boerwerkster
Janna trouwde met Jan, Hendrik Meijer [107486E], 49 of 50 jaar oud, op 15-08-1839 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02151, akte 14].
Jan, is geboren in 1789 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Jan Meijer [107489E] en Fenne Bloemendaal [107490E].
Jan, trouwde later na 1841 met Grietje Wes [117187E] (geb. ±1815).

Jan, is overleden op 20-04-1860 in Deldener, Esch (Ov), 70 of 71 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, inv. 2286, akte 20].
Beroep:
Landbouwer
107526berendkrommendamgeb.jpg 107526berenkrommendam_gerritdinadretelerhuwakte.jpg
33 107526berendkrommendamgeb34 107526berenkrommendam#gerritdinadretelerhuwakte
VII-j   Berend Krommendam [107526E] (afb. 33 en 34) is geboren op 25-02-1815 in Rijssen (Ov.) [bron: Akte 20] zoon van Arent Krommendam [107487E] (zie VI-f) en Garridina (Dina) Montena [107488E].
Notitie bij de geboorte van Berend: Zie Geb.Akte
Berend is overleden op 15-03-1894 in Azelo (Ov), 79 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Delden, Ambt,123, 2288, akte 16].
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde met Gerritdina Dreteler [107528E], 22 jaar oud, op 14-12-1847 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02152, akte 21].


Notitie bij het huwelijk van Berend en Gerritdina: Zie huw.akte
Gerritdina is geboren op 18-12-1824 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Http://], dochter van Jan, Hendrik Dreteler [107530E] en Janna Duis [107531E].
Gerritdina is overleden op 03-03-1892 in Azelo (Ov), 67 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2288, akte 18].
Beroep:
Landbouwster
Kinderen van Berend en Gerritdina:
1 NN Krommendam [117183E], levenloos geboren zoon, geboren op 01-09-1849 in Azelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123,2285, akte 43].
2 Arend, Jan Krommendam [107593E], geboren in 1851 in Delden, Ambt (Ov). Volgt VIII-r.
3 Jan, Hendrik Krommendam [107619E], geboren op 22-12-1855 in Delden, Ambt (Ov). Volgt VIII-s.
4 Gerritdina Krommendam [117185E], geboren in 09-1859 in Delden, Ambt (Ov).
Gerritdina is overleden op 25-10-1859 in Azelo (Ov), 1 maand oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2286, akte 50].
5 Albert, Jan Krommendam [107589E], geboren in 1862 in Delden, Ambt (Ov). Volgt VIII-t.
6 Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E], geboren in 1866 in Delden, Ambt (Ov). Volgt VIII-u.

Generatie VIII

VIII-a   Johanna, Christina Krommendam [108447GE] is geboren op 05-05-1826 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 3-152] dochter van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E].
Johanna, is overleden op 16-11-1875 in Amsterdam (NH), 49 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam].
Beroep:
Naaister
Johanna, trouwde met Petrus, Hendricus van den Wollenberg [108501E], 24 of 25 jaar oud, op 10-05-1854 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 3/87v].
Petrus, is geboren in 1829 in Amsterdam (NH), zoon van Johannes, Georgius van den Wollenberg [108502E] en Helena, Wilhelmina Pape [108503E].
Beroep:
Timmerman
Kind van Johanna, en Petrus,:
1 Antonia, Francisca van den Wollenberg [120859E], geboren in 1871 in Amsterdam (NH). Volgt IX-a.
VIII-b   Maria, Hermina Krommendam [107627E] is geboren op 22-10-1829 om 15:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/71] dochter van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E].
Maria, is overleden op 29-11-1900 in Amsterdam (NH), 71 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 7/135]. Maria, trouwde met Johannes, Adrianus Baars [107628E], 25 jaar oud, op 21-05-1862 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 4/76].
Bij het burgerlijk huwelijk van Maria, en Johannes, waren de volgende getuigen aanwezig: Arij Baars (geb. 1813), Josephus, Gerardus Baars (geb. 1819) en Adrianus, Theodorus Baars (geb. 1838) [broer bruidegom].
Johannes, is geboren op 07-01-1837 in Amsterdam (NH), zoon van Adrianus Baars [108504E] en Helena, Maria van Hulsen [108505E].
Johannes, trouwde later op 06-08-1903 in Amsterdam (NH) met Alida Jansen [4033E] (geb. 1862).

Beroep:
Kleeremaker
Getuige bij:
19-06-1867     huwelijk Johan, Wilhelm, Nicolaas Schröder (geb. 1836) en Johanna, Gerarda Krommendam (1839-1877) [zie VIII-f]    [zwager bruid]   [bron: Gem. A. A’dam, reg. 6/24]
Kind van Maria, en Johannes,:
1 Albertus, Johannes Baars [107629E], geboren in 1865 in Amsterdam (NH). Volgt IX-b.
103514johanneskrommendammilitie.jpg 103514johanneskrommendam_alidahoevenaar.jpg 103514johanneskrommendamoverl.jpg
35 103514johanneskrommendammilitie36 103514johanneskrommendam alidahoevenaar37 103514johanneskrommendamoverl
VIII-c   Johannes Krommendam [103514EG] (afb. 35 t/m 37) is geboren op 11-02-1831 in Amsterdam (NH) zoon van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E].
Johannes is overleden op 14-04-1883 in Delft (ZH), 52 jaar oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden, 1883, nr. 227].
Notitie bij overlijden van Johannes: Zie overl.akte
Beroepen:
Geweermaker
van voor 1860     Kleermaker
vanaf 1870     Kok in de garniezoens infirmerie
Johannes trouwde met Alida, Hoevenaar [103513E], 19 of 20 jaar oud, op 05-12-1860 in Delft (ZH) [bron: Burg. Stand Huw. Delft 1860, nr 187].


Notitie bij het huwelijk van Johannes en Alida,: Zie huw.akte
Alida, is geboren in 1840 in Delft (ZH), dochter van Leonardus Hoevenaar [103511E] en Dirkje van Leeuwen [103512E].
Kinderen van Johannes en Alida,:
103504alidageertruuidakrommendamgeb.jpg
38 103504alidageertruuidakrommendamgeb
1 Alida, Geertruida Krommendam [103504E] (afb. 38), geboren op 07-11-1861 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboorte, 1861, nr. 671].
Notitie bij de geboorte van Alida,: Zie Geb.Akte
Alida, is overleden op 11-02-1862 in Delft (ZH), 3 maanden oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden, 1862, nr. 91].
Notitie bij overlijden van Alida,: Zie overl.akte
Alida, bleef ongehuwd.
103503alidageertruidakrommendamgeb.jpg 103503alidageertruidakrommendamoverl.jpg
39 103503alidageertruidakrommendamgeb40 103503alidageertruidakrommendamoverl
2 Alida, Geertruida Krommendam [103503E] (afb. 39 en 40), geboren op 16-02-1863 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboorte, nr. 111].
Notitie bij de geboorte van Alida,: Zie Geb.Akte
Alida, is overleden op 03-06-1864 in Delft (ZH), 1 jaar oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden 1864, nr. 350].
Notitie bij overlijden van Alida,: Zie Overlijdensakte
Alida, bleef ongehuwd.
3 Alida, Maria Krommendam [103502E], geboren op 29-04-1865 in Delft (ZH). Volgt IX-c.
4 Cornelis, Theodorus Krommendam [103510E], geboren op 03-10-1867 in Delft (ZH). Volgt IX-d.
5 Alida, Cornelia Krommendam [103509E], geboren op 16-08-1870 in Delft (ZH). Volgt IX-e.
103508johanneskrommendamoverl.jpg
41 103508johanneskrommendamoverl
6 Johannes Krommendam [103508E] (afb. 41), geboren op 01-12-1872 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft geboorte 1872, nr. 779].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Zie Geboorteakte
Johannes is overleden op 13-09-1873 in Delft (ZH), 9 maanden oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden, 1873, rn. 521].
Notitie bij overlijden van Johannes: Zie overl.akte
Johannes bleef ongehuwd.
7 Johanna, Maria Krommendam [103507E], geboren op 20-03-1875 in Delft (ZH). Volgt IX-f.
103506johannesbernarduskrommendamgeb.jpg 103506johannesbernarduskrommendamoverl.jpg
42 103506johannesbernarduskrommendamgeb43 103506johannesbernarduskrommendamoverl
8 Johannes, Bernardus Krommendam [103506E] (afb. 42 en 43), geboren op 14-05-1877 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboort 1877, nr.354].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geb.Akte
Johannes, is overleden op 06-07-1878 in Delft (ZH), 1 jaar oud [bron: Burg. stand Delft, overlijden, 1878, nr. 470].
Notitie bij overlijden van Johannes,: Zie Overlijdensakte
Johannes, bleef ongehuwd.
9 Johannes, Bernardus Krommendam [103505E], geboren op 26-02-1879 in Delft (ZH). Volgt IX-g.
10 Martinus Krommendam [103500E], geboren op 20-07-1881 in Delft (ZH). Volgt IX-h.
Notitie bij Johannes: Zie Militiedocument
VIII-d   Gerharda, Hermina Krommendam [100462E] is geboren op 10-04-1833 in Amsterdam (NH) [bron: IGI] dochter van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E].
Gerharda, is overleden op 25-07-1908 om 03:30 in Amsterdam (NH), 75 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, reg. 9/24v]. Gerharda, trouwde met Johan, Friedrich, Albertus Otte [100463E], 30 of 31 jaar oud, op 02-11-1859 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 9/72].
Johan, is geboren in 1828 in Amsterdam (NH), zoon van Johann, Friederich, Albertus Otte [108499E] en Johanna Paulus [108500E].
Johan, is overleden vóór 1908, ten hoogste 80 jaar oud.
Beroep:
Smid
105170eg_1_.jpg 105170kareljohanneskrommendamggeboorte.jpg 105170.jpg 105170kareljohanneskrommendambevregadam.jpg
44 105170EG(1)45 105170kareljohanneskrommendamggeboorte46 10517047 105170kareljohanneskrommendambevregadam
105170eg.jpg 105170kareljohanneskrommendamoverlijden.jpg 105021annaelisabethmariaaarsengeboorte.jpg 105021eg_1_.jpg
48 105170EG49 105170kareljohanneskrommendamoverlijden50 105021annaelisabethmariaaarsengeboorte51 105021EG(1)
105021eg.jpg
52 105021EG
VIII-e   Karel, Johannes Krommendam [105170E] (afb. 44 t/m 49) is geboren op 30-06-1836 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 5/76] zoon van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E]. Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaan, Frederik Visbeek (geb. 1781) en Willem, Jacob Velthuijsen (geb. 1798).
Notitie bij de geboorte van Karel,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteregistratie
Karel, is overleden op 22-04-1896 in Amsterdam (NH), 59 jaar oud [bron: Gem. A. A’dam, 1896 3/54].
Notitie bij overlijden van Karel,: Zie Overlijdenskaart, akte
Adressen:
vanaf 1839     Lange Niezel 2, Amsterdam (NH)
tot 1868     Westerstraat 20, Amsterdam (NH)
vanaf 1878     Lijnbaangracht 284, Amsterdam (NH)
vanaf 1881     Oude Zijds Voorburgwal 10, Amsterdam (NH)
tot 1896     Lauriergracht 80, Amsterdam (NH)
Beroep:
Commisionair/Koopman/kleermaker
Religie:
RK
Karel, trouwde met Anna, Elisabet, Maria Aarsen [105021EG] (afb. 50 t/m 52), 34 jaar oud, op 09-08-1877 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 1877 15/34].


Notitie bij het huwelijk van Karel, en Anna,: Zie Aktes, Huwelijken, Huwelijksakte
Anna, is geboren op 21-01-1843 om 20:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, reg. 2/58], dochter van Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) Aarsen [105022EG] en Hendrina, Elisabeth Köller [105172E]. Bij de geboorteaangifte van Anna, waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Schuurman (geb. 1818) en Jan Sabelis (geb. 1819).
Notitie bij de geboorte van Anna,: Zie Geboorteakte
Anna, is overleden op 21-01-1925 in Amsterdam (NH), 82 jaar oud. Zij is begraven op 24-01-1925 in R.K Kerkhof St. Barbara.
Notitie bij overlijden van Anna,: Overleden in huize St. Bernardus, Amsterdam
Zie BP en Kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Anna,: Woonde de laatste jaren van haar leven toch nog in harmonie op hetzelfde adres (Quellijnstraat) samen met haar dochter en schoonzoon (zie opm. bij huwelijk dochter).

Zie Restaktes over Weeshuis, in 1897 na het overlijden van haar man, schreef zij haar kinderen in bij het Weeshuis.
Adressen:
vanaf 21-01-1843     Korte Leidschedwarsstraat 3 hs, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1893     Lijnbaansgracht 80, Amsterdam (NH)
vanaf 02-06-1898     Prinsengracht 350, Amsterdam (NH)
vanaf 03-09-1898     Prinsengracht 242- 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-12-1899     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
vanaf 19-04-1904     Prinsengracht 242- 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 08-05-1905     Passeerdersgracht 22, Amsterdam (NH)
vanaf 24-08-1909     Noordermarkt 15 huis, Amsterdam (NH)
Beroep:
Naaister
Religie:
RK
Kinderen van Karel, en Anna,:
108057hendricusgerardusmariakrommendamgeboorte.jpg 108057eg.jpg 108057hendricusgerardusmariakrommendamoverlijden.jpg
53 108057hendricusgerardusmariakrommendamgeboorte54 108057EG55 108057hendricusgerardusmariakrommendamoverlijden
1 Hendricus, Gerardus, Maria Krommendam [108057E] (afb. 53 t/m 55), geboren op 31-05-1878 om 23:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 4/167v]. Bij de geboorteaangifte van Hendricus, waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus, Johannes Krommendam (1824-1883) [zie VII-b,1] [oom vaderszijde] en Johannes, Theodorus Melchers (geb. 1848).
Notitie bij de geboorte van Hendricus,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteakte A’dam
Hendricus, is overleden op 09-03-1879 in Amsterdam (NH), 9 maanden oud [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2/80v].
Notitie bij overlijden van Hendricus,: Zie Overlijdensakte
Hendricus, bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 1878     Lijnbaansgracht 284, Amsterdam (NH)
tot 1879     Nieuwe Zijds Voorburgwal kanton 3 nr. 10, Amsterdam (NH)
2 Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E], geboren op 26-10-1881 in Amsterdam (NH). Volgt IX-i.
Notitie bij Karel,: Zie Teksten: Bewijs van inschrijving Burgerweeshuis 1897
VIII-f   Johanna, Gerarda Krommendam [108054E] is geboren op 05-05-1839 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 4-179v] dochter van Bernardus, Johannes Krommendam [105168E] (zie VII-b) en Gertrudis Mertens [105220E].
Johanna, is overleden op 11-01-1877 in Amsterdam (NH), 37 jaar oud [bron: Gem.A. A’dam]. Johanna, trouwde met Johan, Wilhelm, Nicolaas Schröder [108509E], 30 of 31 jaar oud, op 19-06-1867 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 6/24].
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna, en Johan, was de volgende getuige aanwezig: Johannes, Adrianus Baars (geb. 1837) [zie VIII-b] [zwager bruid].
Johan, is geboren in 1836 in Amsterdam (NH), zoon van Johan, Heinrich Schröder [108510E] en Hendrika, Adriana Wedemeijer [108511E].
Beroep:
Suikerbakker
Kind van Johanna, en Johan,:
1 Alida, Geertruida Schröder [120421EG], geboren in 1872 in Amsterdam (NH). Volgt IX-j.
VIII-g   Aleida, Johanna Pierik [107568E] is geboren in 1844 in Wierden (Ov) dochter van Egbertus Pierik [107512E] en Geradiena Krommendam [107508E] (zie VII-c).
Aleida, is overleden op 02-12-1904 in Losser (Ov), 59 of 60 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 9083, akte 161]. Aleida, trouwde met Bartus Tiehuis [107569E], 24 of 25 jaar oud, op 22-11-1864 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13334, akte 123].
Bartus is geboren in 1839 in Wierden (Ov), zoon van Johannes Tiehuis [107570E] en Rudolpha Wolters [107571E].
Beroep:
Klompenmaker
VIII-h   Geziena Pierik [107576E] is geboren in 1848 in Wierden (Ov) dochter van Egbertus Pierik [107512E] en Geradiena Krommendam [107508E] (zie VII-c).
Geziena is overleden op 18-06-1905 in Rijssen (Ov.), 56 of 57 jaar oud [bron: Historisch Archief Overijssel, 123, 11208, akte 123]. Geziena trouwde met Gradus Dille [107502E], 23 of 24 jaar oud, op 02-03-1870 in Rijssen (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.11023, akte 2].
Gradus is geboren in 1846 in Rijssen (Ov.), zoon van Wilhelmus, Ernestus, Theodorus Dille [107503E] en Anna Belders [107577E].
Beroep:
Boerwerker
107585e.jpg
56 107585E
VIII-i   Johannes Pierik [107585E] (afb. 56) is geboren in 1850 in Wierden (Ov) zoon van Egbertus Pierik [107512E] en Geradiena Krommendam [107508E] (zie VII-c).
Johannes is overleden op 21-05-1917 in Almelo (Ov.), 66 of 67 jaar oud [bron: Gemeente Almelo 1811-1818 en 1914-heden, akte 141].
Notitie bij overlijden van Johannes: Zie Overlijdensakte
Beroep:
Klompenmaker
Johannes trouwde met Hendrika Dijk [107586E], 23 of 24 jaar oud, op 24-04-1878 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13336, akte 8].
Hendrika is geboren in 1854 in Dalfsen (Ov.), dochter van Johan Dijk [107587E] en Hendrika Helling [107588E].
Beroep:
Dienstmeid
107561johannahendrikakrommendam_jannesoortveldhuwakte.jpg
57 107561johannahendrikakrommendam#jannesoortveldhuwakte
VIII-j   Johanna, Hendrika Krommendam [107561E] (afb. 57) is geboren in 1828 in IJpelo (Ov) dochter van Johannes (Jannes) Krommendam [107470E] (zie VII-d) en Janna Pierik [107471E].
Johanna, is overleden in 1911 in Wierden (Ov), 82 of 83 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Wierden, akte 8]. Johanna, trouwde met Jannes Oortveld [107523E], 30 of 31 jaar oud, op 10-01-1862 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13334, akte 2].


Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Jannes: Zie huw.akte
Jannes is geboren in 1831 in Hellendoorn (Ov), zoon van Zwier Oortveld [107562E] en Gerridina Wiechers [107563E].
Jannes is weduwnaar van Berendian Ziegerink [107564E] (±1830-vóór 1862).

Beroep:
Boerwerker
Kinderen van Johanna, en Jannes:
1 Bernardus Oortveld [107610E], geboren in 1863 in Wierden (Ov). Volgt IX-k.
2 Johanna, Hendrika Oortveld [107504E], geboren op 05-01-1865 in Wierden (Ov). Volgt IX-l.
3 Gerritdina Oortveld [107614E], geboren op 14-01-1867 in Wierden (Ov). Volgt IX-m.
107551hendrikuskrommendam_jannahuskeshuwakte.jpg
58 107551hendrikuskrommendam#jannahuskeshuwakte
VIII-k   Hendrikus Krommendam [107551E] (afb. 58) is geboren in 1831 in IJpelo (Wierden) (Ov) zoon van Johannes (Jannes) Krommendam [107470E] (zie VII-d) en Janna Pierik [107471E].
Hendrikus is overleden op 25-12-1864 in Wierden (Ov), 32 of 33 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Wierden, akte 149].
Beroepen:
Boerenwerker
Landbouwer
Hendrikus trouwde met Janna Huiskes [107552E], 25 of 26 jaar oud, op 25-02-1859 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13334, akte 6].


Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Janna: Zie huw.akte
Janna is geboren in 1833 in Delden, Ambt (Ov), dochter van Hendrikus Huiskes [107553E] en Berendina Spenkelink [107554E].
Kinderen van Hendrikus en Janna:
1 Jannes Krommendam [19164E], geboren op 06-04-1859 in Wierden (Ov) [bron: Akte 65].
2 Berendina Krommendam [107601E], geboren op 06-03-1862 in Wierden (Ov). Volgt IX-n.
3 Jan Krommendam [19165E], geboren op 23-01-1864 in IJpelo (Ov) [bron: Akte 11].
Jan is overleden op 01-05-1866 in Wierden (Ov), 2 jaar oud [bron: Akte 68].
VIII-l   Antje Krommendam [23993E] is geboren op 09-11-1820 in Wierden (Ov) dochter van Hendrik Krommendam [23893E] (zie VII-e) en Guurtje, Teunis De Wind Astuling [23894E].
Antje is overleden op 29-03-1900 in Wierden (Ov), 79 jaar oud. Antje trouwde met Dirk ter Keurst [23907E], ongeveer 32 jaar oud, op 03-10-1841 in Wierden (Ov).
Dirk is geboren omstreeks 1809 in Rijssen (Ov.).
Dirk is overleden op 01-03-1891 in Wierden (Ov), ongeveer 82 jaar oud.
VIII-m   Manus, Hermanus (Harmen a Stuling) Krommendam [23908E] is geboren op 04-08-1823 in Wierden (Ov) zoon van Hendrik Krommendam [23893E] (zie VII-e) en Guurtje, Teunis De Wind Astuling [23894E].
Harmen a Stuling is overleden op 17-10-1881 in Wierden (Ov), 58 jaar oud. Harmen a Stuling trouwde met Antje Niemeijer [23909E], 28 jaar oud, op 15-07-1855 in Wierden (Ov).
Antje is geboren op 16-07-1826 in Wierden (Ov).
Antje is overleden na 1883, minstens 57 jaar oud.
VIII-n   Gerhardus ten Dam [107540E] is geboren in 1824 in Bornebroek (Ov) zoon van Albertus (Albert) ten Dam [107467E] en Maria Krommendam [107465E] (zie VII-f).
Gerhardus is overleden in 1854 in Enter (Ov), 29 of 30 jaar oud.
Beroep:
Wever
Gerhardus trouwde met Aleida Mekenkamp [107541E], 26 jaar oud, op 01-05-1850 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13333, akte 16].
Aleida is geboren op 22-02-1824 in Deldener Broek, gem. Delden, Ambt (Ov), dochter van Bernardus Mekenkamp [107542E] en Fenne Slamp [107543E].
Notitie bij Gerhardus: Op deze pagina stop ik met de Stamboom van ten Dam.
De laaste is dus deze persoon Gerhardus van Dam geb. 1824 en overleden 1854. Ik heb de volledige stamboom wel tot mijn beschikking.
Ton Beltzer
VIII-o   Gerritdina Ruitenfrans [107572E] is geboren op 27-08-1840 in Rijssen (Ov.) [bron: Akte 58] dochter van Christopher, Theodor Rutenfrans [107492E] en Gertrudis Krommendam [107491E] (zie VII-h).
Gerritdina trouwde met Gerrit, Jan Gerritsen Weustink [107525E], 33 of 34 jaar oud, op 27-10-1869 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.06873, akte 44].
Gerrit, is geboren in 1835 in Hengelo (Ov), zoon van Johannes, Gerritsen Weustink [107573E] en Geertruid ten Heggeler [107574E].
Gerrit, is weduwnaar van Maria Veldkamp [107575E] (±1835-vóór 1869).

Beroep:
Dagloner
VIII-p   Hermanus Ruitenfrans [107527E] is geboren in 1846 in Wierden (Ov) zoon van Christopher, Theodor Rutenfrans [107492E] en Gertrudis Krommendam [107491E] (zie VII-h).
Beroepen:
Fabrieksarbeider
Tolgaarder
(1) Hermanus trouwde met Berendina Grimberg [107578E], 31 of 32 jaar oud, op 07-07-1871 in Borne (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.01469, akte 12].
Berendina is geboren in 1839 in Borne (Ov.), dochter van Franciscus Grimberg [107579E] en Aleida Welberg [107580E].
Berendina is overleden vóór 1891, ten hoogste 52 jaar oud.
(2) Hermanus trouwde met Bartje Voorhorst [107607E], 19 of 20 jaar oud, op 30-04-1892 in Apeldoorn (Gld) [bron: Gelders Archief 0207, 6585, akte 42].
Bartje is geboren in 1872 in Apeldoorn (Gld), dochter van Lammert Voorhorst [107608E] en Hendrika Peters [107609E].
Beroep:
Dienstbode
VIII-q   Hendrikus Ruitenfrans [107581E] is geboren in 1849 in Wierden (Ov) zoon van Christopher, Theodor Rutenfrans [107492E] en Gertrudis Krommendam [107491E] (zie VII-h).
Beroep:
Klompenmaker
Hendrikus trouwde met Anna Breukers [107582E], 36 of 37 jaar oud, op 15-10-1875 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13335, akte 38].
Anna is geboren in 1838, dochter van Arend Breukers [107583E] en Geertruid Groothuis [107584E].
VIII-r   Arend, Jan Krommendam [107593E] is geboren in 1851 in Delden, Ambt (Ov) zoon van Berend Krommendam [107526E] (zie VII-j) en Gerritdina Dreteler [107528E].
Arend, is overleden op 19-11-1909 in Azelo (Ov), 57 of 58 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Delden, Ambt,123, 2290, akte 57].
Beroep:
Landbouwer
Arend, trouwde met Johanna Elbert [107594E], 28 of 29 jaar oud, op 22-08-1884 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02154, akte 16].
Johanna is geboren in 1855 in Delden, Ambt (Ov), dochter van Albert, Jan Elbert [107595E] en Aleida, Gesina List [107596E].
Johanna is overleden op 02-03-1933 in Delden, Ambt (Ov), 77 of 78 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, toegangsnr. 123, inv. 2292, akte nr. 12].
Kinderen van Arend, en Johanna:
1 Gerritdina, Aleida Krommendam [107672E], geboren op 06-02-1886 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-o.
2 Albert, Jan, Gerrit Krommendam [107664E], geboren op 07-06-1889 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-p.
3 Berend, Jan Krommendam [107684E], geboren op 17-05-1894 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-q.
107619janhendrikkrommendamoverl.jpg 107619janhendrikkrommendamgrafzerk.jpg
59 107619janhendrikkrommendamoverl60 107619janhendrikkrommendamgrafzerk
VIII-s   Jan, Hendrik Krommendam [107619E] (afb. 59 en 60) is geboren op 22-12-1855 in Delden, Ambt (Ov) zoon van Berend Krommendam [107526E] (zie VII-j) en Gerritdina Dreteler [107528E].
Jan, is overleden op 19-06-1941 in Hengelo (Ov), 85 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 7161, akte 222].
Notitie bij overlijden van Jan,: Zie overl.akte, grafzerk
Beroep:
Landbouwer
Jan, trouwde met Johanna Jansen [107620E], 31 of 32 jaar oud, op 20-10-1899 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02155, akte 14].
Johanna is geboren in 1867 in Delden, Ambt (Ov), dochter van Berend, Jan Jansen [107621E] en Jenneken Koldewee [107622E].
107589e.jpg
61 107589E
VIII-t   Albert, Jan Krommendam [107589E] (afb. 61) is geboren in 1862 in Delden, Ambt (Ov) zoon van Berend Krommendam [107526E] (zie VII-j) en Gerritdina Dreteler [107528E].
Albert, is overleden op 24-02-1954 in Oele, 91 of 92 jaar oud [bron: Adv. bij CBG].
Notitie bij overlijden van Albert,: Zie Overlijdensadv., grafzerk
Beroep:
Landbouwer
Albert, trouwde met Fenneken Holterman [107590E], 20 of 21 jaar oud, op 25-04-1884 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02154, akte 7].
Fenneken is geboren in 1863 in Holten (Ov), dochter van Jan, Willem Holterman [107591E] en Gerritje Bouwhuis [107592E].
Fenneken is overleden op 04-03-1954, 90 of 91 jaar oud.
Kinderen van Albert, en Fenneken:
1 Gerritdina, Frederika Krommendam [107623E], geboren op 01-09-1884 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-r.
2 Berend, Jan Krommendam [114831E], geboren in 1886 in Hengelo (Ov).
Berend, is overleden op 08-01-1949 in Hengelo (Ov), 62 of 63 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 16843, akte 13].
3 Gerrit, Willem Krommendam [107650E], geboren in 1887 in Hengelo (Ov). Volgt IX-s.
4 Frederik, Hendrik Krommendam [107668E], geboren op 29-03-1891 in Hengelo (Ov). Volgt IX-t.
5 Alberta, Femia Krommendam [107688E], geboren op 26-10-1898 in Hengelo (Ov). Volgt IX-u.
VIII-u   Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E] is geboren in 1866 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Berend Krommendam [107526E] (zie VII-j) en Gerritdina Dreteler [107528E].
Johanna is overleden op 01-03-1912 in Wiene (Ov), 45 of 46 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Delden, Ambt, , 123, 2290, akte 13]. Johanna trouwde met Hendrik, Jan Willemsen [107598E], 23 of 24 jaar oud, op 13-05-1887 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02154, akte 5].
Hendrik, is geboren in 1863 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Hendrikus Willemsen [107599E] en Janna te Duis [107600E].
Hendrik, is overleden op 07-02-1922 in Delden, Ambt (Ov), 58 of 59 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2291, akte 19].
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Hendrik,:
1 Johanna, Hendrika Willemsen [107640E], geboren in 1888 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-v.
2 Gerritdina Willemsen [107645E], geboren in 1891 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-w.
3 Hendrika Willemsen [107680E], geboren in 1895 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-x.
4 Gerritdina Willemsen [107676E], geboren in 1896 in Delden, Ambt (Ov). Volgt IX-y.
5 Hendrikus Willemsen [117189E], geboren op 18-03-1898 in Delden, Ambt (Ov).
Hendrikus is overleden op 20-03-1898 in Wiene (Ov), 2 dagen oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2289, akte 17].
6 Hendrikus Willemsen [117190E], geboren in 1899 in Delden, Ambt (Ov).
Hendrikus is overleden op 16-12-1900 in Wiene (Ov), 0 of 1 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123, 2289, akte 46].

Generatie IX

IX-a   Antonia, Francisca van den Wollenberg [120859E] is geboren in 1871 in Amsterdam (NH) dochter van Petrus, Hendricus van den Wollenberg [108501E] en Johanna, Christina Krommendam [108447GE] (zie VIII-a).
Antonia, is overleden op 06-02-1952 in Oudewater (ZH), 80 of 81 jaar oud [bron: akte 8]. Antonia, trouwde met Theodorus, Cornelis Dobber [120860E], 34 jaar oud, op 23-05-1906 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 2C, fol. 43].
Theodorus, is geboren op 13-06-1871 in Amsterdam (NH), zoon van Theodorus, Hendrikus Dobber [120861E] en Grada, Antonia Udink [120862E].
Theodorus, is weduwnaar van Clara, Regina, Carolina Hartman [120863E] (1866-1906).

Notitie bij Theodorus,: Hij heeft 6 kinderen gekregen met zijn 1e echtgenote en 3 meisjes met zijn 2e echtgenote.
Beroep:
Agent van Politie
IX-b   Albertus, Johannes Baars [107629E] is geboren in 1865 in Amsterdam (NH) zoon van Johannes, Adrianus Baars [107628E] en Maria, Hermina Krommendam [107627E] (zie VIII-b).
Albertus, trouwde met Elisabeth, Johanna, Maria van Essen [107630E], 27 of 28 jaar oud, op 18-05-1905 in Diemen (NH) [bron: Noord Holl. Archief, 358, 34 akte 6].
Elisabeth, is geboren in 1877 in Diemen (NH), dochter van Johannes, Stephanus van Essen [107636E] en Mina, Geertruida Seevering [107637E].
103502alidamariakrommendamgeb.jpg 103502alidamariakrommendamgezinskaart.jpg 103502alidamariakrommendamgezinskaart2.jpg
62 103502alidamariakrommendamgeb63 103502alidamariakrommendamgezinskaart64 103502alidamariakrommendamgezinskaart2
IX-c   Alida, Maria Krommendam [103502E] (afb. 62 t/m 64) is geboren op 29-04-1865 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboorte, nr. 294] dochter van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Religie:
RK
(1) Alida, trouwde met Theodorus Hooft [103493E].
Theodorus is geboren op 17-04-1863 in Den Haag (ZH) [bron: IGI], zoon van Albert Hooft [100460E] en Hendrika Kok [100461E].
Theodorus is overleden op 15-11-1900 in Rotterdam (ZH), 37 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden, Rotterdam, 1900, nummer e146, akte 5547].
Beroep:
Metselaar
(2) Alida, trouwde met Marinus Tuinenburg [103473E], 33 jaar oud, op 18-09-1901 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk R’dam, 1901, nr. i75v].
Marinus is geboren op 28-01-1868 in Aarlanderveen (ZH), zoon van Cornelis Tuinenburg [103472E] en Maria Boesveld [103471E].
Beroepen:
Meubelmaker
Waker in het ziekenhuis
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Alida, en Theodorus:
1 Theodorus, Albert Hooft [103492E], geboren op 05-07-1888 in Den Haag (ZH). Volgt X-a.
2 Alida, Maria Hooft [100682E], geboren op 05-05-1891 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg.Stand R’dam, 1891, nr. 069v, ake 2635].
Alida, is overleden op 09-01-1892 in Rotterdam (ZH), 8 maanden oud [bron: Gem. A. R’dam, nr. b040v, akte 234].
Notitie bij Alida,: Zie gezinskaart Rotterdam (2x)
103510cornelistheodoruskrommendamgezinskaart.jpg 103510cornelistheodoruskrommendamgeb.jpg 103510e.jpg
65 103510cornelistheodoruskrommendamgezinskaart66 103510cornelistheodoruskrommendamgeb67 103510E
IX-d   Cornelis, Theodorus Krommendam [103510E] (afb. 65 t/m 67) is geboren op 03-10-1867 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand geboorte Delft, 1867, nr. 686] zoon van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Notitie bij de geboorte van Cornelis,: Zie Geb.Akte
Beroep:
Loopknecht
Religie:
RK
(1) Cornelis, trouwde met Anna van Ravesteijn [103499E], 23 jaar oud, op 23-10-1901 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk, R’dam, 1901, nr. i35].
De scheiding werd uitgesproken op 01-02-1908 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand echtscheiding R’dam 1908, nr. s11v]..

Notitie bij het huwelijk van Cornelis, en Anna: Zie Adv. huw.scheiding
Anna is geboren op 22-06-1878 in Rotterdam (ZH), dochter van Johannes, Gerardus van Ravesteijn [103470E] en Adriana Kemmer [103469E].
Religie:
Ned. Hervormd
(2) Cornelis, trouwde met Annigje van der Waal [103479E], 31 of 32 jaar oud, op 25-03-1908 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk R’dam, 1908, nr. c48v].
Annigje is geboren in 1876 in Ridderkerk (ZH), dochter van Cornelis van der Waal [103478E] en Maaike van den Berg [103477E].
Kinderen van Cornelis, en Anna:
1 Adriana, Johanna Krommendam [103497E], geboren op 24-03-1900 in Rotterdam (ZH). Volgt X-b.
2 Maria Krommendam [2567E], geboren op 10-12-1907 in Rotterdam (ZH) [bron: R;dam, akte nr. 12837;nr. s014v, het kind is op 04-04-1910 niet door de vader erkend].
Notitie bij Cornelis,: Zie gezinskaart Rotterdam
103509alidacorneliakrommendamgeb.jpg 103509alidacorneliakrommendamgezinskaart2.jpg 103509alidacorneliakrommendamgezinskaart.jpg
68 103509alidacorneliakrommendamgeb69 103509alidacorneliakrommendamgezinskaart270 103509alidacorneliakrommendamgezinskaart
IX-e   Alida, Cornelia Krommendam [103509E] (afb. 68 t/m 70) is geboren op 16-08-1870 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft 1870, nr. 551] dochter van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Notitie bij de geboorte van Alida,: Zie Geb.Akte
(1) Alida, trouwde met Jan, Willem Blom [103498E], 38 jaar oud, op 09-05-1900 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk Rotterdam, 1900, nr. c95v].
De scheiding werd uitgesproken op 03-04-1906 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand echtscheiding Rotterdam, 1906, nr. s24]..
Jan, is geboren op 13-05-1861 in Rotterdam (ZH), zoon van Jacob Blom [103488E] en Rijkje Groeneveld [103487E].
Notitie bij Jan,: 3-5- 1905 Strafgevangenis Rotterdam
Beroep:
Loswerker
(2) Alida, trouwde met Marinus, Eliza van Oost [103476E], 35 jaar oud, op 29-04-1908 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk R’dam, 1908, nr. e20].
Marinus, is geboren op 20-09-1872 in Sint Maartensdijk (NB), zoon van Samuel, Cornelis van Oost [103475E] en Johanna Boogaard [103474E].
Beroep:
Barbier
Notitie bij Alida,: Zie gezinskaart Rotterdam(2x)
103507johannamariakrommendamgeb.jpg 103507johannakrommendam.jpg
71 103507johannamariakrommendamgeb72 103507johannakrommendam
IX-f   Johanna, Maria Krommendam [103507E] (afb. 71 en 72) is geboren op 20-03-1875 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboorte 1875, nr. 209] dochter van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Notitie bij de geboorte van Johanna,: Zie Geb.Akte
Johanna, is overleden op 04-02-1926 in Arnhem (Gld), 50 jaar oud [bron: Gelders Archief, 0207, inv.8062, akte 102].
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie Grafzerk
Adres:
vanaf 1912     Den Haag (ZH)
Johanna, trouwde met Christiaan, Jacobus van den Elsaker [103480E], 53 of 54 jaar oud, op 07-11-1912 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 2l/1].


Notitie bij het huwelijk van Johanna, en Christiaan,: In huw. akte staat vermeld:
Alida Hoevenaar (Moeder van de bruid), wier bestaan of verblijf onzeker is.
Christiaan, is geboren in 1858 in Amsterdam (NH), zoon van Christiaan van den Elsaker [108513E] en Dieuwertje Rang [108514E].
Christiaan, is weduwnaar van Johanna, Maria, Christina de Vries [108512E] (±1860-vóór 1910).

Christiaan, is overleden vóór 1926, ten hoogste 68 jaar oud.
Beroep:
Makelaar in meubilair
103505johannesbernarduskrommendamgeb.jpg 103505johannesbernarduskrommendam_alidamariainthouthuwelijk.jpg 103505johannesbernarduskrommendamgezinskaart.jpg
73 103505johannesbernarduskrommendamgeb74 103505johannesbernarduskrommendam alidamariainthouthuwelijk75 103505johannesbernarduskrommendamgezinskaart
IX-g   Johannes, Bernardus Krommendam [103505E] (afb. 73 t/m 75) is geboren op 26-02-1879 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboort 1879, nr. 159] zoon van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geb.Akte
Johannes, is overleden op 04-10-1922 in Poortugaal (ZH), 43 jaar oud [bron: BS Rotterdam, nr. s059v, akte 234- Burg. stand Poortugaal, 1922, nr. 77].
Beroep:
Loswerkman
Religie:
RK
Johannes, trouwde met Alida, Maria in ’t Hout [103483E], 26 of 27 jaar oud, op 14-04-1909 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk, R’dam, 1909, nr. c57(nr. 609)].


Notitie bij het huwelijk van Johannes, en Alida,: Zie huwelijksakte incl. erkennningen
Alida, is geboren in 1882 in Rotterdam (ZH), dochter van Carel, Hendrik in ’t Hout [103481E] en Francina Smit [103482E]. Bij de geboorteaangifte van Alida, waren de volgende getuigen aanwezig: Eduard, Gustav Maltha (geb. 1772), Gijsbert Vermeulen (geb. 1849), Anthonij Eikenhout (geb. 1857) en Johannes Rosier (geb. 1871). Zij is gedoopt op 26-06-1882 in Rotterdam (ZH).
Beroep:
Werkster
Religie:
Ned. Hervormd
Kinderen van Johannes, en Alida,:
1 Johannes Krommendam [110777E], geboren op 19-11-1902 in Rotterdam (ZH). Volgt X-c.
2 Alida Krommendam [1944E], geboren op 13-07-1904 in Rotterdam (ZH). Volgt X-d.
3 Bernard (Ben) Krommendam [5406E], geboren op 30-06-1913 in Rotterdam (ZH). Volgt X-e.
4 Dirk Krommendam [5407E], geboren op 28-11-1914 in Rotterdam (ZH). Volgt X-f.
Notitie bij Johannes,: Zie gezinskaart Rotterdam
103500martinuskrommendamgeb.jpg 103500martinuskrommendamgezinskaart.jpg 103500martinuskrommendamgezinskaart2.jpg 103486mariaantoniavanbeekgeb.jpg
76 103500martinuskrommendamgeb77 103500martinuskrommendamgezinskaart78 103500martinuskrommendamgezinskaart279 103486mariaantoniavanbeekgeb
IX-h   Martinus Krommendam [103500E] (afb. 76 t/m 78) is geboren op 20-07-1881 in Delft (ZH) [bron: Burg. stand Delft, geboorte, nr. 562] zoon van Johannes Krommendam [103514EG] (zie VIII-c) en Alida, Hoevenaar [103513E].
Notitie bij de geboorte van Martinus: Zie Geb.Akte
Martinus is overleden op 25-06-1962 in Rotterdam (ZH), 80 jaar oud [bron: Akte 1616].
Beroep:
Expeditieknecht
Religie:
RK
Martinus trouwde met Maria, Antonia van Beek [103486E] (afb. 79), 22 jaar oud, op 10-08-1910 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand, Huwelijk Rotterdam, 1910, rn. m3].
Maria, is geboren op 30-11-1887 in Geertruidenberg (NB), dochter van Gerardus, Johannes van Beek [103485E] en Petronella Wijgers [103484E].
Notitie bij de geboorte van Maria,: Zie Geb.Akte
Religie:
Ned. Hervormd
Kind van Martinus en Maria,:
1 Alida, Maria, Antonia Krommendam [23409E], geboren in 1910. Volgt X-g.
Notitie bij Martinus: Zie gezinskaart Rotterdam (2x)
105169geertruidakrommendam.jpg 105169eg_5_.jpg 105169eg_2_.jpg 105169eg_3_.jpg
80 105169geertruidakrommendam81 105169EG(5) Oma Krommendam met Karel Engelenberg82 105169EG(2)83 105169EG(3)
105169eg_1_.jpg 105169eg_p01.jpg 105169geertruidakrommendamoverlijden.jpg 105169a.jpg
84 105169EG(1)85 105169EG p0186 105169geertruidakrommendamoverlijden87 105169a
105169_5_egkrommendam.jpg 105169.jpg 1676jacobengelenberg.jpg 1676.jpg
88 105169(5)EGKrommendam89 10516990 1676jacobengelenberg91 1676
1676_6_.jpg 1676_2.jpg 1676_geboortehuis_krommewaal22_1876_.jpg 1676d.jpg
92 1676(6)93 1676 294 1676#Geboortehuis#KrommeWaal22(1876)95 1676d
1676samueljacobusengelenberggeboorte.jpg 1676b_.jpg 1676samueljacobusengelenbergmilitie2.jpg 1676samueljacobusengelenbergmilitie.jpg
96 1676samueljacobusengelenberggeboorte97 1676b98 1676samueljacobusengelenbergmilitie299 1676samueljacobusengelenbergmilitie
1676samueljacoubsengelenbergmilitie_2.jpg 1676sjengelenbergnieuwsvddag22-2-1910.jpg 1676trouwboekje.jpg 1676samueljacobusengelenbergarchiefkaart.jpg
100 1676samueljacoubsengelenbergmilitie 2101 1676sjengelenbergnieuwsvddag22-2-1910102 1676trouwboekje103 1676samueljacobusengelenbergarchiefkaart
1676samulejacobusengelenberg-geertruidakrommendamondertrouw.jpg 1676samueljacobusengeleberg_geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk__1_.jpg 1676samueljacobusengeleberg_geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk__2_.jpg 1676samuleengelenberg_krommendamhuwelijk.jpg
104 1676samulejacobusengelenberg-geertruidakrommendamondertrouw105 1676samueljacobusengeleberg)geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk (1)106 1676samueljacobusengeleberg)geertruidakrommenprocesverbaalweigeringhuwelijk (2)107 1676samuleengelenberg krommendamhuwelijk
1676_1.jpg 1676samueljacobusengelenbergoverlijden.jpg
108 1676 1109 1676samueljacobusengelenbergoverlijden
IX-i   Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E] (afb. 80 t/m 89) is geboren op 26-10-1881 om 17:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, 9/64v] dochter van Karel, Johannes Krommendam [105170E] (zie VIII-e) en Anna, Elisabet, Maria Aarsen [105021EG]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida, waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius, Nicolaas Mohr (geb. 1839) en Antonius, Franciscus Houthuijs (geb. 1844).
Notitie bij de geboorte van Geertruida,: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteinschrijving
Geertruida, is overleden op 17-11-1958 om 00:30 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud (oorzaak: Overleden aan Borstkanker in het St. Bernardustehuis, Amsterdam.) [bron: reg. 15/22]. Zij is begraven op 20-11-1958 in R.K. Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Geertruida,: Zie Bidprentje van Geertruida.
Zie Overlijdenskaart, akte
Adressen:
vanaf 26-10-1881     Oude Zijds Voorburgwal 10, Amsterdam (NH)
vanaf 1903     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
vanaf 12-03-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 07-10-1909     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 24-11-1920     Quellijnstraat 15 huis, Amsterdam (NH)
van 03-08-1956 tot 17-11-1958     Nieuwe Passeerdersstraat 2, Huize St. Bernardus, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 1906     Dienstbode
Religie:
RK
Geertruida, trouwde met Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] (afb. 90 t/m 109), 34 jaar oud, op 21-09-1910 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. Archief A’dam 2f/49v], nadat zij op 26-04-1910 in Amsterdam (NH) in ondertrouw zijn gegaan.
Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida, en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Barend, William van Lawick (geb. 1861), Johannis (Johan) Engelenberg (1868-1933) [broer bruidegom], Hendrik Oskam (geb. 1873) en Coenraad, Hendrik Heerding (geb. 1875).

Notitie bij het huwelijk van Geertruida, en Jacob: Bij deze huwelijksakte(zie foto) is tevens overlegd een Proces Verbaal van tusschenkomst van den Rechter in Kanton twee alhier van 8 Juni dezes jaars (1910), waaruit blijkt dat de moeder der bruid (Anna Aarsen) bij hare weigering tot het geven van toestemming tot dit huwelijk is blijven volharden.

Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte, Trouwboekje
Jacob is geboren op 02-12-1875 om 10:30 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, 8/172], zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1675E] en Angenieta van IJsendoorn [105362E]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Teessen (geb. 1812) en Hendricus Blekkingh (geb. 1829). Hij is gedoopt op 09-04-1876 in Amsterdam (NH), Oudezijds Kapel.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Zie Aktes, Geboorte: Geboorteinschrijving

Jacob werd dus op 9 april 1876 gedoopt. Zijn vader was in datzelfde jaar op 19 februari daarvoor overleden.
Jacob is overleden op 21-01-1953 in Amsterdam (NH), 77 jaar oud (oorzaak: Na verkeersongeval overleden in Wilhelminagasthuis, A’dam) [bron: Gem.A. A’dam, reg 1/42v]. Hij is begraven op 24-01-1953 in Nieuwe Oosterbegraafplaats, A’dam.
Notitie bij overlijden van Jacob: Jacob stapte met zijn echtgenote uit de Tram in de van Baerlestraat, Amsterdam. Tijdens het oversteken van de weg werd hij door een auto gegrepen. Hij kwam met een gebroken been in het Wilhelminagasthuis terecht en is overleden aan een longontsteking.

Zie Aktes, Overlijden: Overlijdensreg.A’dam, akte
BP en Kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Jacob: Gem.Archief A’dam: Gezinskaart, Archiefkaart
Foto Reversspeld met initialen SJE.
Was een "oddfellow".

Vermelding in de telefoongids Amsterdam 1915(http://de-wit.net/bronnen/tel1915)
Z1213 Engelenberg, S.J., (fa. P.J.F. Busch), Agentuur en comm., Quellijnstraat 15

Vlgs de inschrijving in het Militieregister was Samuel:
1,71 m lang
Aangezicht: Ovaal
Voorhoofd: Hoog
Ogen: Blauw
Neus; Gewoon
Mond: Gewoon
Kin: Rond
Haar: Blond
Wenkbrauwen: Blond
Stamboeknummer 26678 doos 48
Adressen:
vanaf 1875     Kromme Waal 22, Amsterdam (NH)
vanaf 09-07-1878     Hillegom (ZH)
van 25-04-1882 tot 05-1883     Elandsgracht 16, Amsterdam (NH)
van 05-1883 tot 04-1885     Marnixkade 106, Amsterdam (NH)
van 04-1885 tot 05-1889     Heerenmarkt 9, Amsterdam (NH)
van 1889 tot 1895     Amsteldijk 148, Amsterdam (bij Wed. J.T. Verschoorv.)
van 1895 tot 17-12-1898     van Oldenbarneveldstraat 106(bij J.Reiters), Amsterdam (NH)
van 17-12-1898 tot 03-11-1901     Sloten (NH) (Bij zijn broer Johannes)
van 03-11-1901 tot 28-07-1903     Hugo de Grootstraat 2a, Amsterdam (bij W.L. Kampmeijer)
van 27-07-1903 tot 05-05-1905     Prinsengracht 57, Amsterdam (NH)
van 06-05-1905 tot 06-09-1906     Bloemgracht 22, Amsterdam (NH)
van 07-09-1906 tot 16-08-1907     Kerkstraat 365, Amsterdam (NH)
van 17-08-1907 tot 08-09-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 09-09-1908 tot 06-10-1909     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
van 07-10-1909 tot 06-05-1910     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
van 07-05-1910 tot 27-12-1934     Quellijnstraat 15 huis, Amsterdam (NH)
vanaf 28-12-1934     Cornelis Schuytstraat 35 3 hoog, Amsterdam (NH)
Beroepen:
Grossier Noack vleeswaren
Kantoorbediende-handelsreiziger
Kwitantieloper Heerdink Fruit, Amsterdam
vanaf 1915     Agentuur en Comm. bij de fa. P.J.Busch
Religie:
Ned. Hervormd
Militie:
Ingelijfd op 6 maart 1895 bij het 7e Regiment Infanterie, van 1 aug.1903 bij de Landweer (verlengde dienstplicht)
Ontslag per 31 juli 1910
Onbekend:
Gezichtskenmerk: opvallende bult op zijn linkerwang
Getuige bij:
17-12-1916     huwelijk Gerardus, Johan Oppel (1891-1967) en Elsje Engelenberg (1895-1971)    [oom vaderszijde bruid]   [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg, 5A; fol11v, akte 119]
09-06-1921     huwelijk Hendrik Engelenberg (1898-1968) en Johanna, Frederika, Elisabeth Jansen (1898-1992)    [oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg.2D; fol. 48]
Kind van Geertruida, uit onbekende relatie:
1854.jpg
110 1854
1 Levenloos Krommendam [1854E] (afb. 110), levenloos geboren kind, geboren op 14-11-1903 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A.A’dam, 8/14v].
Notitie bij de geboorte van Levenloos: Zie Aktes, Geboorte: Aangifte Burg.stand
Notitie bij overlijden van Levenloos: Zie Geboorte/overlijdensakte
Adres:
vanaf 1903     Lauriergracht 17, Amsterdam (NH)
Kinderen van Geertruida, en Jacob:
2 Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg [1679E], geboren op 21-12-1906 in Amsterdam (NH). Volgt X-h.
3 Karel, Johannes Engelenberg [1629E], geboren op 10-01-1912 in Amsterdam (NH). Volgt X-i.
Notitie bij Geertruida,: Zie Archiefkaart
IX-j   Alida, Geertruida Schröder [120421EG] is geboren in 1872 in Amsterdam (NH) dochter van Johan, Wilhelm, Nicolaas Schröder [108509E] en Johanna, Gerarda Krommendam [108054E] (zie VIII-f).
Alida, trouwde met Josephus, Leonardus, Bernardus Franken [120422EG], 53 of 54 jaar oud, op 01-05-1919 [bron: Noord Holl. Archief, Amsterdam, reg. 5C; fol. 7].
Josephus, is geboren in 1865 in Amsterdam (NH), zoon van Hendricus Franken [120423EG] en Geertruida, Cornelia Bruning [120424EG].
Josephus, is weduwnaar van Regina, Margaretha Trossel [120425EG] (±1865-vóór 1919).

Beroep:
Kantoorbediende
IX-k   Bernardus Oortveld [107610E] is geboren in 1863 in Wierden (Ov) zoon van Jannes Oortveld [107523E] en Johanna, Hendrika Krommendam [107561E] (zie VIII-j).
Bernardus is overleden op 06-09-1938 in Borne (Ov.), 74 of 75 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 1655, akte 62]. Bernardus trouwde met Aleida, Johanna Nijstad [107611E], 27 of 28 jaar oud, op 25-01-1893 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 13337, akte 4].
Aleida, is geboren in 1865 in Wierden (Ov), dochter van Jan Nijstad [107612E] en Maria Averdijk [107613E].
Kind van Bernardus en Aleida,:
1 Jannes Oortveld [23815E], geboren op 10-06-1894. Volgt X-j.
IX-l   Johanna, Hendrika Oortveld [107504E] is geboren op 05-01-1865 in Wierden (Ov) [bron: Akte 10] dochter van Jannes Oortveld [107523E] en Johanna, Hendrika Krommendam [107561E] (zie VIII-j).
Johanna, trouwde met Jannes Reijerink [107505E], 29 of 30 jaar oud, op 05-11-1891 in Wierden (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13337, akte 39].
Jannes is geboren in 1861 in Wierden (Ov), zoon van Jannes Reijerink [107605E] en Janna Averdijk [107606E].
IX-m   Gerritdina Oortveld [107614E] is geboren op 14-01-1867 in Wierden (Ov) [bron: Akte 7] dochter van Jannes Oortveld [107523E] en Johanna, Hendrika Krommendam [107561E] (zie VIII-j).
Gerritdina trouwde met Jannes Egberink [107615E], 50 of 51 jaar oud, op 13-05-1898 in Weerselo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13092, akte 13].
Jannes is geboren in 1847 in Weerselo (Ov.), zoon van Jan Egberink [107617E] en Johanna Leusink [107618E].
Jannes is weduwnaar van Maria, Oude Engeberink [107616E] (±1850-vóór 1898).

Jannes is overleden op 16-02-1927 in Borne (Ov.), 79 of 80 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
IX-n   Berendina Krommendam [107601E] is geboren op 06-03-1862 in Wierden (Ov) [bron: Akxte 39] dochter van Hendrikus Krommendam [107551E] (zie VIII-k) en Janna Huiskes [107552E].
Berendina is overleden op 17-02-1896 in Borne (Ov.), 33 jaar oud [bron: Historisch Centrum Overijssel, Gem.Borne, ake 20].
Beroep:
Dienstbode
Berendina trouwde met Carel Ooink [107602E], 21 of 22 jaar oud, op 13-09-1889 in Borne (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.01471, akte 28].
Carel is geboren in 1867 in Borne (Ov.), zoon van Johannes Ooink [107603E] en Johanna ten Heuvel [107604E].
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kind van Berendina en Carel:
1 Johanna Ooink [107638E], geboren in 1891 in Borne (Ov.). Volgt X-k.
107672gerritdinaaleidakrommendamgrafzerk.jpg
111 107672gerritdinaaleidakrommendamgrafzerk
IX-o   Gerritdina, Aleida Krommendam [107672E] (afb. 111) is geboren op 06-02-1886 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Arend, Jan Krommendam [107593E] (zie VIII-r) en Johanna Elbert [107594E].
Gerritdina, is overleden op 12-03-1962 in Delden (Ov), 76 jaar oud. Zij is begraven in Begr.pl. Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Gerritdina,: Zie Grafzerk
Gerritdina, trouwde met Berend, Jan Hofhuis [107673E], 26 jaar oud, op 03-09-1919 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 02157, akte 11].
Berend, is geboren op 15-07-1893 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Johannes Hofhuis [107674E] en Gerritdina Zwierink [107675E].
Berend, is overleden op 08-02-1966, 72 jaar oud. Hij is begraven in Begr.pl. Delden.
Notitie bij overlijden van Berend,: Zie grafzerk bij echtgenote
Beroep:
Landbouwer
107664albertjangerritkrommendam.jpg 107664albertkrommendamgrafzerk.jpg 107665e.jpg
112 107664albertjangerritkrommendam113 107664albertkrommendamgrafzerk114 107665E
IX-p   Albert, Jan, Gerrit Krommendam [107664E] (afb. 112 en 113) is geboren op 07-06-1889 in Delden, Ambt (Ov) zoon van Arend, Jan Krommendam [107593E] (zie VIII-r) en Johanna Elbert [107594E].
Albert, is overleden op 08-10-1973 in Azelo (Ov), 84 jaar oud [bron: Adv. bij CBG].
Notitie bij overlijden van Albert,: Zie overl.adv., grafzerk
Beroep:
Landbouwer
Albert, trouwde met Johanna, Hermina Keppels [107665E] (afb. 114), 24 jaar oud, op 08-07-1915 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 02157, akte 13].
Johanna, is geboren op 10-06-1891 in Lonneker (Ov), dochter van Jan, Hendrik Keppels [107666E] en Gerritdina, Johanna Breukers [107667E].
Johanna, is overleden op 03-03-1986 in Azelo (Ov), 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna,: Zie Overlijdensadv.
Kind van Albert, en Johanna,:
1 Arendina, Johanna Krommendam [110586E], geboren op 03-03-1916. Volgt X-l.
107684berendjankrommendamadv.jpg 107684berendkrommendamgrafzerk.jpg
115 107684berendjankrommendamadv116 107684berendkrommendamgrafzerk
IX-q   Berend, Jan Krommendam [107684E] (afb. 115 en 116) is geboren op 17-05-1894 in Delden, Ambt (Ov) zoon van Arend, Jan Krommendam [107593E] (zie VIII-r) en Johanna Elbert [107594E].
Berend, is overleden op 17-01-1974 in Boekelo (Ov), 79 jaar oud [bron: www.graftombe.nl].
Notitie bij overlijden van Berend,: Zie Grafzerk, overl.adv.
Beroep:
Landbouwer
Berend, trouwde met Gerritdina, Catharina Ranneft [107685E], 29 jaar oud, op 18-05-1922 in Borne (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 01474, akte 15].
Gerritdina, is geboren op 30-08-1892 in Borne (Ov.), dochter van Evert Ranneft [107686E] en Jenneken Huiskes [107687E].
Gerritdina, is overleden op 11-07-1978, 85 jaar oud.
107623gerritdinafrederikakrommendam_janalbertslaghekkehuw.jpg 107623gerritinakrommendam_janslaghekkegrafzerk.jpg
117 107623gerritdinafrederikakrommendam janalbertslaghekkehuw118 107623gerritinakrommendam janslaghekkegrafzerk
IX-r   Gerritdina, Frederika Krommendam [107623E] (afb. 117 en 118) is geboren op 01-09-1884 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Albert, Jan Krommendam [107589E] (zie VIII-t) en Fenneken Holterman [107590E].
Gerritdina, is overleden op 09-02-1966, 81 jaar oud. Zij is begraven in Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Gerritdina,: Zie Grafzerk
Beroep:
Dienstbode
Gerritdina, trouwde met Jan, Albert Slaghekke [107624E], 25 jaar oud, op 04-08-1905 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.06879, akter 82].


Notitie bij het huwelijk van Gerritdina, en Jan,: Zie Huwelijksakte
Jan, is geboren op 07-03-1880 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Berend, Jan Slaghekke [107625E] en Fenneken Harmsel [107626E].
Jan, is overleden op 03-03-1951, 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
107650gerritwillemkrommendamadv.jpg
119 107650gerritwillemkrommendamadv
IX-s   Gerrit, Willem Krommendam [107650E] (afb. 119) is geboren in 1887 in Hengelo (Ov) zoon van Albert, Jan Krommendam [107589E] (zie VIII-t) en Fenneken Holterman [107590E].
Gerrit, is overleden op 13-12-1974 in Apeldoorn (Gld), 86 of 87 jaar oud [bron: Adv. CBG].
Notitie bij overlijden van Gerrit,: Zie overl.adv.
Beroep:
Tuinbaas
Gerrit, trouwde met Hermina, Berendina van Leeuwen [107651E], 21 of 22 jaar oud, op 13-09-1912 in Weerselo (Ov.) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.13093, akte 18].
Hermina, is geboren in 1890 in Apeldoorn (Gld), dochter van Cornelis van Leeuwen [107647E] en Adriana, Aleida Steenbergen [107646E].
107668frederikhendrikkrommendam_gerritdinahagreishuw.jpg 107668e_1_.jpg 107668frederikhendrikrommendamgrafzerk.jpg
120 107668frederikhendrikkrommendam gerritdinahagreishuw121 107668E(1)122 107668frederikhendrikrommendamgrafzerk
IX-t   Frederik, Hendrik Krommendam [107668E] (afb. 120 t/m 122) is geboren op 29-03-1891 in Hengelo (Ov) zoon van Albert, Jan Krommendam [107589E] (zie VIII-t) en Fenneken Holterman [107590E].
Frederik, is overleden op 30-07-1993 in Stad Delden (Ov), 102 jaar oud. Hij is begraven in Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Frederik,: Zie Overlijdensadv., grafzerk
Was 102 jaar
Beroep:
Landbouwer
Frederik, trouwde met Gerritdina Hagreis [107669E], 24 jaar oud, op 13-07-1918 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.06882, akte 104].


Notitie bij het huwelijk van Frederik, en Gerritdina: Zie huw.akte
Gerritdina is geboren op 30-06-1894 in Hengelo (Ov), dochter van Berend, Jan Hagreis [107670E] en Fenneken Lohuis [107671E].
Gerritdina is overleden op 17-07-1961, 67 jaar oud. Zij is begraven in Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Gerritdina: Zie Grafzerk bij echtgenoot
Kinderen van Frederik, en Gerritdina:
1 Frederika, Fenna Krommendam [16947E], geboren op 07-05-1919 in Hengelo (Ov). Volgt X-m.
2 Fenne, Johanna Krommendam [19893E], geboren op 31-01-1924 in Hengelo (Ov). Volgt X-n.
107688albertafemiakrommendam_gerritjansenhuwakte.jpg 107688albertafemiakrommendamgrafzerk.jpg 107688e.jpg
123 107688albertafemiakrommendam#gerritjansenhuwakte124 107688albertafemiakrommendamgrafzerk125 107688E
IX-u   Alberta, Femia Krommendam [107688E] (afb. 123 t/m 125) is geboren op 26-10-1898 in Hengelo (Ov) dochter van Albert, Jan Krommendam [107589E] (zie VIII-t) en Fenneken Holterman [107590E].
Alberta, is overleden op 07-06-1998 in Hengelo (Ov), 99 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alberta,: Zie Overijdensadv., grafzerk
Alberta, trouwde met Gerrit Jansen [107689E], 41 jaar oud, op 30-11-1922 in Hengelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 06883, akte 180].


Notitie bij het huwelijk van Alberta, en Gerrit: Zie huw.akte
Gerrit is geboren op 05-03-1881 in Hengelo (Ov), zoon van Hendrik, Willem Jansen [107691E] en Fredrika Brilman [107692E].
Gerrit is weduwnaar van Gerritdina Naafs [107690E] (±1885-vóór 1922).

Gerrit is overleden op 01-11-1967, 86 jaar oud. Hij is begraven in Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Gerrit: Zie grafzerk bij echtgenote
Beroep:
Landbouwer
IX-v   Johanna, Hendrika Willemsen [107640E] is geboren in 1888 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Hendrik, Jan Willemsen [107598E] en Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E] (zie VIII-u).
Johanna, trouwde met Gerrit, Hendrik Berghuis [107635E], 30 of 31 jaar oud, op 20-06-1913 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123.02157, akte 17].
Gerrit, is geboren in 1882 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Lucas Berghuis [107634E] en Johanna Lammertink [107633E].
IX-w   Gerritdina Willemsen [107645E] is geboren in 1891 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Hendrik, Jan Willemsen [107598E] en Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E] (zie VIII-u).
Gerritdina trouwde met Gerrit, Jan Meutstege [107643E], 30 of 31 jaar oud, op 23-05-1913 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 02157, akte 8].
Gerrit, is geboren in 1882 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Gerrit, Jan Meutstege [107642E] en Arendina, Catharina Meijer [107641E].
Beroep:
Landbouwer
IX-x   Hendrika Willemsen [107680E] is geboren in 1895 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Hendrik, Jan Willemsen [107598E] en Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E] (zie VIII-u).
Hendrika trouwde met Berend, Jan Lonink [107681E], 27 of 28 jaar oud, op 14-05-1921 in Markelo (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 09151, akte 9].
Berend, is geboren in 1893 in Markelo (Ov), zoon van Arend, Harmen Lonink [107682E] en Hendrika Reef [107683E].
IX-y   Gerritdina Willemsen [107676E] is geboren in 1896 in Delden, Ambt (Ov) dochter van Hendrik, Jan Willemsen [107598E] en Gerritdina, Johanna (Johanna) Krommendam [107597E] (zie VIII-u).
Gerritdina trouwde met Hendrik, Jan Berkedam [107677E], 23 of 24 jaar oud, op 28-05-1920 in Delden, Ambt (Ov) [bron: Historisch Centrum Overijssel, 123. 02157, akte 13].
Hendrik, is geboren in 1896 in Delden, Ambt (Ov), zoon van Jan, Hendrik Berkedam [107678E] en Berendina ter Kulve [107679E].
Beroep:
Landbouwer

Generatie X

103492e.jpg
126 103492E
X-a   Theodorus, Albert Hooft [103492E] (afb. 126) is geboren op 05-07-1888 om 00:30 in Den Haag (ZH) zoon van Theodorus Hooft [103493E] en Alida, Maria Krommendam [103502E] (zie IX-c).
Notitie bij de geboorte van Theodorus,: Zie Geboorteakte
Theodorus, trouwde met Gijsberta, Maria de Bok [103491E], 20 of 21 jaar oud, op 03-07-1912 in Rotterdam (ZH) [bron: Burg. stand Huwelijk R’dam, 1912, nr. j48v].
Gijsberta, is geboren in 1891 in Rotterdam (ZH), dochter van Gijsbert de Bok [103490E] en Maria Ansems [103489E].
103497adrianajohannakrommendamgezinskaart2.jpg 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart3.jpg 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart.jpg 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart4.jpg
127 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart2128 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart3129 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart130 103497adrianajohannakrommendamgezinskaart4
103497e_p01.jpg 115636johannaemelchiorvermeergeb.jpg
131 103497E p01132 115636johannaemelchiorvermeergeb
X-b   Adriana, Johanna Krommendam [103497E] (afb. 127 t/m 131) is geboren op 24-03-1900 in Rotterdam (ZH) [bron: Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1900, nummer d172] dochter van Cornelis, Theodorus Krommendam [103510E] (zie IX-d) en Anna van Ravesteijn [103499E].
Beroep:
Werkster
Religie:
Ned. Hervormd
(1) Adriana, trouwde met Mijs Lubbers [103496E], 25 jaar oud, op 22-08-1917 in Rotterdam (ZH) [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Rotterdam, 1917, nummer o20v].
Het huwelijk werd ontbonden op 25-01-1928 in Rotterdam (ZH) [bron: BS R’dam, 1928, nr.s1-017v]..
Mijs is geboren op 15-10-1891 in Rotterdam (ZH), zoon van Mijs-Lubbers Mijssema [103495E] en Sjoerdje Kuipers [103494E].
Beroep:
Matroos
Religie:
Gereformeerd
(2) Adriana, trouwde met Johannes, Melchior Vermeer [115636E] (afb. 132), 30 jaar oud, op 18-03-1931 in Rotterdam (ZH) [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Rotterdam, 1931, nummer d034].
Johannes, is geboren op 26-09-1900 in Den Helder (NH) [bron: Akte 596].
Notitie bij de geboorte van Johannes,: Zie Geb.Akte
Johannes, is overleden op 19-11-1931 in Amsterdam (NH), 31 jaar oud.
Beroep:
Koffiehuishouder, buffetchef
Notitie bij Adriana,: Akte nr. 2954; erkenning door de ouders op 23-10-1901
Achternaam Adriana, Johanna was van Ravesteijn

Zie Archiefkaart, Gezinskaart Rotterdam(4x)
110777johanneskrommendamgezinskaart.jpg
133 110777johanneskrommendamgezinskaart
X-c   Johannes Krommendam [110777E] (afb. 133) is geboren op 19-11-1902 in Rotterdam (ZH) [bron: Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1902, nummer n184] zoon van Johannes, Bernardus Krommendam [103505E] (zie IX-g) en Alida, Maria in ’t Hout [103483E].
Johannes trouwde met Catharina, Elizabeth van Steenderen [5380B], 36 jaar oud, op 25-03-1936.
Catharina, is geboren op 16-02-1900 in Rotterdam (ZH).
Notitie bij Johannes: Zie gezinskaart Rotterdam

Akkte nr. 11005; erkenning door ouders 14-04-1909; achternaam kind was in ’t Hout
1944alidakrommendamgezinskaart.jpg 1944alidakrommendamgezinskaart2.jpg
134 1944alidakrommendamgezinskaart135 1944alidakrommendamgezinskaart2
X-d   Alida Krommendam [1944E] (afb. 134 en 135) is geboren op 13-07-1904 in Rotterdam (ZH) [bron: Burgerlijke stand - Geboorte, Rotterdam, 1904, nummer j076, akte 6963] dochter van Johannes, Bernardus Krommendam [103505E] (zie IX-g) en Alida, Maria in ’t Hout [103483E].
Beroep:
Winkeljuffrouw
Alida trouwde met Pieter, Roelofs van Vrij [4953E], 31 jaar oud, op 08-03-1933 in Rotterdam (ZH) [bron: BS Rottterdam 1933,m nr. d022v].
Pieter, is geboren op 01-01-1902 in Rotterdam (ZH), zoon van Bastiaan van Vrij [4954E] en Johanna, Adriana van Efferen [4955E].
Notitie bij Alida: Zie gezinskaart Rotterdam(2x)

erkenning door ouders door het huwelijk op 14 april 1909, achternaam kind was: in ’t Hout
5406bernardkrommendamoverladv.jpg
136 5406bernardkrommendamoverladv
X-e   Bernard (Ben) Krommendam [5406E] (afb. 136) is geboren op 30-06-1913 in Rotterdam (ZH) zoon van Johannes, Bernardus Krommendam [103505E] (zie IX-g) en Alida, Maria in ’t Hout [103483E].
Ben is overleden op 01-09-1978 in Eindhoven (NB), 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ben: Zie overl.adv.
Beroep:
Kantoorbediende
Ben trouwde met NN Rinzema [23992E].
NN is geboren omstreeks 1915.
Notitie bij Ben: Zie Gezinskaart
X-f   Dirk Krommendam [5407E] is geboren op 28-11-1914 in Rotterdam (ZH) zoon van Johannes, Bernardus Krommendam [103505E] (zie IX-g) en Alida, Maria in ’t Hout [103483E].
Dirk trouwde met Johanna, Wilhelmina, Alida van de Kooij [7219E], 24 jaar oud, op 16-02-1938 in Rotterdam (ZH).
Johanna, is geboren op 25-10-1913 in Dordrecht (ZH), dochter van Aart, Peter van de Kooij [23407E] en Alida de Man [23408E].
Notitie bij Dirk: Zie Gezinskaart
X-g   Alida, Maria, Antonia Krommendam [23409E] is geboren in 1910 dochter van Martinus Krommendam [103500E] (zie IX-h) en Maria, Antonia van Beek [103486E].
Alida, trouwde met Pieter van Herk [23410E], 27 of 28 jaar oud, op 22-09-1937 in Rotterdam (ZH) [bron: Akte 4057].
Pieter is geboren in 1909, zoon van Maarten van Herk [23411E] en Klazina Roodnat [23412E].
1679koengelenberg1907.jpg 1679ko_engelenberg1908.jpg 169ko_engelenbergin1930.jpg 1679_105102ko_engelenberg_stien_dorenstouter.jpg
137 1679KoEngelenberg1907138 1679ko engelenberg1908139 169ko engelenbergin1930140 1679 105102ko engelenberg stien dorenstouter
1679.jpg 1679_1_.jpg 1679ko_engelenbergbevregadam.jpg 1679_105102e.jpg
141 1679142 1679(1)143 1679ko engelenbergbevregadam144 1679#105102E
1679a.jpg 1679ko_engelenbergwoningkaart.jpg 1679samueljacobusmarieengelenbergpensionering.jpg 1679koengelenberg_stiendorenstouten40jrhuw.jpg
145 1679a146 1679ko engelenbergwoningkaart147 1679samueljacobusmarieengelenbergpensionering148 1679koengelenberg stiendorenstouten40jrhuw
1679samueljacobusmarieengelenbergachiefkaart.jpg 1679koengelenberggezinskaart.jpg 1679oomkoengelenberg.jpg 105102stiendorenstouter1.jpg
149 1679samueljacobusmarieengelenbergachiefkaart150 1679KoEngelenberggezinskaart151 1679OomKoEngelenberg152 105102stiendorenstouter1
1679_105102ko_en_stien.jpg 105102stiendorenstouter_moeder_zustersea1954.jpg 105102stiendorenstouter80jaar.jpg 105102christinadorenstoutergeboorte.jpg
153 1679 105102ko en stien154 105102stiendorenstouter moeder zustersea1954155 105102stiendorenstouter80jaar156 105102christinadorenstoutergeboorte
105102stiendorenstouter.jpg
157 105102StienDorenstouter
X-h   Samuel, Jacobus, Marie (Ko) Engelenberg [1679E] (afb. 137 t/m 151) is geboren op 21-12-1906 om 05:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 25/1v, erkenning 1907, reg. 1/52] zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] en Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E] (zie IX-i). Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RK kweekschool voor Vroedvrouwen]. Bij de geboorteaangifte van Ko waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Hendricus, Cornelis Wafelius (geb. 1881).
Notitie bij de geboorte van Ko: Zie Aktes Geboorte en geboorteregistratie uit trouwboekje

Samuel (Oom Ko) is op 16/1/1907 door zijn vader Samuel erkend(zie bijschrijving geboorteakte),
Ko is geboren in de RK Kweekschool voor Vroedvrouwen, Amsterdam en is RK gedoopt.
Hij woonde tot 12 maart 1908 samen met zijn moeder op het adres Lauriergracht 17 ( het adres
van de ouders van Geertruida Krommendam),
Vanaf 12 maart 1908 woonde hij (samen met zijn moeder Geertruida) bij de vader Samuel, Jacobus
Engelenberg op de Haarlemmerdijk 28 2 hoog.
Ko is overleden op 03-02-1983 in Amsterdam (NH), 76 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1983 in Begraafplaats Buitenveldert.
Notitie bij overlijden van Ko: Zie Overlijdenskaart
Adressen:
vanaf 21-12-1906     RK kweekschool voor Vroedvrouwen, Amsterdam (NH)
vanaf 22-12-1906     Passeerdersgracht 22-1 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 12-03-1908     Haarlemmerdijk 28 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 09-09-1908     Haarlemmerdijk 67, Amsterdam (NH)
vanaf 07-10-1909     Potgiesserstraat 23, 2 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 07-05-1910     Quellijnstraat 15 huis, Zie voor de woonadressentot 1937 bij zijn broer karel, Amsterdam (NH)
van 27-05-1937 tot 03-02-1983     Piet Gijzenbrugstraat 26 2 hoog, Amsterdam (NH)
Beroep:
van 01-04-1936 tot 21-12-1971     Kantoorbediende Crediteuren/Ned. Kredietverzekeringsmij. te Amsterdam
Religie:
RK
Getuige bij:
29-06-1938     huwelijk Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) en Hil Gottschalk (1907-2001) [zie X-i]    [broer bruidegom]   [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25]
Ko trouwde met Christina, Petronella (Stien) Dorenstouter [105102E] (afb. 152 t/m 157), 30 jaar oud, op 20-05-1937 in Amsterdam (NH) [bron: reg.14/48].
Bij het burgerlijk huwelijk van Ko en Stien waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus, Johannes Zuidam (geb. 1889) en Karel, Johannes Engelenberg (1912-1981) [zie X-i] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1937 in Amsterdam (NH), St. Bonifaciuskerk.

Notitie bij het huwelijk van Ko en Stien: Wettelijk huwelijk om 10 uur, kerkelijk huwelijk om 10.30

Ko en Stien verloofden zich op 18 september 1932 tegelijk met haar zuster en partner.
Stien en Ko ontmoetten elkaar ongeveer in 1931. Een relatie van Stien met "de stofzuigerman" is op niets uitgelopen.
Huwelijksreis naar Dusseldorf en Keulen.

Zie Aktes, Huwelijken: Huwelijksakte, Huwelijkskaart, 40 jr. huw.
Stien is geboren op 25-05-1906 om 16:00 in Amsterdam (NH), dochter van Pieter, Age Dorenstouter [106308E] en Wilhelmina, Helena, Petronella IJpenburg [106306E]. Bij de geboorteaangifte van Stien waren de volgende getuigen aanwezig: Gautier Oltmans (geb. 1869) en Hendrckus, Cornelis Wespluis (geb. 1881).
Notitie bij de geboorte van Stien: Zie Geboorteakte
Stien is overleden op 09-03-1997 in Zaandam (NH), 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-03-1997 in Crematorium Vijfhoek Zaandam.
Notitie bij overlijden van Stien: Zie Overlijdenskaart
Notitie bij Stien: Stien ging in 1912 naar de R.K. Barbaraschool op het Eikenplein, A’dam.
Daarna volgde zij 1 jaar de naaischool.
Adressen:
vanaf 1906     Beukenweg 2, Amsterdam Oost (NH)
vanaf 1920     Refiefstraat, Amsterdam (NH)
vanaf 1987     Huize De Westerwatering, Zaandam (NH)
Beroep:
Ging op haar 13e werken bij haar Vader, de boterboer.
Kind van Ko en Stien:
1585truusengelenberg1__1_.jpg 1585truusengelenberg.jpg 1585truusjeengelenberggeboorte.jpg 1585_105139e.jpg
158 1585truusengelenberg1 (1)159 1585truusengelenberg160 1585truusjeengelenberggeboorte161 1585#105139E
1585truusengelenbergoverlijden.jpg 1585geertruidagerardamariaengelenbergcbglijst.jpg 1585truusengelenbergoverlijden1.jpg
162 1585truusengelenbergoverlijden163 1585geertruidagerardamariaengelenbergCBGlijst164 1585truusengelenbergoverlijden1
1 Geertruida, Gerarda, Maria (Truus) Engelenberg [1585E] (afb. 158 t/m 164), geboren op 06-05-1938 in Amsterdam (NH).
Notitie bij de geboorte van Truus: Zie Geboortekaartje
Truus is overleden op 15-04-2013 in Heiloo (NH), 74 jaar oud.
Notitie bij Truus: Zie CBG lijst

Bezocht in Heiloo op 4 mei 2011 (oude fotoalbums scannen).

Truus was gedurende haar leven getekend door ziektes en pijn. Op 5 jarige leeftijd had zij tuberculose en heeft lange tijd in een sanatorium moeten doorbrengen.
Op 9 jarige leeftijd werd kanker geconstateerd. Na veel behandeling was de conclusie van de medici dat er niets meer voor haar gedaan kon worden. Als laatste strohalm werd het "secundaire"circuit benaderd (magnetiseur). Het resultaat: zij heeft toch nog met vallen en opstaan 74 jaar mogen leven. Helaas heeft zij haar hele leven veel problemen en pijn gehed en ziekhuizen van binnen gezien.
Haar arm was haar hele leven broos en op een locatie in de bovenarm heel dun. Zes jaar geleden werd ook nog borstkanker geconstateerd met als behandeling vele kuren en uiteindelijk operaties.
Adressen:
De Moestuin 14
1852JG Heiloo (NH), 1852JG Heiloo (NH) (072-5333949)
Email:hjholman@quicknet.nl
Beroep:
American hotel, Am’dam
Notitie bij Ko: Gem.Archief A’dam: Gezinskaart

Voornaam zou eerst zijn: Samuel, Josephus, Marie. Is in de geboorteakte gewijzigd in Samuel Jacobus, Marie. Mogelijk houdt dit verband met het feit, dat op 24 december 1906 een zoon is geboren van Hendricus Krommendam (broer van Geertrui) met exact deze naam (Samuel, Josephus, Maria)?

Oom Ko heeft in 1972 een brief geschreven aan een andere Engelenberg over stamboomonderzoek (zie tekst)

Zie woningkaart en archiefkaart
4f_paengelenberg.jpg 1629a.jpg 1629kareljohannesengelenberggeb.jpg 1629_quellijnstraat15.jpg
165 4F#PaEngelenberg166 1629a167 1629kareljohannesengelenberggeb168 1629#Quellijnstraat15
1629ulodiplomakarel.jpg 1629timmermanopleidingkarel.jpg 1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79_81_83.jpg 1629kjengelenberg_schoo_1929.jpg
169 1629UlodiplomaKarel170 1629TimmermanopleidingKarel171 1629concordiainternosfrederikhendrikstrat79 81 83172 1629kjengelenberg schoo 1929
1629industrieschoolkarel.jpg 1629industrieschoolmts.jpg 1629_3007verlovingkarelhil.jpg 1629verlovingkarelenhil29apr1934.jpg
173 1629IndustrieschoolKarel174 1629industrieschoolmts175 1629#3007Verlovingkarelhil1934176 1629verlovingkarelenhil29apr1934
1629makelaardiplomakarel.jpg 1629_3007trouwkaartkarelhil.jpg 1629_3007trouwboekjepa_maengelenberg1.jpg 1629_1_.jpg
177 1629makelaardiplomakarel178 1629#3007Trouwkaartkarelhil179 1629#3007TrouwboekjePa&MaEngelenberg1180 1629(1)
3007_1629huwelijkkarel_en_hil.jpg 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5.jpg 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938.jpg 1629_3007huwvoorwkarelengelenberg_hilgottschalk1938_7pag.jpg
181 3007 1629huwelijkkarel en hil-de Roode Leeuwe182 1629dinerroodeleeuwhuwkarelenhil5183 1629presentiehandtekeningenroodeleeuw1938184 1629 3007huwvoorwkarelengelenberg hilgottschalk1938 7pag
1629_3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg_hilgottschalk.jpg 1629kareljohannesengelenberggezinskaart.jpg 1629kuinderstraat20_1hoog.jpg 1629ruysdaelkade70onderhuis.jpg
185 1629 3007reserveringskaarthuwreiskareljohannesengelenberg hilgottschalk186 1629kareljohannesengelenberggezinskaart187 1629Kuinderstraat20-1hoog188 1629ruysdaelkade70onderhuis
1629ruysdaelkademeto.a79_1977.jpg 1629ruysdaelkade79onderhuis.jpg 1629karelengelberg1elustrum.jpg 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei_1942.jpg
189 1629Ruysdaelkademeto.a79=1977190 1629Ruysdaelkade79onderhuis191 1629karelengelberg1elustrum-Ruysdaelkade79onderhuis192 1629karelengelengbergfietsdiefstal16mei 1942
1629rustenburgerstraat46hswoningkaart.jpg 1629rustenburgerstraat46-_gestut_fotouit1966_-_kopie.jpg 1629rustenburgerstraat46_gestut__naastkroon_1967_-_kopie.jpg 1629woningkaartbiesboschstraat21huis.jpg
193 1629rustenburgerstraat46hswoningkaart194 1629Rustenburgerstraat46-(gestut)fotouit1966 - kopie195 1629Rustenburgerstraat46(gestut)(naastKroon)1967 - kopie196 1629WoningkaartBiesboschstraat21huis
1629_25jrhuw.karelengelenberg_hilgottschalk1963.jpg 1629_25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963_-_kopie.jpg 1629c.jpg 1629_3007_1967_paenmae.jpg
197 1629 25jrhuw.karelengelenberg hilgottschalk1963198 1629#25huwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu25jaar1963 - kopie199 1629c-ca.1965200 1629#3007(1967)PaenMaE-1968
1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015.jpg 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015.jpg 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart.jpg 1629karelengelenberg1.jpg
201 1629-30jrhuwfeestkarelenhildesmenu03082015202 1629-40jrhuwfeestkarelenhildeoudeprinsmenu03082015203 1629kareljohannesengelenbergarchiefkaart204 1629KarelEngelenberg1
1629overlijdensaktepaengelenberg.jpg 1629karelengelenberg.jpg 1629_bloemengrafpaengelenberg1.jpg 3007hilgottschalkin1934__2_.jpg
205 1629OverlijdensaktePaEngelenberg206 1629KarelEngelenberg207 1629#BloemenGrafPaEngelenberg1208 3007HilGottschalkin1934 (2)
3007a.jpg 3007albcuypstraat58.jpg albertcuypstraat.jpg 3007hil_jo_loes1929.jpg
209 3007a210 3007AlbCuypstraat58211 AlbertCuypstraat212 3007hil jo loes1929
3007_1_.jpg 3007hilenfamilie1929.jpg 3007ma90jaar.jpg 3007_2_.jpg
213 3007(1)214 3007hilenfamilie1929215 3007ma90jaar216 3007(2)
3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca._1906.jpg 3007b.jpg 3007ba.jpg 3007hilgottschalk__2__-_kopie_-_kopie.jpg
217 3007st.joannesschoolrustenburgersraat164ca. 1906218 3007b219 3007ba220 3007HilGottschalk (2) - kopie - kopie
3007hilgottschalk_1__-_kopie.jpg 3007hilgottschalkarchiefkaart.jpg 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart.jpg 3007hilgottschalk.jpg
221 3007HilGottschalk(1) - kopie222 3007hilgottschalkarchiefkaart223 3007hillegondagottschalkoverlijdenskaart224 3007HilGottschalk
X-i   Karel, Johannes Engelenberg [1629E] (afb. 165 t/m 207) is geboren op 10-01-1912 om 01:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem. A. A’dam, reg. 1/39, akte 463] zoon van Samuel, Jacobus (Jacob) Engelenberg [1676E] en Geertruida, Gerarda, Maria Krommendam [105169E] (zie IX-i). Bij de geboorteaangifte van Karel, waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Soest (geb. 1885) en Everardus, Theodorus Lobrij (geb. 1888).
Notitie bij de geboorte van Karel,: De feitelijke geboortedatum is 9 januari 1912. Doordat zijn vader te laat bij de burgelijkse stand was, heeft hij om een boete te vermijden 10 januari als geboortedag opgegeven.
Karel, is overleden op 26-09-1981 in Amsterdam (NH), 69 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1981 in Begraafplaats Zorgvliet.
Notitie bij overlijden van Karel,: Overleden in het Wilhelminagasthuis, Amsterdam aan een herseninfarct (Beroerte)

Zie Aktes, Overlijden: Aangifte
Zie Advertentie: Overlijdensadvertentie
Zie Overlijdenskaart
Adressen:
van 1912 tot 1938     Zie adressen bij Vader (676)
van 30-06-1938 tot 10-06-1950     Kuinderstraat 20 eerste etage, Amsterdam (NH)
vanaf 10-06-1950     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
Beroep:
vanaf 12-05-1936     Timmerman, Aannemer, Makelaar (Werkplaats aan de Ruysdaelkade 79 onderhuis (zie 2 foto’s) en per 1 febr.1949 in de Rustenburgerstraat 46 (zie 2 fotos).)
Religie:
Rooms katholiek geworden op 14 jarige leeftijd
Getuige bij:
20-05-1937     huwelijk Ko Engelenberg (1906-1983) en Stien Dorenstouter (1906-1997) [zie X-h]    [broer bruidegom]   [bron: reg.14/48]
Karel, trouwde met Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) Gottschalk [3007G] (afb. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 179, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224), 30 jaar oud, op 29-06-1938 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam reg. 24/13v, akte 25].
Bij het burgerlijk huwelijk van Karel, en Hil waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) Gottschalk (1906-2002) [broer bruid] en Ko Engelenberg (1906-1983) [zie X-h] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1938 in Amsterdam (NH).

Notitie bij het huwelijk van Karel, en Hil: Zie Aktes, Huwelijk: Trouwboekje en HuwelijksakteVerlovingsdatum: Zondag 29 april 1934
Receptiealbum: Verloving/Huwelijk/25-jarig Huwelijk in bezit.

Zie Teksten: Reserveringskaart terugreis huwelijksreis, 9 juli 1938 van Basel.
Zij waren op huwelijksreis naar Zwitserland. Hotel Rössli in Lungern.
Zie Teksten: De huwelijkse voorwaarden tussen Karel Hil, juni 1938.

Hillegonda en Karel waren(zonder dat zij dat zelf ooit geweten hebben) achter/achter neef/nicht van elkaar. Zij hebben een gezamelijke Betovergrootvader/moeder(F.Köller en A. Ebber(t)s).
Zij verloofden zich 29 april 1934 (foto aanwezig).
Ma had voor Pa een relatie gehad met iemand uit Bergen (NH) (Foto praalwagen?)
Hil is geboren op 07-11-1907 om 02:00 in Amsterdam (NH) [bron: Gem.A. A’dam, reg. 22, folio 76], dochter van Jacob Gottschalk [3008G] en Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) Broekman [105063G].
Notitie bij de geboorte van Hil: Zie Geboorteakte
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Paspoort
Zie Aktes, Geboorte: Kopie Persoonskaart WOII
Hil is overleden op 08-05-2001 om 14:00 in Uithoorn (NH), 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hil: Zie BP en kaarten: Overlijdenskaart
Notitie bij Hil: Zie archiefkaart

Opleiding: Mulo (St.Joannes-Gesticht), Rustenburgerstraat 162 (St. Johannes school)

Zie bij Teksten diverse Rapporten van School.
Adressen:
vanaf 07-11-1907     Albert Cuijpstraat 58 3 hoog, Amsterdam (NH)
vanaf 21-09-1908     Eerste van der Helststraat 68, Amsterdam (NH)
vanaf 29-04-1911     Eerste Jan Steenstraat 65, 2e etage, Amsterdam (NH)
12-1912     Hobbemakade 147, derde etage, Amsterdam (NH)
van 27-01-1928 tot 1934     Noorder Amstellaan (nu Churchillaan) 151 3e etage, Amsterdam (NH)
van 22-01-1934 tot 1938     Noorder-Amstellaan 58 -1 hoog (nu Churchilllaan), Amsterdam (NH)
van 1938 tot 1950     Kuinderstraat 20 1 hoog, Amsterdam (NH)
van 05-1950 tot ± 1990     Biesboschstraat 21 huis,, Amsterdam (NH)
van ± 1990 tot 1998     Prinsenhofje 117, Uithoorn (NH)
van 1998 tot 2001     Bej. huis Het Hoge Heem, De Merodelaan 2, Uithoorn (NH)
Beroep:
van 1925 tot 1937     Administratief medewerkster op een advocatenkantoor
Religie:
Rooms katholiek
Notitie bij Karel,: Zie Gezinskaart, archiefkaart

Opleiding: Ulo met diploma op 16 juli 1927.
Opleiding timmerman (Ambachtsschool Concordia Inter Nos) afgerond 13 juli 1929.
Middelbaar technische school (Industrieschool) afgerond 11 april 1933.
Opleiding tot Makelaar afgerond in 1936 en in dat jaar beëdigd.

In 1936 is hij zijn aannemingsbedrijf/makelaar begonnen(hij was in 1936 beëdigd).
Zijn eerste werkplaats was Ruysdaelkade 79 onderhuis, vanaf 1 febr. 1949 Rustenburgerstraat 46

Zie Teksten over veiling onr.goed in opdracht van makelaar K.J. Engelenberg

Karel heeft de Vrijwilligersmedaille Openbare orde en Veiligheid ontvangen (Patriae servire libertas).

Het huwelijk is gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Eerste pag. afgebeeld, Zie teksten
X-j   Jannes Oortveld [23815E] is geboren op 10-06-1894 zoon van Bernardus Oortveld [107610E] (zie IX-k) en Aleida, Johanna Nijstad [107611E].
Jannes trouwde met Hendrina, Wilhelmina Joosten [23816E], 27 jaar oud, op 29-09-1919 in Herwen en Aerdt(Gld) [bron: Akte 26].
Hendrina, is geboren op 13-06-1892.
Kind van Jannes en Hendrina,:
1 Harrie Oortveld [23849E], geboren op 04-07-1933. Volgt XI.
Notitie bij Jannes: Uit dit huwelijk 10 kinderen 2n 36 kleinkinderen (2018)
X-k   Johanna Ooink [107638E] is geboren in 1891 in Borne (Ov.) dochter van Carel Ooink [107602E] en Berendina Krommendam [107601E] (zie IX-n).
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde met Johannes Jenneboer [107639E], 25 of 26 jaar oud, op 16-06-1911 in Borne (Ov.).
Johannes is geboren in 1885 in Tubbergen (Ov), zoon van Gerardus Jenneboer [107648E] en Geertruida Duzink [107649E].
Beroep:
Fabrieksarbeider
110586arendinajoohannakrommendamadv.jpg 110586arendinakrommendamgrafzerk.jpg
225 110586arendinajoohannakrommendamadv226 110586arendinakrommendamgrafzerk
X-l   Arendina, Johanna Krommendam [110586E] (afb. 225 en 226) is geboren op 03-03-1916 dochter van Albert, Jan, Gerrit Krommendam [107664E] (zie IX-p) en Johanna, Hermina Keppels [107665E].
Arendina, is overleden op 29-11-1983 in Ambt Delden, 67 jaar oud. Zij is begraven in Delden, Algemeen (Ov.).
Notitie bij overlijden van Arendina,: Zie Overlijdensadv.en grafzerk
Arendina, trouwde met Jan, Harm Godeke [110592E].
Jan, is geboren op 03-06-1918.
Jan, is overleden op 14-10-1988 in Delden (Ov), 70 jaar oud. Hij is begraven in Delden, Algemeen (Ov.).
16947frederikakrommendamcbglijst.jpg 16947frederikafennakrommendamoverl.jpg
227 16947frederikakrommendamcbglijst228 16947frederikafennakrommendamoverl
X-m   Frederika, Fenna Krommendam [16947E] (afb. 227 en 228) is geboren op 07-05-1919 in Hengelo (Ov) dochter van Frederik, Hendrik Krommendam [107668E] (zie IX-t) en Gerritdina Hagreis [107669E].
Frederika, is overleden op 01-04-2014 in Hengelo (Ov), 94 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frederika,: Zie overl.adv.
Frederika, trouwde met Andries Nijhuis [16948E], 33 jaar oud, op 22-01-1949 in Hengelo (Ov).
Andries is geboren op 13-07-1915 in Hengelo (Ov).
Andries is overleden op 06-05-1991 in Hengelo (Ov), 75 jaar oud.
Notitie bij Frederika,: Zie CBG lijst
19893fennejohannagerritdinakrommendam1_000010.jpg 19893fenne_johannakrommendamoverl.jpg
229 19893Fennejohannagerritdinakrommendam1 000010230 19893fenne,johannakrommendamoverl
X-n   Fenne, Johanna Krommendam [19893E] (afb. 229 en 230) is geboren op 31-01-1924 in Hengelo (Ov) dochter van Frederik, Hendrik Krommendam [107668E] (zie IX-t) en Gerritdina Hagreis [107669E].
Fenne, is overleden op 07-08-2015 in Delden, Hof van Twente (Ov), 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op 12-08-2015 in Delden (Ov).
Notitie bij overlijden van Fenne,: Zie overl.adv
Fenne, trouwde met Albert, Jan Vunderink [19908E], 21 jaar oud, op 12-01-1946 in Ambt Delden (Ov).
Albert, is geboren op 17-11-1924 in Ambt Delden (Ov).
Albert, is overleden op 26-12-1999 in Hengelo (Ov), 75 jaar oud.
Notitie bij Fenne,: Zie CBG lijst

Generatie XI

XI   Harrie Oortveld [23849E] is geboren op 04-07-1933 zoon van Jannes Oortveld [23815E] (zie X-j) en Hendrina, Wilhelmina Joosten [23816E].
Harrie is overleden op 16-11-2009, 76 jaar oud. Harrie trouwde met NN NN [23850E].
NN is geboren omstreeks 1920.
NN is overleden.
Notitie bij Harrie: Harrie is het negende kind van Jannes/Hendrina

Harrie had een aangeboren hartafwijking (nl.W.P.W--syndroom d.w.z. Wolff-Parkinson-White-syndroom. Hij had ook: de Bundel van Kent (dat is dat syndroom).
 

Index (442 personen)

Aarsen, Anna, Elisabet, Maria (*21-01-1843, †21-01-1925) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-i
Aarsen, Johannes, Jacobus, Hendricus (Jacobus) (*24-09-1817, †25-04-1891) [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Albergen, Fenneken, Lucassen van (*±1630) [Partner van II-c]  II-c; III-a; III-b
Albergen, Lucas van (*±1600) [Schoonvader van II-c]  II-c
Annink, Euphemina, Fenneken (Fenneken) (*1700, †>1738) [Partner van V-b]  V-b
Ansems, Maria (*±1870) [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Averdijk, Janna (*±1835) [Schoonmoeder van IX-l]  IX-l
Averdijk, Maria (*±1840) [Schoonmoeder van IX-k]  IX-k
Baars, Adrianus (*±1810) [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Baars, Adrianus, Theodorus (*1838) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VIII-b]  VIII-b
Baars, Albertus, Johannes (*1865) [Nummer IX-b]  IX-b
Baars, Arij (*1813) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VIII-b]  VIII-b
Baars, Johannes, Adrianus (*07-01-1837) [Partner van VIII-b]  VIII-b; VIII-f; IX-b
Baars, Josephus, Gerardus (*1819) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VIII-b]  VIII-b
Banies (K(C)rommendam), Hendrik (*±1692)  IV-b
Bartelink, Geesken (*±1685) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e
Beek, Gerardus, Johannes van (*1840) [Schoonvader van IX-h]  IX-h
Beek, Maria, Antonia van (*30-11-1887) [Partner van IX-h]  IX-h; X-g
Belders, Anna (*±1820) [Schoonmoeder van VIII-h]  VIII-h
Berg, Maaike van den (*±1845) [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Berghuis, Gerrit, Hendrik (*1882) [Partner van IX-v]  IX-v
Berghuis, Lucas (*±1860) [Schoonvader van IX-v]  IX-v
Berkedam, Hendrik, Jan (*1896) [Partner van IX-y]  IX-y
Berkedam, Jan, Hendrik (*±1870) [Schoonvader van IX-y]  IX-y
Binnenveld, Berendina (*±1711) [Partner van V-a]  V-a
Blekkingh, Hendricus (*1829) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-i]  IX-i
Bloemendaal, Fenne (*1760) [Schoonmoeder van VII-i]  VII-i
Blom, Jacob (*±1840) [Schoonvader van IX-e]  IX-e
Blom, Jan, Willem (*13-05-1861) [Partner van IX-e]  IX-e
Boesveld, Maria (*±1845) [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Bok, Gijsbert de (*1863) [Schoonvader van X-a]  X-a
Bok, Gijsberta, Maria de (*1891) [Partner van X-a]  X-a
Boogaard, Johanna (*±1850) [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e
Bouwhuis, Gerritje (*±1840) [Schoonmoeder van VIII-t]  VIII-t
Braak, Egbert ter (*±1765) [Schoonvader van VII-g]  VII-g
Braak, Hendrikus ter (*07-08-1842, †23-06-1845) [Zoon van VII-g]  VII-g,2
Braak, Jozef ter (*1791, †1863) [Partner van VII-g]  VII-g
Braak, Maria ter (*?-04-1841, †12-05-1841) [Dochter van VII-g]  VII-g,1
Braak, Miene ter (*±1765) [Schoonmoeder van VII-g]  VII-g
Breukers, Anna (*1838) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Breukers, Arend (*±1810) [Schoonvader van VIII-q]  VIII-q
Breukers, Gerritdina, Johanna (*±1865) [Schoonmoeder van IX-p]  IX-p
Brilman, Fredrika (*±1855) [Schoonmoeder van IX-u]  IX-u
Broekman, Elisabeth, Frédéricque, Jeanne (Lies) (*15-03-1876, †14-12-1957) [Schoonmoeder van X-i]  X-i
Bronninkreef, Harmine ten (*±1699) [Partner van IV-e]  IV-e
Bronninkreef, Jan ten (*±1665) [Schoonvader van IV-e]  IV-e
Bruning, Geertruida, Cornelia (*±1835) [Schoonmoeder van IX-j]  IX-j
Claassen, Fenneke [Partner van IV-f]  IV-f
Crooshoop, Berendina (*±1740) [Partner van V-g]  V-g
Dam, Albertus (Albert) ten (*1793, †28-03-1833) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-n
Dam, Gerardus (Gerrit) ten (*1767, †09-01-1818) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Dam, Gerhardus ten (*1824, †1854) [Nummer VIII-n]  VIII-n
Dam, Hendrik, Hermanessen ten (*1740)  V-d
Dijk, Hendrika (*1854) [Partner van VIII-i]  VIII-i
Dijk, Johan (*±1830) [Schoonvader van VIII-i]  VIII-i
Dille, Gradus (*1846) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Dille, Wilhelmus, Ernestus, Theodorus (*±1820) [Schoonvader van VIII-h]  VIII-h
Dobber, Theodorus, Cornelis (*13-06-1871) [Partner van IX-a]  IX-a
Dobber, Theodorus, Hendrikus (*±1850) [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Dorenstouter, Christina, Petronella (Stien) (*25-05-1906, †09-03-1997) [Partner van X-h]  X-h; X-i
Dorenstouter, Pieter, Age (*09-07-1878, †29-02-1940) [Schoonvader van X-h]  X-h
Dreijerink, Janna (*1771, †24-07-1816) [Schoonmoeder van VII-d] [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c; VII-d
Dreijerink (Bokdam), Hendrina (*±1765) [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Dreteler, Gerritdina (*18-12-1824, †03-03-1892) [Partner van VII-j]  VII-j; VIII-r; VIII-s; VIII-t; VIII-u
Dreteler, Jan, Hendrik (*29-11-1780, †26-06-1830) [Schoonvader van VII-j]  VII-j
Duffels, Gertrudis (*±1770, †29-10-1834) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Duis, Janna (*1796, †16-01-1858) [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j
Duis, Janna te (*±1840) [Schoonmoeder van VIII-u]  VIII-u
Duzink, Geertruida (*±1860) [Schoonmoeder van X-k]  X-k
Efferen, Johanna, Adriana van (*±1870) [Schoonmoeder van X-d]  X-d
Egberink, Jan (*±1820) [Schoonvader van IX-m]  IX-m
Egberink, Jannes (*1847, †16-02-1927) [Partner van IX-m]  IX-m
Eikenhout, Anthonij (*1857) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-g]  IX-g
Ekkerink, Aleida (*±1815, †<1843)  VII-c
Elbert, Albert, Jan (*±1830) [Schoonvader van VIII-r]  VIII-r
Elbert, Johanna (*1855, †02-03-1933) [Partner van VIII-r]  VIII-r; IX-o; IX-p; IX-q
Elsaker, Christiaan van den (*±1830, †<1912) [Schoonvader van IX-f]  IX-f
Elsaker, Christiaan, Jacobus van den (*1858, †<1926) [Partner van IX-f]  IX-f
Engeberink, Maria, Oude (*±1850, †<1898)  IX-m
Engelenberg, Elsje (*14-04-1895, †07-04-1971)  IX-i
Engelenberg, Geertruida, Gerarda, Maria (Truus) (*06-05-1938, †15-04-2013) [Dochter van X-h]  X-h,1
Engelenberg, Hendrik (*06-06-1898, †12-08-1968)  IX-i
Engelenberg, Johannis (Johan) (*28-02-1868, †18-11-1933) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-i]  IX-i
Engelenberg, Karel, Johannes (*10-01-1912, †26-09-1981) [Nummer X-i]  X-h; X-h; X-i
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*19-07-1822, †10-02-1876) [Schoonvader van IX-i]  IX-i
Engelenberg, Samuel, Jacobus (Jacob) (*02-12-1875, †21-01-1953) [Partner van IX-i]  IX-i; X-h; X-i
Engelenberg, Samuel, Jacobus, Marie (Ko) (*21-12-1906, †03-02-1983) [Nummer X-h]  X-h; X-i; X-i
Essen, Elisabeth, Johanna, Maria van (*1877) [Partner van IX-b]  IX-b
Essen, Johannes, Stephanus van (*±1850) [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Exo, Geesken, Jansen (*1676) [Partner van IV-a]  IV-a
Ezendam, Jan, Warner op het (*±1620) [Partner van II-a]  II-a
Felner, Jan op het (*±1610, †>1663) [Partner van II-b]  II-b
Franken, Hendricus (*±1835) [Schoonvader van IX-j]  IX-j
Franken, Josephus, Leonardus, Bernardus (*1865) [Partner van IX-j]  IX-j
Freriksen, Wilhelma (*±1723) [Partner van V-b]  V-b
Garritsen, Gart (*±1700) [Partner van IV-d]  IV-d
Geert, Engbert, Jansen (*±1753) [Partner van VI-c]  VI-c
Gijsbert, Leene (*±1704, †<1747) [Partner van IV-f]  IV-f; V-g
Godeke, Jan, Harm (*03-06-1918, †14-10-1988) [Partner van X-l]  X-l
Gottschalk, Hillegonda, Neletta, Geertruida (Hil) (*07-11-1907, †08-05-2001) [Partner van X-i]  X-h; X-i
Gottschalk, Jacob (*11-06-1875, †30-10-1946) [Schoonvader van X-i]  X-i
Gottschalk, Johannes, Bernardus, Franciscus (Jo) (*22-09-1906, †26-10-2002) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-i]  X-i
Greffe, Geertien van de (*1668) [Schoonmoeder van IV-e]  IV-e
Grimberg, Berendina (*1839, †<1891) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Grimberg, Franciscus (*±1815) [Schoonvader van VIII-p]  VIII-p
Groeneveld, Rijkje (*±1840) [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e
Groothuis, Geertruid (*±1810) [Schoonmoeder van VIII-q]  VIII-q
Hagendoorn Bolmeijer, Maria, Jansen (*1725) [Partner van V-f]  V-f
Hagreis, Berend, Jan (*1860) [Schoonvader van IX-t]  IX-t
Hagreis, Gerritdina (*30-06-1894, †17-07-1961) [Partner van IX-t]  IX-t; X-m; X-n
Harmsel, Fenneken (*±1855) [Schoonmoeder van IX-r]  IX-r
Hartman, Clara, Regina, Carolina (*11-10-1866, †17-01-1906)  IX-a
Heerding, Coenraad, Hendrik (*1875) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-i]  IX-i
Heggeler, Geertruid ten (*±1810) [Schoonmoeder van VIII-o]  VIII-o
Helling, Hendrika (*±1830) [Schoonmoeder van VIII-i]  VIII-i
Helmisch ten Kattelaar, Geertje (*04-03-1742) [Partner van V-d]  V-d; VI-c
Helmisch ten Kattelaar, Jeronimus (*±1715) [Schoonvader van V-d]  V-d
Herk, Maarten van (*±1880) [Schoonvader van X-g]  X-g
Herk, Pieter van (*1909) [Partner van X-g]  X-g
Heuvel, Johanna ten (*±1840) [Schoonmoeder van IX-n]  IX-n
Hoevenaar, Alida, (*1840) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h
Hoevenaar, Leonardus (*±1815) [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Hofhuis, Berend, Jan (*15-07-1893, †08-02-1966) [Partner van IX-o]  IX-o
Hofhuis, Johannes (*±1870) [Schoonvader van IX-o]  IX-o
Holterman, Fenneken (*1863, †04-03-1954) [Partner van VIII-t]  VIII-t; IX-r; IX-s; IX-t; IX-u
Holterman, Jan, Willem (*±1840) [Schoonvader van VIII-t]  VIII-t
Hondebrink, Hendrik (*±1740) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Hondebrink, Hendrina (Hendrika, Henrica) (*1769, †01-01-1843) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Hooft, Albert (*±1835) [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Hooft, Alida, Maria (*05-05-1891, †09-01-1892) [Dochter van IX-c]  IX-c,2
Hooft, Theodorus (*17-04-1863, †15-11-1900) [Partner van IX-c]  IX-c; X-a
Hooft, Theodorus, Albert (*05-07-1888) [Nummer X-a]  X-a
Hout, Alida, Maria in ’t (*1882) [Partner van IX-g]  IX-g; X-c; X-d; X-e; X-f
Hout, Carel, Hendrik in ’t (*17-05-1859) [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Houthuijs, Antonius, Franciscus (*1844) [Getuige bij geboorteaangifte van IX-i]  IX-i
Huiskes, Hendrikus (*±1810) [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Huiskes, Janna (*1833) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-n
Huiskes, Jenneken (*±1865) [Schoonmoeder van IX-q]  IX-q
Huisstede, Gerrit (*±1760) [Partner van V-i]  V-i
Hulsen, Helena, Maria van (*±1810) [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
IJpenburg, Wilhelmina, Helena, Petronella (*05-01-1874, †>1964) [Schoonmoeder van X-h]  X-h
IJsendoorn, Angenieta van (*09-05-1832, †20-01-1908) [Schoonmoeder van IX-i]  IX-i
Jansen, Alida (*1862)  VIII-b
Jansen, Berend, Jan (*±1840) [Schoonvader van VIII-s]  VIII-s
Jansen, Gerrit (*05-03-1881, †01-11-1967) [Partner van IX-u]  IX-u
Jansen, Hendrik, Willem (*±1855) [Schoonvader van IX-u]  IX-u
Jansen, Johanna (*1867) [Partner van VIII-s]  VIII-s
Jansen, Johanna, Frederika, Elisabeth (*25-06-1898, †31-05-1992)  IX-i
Jenneboer, Gerardus (*±1860) [Schoonvader van X-k]  X-k
Jenneboer, Johannes (*1885) [Partner van X-k]  X-k
Joosten, Hendrina, Wilhelmina (*13-06-1892) [Partner van X-j]  X-j; XI
Kattelaar, Janna (*±1719) [Partner van IV-g]  IV-g; V-h; V-i
Kemmer, Adriana (*±1855) [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Keppels, Jan, Hendrik (*±1865) [Schoonvader van IX-p]  IX-p
Keppels, Johanna, Hermina (*10-06-1891, †03-03-1986) [Partner van IX-p]  IX-p; X-l
Keurst, Dirk ter (*±1809, †01-03-1891) [Partner van VIII-l]  VIII-l
Koelen, Berend (*±1740)  V-g
Kok, Hendrika (*±1835) [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Koldewee, Jenneken (*±1840) [Schoonmoeder van VIII-s]  VIII-s
Köller, Hendrina, Elisabeth (*1808, †02-04-1884) [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Kooij, Aart, Peter van de (*±1880) [Schoonvader van X-f]  X-f
Kooij, Johanna, Wilhelmina, Alida van de (*25-10-1913) [Partner van X-f]  X-f
Krommendam, Adelbertus (*1796, †18-01-1848) [Nummer VII-a]  VII-a
Krommendam, Adriana, Johanna (*24-03-1900) [Nummer X-b]  X-b
Krommendam, Albert (*1691) [Nummer IV-a]  IV-a
Krommendam, Albert, Jan (*1862, †24-02-1954) [Nummer VIII-t]  VIII-t; IX-r; IX-s; IX-t; IX-u
Krommendam, Albert, Jan, Gerrit (*07-06-1889, †08-10-1973) [Nummer IX-p]  IX-p; X-l
Krommendam, Alberta, Femia (*26-10-1898, †07-06-1998) [Nummer IX-u]  IX-u
Krommendam, Alida (*13-07-1904) [Nummer X-d]  X-d
Krommendam, Alida, Cornelia (*16-08-1870) [Nummer IX-e]  IX-e
Krommendam, Alida, Geertruida (*07-11-1861, †11-02-1862) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,1
Krommendam, Alida, Geertruida (*16-02-1863, †03-06-1864) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,2
Krommendam, Alida, Maria (*29-04-1865) [Nummer IX-c]  IX-c; X-a
Krommendam, Alida, Maria, Antonia (*1910) [Nummer X-g]  X-g
Krommendam, Antje (*09-11-1820, †29-03-1900) [Nummer VIII-l]  VIII-l
Krommendam, Arend, Jan (*1851, †19-11-1909) [Nummer VIII-r]  VIII-r; IX-o; IX-p; IX-q
Krommendam, Arendina, Johanna (*03-03-1916, †29-11-1983) [Nummer X-l]  X-l
Krommendam, Arent (*1784, †04-08-1864) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-i; VII-j
Krommendam, Berend (*25-02-1815, †15-03-1894) [Nummer VII-j]  VII-j; VIII-r; VIII-s; VIII-t; VIII-u
Krommendam, Berend, Jan (*14-07-1814) [Zoon van VI-b]  VI-b,5
Krommendam, Berend, Jan (*1886, †08-01-1949) [Zoon van VIII-t]  VIII-t,2
Krommendam, Berend, Jan (*17-05-1894, †17-01-1974) [Nummer IX-q]  IX-q
Krommendam, Berendina (Diene) (*1757, †14-01-1832) [Nummer V-i]  V-i; VI-g
Krommendam, Berendina (*06-03-1862, †17-02-1896) [Nummer IX-n]  IX-n; X-k
Krommendam, Berendjen, Jansens (Berntjen) (*1696) [Nummer IV-c]  IV-c; V-f
Krommendam, Berent (*±1706) [Nummer V-a]  V-a
Krommendam, Berentien (*1656) [Dochter van II-c]  II-c,1
Krommendam, Bernard (Ben) (*30-06-1913, †01-09-1978) [Nummer X-e]  X-e
Krommendam, Bernardina (*1805, †29-07-1863) [Nummer VII-g]  VII-g
Krommendam, Bernardus, Johannes (*1799, †03-02-1868) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f
Krommendam, Bernardus, Johannes (*06-05-1835, †06-07-1835) [Zoon van VII-b]  VII-b,6
Krommendam, Bernardus, Johannes (*11-05-1841, †02-11-1856) [Zoon van VII-b]  VII-b,9
Krommendam, Cornelis, Theodorus (*03-10-1867) [Nummer IX-d]  IX-d; X-b
Krommendam, Dirk (*28-11-1914) [Nummer X-f]  X-f
Krommendam, Fenne, Johanna (*31-01-1924, †07-08-2015) [Nummer X-n]  X-n
Krommendam, Fenneke (*<1722) [Nummer V-c]  V-c
Krommendam, Fenneken (*1697) [Nummer IV-d]  IV-d
Krommendam, Fenneken (*1741, †19-06-1823) [Nummer V-h]  V-h; VI-e; VI-f
Krommendam, Frederik, Hendrik (*29-03-1891, †30-07-1993) [Nummer IX-t]  IX-t; X-m; X-n
Krommendam, Frederika, Fenna (*07-05-1919, †01-04-2014) [Nummer X-m]  X-m
Krommendam, Garrit, Jan (Jan) (*1738) [Nummer V-g]  V-g; VI-d
Krommendam, Geertruida, Gerarda, Maria (*26-10-1881, †17-11-1958) [Nummer IX-i]  IX-i; X-h; X-i
Krommendam, Geesken (*1689) [Dochter van III-b]  III-b,2
Krommendam, Geradiena (*1812, †02-06-1885) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Krommendam, Gerarda (*1759) [Dochter van V-b]  V-b,4
Krommendam, Gerardus (*1730) [Zoon van IV-b]  IV-b,7
Krommendam, Gerardus (*1753) [Zoon van V-b]  V-b,1
Krommendam, Gerardus, Johannes (*05-07-1824, †03-09-1883) [Zoon van VII-b]  VII-b,1; VIII-e,1
Krommendam, Gerharda, Berendina (Dyne) (*27-07-1757, †14-01-1832) [Nummer VI-a]  VI-a
Krommendam, Gerharda, Hermina (*10-04-1833, †25-07-1908) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Krommendam, Gerrit, Albertsen, Langerer (*1660) [Nummer III-a]  III-a; III-b; IV-a
Krommendam, Gerrit, Hermsen (*1658) [Zoon van II-c]  II-c,2
Krommendam, Gerrit, Hermsen (Garrit) (*1661) [Nummer III-b]  III-a; III-b; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g
Krommendam, Gerrit, Jan (*1802, †28-03-1837) [Zoon van VI-d]  VI-d,4
Krommendam, Gerrit, Willem (*1887, †13-12-1974) [Nummer IX-s]  IX-s
Krommendam, Gerritdina (*?-09-1859, †25-10-1859) [Dochter van VII-j]  VII-j,4
Krommendam, Gerritdina, Aleida (*06-02-1886, †12-03-1962) [Nummer IX-o]  IX-o
Krommendam, Gerritdina, Frederika (*01-09-1884, †09-02-1966) [Nummer IX-r]  IX-r
Krommendam, Gerritdina, Johanna (Johanna) (*1866, †01-03-1912) [Nummer VIII-u]  VIII-u; IX-v; IX-w; IX-x; IX-y
Krommendam, Gertrudis (*1810, †09-01-1890) [Nummer VII-h]  VII-h; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Krommendam, Geseken, Berendsen (*±1620, †>1663) [Nummer II-b]  II-b
Krommendam, Geseken, Jansen (*±1620) [Nummer II-a]  II-a
Krommendam, Gesina van den (*±1755) [Nummer VI-c]  VI-c
Krommendam, Harmen, Hendriksen (*1724) [Nummer V-d]  V-d; VI-c
Krommendam, Hendricus, Gerardus, Maria (*31-05-1878, †09-03-1879) [Zoon van VIII-e]  VII-b,1; VIII-e,1
Krommendam, Hendrik (*1796, †23-02-1864) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-l; VIII-m
Krommendam, Hendrikus (*1831, †25-12-1864) [Nummer VIII-k]  VIII-k; IX-n
Krommendam, Herman, Janssens (*±1625, †1672) [Nummer II-c]  II-c; III-a; III-b
Krommendam, Hermannus (*1761) [Zoon van V-b]  V-b,5
Krommendam, Hermannus (*1766) [Zoon van V-b]  V-b,7
Krommendam, Hermannus (Harmen, Herm) (*1773, †15-01-1845) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h
Krommendam, Hermannus (*10-02-1844, †02-03-1853) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Krommendam, Hermanus (Harm) (*1763, †18-11-1840) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-a; VII-b; VII-c
Krommendam, Jan (*1585, †>1655) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c
Krommendam, Jan (*1706) [Nummer IV-g]  IV-g; V-h; V-i
Krommendam, Jan (*25-02-1815) [Zoon van VI-f]  VI-f,3
Krommendam, Jan (*23-01-1864, †01-05-1866) [Zoon van VIII-k]  VIII-k,3
Krommendam, Jan, Garritsz (*1702) [Nummer IV-f]  IV-f; V-g
Krommendam, Jan, Hendrik (*22-12-1855, †19-06-1941) [Nummer VIII-s]  VIII-s
Krommendam, Janna (*1808, †09-01-1831) [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Krommendam, Janna (*10-09-1813, †1841) [Nummer VII-i]  VII-i
Krommendam, Janna (*1829, †22-06-1831) [Dochter van VII-d]  VII-d,2
Krommendam, Jannes (*06-04-1859) [Zoon van VIII-k]  VIII-k,1
Krommendam, Jenneken (*1704) [Dochter van III-b]  III-b,7
Krommendam, Joannes, Hermsen (Jan) (*1710) [Nummer V-b]  V-b; VI-a; VI-b
Krommendam, Johanna, Christina (*05-05-1826, †16-11-1875) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a
Krommendam, Johanna, Gerarda (*05-05-1839, †11-01-1877) [Nummer VIII-f]  VIII-b; VIII-f; IX-j
Krommendam, Johanna, Hendrika (*1828, †1911) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-k; IX-l; IX-m
Krommendam, Johanna, Maria (*20-03-1875, †04-02-1926) [Nummer IX-f]  IX-f
Krommendam, Johannes (Jannes) (*1794, †26-12-1856) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-j; VIII-k
Krommendam, Johannes (*11-02-1831, †14-04-1883) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h
Krommendam, Johannes (*01-12-1872, †13-09-1873) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,6
Krommendam, Johannes (*19-11-1902) [Nummer X-c]  X-c
Krommendam, Johannes, Bernardus (*14-05-1877, †06-07-1878) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,8
Krommendam, Johannes, Bernardus (*26-02-1879, †04-10-1922) [Nummer IX-g]  IX-g; X-c; X-d; X-e; X-f
Krommendam, Johannes, Hermanus (*1757) [Zoon van V-b]  V-b,2
Krommendam, Karel, Johannes (*30-06-1836, †22-04-1896) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-i
Krommendam, Lambert (*1701) [Nummer IV-e]  IV-e
Krommendam, Lambertus (Lammert) (*1727) [Nummer V-e]  V-e
Krommendam, Levenloos (levenloos *14-11-1903) [Kind van IX-i]  IX-i,1
Krommendam, Manus, Hermanus (Harmen a Stuling) (*04-08-1823, †17-10-1881) [Nummer VIII-m]  VIII-m
Krommendam, Maria (*1669) [Dochter van II-c]  II-c,5
Krommendam, Maria (*1713) [Dochter van IV-b]  IV-b,3
Krommendam, Maria (*06-01-1798, †10-07-1854) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-n
Krommendam, Maria (*10-12-1907) [Dochter van IX-d]  IX-d,2
Krommendam, Maria, Hermina (*22-10-1829, †29-11-1900) [Nummer VIII-b]  VIII-b; IX-b
Krommendam, Martinus (*20-07-1881, †25-06-1962) [Nummer IX-h]  IX-h; X-g
Krommendam, NN (levenloos *01-09-1849) [Zoon van VII-j]  VII-j,1
Krommendam (Banies), Hermen (Harm) (*1686) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e
Kuipers, Sjoerdje (*±1870) [Schoonmoeder van X-b]  X-b
Kulve, Berendina ter (*±1870) [Schoonmoeder van IX-y]  IX-y
Kuninks, NN (*±1700)  IV-f
Lammertink, Johanna (*±1860) [Schoonmoeder van IX-v]  IX-v
Lawick, Barend, William van (*1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-i]  IX-i
Leeuwen, Cornelis van (*±1865) [Schoonvader van IX-s]  IX-s
Leeuwen, Dirkje van (*±1815) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Leeuwen, Hermina, Berendina van (*1890) [Partner van IX-s]  IX-s
Leusink, Johanna (*±1820) [Schoonmoeder van IX-m]  IX-m
List, Aleida, Gesina (*±1830) [Schoonmoeder van VIII-r]  VIII-r
Lobrij, Everardus, Theodorus (*1888) [Getuige bij geboorteaangifte van X-i]  X-i
Lohuis, Fenneken (*1867) [Schoonmoeder van IX-t]  IX-t
Lonink, Arend, Harmen (*±1865) [Schoonvader van IX-x]  IX-x
Lonink, Berend, Jan (*1893) [Partner van IX-x]  IX-x
Lubbers, Mijs (*15-10-1891) [Partner van X-b]  X-b
Maat, Jenneken van de (*±1760, †<1834) [Partner van VI-e]  VI-e
Maltha, Eduard, Gustav (*1772) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-g]  IX-g
Man, Alida de (*±1880) [Schoonmoeder van X-f]  X-f
Martens, Arnoldus (*±1770, †26-08-1830) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Meijer, Arendina, Catharina (*±1860) [Schoonmoeder van IX-w]  IX-w
Meijer, Jan (*±1769) [Schoonvader van VII-i]  VII-i
Meijer, Jan, Hendrik (*1789, †20-04-1860) [Partner van VII-i]  VII-i
Mekenkamp, Aleida (*22-02-1824) [Partner van VIII-n]  VIII-n
Mekenkamp, Bernardus (*±1800) [Schoonvader van VIII-n]  VIII-n
Melchers, Johannes, Theodorus (*1848) [Getuige bij geboorteaangifte van zoon van VIII-e]  VIII-e,1
Mertens, Gertrudis (*1797, †<1854) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f
Meutstege, Gerrit, Jan (*±1860) [Schoonvader van IX-w]  IX-w
Meutstege, Gerrit, Jan (*1882) [Partner van IX-w]  IX-w
Mijssema, Mijs-Lubbers (*±1870) [Schoonvader van X-b]  X-b
Mohr, Antonius, Nicolaas (*1839) [Getuige bij geboorteaangifte van IX-i]  IX-i
Montena, Garridina (Dina) (*1788, †02-03-1864) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-i; VII-j
Montena, Jan (*±1755) [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Morsche, Hendrina te (*±1715) [Schoonmoeder van V-d]  V-d
Mulhof, Janna (*±1740) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Naafs, Gerritdina (*±1885, †<1922)  IX-u
Niemeijer, Antje (*16-07-1826, †>1883) [Partner van VIII-m]  VIII-m
Nieuwhuis, Berendina (*±1760) [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Nijhuis, Andries (*13-07-1915, †06-05-1991) [Partner van X-m]  X-m
Nijland, Albert (*05-10-1732) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Nijland, Gezina (*26-01-1772, †10-01-1830) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-a; VII-b; VII-c
Nijstad, Aleida, Johanna (*1865) [Partner van IX-k]  IX-k; X-j
Nijstad, Jan (*±1840) [Schoonvader van IX-k]  IX-k
NN, Berend(t)ien (*±1661) [Partner van III-a] [Partner van III-b]  III-a; III-b; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g
NN, NN (*±1920) [Partner van XI]  XI
Nollen, Geesken (*±1730) [Partner van V-e]  V-e
Nollen, Hendrik (*±1700) [Schoonvader van V-e]  V-e
Oltmans, Gautier (*1869) [Getuige bij geboorteaangifte van X-h]  X-h; X-h
Ooink, Carel (*1867) [Partner van IX-n]  IX-n; X-k
Ooink, Johanna (*1891) [Nummer X-k]  X-k
Ooink, Johannes (*±1840) [Schoonvader van IX-n]  IX-n
Oortveld, Bernardus (*1863, †06-09-1938) [Nummer IX-k]  IX-k; X-j
Oortveld, Gerritdina (*14-01-1867) [Nummer IX-m]  IX-m
Oortveld, Harrie (*04-07-1933, †16-11-2009) [Nummer XI]  XI
Oortveld, Jannes (*1831) [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-k; IX-l; IX-m
Oortveld, Jannes (*10-06-1894) [Nummer X-j]  X-j; XI
Oortveld, Johanna, Hendrika (*05-01-1865) [Nummer IX-l]  IX-l
Oortveld, Zwier (*±1805) [Schoonvader van VIII-j]  VIII-j
Oost, Marinus, Eliza van (*20-09-1872) [Partner van IX-e]  IX-e
Oost, Samuel, Cornelis van (*±1850) [Schoonvader van IX-e]  IX-e
Oppel, Gerardus, Johan (*20-10-1891, †02-05-1967)  IX-i
Oskam, Hendrik (*1873) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-i]  IX-i
Otte, Johan, Friedrich, Albertus (*1828, †<1908) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Otte, Johann, Friederich, Albertus (*±1800) [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Overbeek, Jenne (*1786, †07-10-1857) [Nummer VI-g]  VI-g
Overbeek, Johannes (*1788) [Zoon van V-i]  V-i,3
Overbeek, Maria (*1792) [Dochter van V-i]  V-i,4
Overbeek, Ruelf (*1787) [Zoon van V-i]  V-i,2
Overbeek, Stephanes (Steven) (*1753, †<1795) [Partner van VI-a]  VI-a
Overbeek, Stephanus (Steven) (*1756, †<1795) [Partner van V-i]  V-i; VI-g
Pape, Helena, Wilhelmina (*±1800) [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Paulus, Johanna (*±1800) [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Peters, Hendrika (*±1845) [Schoonmoeder van VIII-p]  VIII-p
Pierik, Aleida, Johanna (*1844, †02-12-1904) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Pierik, Egbertus (*1811, †05-11-1886) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Pierik, Euphemina, Venneken, Vos (*17-06-1741, †28-03-1787) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Pierik, Geziena (*1848, †18-06-1905) [Nummer VIII-h]  VIII-h
Pierik, Jan (*1764) [Schoonvader van VII-d] [Schoonvader van VII-c]  VII-c; VII-d
Pierik, Janna (*?-04-1792) [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-j; VIII-k
Pierik, Johannes (*1850, †21-05-1917) [Nummer VIII-i]  VIII-i
Plasman, Lammert (*1759, †11-10-1834) [Nummer VI-e]  VI-e
Plasman, Wolter (*±1740) [Partner van V-h]  V-h; VI-e
Ramakers, Joanna, Gerritsen (Jenne) (*±1726) [Partner van V-b]  V-b; VI-a; VI-b
Rang, Dieuwertje (*±1830, †<1912) [Schoonmoeder van IX-f]  IX-f
Ranneft, Evert (*±1865) [Schoonvader van IX-q]  IX-q
Ranneft, Gerritdina, Catharina (*30-08-1892, †11-07-1978) [Partner van IX-q]  IX-q
Ravesteijn, Anna van (*22-06-1878) [Partner van IX-d]  IX-d; X-b
Ravesteijn, Johannes, Gerardus van (*±1850) [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Reef, Hendrika (*±1865) [Schoonmoeder van IX-x]  IX-x
Reijerink, Jannes (*±1835) [Schoonvader van IX-l]  IX-l
Reijerink, Jannes (*1861) [Partner van IX-l]  IX-l
Rinzema, NN (*±1915) [Partner van X-e]  X-e
Roetgerink, Gerrit, Jan (*1784, †24-04-1838) [Partner van VI-g]  VI-g
Roodnat, Klazina (*±1880) [Schoonmoeder van X-g]  X-g
Rosier, Johannes (*1871) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-g]  IX-g
Ruitenfrans, Frans (*±1790) [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Ruitenfrans, Gerritdina (*27-08-1840) [Nummer VIII-o]  VIII-o
Ruitenfrans, Hendrikus (*1849) [Nummer VIII-q]  VIII-q
Ruitenfrans, Hermanus (*1846) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Rutenfrans, Christopher, Theodor (*1812, †<1890) [Partner van VII-h]  VII-h; VIII-o; VIII-p; VIII-q
Sabelis, Jan (*1819) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VIII-e]  VIII-e
Sanderink, Janna (*±1710) [Schoonmoeder van V-g]  V-g
Schobernd, Gertrud (*±1790) [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Schröder, Alida, Geertruida (*1872) [Nummer IX-j]  IX-j
Schröder, Johan, Heinrich (*±1810, †<1867) [Schoonvader van VIII-f]  VIII-f
Schröder, Johan, Wilhelm, Nicolaas (*1836) [Partner van VIII-f]  VIII-b; VIII-f; IX-j
Schuurman, Hendrik (*1818) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van VIII-e]  VIII-e
Seevering, Mina, Geertruida (*±1850) [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Slaghekke, Berend, Jan (*±1855) [Schoonvader van IX-r]  IX-r
Slaghekke, Jan, Albert (*07-03-1880, †03-03-1951) [Partner van IX-r]  IX-r
Slamp, Fenne (*±1800) [Schoonmoeder van VIII-n]  VIII-n
Sletenhaar, Jan (*1719) [Nummer V-f]  V-f
Sletenhaar (Op de Gloeur), Jan (*1690, †1780) [Partner van IV-c]  IV-c; V-f
Slettenhaar, Jan (*1661) [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Smit, Francina (*15-09-1856) [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Soest, Jan van (*1885) [Getuige bij geboorteaangifte van X-i]  X-i
Spakkers, Maria (*±1795, †<1838)  VII-g
Spenkelink, Berendina (*±1810) [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Steenbergen, Adriana, Aleida (*±1865) [Schoonmoeder van IX-s]  IX-s
Steenderen, Catharina, Elizabeth van (*16-02-1900) [Partner van X-c]  X-c
Stokkeler, Jan van het (*<1722) [Partner van V-c]  V-c
Tabbers, Derk (*±1735)  V-e
Teessen, Johannes (*1812) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-i]  IX-i
Tiehuis, Bartus (*1839) [Partner van VIII-g]  VIII-g
Tiehuis, Johannes (*±1810) [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Trossel, Regina, Margaretha (*±1865, †<1919)  IX-j
Tuinenburg, Cornelis (*±1845) [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Tuinenburg, Marinus (*28-01-1868) [Partner van IX-c]  IX-c
Udink, Grada, Antonia (*±1850) [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Veldkamp, Maria (*±1835, †<1869)  VIII-o
Velthuijsen, Willem, Jacob (*1798) [Getuige bij geboorteaangifte van VIII-e]  VIII-e
Vermeer, Johannes, Melchior (*26-09-1900, †19-11-1931) [Partner van X-b]  X-b
Vermeulen, Gijsbert (*1849) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van IX-g]  IX-g
Visbeek, Christiaan, Frederik (*1781) [Getuige bij geboorteaangifte van VIII-e]  VIII-e
Voorhorst, Bartje (*1872) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Voorhorst, Lammert (*±1845) [Schoonvader van VIII-p]  VIII-p
Vries, Johanna, Maria, Christina de (*±1860, †<1910)  IX-f
Vrij, Bastiaan van (*±1870) [Schoonvader van X-d]  X-d
Vrij, Pieter, Roelofs van (*01-01-1902) [Partner van X-d]  X-d
Vunderink, Albert, Jan (*17-11-1924, †26-12-1999) [Partner van X-n]  X-n
Waal, Annigje van der (*1876) [Partner van IX-d]  IX-d
Waal, Cornelis van der (*±1845) [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Wafelius, Hendricus, Cornelis (*1881) [Getuige bij geboorteaangifte van X-h]  X-h
Wedemeijer, Hendrika, Adriana (*±1810, †<1867) [Schoonmoeder van VIII-f]  VIII-f
Welberg, Aleida (*±1815) [Schoonmoeder van VIII-p]  VIII-p
Wes, Grietje (*±1815)  VII-i
Wespluis, Hendrckus, Cornelis (*1881) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van X-h]  X-h
Weustink, Gerrit, Jan Gerritsen (*1835) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Weustink, Johannes, Gerritsen (*±1810) [Schoonvader van VIII-o]  VIII-o
Wiechers, Gerridina (*±1805) [Schoonmoeder van VIII-j]  VIII-j
Wijgers, Petronella (*±1865) [Schoonmoeder van IX-h]  IX-h
Willemsen, Gerritdina (*1891) [Nummer IX-w]  IX-w
Willemsen, Gerritdina (*1896) [Nummer IX-y]  IX-y
Willemsen, Hendrik, Jan (*1863, †07-02-1922) [Partner van VIII-u]  VIII-u; IX-v; IX-w; IX-x; IX-y
Willemsen, Hendrika (*1895) [Nummer IX-x]  IX-x
Willemsen, Hendrikus (*±1840) [Schoonvader van VIII-u]  VIII-u
Willemsen, Hendrikus (*18-03-1898, †20-03-1898) [Zoon van VIII-u]  VIII-u,5
Willemsen, Hendrikus (*1899, †16-12-1900) [Zoon van VIII-u]  VIII-u,6
Willemsen, Johanna, Hendrika (*1888) [Nummer IX-v]  IX-v
Wind Astuling, Guurtje, Teunis De (*±1798, †10-12-1855) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-l; VIII-m
Wollenberg, Antonia, Francisca van den (*1871, †06-02-1952) [Nummer IX-a]  IX-a
Wollenberg, Johannes, Georgius van den (*±1800, †<1854) [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Wollenberg, Petrus, Hendricus van den (*1829) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a
Wolters, Rudolpha (*±1815) [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Woolderink, Gerrit (*?-05-1706) [Schoonvader van V-g]  V-g
Woolderink, Hendrika (Maria) (*?-12-1747, †<1789) [Partner van V-g]  V-g; VI-d
Zenkeldam, Albert ten (*1786, †15-02-1860) [Zoon van V-h]  V-h,3
Zenkeldam, Wolter, Jan (Jannes) ten (*±1740, †<1823) [Partner van V-h]  V-h; VI-f
Ziegerink, Berendian (*±1830, †<1862)  VIII-j
Zijthoff, Johannes (*±1775) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Zijthoff, Maria (*±1775) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Zijthoff, Matha (*1802, †21-05-1866) [Partner van VII-a]  VII-a
Zuidam, Martinus, Johannes (*1889) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-h]  X-h
Zwierink, Gerritdina (*±1870) [Schoonmoeder van IX-o]  IX-o
Gegenereerd met Aldfaer versie 7.0 op 23-07-2018 17:16:59 door A.E.M. Beltzer